Трансляційна медицина

translational-research

Трансляційна медицина — інновації в діагностиці та лікуванні

Сьогодні трансляційна медицина — новий етап у розвитку медицини. Це процес, що передбачає перенесення теоретичних розробок у сферу практичного застосування.

Саме трансляційній медицині буде належати провідна роль у розвитку біомедицини протягом найближчих десятиліть.

Основою трансляційної медицини є діагностика, насамперед, молекулярна. Вивчення біології пухлинних клітин, пошук молекулярних маркерів, передклінічні та клінічні випробування нових лікарських препаратів становлять наукові пріоритети інституту.

Виконання науково-дослідних робіт в рамках пріоритетних напрямків дало змогу інституту зробити вагомий внесок в розвиток сучасної трансляційної медицини.

Напрям наукових досліджень на сьогодні набув нового змісту, оскільки значний арсенал сучасних методологічних підходів забезпечує отримання нових фундаментальних знань та фактів, що створює засади для розробки профілактичних заходів, ранньої діагностики пухлинних процесів та засобів ефективного лікування онкологічних хворих.

Серед пріоритетних напрямів світового прогресу в фундаментальній науці та трансляційній медицині перш за все заслуговує на увагу молекулярна онкологія, в основу якої покладено виявлення регуляторних молекул, які відіграють важливу роль в трансформації нормальних клітин в злоякісні. В цьому напрямку Інституту належить пріоритет у вивченні біологічного значення експресії CD150 у пухлинах різного гістогенезу, що дозволяє визначити потенційне використання цього біомаркера у диференційній діагностиці злоякісних новоутворень.

Поряд з цим, в Інституті досягнуто вагомих успіхів у вирішенні актуальних питань діагностики онкогематологічних захворювань. На рівні світових стандартів виконуються дослідження, спрямовані на детальне вивчення лінійно-специфічних і диференційовочних антигенів клітин кровотворної і лімфоїдної тканин дорослих і дітей. Отримані дані мають вирішальне значення для складання прогнозу захворювання, формування серед хворих груп підвищеного ризику та призначення скорегованих схем терапії. З точки зору трансляційної онкології ця діяльність пов'язана не тільки з дослідженнями цитоморфологічних та цитохімічних властивостей клітин крові і кісткового мозку при лейкеміях та інших формах злоякісних захворювань крові, але й з виконанням складних діагностичних досліджень у пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями, без яких неможливо проводити ефективне лікування.

Сучасні уявлення про молекулярно-біологічні зміни в клітинах докорінно змінили підходи до вирішення найбільш гострих проблем онкології. Одним з таких підходів є біотерапія раку (використання інтерферону, його індукторів, пробіотиків), за допомогою якої вдається підвищити протипухлинний захист організму, знизити токсичність цитостатиків.

Важливим підходом до вирішення проблем сучасної онкології є також вакцинотерапія, головна мета якої ґрунтується на формуванні у хворого довготривалої імунної реакції, яка здатна стримувати розвиток пухлинного процесу, попереджати розвиток рецидивів та метастазів. Результати вітчизняних клінічних досліджень довели, що застосування протипухлинної вакцини на основі продуктів мікробного походження забезпечує суттєве підвищення ефективності лікування хворих на рак легені, шлунка, шлунково-кишкового тракту за рахунок здатності «кілерних» клітин імунної системи розпізнати пухлинну клітину та знищити її.

Існує ще один пріоритетний підхід у трансляційній медицині — вирішення проблеми лікарської резистентності. В цьому напрямку Інститут має значні напрацювання, які спрямовані на підвищення вибірковості дії хіміотерапевтичних препаратів і розробку шляхів подолання резистентності пухлини до медикаментозної терапії. В Інституті розроблено метод корекції порушень метаболізму заліза за допомогою мікроРНК, що забезпечує подолання лікарської резистентності. Слід зазначити, що дослідження регуляторних мікроРНК, в т.ч. їх співвідношення, відкривають нові можливості регуляції функцій генів, що відповідають за процеси проліферації, апоптозу, метастатичного потенціалу пухлини тощо.

Поряд з цим, розроблено систему спрямованого транспорту цитостатика до пухлини на основі створеного нанокомпозиту (цисплатин та магнітна рідина) та дії постійного магнітного поля на основі комплексу молекулярно-біологічних, цитогенетичних та цитоморфологічних досліджень. Отримані дані є фундаментальним підґрунтям для застосування систем спрямованого транспорту з метою підвищення ефективності протипухлинної терапії та подолання лікарської резистентності у онкологічних хворих.

Спосіб фотодинамічної терапії злоякісних пухлин із застосуванням фотосенсибілізуючих сполук у формі їх комплексів з антитілами до ангіогенних факторів дає можливість покращити результати лікування завдяки підвищеній акумуляції фотосенсибілізуючого агента в пухлинній тканині та проведенню сеансів фотодинамічної терапії в найбільш сприятливий для цього час доби. Проводиться підготовча робота щодо впровадження в лікувальну практику України модифікованого варіанта фотодинамічної терапії пухлин.

Створення нових сорбентів медичного призначення, глибоке розуміння механізмів їх дії та експериментальна оцінка ефективності дають можливість розширювати коло задач в трансляційній медицині, що вирішуються за допомогою методів сорбційної терапії.

Вибрані методичні рекомендації, інформаційні листи та ін., видані ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

 1. Краткое наставление по современной тактике применения гемосорбционного метода в клинической практике: Метод. рекомендации / Сост.: В.Г. Николаев. — Киев: ПИИ ООО «Кыулонг», 2011. — 23 с.
 2. Доклиническое изучение энтеросорбентов: Метод. рекомендации / Сост.: В.Г. Николаев, Н.Т. Картель, Е.А. Посохова и др. — Киев, 2010. — 27 с.
 3. Застосування ентеросорбенту Ентеросгель для лікування інтоксикаційного і діарейного синдромів у хворих на СНІД при антиретровірусній терапії / О.В. Юрченко, В.Г. Ніколаєв, Е.С. Мамедова та ін. // Мистецтво лікування. — 2009. — № 7. — С. 53-56.

 1. Михайленко В.М., Дьоміна Е.А., Главін О.А., Музальов І.І. Спосіб оцінки небезпеки поєднаної дії екзогенних оксидів азоту та малих доз іонізуючої радіації на організм людини: Інформ. лист. — К., 2013. — 5 с.
 2. Дьоміна Е.А., Рябченко Н.М., Дружина М.О., Чехун В.Ф. Цитогенетичний спосіб (G2-аssay) визначення індивідуальної радіочутливості людини з метою первинної профілактики радіогенного раку: Метод. рекомендації. — К., 2007. — 28 с.

 1. Чехун В.Ф., Пятчанина Т.В. О путях совершенствования механизмов внедрения в практическое здравоохранение Украины высоко инновационных технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований // Материалы 14-й международной научно-практической конференции по инновационной деятельности, г. Алушта, 2009 г. — С. 216-220.
 2. Корекція порушень обміну гомоцистеїну у хворих на рак молочної залози / В.Ф. Чехун, Л.А. Налєскіна, Т.В. Призимирська, Н.Ю. Лук'янова, О.В. Юрченко, Ю.В. Лозовська, Г.І. Кулик, І.І. Смоланка: Інформ. лист. — К., 2008. — 21 с.
 3. Вивчення канцерогенних властивостей нових речовин та лікарських засобів / В.Ф. Чехун, Г.І. Кулик, Н.І. Шарикіна, Л.А. Налєскіна, Є.А. Баглій, І.О. Черниченко, В.Ф. Цапенко // Доклінічні дослідження лікарських засобів: Метод рекомендації. — К.: «Авіцена», 2001. — С. 186-195. — МОЗ України, Державний фармакологічний центр.

 1. Діагностична тест-система для моніторінгу онкологічних захворювань: Інформаційний лист / Г.П. Потебня, Г.В. Діденко, Г.С. Лісовенко, Є.Г. Шпак, О.П. Кузьменко, І.І. Бойко. — К., 2012. — № 423. — 4 с.
 2. Використання протипухлинної аутовакцини в комплексному лікуванні хворих зі злоякісними пухлинами головного мозку: Метод. рекомендації / Г.П. Потебня, А.В. Бомбін, Г.С. Лісовенко, І.І.Бойко. — К., 2011. — 19 с.
 3. Використання протипухлинної аутовакцини у комплексній терапії онкологічних хворих: Інформаційний лист / В.Ф. Чехун, І.Б. Щепотін, Г.П. Потебня, О.О. Колесник, С.Ю. Скляр, Д.О. Розумій, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко. — К., 2011. — № 31. — 4 с.
 4. Протипухлинна аутовакцина у комплексному лікуванні хворих на рак шлунка: Інформаційний лист / Г.П. Потебня, Д.О. Розумій, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко, В.Ф Чехун. — К.: 2011. — № 32. — 4 с.
 5. Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на рак легені: Інформаційний лист / Г.П. Потебня, І.І. Смоланка, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко, В.Ф Чехун. — К., 2011. — № 33. — 4 с.
 6. Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на рак молочної залози: Інформаційний лист / В.Ф Чехун, Г.П. Потебня, С.Ю. Скляр, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко. — К., 2011. — № 34. — 4 с.
 7. Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на колоректальний рак: Інформаційний лист / Г.П. Потебня, О.О. Колесник, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко, В.Ф Чехун. — К., 2011. — № 35. — 4 с.
 8. Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на злоякісні пухлини головного мозку: Інформаційний лист / Г.П. Потебня, А.В. Бомбін, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко, В.Ф Чехун. — К., 2011. — № 36. — 4 с.
 9. Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на рак нирки: Інформаційний лист / Г.П. Потебня, М.В. Терзійський, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко, В.Ф Чехун. — К., 2011. — № 37. — 4 с.
 10. Застосування протипухлинної аутовакцини в комплексному лікуванні онкологічних хворих: Метод.рекомендації / В.Ф. Чехун, І.Б. Щепотін, Г.П. Потебня, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко. — К., 2008. — 23 с.

 1. Скринінг родин зі спадково обумовленими формами раку та значення клініко-генеалогічного консультування в онкології / Л.З. Поліщук, Л.І. Воробйова, О.В. Палійчук та ін.: Інформ. лист. — К., 2013. — 4 с.

 1. Воронцова А.Л. Лаферобіон. Рекомбінантний альфа-2b інтерферон: Довідковий посібник з питань клінічного застосування. — К., 2007. — 24с.
 2. Інтерферон альфа-2b рекомбінантний у комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози / А.Л. Воронцова, Ю.Й. Кудрявець, В.Є. Жильчук та ін.: Метод. рекомендації. — К., 2006. — 16 с.

 1. Диагностика миелопролиферативных новообразований /Д.Ф. Глузман, В.А. Надгорная, Л.М. Скляренко, Т.С. Ивановская, Л.Ю. Полудненко, Н.И. Украинская. — К., 2011. — 44 с. — Семинары по гематопатологии. — Вып. 23.
 2. Новое в классификации острых лейкозов / Д.Ф. Глузман, В.А. Надгорная, Л.М. Скляренко, Т.С. Ивановская, Л.Ю. Полудненко, Н.И. Украинская. — К.: ДИА, 2010. — 100 с. — Семинары по гематопатологии. — Вып. 22.
 3. Гістіоцитози, пухлини із дендритних клітин і метастатичні ураження кісткового мозку (цитологічні та імуноцитохімічні аспекти діагностики) /Д.Ф. Глузман, В.О. Надгорна, Л.М. Скляренко, С.В. Коваль, Л.Ю. Полудненко, Т.С. Іванівська, І.О. Радіонова, Н.І. Українська. — 2007.48 с. — Семінари з гематопатології. — Вип. 18.
 4. Диагностика лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом у детей /Д.Ф. Глузман, В.А. Надгорная, Л.М. Скляренко, С.В. Коваль, Л.Ю. Полудненко, Т.С. Ивановская. — К., 2006. — 35 с. — Семинары по гематопатологии. — Вып. 17.
 5. Диагностика острых лейкозов у детей /Д.Ф. Глузман, В.А. Надгорная, Л.М. Скляренко, С.В. Коваль, Л.Ю. Полудненко, Т.С. Ивановская. — К., 2006. — 56 с. — Семинары по гематопатологии. — Вып. 16.
 6. Диагностика онкогематологических заболеваний в Украине: этапы становления и пути совершенствования /Д.Ф. Глузман, В.А. Надгорная, Л.М. Скляренко, И.А. Крячок, С.В. Коваль, Л.Ю. Полудненко, В.Н. Зинченко. — К., 2004. — 39 с. — Семинары по гематопатологии. — Вып. 13.
 7. Морфоцитохимическая и иммунофенотипическая диагностика острых лейкозов /Д.Ф. Глузман, В.А. Надгорная, Л.М. Скляренко, И.А. Крячок, С.В. Коваль, Л.Ю. Полудненко, В.Н. Зинченко. — К., 2004. — 56 с. — Семинары по гематопатологии. — Вып. 12.
202 | 2017-01-12  24262