Центр доклінічних досліджень

ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України має майже 60-річний досвід роботи в галузі експериментальної патології, біотехнології, молекулярної і клінічної онкології.

Наукова команда ІЕПОР — це понад 120 науковців, 1 академік НАН України, 2 член-кореспондента НАН України, доктори, кандидати наук та аспіранти, що виконують наукову тематику, відповідно до сучасних напрямів діяльності установи.

Науково-методичною базою проведення сучасних наукових досліджень є:

 • Центр експертиз із визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту
 • Центр специфічних, токсикологічних, фармакодинамічних та фармакокінетичних досліджень для доклінічного вивчення протипухлинних, противірусних, антиангіогенних препаратів, імуномодуляторів та радіопротекторів
 • Центр контролю якості медичних препаратів
 • Центр колективного користування науковими приладами «Молекулярна онкологія та біотехнологія».

До складу центрів входять робочі групи:

 • З досліджень в культурі клітин
 • З доклінічних досліджень протипухлинних агентів
 • З визначення молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту
 • З визначення канцерогенних факторів та їх генотоксичної і мутагенної дії
 • Біотехнологій

Центри сертифіковані та мають необхідні дозволи — Свідоцтво про атестацію ДП «Укрметртестстандарт» № ПТ-400/14 від 28.11.2014 р чинне до 27.11.2018 р.


Банк ліній тканин людини і тварин

ІЕПОР має власний «Банк ліній тканин людини і тварин» — офіційну колекцію клітинних матеріалів, призначену для зібрання, кріозбереження та розповсюдження культур клітин та штамів трансплантованих пухлин.

Колекція Банку містить більше 30 000 зразків типових та оригінальних ліній клітин з нормальних та пухлинних тканин людини та різних видів тварин — щура, миші, хом'яка, мавпи, свині, собаки, бика, вівці, летючої миші, норки, риби, комах та ін. Це більше 200 найменувань клітинних ліній та більше 30 штамів трансплантованих пухлин.

В роботі Клітинного банку широко застосовуються сучасні методи досліджень: культивування та клонування клітин, трансдукції клітин різними генами, а також імунологічні, вірусологічні, біохімічні, морфологічні та цитогенетичні методи досліджень.

Співробітники Банку мають великий досвід у тестуванні in vitro та in vivo активності чинників з протипухлинною та антивірусною активністю різної природи: хімічних, фізичних, біологічних.

В Клітинному банку є відповідні клітинні модельні системи для визначення біологічної активності різних цитокінів in vitro: інтерлейкінів, факторів росту, фактору некрозу пухлин, інтерферонів та ін.

Вагому частину наукової роботи складають дослідження біологічних і морфологічних властивостей клітин, їх цитогенетичних та імунофенотипових особливостей.


Віварій — експериментально-біологічна клініка

При інституті функціонує експериментально-біологічна клініка (віварій). Віварій призначений для утримання лабораторних тварин та проведення експериментальної роботи з їх використанням. Також у віварії проводиться розведення лабораторних тварин (щурів та мишей):

Миші

 • Нелінійні (безпородні) 
 • Лінія С57ВL6 (блеки) — низькоракова лінія, нечутлива до фактору молока
 • Лінія BALB/c (балби) — є низькораковою, але чутливою до фактору молока (вірусу Біттнера)
 • Лінія DBA/2 — являється високораковою
 • Лінія СВА отримана шляхом схрещувань мишей лінії BALB/c з мишами лінії DBA/2

Щури

 • Нелінійні
 • Лінія Wistar (вістар) — веде своє походження від колонії щурів — альбіносів, заснованої при Вістарівському інституті (США)

Наявність висококваліфікованого персоналу, науково-методичної бази, науково-експериментальної бази (Банк ліній тканин людини і тварин і віварій) дозволяють ІЕПОР виконувати комплексні доклінічні випробування лікарських засобів та фармакологічних субстанцій, а також виробів медичного призначення, тобто забезпечити відповідний науково-методичний рівень доклінічного вивчення безпеки і ефективності лікарських засобів та належне дотримання принципів гуманного поводження з піддослідними тваринами в разі їх використання.

Проведення випробування здійснюється відповідно до вимог Основних принципів Належної лабораторної практики (GLP). Обов’язковим є складання письмового протоколу (плану) доклінічного дослідження. При проведенні доклінічного дослідження використовуються відповідні математичні та статистичні методи, що забезпечують належну оцінку отриманих результатів. За результатами доклінічного випробування досліджуваного лікарського засобу складається звіт про доклінічне дослідження, який надається Замовнику. Усі матеріали доклінічного дослідження лікарського засобу зберігаються в архіві не менше п'яти років після завершення доклінічного випробування.

Можливості Центру

В ІЕПОР можуть бути проведені наступні види доклінічних випробувань:

 1. Скринінг біологічно-активних речовин та експериментальне вивчення токсичної дії лікарських засобів
 2. Вивчення мутагенних та канцерогенних властивостей нових речовин та лікарських засобів
 3. Доклінічні дослідження протипухлинних препаратів
 4. Доклінічне вивчення нових лікарських засобів
 5. Вивчення імунотоксичної дії лікарських засобів

  а саме:

Вивчення фізико-хімічних властивостей лікарських засобів

Вивчення фізико-хімічних властивостей індивідуальних активних субстанцій (передформуляційні дослідження) проводиться для виявлення критичних характеристик вихідних матеріалів, що впливають на якість готового продукту: визначення розчинності біологічно активної речовини або її солей у воді та інших розчинниках; вивчення її хімічної стабільності в розчиненому і твердому стані; встановлення залежності розчинності та хімічної стабільності від константи дисоціації і рН; гігроскопічність речовин, поліморфізм кристалів. Найбільш придатна фармацевтична субстанція для використання в таких препаратах повинна мати наступны властивості: висока розчинність у воді; хімічна стабільність; значна терапевтична ширина дії.

Стабільність у часі. Умови зберігання

Критерієм стабільності лікарської речовини служить збереження її якості, тобто зовнішнього вигляду, розчинності, автентичності, доброякісності і кількісного вмісту. Зниження кількісного вмісту фармакологічно-активної речовини в лікарському засобі підтверджує його нестабільність. При цьому не повинні утворюватися токсичні продукти розкладання або змінюватися фізико-хімічні властивості лікарської речовини. Можливе визначення стабільності класичним методом і методом «прискореного старіння». Досліджуючи фізичні і хімічні зміни речовини, оцінюють його стабільність.

Гостра токсичність

Визначення токсикологічних характеристик речовини — це перший етап всіх токсикологічних випробувань, мета якого — одержання інформації щодо небезпечності в умовах короткотривалої дії. Встановлення режимів дозування при дослідженні підгострої, хронічної, специфічної токсичності. Визначення основних параметрів токсичності речовин — середньо смертельної дози та її стандартної похибки ( LD50+_m), максимально переносимої дози (DL0), а також DL16 та DL84. Ведуться спостереження за клінічними проявами інтоксикації та патоморфологічні дослідження і визначення відносної маси органів.

Токсичність при повторних введеннях

Визначення підгострої (токсична дія речовини внаслідок введення протягом обмеженого часу), субхронічної (шкідлива дія повторних введень протягом певної частини тривалості життя) та хронічної токсичності (визначення межі безпечності дози, запропонованої для використання). Вивчається у трьох дозах на двох видах експериментальних тварин обох статей. Проводяться клінічні спостереження, патоморфологічні, гематологічні, визначається маса органів, біохімічні дослідження сироватки крові та аналіз сечі.

Кумулятивна токсичність

Вивчення токсикокінетики (фармакокінетики) — всмоктування, розподілу, перетворення і виділення. А також вивчення кумулятивності за ефектом, який спостерігають — визначення усередненої сумарної кількості засобу, яку отримали тварини в підгострому досліді до появи визначеного ефекту і співставлення цієї кількості з одноразовою середньою ефективною дозою з розрахуванням коефіцієнту кумуляції.

Специфічна (протипухлинна) активність

Встановлення в модельних системах in vitro та частково in vivo на доступних моделях пухлинного росту цитостатичної та цитотоксичної дії речовини. Позитивні результати дають можливість вивчити протипухлинну активність на сигнальних обов’язкових моделях експериментальних пухлин (2-4 штами) з подальшим поглибленим вивченням досліджуваного засобу на широкому спектрі пухлин (протипухлинна та антилейкозна дія) — дослідження залежності ефекту від дози, дослідження оптимальних шляхів та режимів застосування, встановлення вибірковості дії.

Морфологічна будова внутрішніх органів; біохімічні та загальні показники крові

Проводять макроскопічний огляд, органи зважують, досліджують гістологічну структуру органів і тканин з явними макроскопічними змінами, мікрофотографування гістологічних препаратів. При токсикологічних випробуваннях досліджують органи — надниркові залози, мозок, серце, нирки, печінка, легені, яєчники (яєчки), гіпофіз, простата (матка), селезінка, тимус.

Генотоксичний ефект

Дослідження мутагенного потенціалу хімічних сполук для виявлення потенційних мутагенів та оцінки їх генетичної активності у тесті Еймса, визначенні однониткових розривів ДНК, оцінки частоти генних мутацій в культурах клітин різного походження, оцінки аберацій хромосом у клітинах ссавців in vitro та in vivo.

Побічний ефект після проведеного курсу терапії

Морфологічна будова печінки, нирок, селезінки, серця, легень кісткового мозку; біохімічні та загальні показники крові;

Вивчення канцерогенних властивостей лікарських засобів та речовин

Виявлення небезпеки дії речовин як канцерогенів — здатність викликати появу злоякісних пухлин. Проведення досліджень на можливу бластомогенність на двох видах тварин обох статей (миші та щури з низькою частотою спонтанних пухлин) з використанням двох доз речовини. Проводиться патоморфологічна оцінка експериментального матеріалу, гістологічне дослідження, визначення тривалості життя тварин з пухлинами, зміна маси тварин, латентний період виникнення пухлин тощо.

Тестування на імунотоксичність

Вивчення неспецифічної ланки імунної реакції та двох основних груп реакцій — гуморального та клітинного типу. Для цього використовуються методи дослідження, що віддзеркалюють інтегральні характеристики роботи ланок імунної системи. Використовують статевозрілих мишей (С57Bl таCBA).

Нови речовини, лікарськи засобі

Приклади позитивного досвіду ІЕПОР проведення доклінічних випробувань нових речовин, ті лікарських засобів:

БЛАСТЕН

Глікопептид з клітинної стінки Lactobacillus delbrueckii 95%тейхоєві кислоти, нуклеотиди, пептиди <5%
Проведено доклінічні токсико-фармакологічні дослідження субстанції та лікарської форми, клінічні дослідження

ЦЕРУЛОПЛАЗМІН

Мідьвмісний фермент альфа-2-глобулінової фракції сироватки крові з сироватки людей-донорів.
Проведено створення препарату, експериментальні та клінічні дослідження

БІОЦЕРУЛІН (ЦЕРУЛОПЛАЗМІН)

Мідьвмісний фермент альфа-2-глобулінової фракції сироватки крові з сироватки людей-донорів.
Проведено комплексні доклінічні дослідження при перереєстрації препарату

5-АМІНОЛЕВУЛІНОВА КИСЛОТА  

5-аміно- 4 оксопентанової кислоти гідрохлорид
Проведено дослідження протипухлинної фотодинамічної активності

ІДАРУБІЦИН

Протипухлинний антрацикліновий антибіотик другого покоління, в якому атом водню С4 заміщений мітоксильною групою аглікона.
Прроведено доклінічні токсико-фармакологічні дослідження лікарської форми

ДОКСОРУБІЦИН

5,12-Нафтаценедіон, 10-(3-аміно-2,3,6-тридеокси-альфа-L-лксогексопираносил)окси)-7,8,9,10-тетрагідро-6,8,11-тригідрокси-8-(гідроксилацител)-1-метокси-,гідрохлорид (8S-цис)
Проведено доклінічні токсико-фармакологічні дослідження лікарської форми

ЛІПОДОКС

Ліпосомальна форма доксорубіцину.
Проведені доклінічні дослідження токсичності та протипухлинної активності у порівнянні з доксорубіцином для ін’єкцій, клінічні дослідження

ЛАФЕРОН

Рекомбінантний альфа-2b інтерферон
Проведено комплесні доклінічні, клінічні дослідження

ЕНОАНТ

Харчовий концентрат поліфенолів винограду. Поліфеноли винограду в харчовому концентраті «Еноант» представлені антоцианами, лейкоантоцианами, катехінами, танінами в розчиненому вигляді. Загальна концентрація поліфенолів становить 18-20 г/дм.
Проведено експериментальні дослідження протипухлинної активності та специфічної фармакологічної дії

МЕБІФОН

(8S, 10 S)-10-[(3 аміно-2,3,6-тригідроксі-а-L-арабіно-гексопіранозил)окси]-8-гілколоїл-7,8,9,10-тетрагідро-6,8,11-тригідроксі-1-метокси-5,12-нафтаценедіону гідрохлорид.
Проведено клінічні дослідження

ТРОПІСЕТРОН

[(аH, 5aH)-8-метил-8-азобіцикло-[3,2,1]-окт-3а-іл]-1Н-індол-3-карбоксилата гідрохлорид
Проведено доклінічні токсико-фармакологічні дослідження лікарської форми

ЕПІРУБІЦИН

(8S, 10 S)-10-[(3 аміно-2,3,6-тригідроксі-а-L-арабіно-гексопіранозил)окси]-8-гілколоїл-7,8,9,10-тетрагідро-6,8,11-тригідроксі-1-метокси-5,12-нафтаценедіону гідрохлорид.
Проведено доклінічні дослідження токсичності та протипухлинної активності в порівнянні з фарморубіцином (епірубіцином) фірми «Pharmacia» для створення вітчизняного генеричного препарату

МІТОКСАНТРОН

1,4-Dihydroxy-5,8-bis(2-((2-hydroxyethyl) amino)ethyl)amino)anthraquinone dihydrochloride
Проведено доклінічні токсико-фармакологічні дослідження

ПРОТИПУХЛИННА АУТОВАКЦИНА

Вакцини, виготовлені на основі лектину, виділеного з культури B. subtilis B-7025 та аутологічної пухлинної тканини хворого.
Проведено доклінічні та клінічні дослідження

ФЕРОПЛАТ

Протипухлинний нанокомпозит, новітня лікарська форма препарату «Цисплатин».
Проведено комплексні доклінічні випробування

Виріби медичного призначення

Доклінічні дослідження виробів медичного призначення:

 1. Медичний виріб «Засоби перев’язувальні на основі волокнистих вуглецевих матеріалів» для використання в аплікаційно-сорбційній терапії
 2. Біологічно активна домішка «КАРБОЛАЙН» — гранульований вуглецевий ентеросорбент
 3. Медичний виріб «Гемосорбент гранульований делігандизуючий (ГСГД)» для глибокої очистки білків плазми крові та мембран клітин крові від ендо- та екзогених речовин ліпофільної та амфіфільної природи
 4. Моноклональні антитіла виробництва ІЕПОР для діагностики злоякісних новоутворень різного походження та оцінки імунологічного статусу
 5. Біологічно активна домішка «ДОНОВІТ-ВС2» — аконітинвмісний агент рослинного походження з протипухлинною та антиметастатичною дією по відношенню до злоякісних пухлин з ангіогенез-залежним ростом

 

28 | 2018-10-24  9278

Центр доклінічних досліджень

 • biotechnology-center-01.jpg
 • biotechnology-center-02.jpg
 • biotechnology-center-03.jpg
 • biotechnology-center-04.jpg
 • biotechnology-center-05.jpg
 • biotechnology-center-06.jpg
 • biotechnology-center-07.jpg

iepor www logo