Інформація

Програма вступного іспиту до аспірантури ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Спеціальність 091 – БІОЛОГІЯ

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності «Біологія» відображає сучасний стан цієї галузі і включає питання про найважливіші досягнення сучасної онкологічної науки.

У відповідях на ці питання абітурієнт повинен продемонструвати високий рівень теоретичної і професійної підготовки, знання історії розвитку сучасної онкології, загальних її концепцій та методологічних підходів.

При цьому передбачається всебічне розуміння фундаментальних аспектів онкології, а саме теорій канцеро- та лейкозогенезу, біології пухлинного росту, ролі хімічних, фізичних та біологічних факторів у виникненні пухлин та лімфопроліферативних захворювань; сутності порушень метаболізму, гормонального балансу та нейрогуморальної регуляції в організмі хворих на рак; механізмів та етапів злоякісної трансформації клітин; ролі онкогенів, протоонкогенів та інших генів, факторів транскрипції, сигнальної трансдукції, клітинних рецепторів, пошкоджень ДНК і РНК у розвитку раку; значення ангіогенезу, адгезії, позаклітинного матриксу, мікрооточення пухлинних клітин, прихованих мікрометастазів у пухлинній прогресії; участі імунної системи у протипухлинній резистентності організму.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 – МЕДИЦИНА

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності «Медицина» відображає сучасний стан цієї галузі і включає питання про найважливіші досягнення сучасної клінічної онкології.

У відповідях на питання абітурієнт повинен продемонструвати високий рівень теоретичної і професійної підготовки, знати основні поняття про пухлинну хворобу, молекулярно-генетичні та патофізіологічні основи розвитку пухлинного процесу, міжнародні класифікації злоякісних новоутворень.

При висвітленні основних принципів і методів профілактики, діагностики та лікування хворих на рак різних локалізацій, вказувати на значення цитоморфологічних змін та молекулярно-генетичних маркерів для ранньої діагностики солідних пухлин та лімфопроліферативних захворювань, характеризувати існуючі в клінічній онкології методи лікування хворих (хірургічний, променевий, гормональний, медикаментозний, імунотерапія) та новітні наукові розробки (стратегії модифікуючої, генної терапії, нанотехнології, векторні системи та інші).


Програма розроблена авторським колективом Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України у складі:

  • академік НАН України, доктор медичних наук, професор В.Ф. Чехун
  • доктор медичних наук, професор Д.Ф. Глузман
  • доктор медичних наук, професор Л.З. Поліщук
  • доктор медичних наук, професор В.О. Шляховенко
  • доктор медичних наук Л.А. Налєскіна
  • член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор С.П. Сидоренко
  • доктор фізико-математичних наук, професор Г.І. Соляник
  • доктор біологічних наук Л.Г. Бучинська
  • доктор біологічних наук С.П. Залєток
  • доктор біологічних наук Н.Ю. Лук‘янова

Loading...

34 | 2021-06-02  4183