Інформація

Підготовка наукових кадрів

Загальна інформація

На сьогодні ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України — потужний академічний центр із значним матеріально-технічним ресурсом і кадровим потенціалом, що має 55-річний досвід роботи в галузі експериментальної і клінічної онкології.

Основні перспективні напрямки наукових досліджень інституту:

 • Виявлення маркерів злоякісної трансформації та ідентифікації ознак стовбурових клітин пухлинного пласту з метою ранньої діагностики та прогнозу перебігу хвороби
 • Вивчення біологічних властивостей пухлинних клітин і факторів їх мікрооточення для розробки методології індивідуалізованої корекції взаємин «пухлина-організм»
 • Вивчення молекулярно-генетичних основ регуляції метаболічних процесів при пухлинній хворобі та розробка біотехнологічних і сорбційних засобів їх фармакокорекції
 • Вивчення впливу наночастинок і нанокомпозитів на метаболізм нормальних і пухлинних клітин та розробка підходів до таргетної терапії
 • Вивчення впливу канцерогенонебезпечних факторів навколишнього середовища на процес онкогенезу та розробка ефективних засобів профілактики

Для забезпечення ефективного виконання наукових досліджень на базі інституту на умовах GLP функціонують:

 • Сектор науково-методичного та інструментального забезпечення наукових досліджень, який включає Центр експертиз із визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту, до функцій якого належить виконання експериментально-прикладних, в т.ч. експертних передклінічних досліджень препаратів з потенційно протипухлинною дією і розробка новітніх технологій діагностики та терапії онкологічних хворих для впровадження у клінічну практику, Центр колективного користування науковими приладами «Молекулярна онкологія та біотехнологія»
 • Банк ліній тканин людини і тварин – унікальна колекція культур клітин та штамів пухлин, що з 2001 року має статус Національного надбання України. Колекція містить більше 36000 зразків біологічних матеріалів: клітинних ліній, штамів пухлин, гібридом та ін., які використовуються при проведенні фундаментальних і прикладних досліджень в науково-дослідних установах України
 • Експериментальна база (віварій)

Наукова бібліотека інституту має значний арсенал вітчизняної та іноземної наукової літератури.


ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України має вагомий досвід активної співпраці з закладами вищої освіти, основними з яких є:

 • Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»
 • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
 • Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
 • Національний університет харчових технологій
 • Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Предметом співробітництва є запровадження якісно нових умов науково-освітянської діяльності, спрямованих на поглиблення взаємодії науки з навчальним процесом, підготовку нового покоління кваліфікованих фахівців-професіоналів для вирішення актуальних проблем сучасної науки, що сприятиме розвитку вишів як науково-навчальних комплексів Європейського типу.

В рамках співробітництва інститут організовує виробничу практику, надає студентам вузів робочі місця для підготовки курсових та дипломних робіт, які відповідають науковим напрямкам установи, забезпечує сучасний рівень їх виконання та захисту. Такий підхід є підґрунтям для становлення студентів дослідниками-професіоналами з сучасним науковим світоглядом.

Щорічно біля 50 студентів ВУЗів проходять виробничу практику в установі, з яких 50% виконують дипломні роботи (бакалаври, магістри).

Майже в повному складі професорський склад інституту залучений до підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (викладення циклів лекцій з фундаментальних дисциплін та спецкурсів для студентів (бакалаврів, магістрів). Поряд з цим, співробітниками інституту регулярно проводиться цикл лекцій з актуальних питань експериментальної та клінічної онкології для студентів вищих навчальних закладів України.


На базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України ефективно працюють спільні науково-освітянські лабораторії; Україно-німецький науково-освітній центр з нанобіотехнологій, кафедра фундаментальної медицини ННЦ «Інституту біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Таке співробітництво з вищими навчальними закладами є вагомим підґрунтям для розширення зв‘язків і різноманітних форм співробітництва в галузі науки і освіти.

Такий підхід підготовки кадрів дозволяє проводити відбір найбільш перспективної наукової молоді (магістрів) для вступу в аспірантуру.

414 | 2019-11-07  6568