Залєток Софія Петрівна

zaletok s p

Посада: Зав. відділу
Звання, ступень: с.н.с., д.б.н.
Почесне звання, нагороди: Лауреат премії ім. О.В. Палладіна НАН України
Тел.: +38 (044) 259-91-95
E-mail: name@google.com, sophiazaletok@ukr.net
Наукові інтереси:
 •  Роль та молекулярні механізми дії поліамінів при пухлинному рості; взаємозв'язки між обміном поліамінів та експресією онкогенів
 • Механізми протипухлинної дії синтетичних і природних інгібіторів/модуляторів метаболізму поліамінів
 • Прогностична цінність нових молекулярно-біологічних маркерів (NF-кB, ODC та ін.) у хворих на злоякісні новоутворення
 • Розробка нових методів селективної детекції поліамінів (сперміну та спермідину) з застосуванням нанотехнологій для диференційної дігностики та прогнозу перебігу злоякісних новоутворень

Ключові слова: Метаболізм поліамінів, експресія онкогенів, синтетичні та природні інгібітори обміну поліамінів, злоякісні новоутворення, молекулярні маркери, діагностика, прогноз
Освіта
 •  1973 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київський державний університет імені Тараса Григоровича Шевченка), біологічний факультет, кафедра біофізики
 • 1973-1976 — аспірантура при Інституті проблем онкології АН УРСР

Професійна діяльність

 • 1973–1976 — очна аспірантура в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за спеціальністю – «14.01.07 ― онкологія»
 • 1976 – 1983 — м. н. с. відділу біохімії пухлин інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • 1983 – 2001 — с. н. с. відділу біохімії пухлин ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • 2002 – 2008 — в.о. зав. відділу біохімії пухлин ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • 2008 – лютий 2016 — зав. відділу біохімії пухлинного росту ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • 2016 – до нині — зав.відділу біохімії пухлин і онкофармакології ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

Науково-організац. робота
 •  Член Вченої Ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Член кваліфікаційної вченої ради Д 26.155.01 ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України по захисту докторських і кандидатських дисертацій
 • Голова осередку Українського біохімічного товариства в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Член редакційної колегії журналу «Онкология»
 • Член редакційної колегії журналу «Клітинна та органна трансплантологія»

Членство в організаціях

 • Член товариства онкологів України
 • Член Українського біохімічного товариства
 • Член FEBS (Federation of European Biochemical Societies)

Гранти

Гранти (2016-2019 рр.)

 • Грант МОН України «Розробка панелі маркерів для диференційної діагностики та прогнозу перебігу раку простати» (Держзамовлення; (11.2017 – 31.12.2018 рр.)
 • Проект «Поліаміни як потенційні маркери для оцінки чутливості злоякісних пухлин молочної залози до дії протипухлинних препаратів (експериментальне дослідження)» (в рамках цільової програми наукових досліджень ВБФМБ НАН України «Молекулярно-генетичні і біохімічні механізми регуляції клітинних та системних взаємодій за фізіологічних та патологічних станів» (2018 р.)
 • Проект «РНКази як потенційні маркери для моніторингу перебігу гормонозалежних пухлин» (в рамках цільової програми наукових досліджень ВБФМБ НАН України «Молекулярно-генетичні і біохімічні механізми регуляції клітинних та системних взаємодій за фізіологічних та патологічних станів» (2019 р.)
 • Проект «Вплив ROS-генеруючих систем на поліамін-та NO-опосередковані сигнальні мережі при розвитку та метастазуванні експериментальних пухлин» (Цільова програма наукових досліджень Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України «Функціональна геноміка і метаболоміка в системній біології» (2012–2016 рр.)
 • Проект «Дослідження біохімічних механізмів протипухлинної активності фенугрека (Trigonella foenum graecum L.)» (за договором між Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (03.2012–2017 рр.)

Гранти (2001-2014 рр.)

 • Грант фонду УНТЦ №4894 «Development of nanotechnology of nanoplant composites and investigation of their antitumor and antioxidant activities» (2011–2013 рр.)
 • Інноваційний проект «Розробка методики отримання, напрацювання дослідного зразку та доклінічні випробування генеричного препарату Летрозол» (01.04.2012–31.12.2012 рр.)
 • Проект «Дослідження молекулярних механізмів антибластичної дії рослинних поліфенолів на чутливі та резистентні до цитостатиків пухлинні клітини» (в рамках цільової наукової програми НАН України «Фундаментальні основи геноміки і протеоміки»; (2007– 2011 рр.).
 • Проект «Вивчити протипухлинну дію глікопептидних вакцин за умов контрсупресії та модифікованого рівня поліамінів» (в рамках цільової наукової програми НАН України «Фундаментальні основи геноміки і протеоміки»; (2007–2011 рр.)
 • Грант: «Вплив споживання соєвих продуктів на ріст пухлин у експериментальних тварин та супутні біохімічні і гематологічні показники» (програма НАН України «Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини» (2007–2009 рр.)
 • Проект «Дослідження можливих зв’язків між функціонуванням фактора елонгації еEF1A і ядерного фактора NF-кB в клітинах експериментальних пухлин» (в рамках Угоди про творчу співдружність між ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАН України та Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України (01.06.2008 – 01.06.2009 рр.).
 • Проект «Дослідження впливу чорничної пасти на ріст злоякісних пухлин» (Договір № 17/2009 з Науково-виробничим підприємством «Інститут ТЕКМАШ»; терміни виконання: жовтень-грудень 2009 р.).
 • Проект «Дослідження молекулярних механізмів протипухлинної дії препарату Оріон» (Згідно Договіру №2 2008 з Міжнародним благодійним Фондом «Київська Русь»; терміни виконання: 01.2008 – 31.12.2008 рр.).
 • Грант УНТЦ (Gr_122j) «Creating of plant bioconcentrates with antiradiation and anticarcinogenic action on the base of polyphenols and working out industrial technology for their production» (2005–2007 рр.)
 • Грант „Розробка способу іммобілізації ДНК на сенсорному чіпі спектрометра ППР „Biosuplar-5” для дослідження впливу поліамінів (регуляторів росту і проліферації) на функціональну активність факторів транскрипції онкогенів” (в рамках цільової програми НАН України „Дослідження в галузі сенсорних систем та технологій”; 03.2004 – 31.11.2006 рр.)
 • Грант „Вплив споживання соєвого продукту з біологічно-активними добавками на ріст пухлин молочної залози у експериментальних тварин” (в рамках програми НАН України „Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини”; 01.03.2004 – 31.12.2006 рр.)
 • Проект “Дослідження механізму впливу сперміну, спермідину, путресцину, залежно від концентрації, на функціональну активність фактора транскрипції NF-kB”; “Дослідження рівня білків фактора транскрипції NF-kB (р50 і р65) при деплеції/ акумуляції поліамінів в пухлинних клітинах” (в рамках цільової програми НАН України “Особливості функціонування онкогеному; 01.01.2002 – 31.112006 рр.)
 • Грант Міністерства освіти і науки України „Одержання білкового препарату, збагаченого на фактор транскрипції NF-kappaB; комп’ютерне моделювання впливу поліамінів на властивості комплексу NF-kappaB – ДНК” (01.2004 – 31.12.2004 рр.).
 • Грант CRDF (№ UB1-2446-KV-02) «Role of polyamines in transcriptional regulation of gene involved in neoplastic growth» (2002–2004 рр.)
 • Грант Міністерства освіти і науки України: ”Роль поліамінів в регуляції процесів транскрипції онкогенів при неопластичному рості” (2001–2002 рр.)

Конференції
 •  International Conference and Exhibition on Nutritional Science & Therapy — Hilton Philadelphia Center City, USA, August 27-29, 2012;
 • Congress «Polyamines: Biological and Clinical Perspectives» Istanbul, Turkey, September 2-7, 2012;
 • II Ukrainian-Swedish Workshop «Translational Oncology: Old and New Paradigms» — Київ, Україна, 20-21 травня 2013;
 • IX Jakub K. Parnas conference «Proteins from birth to death» — Jerusalem, Israel, September 29 — October 2, 2013;
 • Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» — Новий Свєт, Крим, Україна, 27 травня — 1 червня 2013 р.;
 • XIII International Conference «Primary Therapy of Early Breast Cancer». — Gallen, Switzerland, March 13-16, 2013;
 • 11th International Congress on Targeted Anticancer Therapies — Paris, France, March 4-6, 2013;
 • 9th European Breast Cancer Conference — Scotland, Glasgow, March 19-21, 2014;
 • XI Біохімічний конгрес — Київ, Україна, 6-10 жовтня 2014;
 • 40th FEBS Congress «The biochemical Basis of Life» –– Berlin, Germany, July 4-9, 2015;
 • JSMO Annual meeting «Fight against Deadly cancer» — Sapporo, Japan, July 16-18, 2015;
 • European Cancer Gongress —Vienna, Austria, September, 2015;
 • Науково практична конференція «Персоніфікація лікування гормонзалежних пухлин» — Яремче, Україна, 15-16 жовтня 2015;
 • 12th International Conference of the Asian Clinical Oncology Society — New Delhi, India, April 8-10, 2016;
 • XIII З’їзд онкологів та радіологів України — Київ, Україна, 26-28 травня 2016;
 • ECCO Congress — Amsterdam, Netherlands, January 27-30, 2017;
 • 10th International conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods 2017/GSCO — Gunsan, Jeonbuk, Korea, October 22-25, 2017;
 • 6th Ukrainian Congress for Cell Biology with International representation — Yaremche, Ukraine, June 18-21, 2019;
 • II International scientific conference “tumor and host. Novel aspect of old problem” — Kyiv, Ukraine; November 21-22, 2019;
 • EAU 19th Central European Meeting — Vienna, Austria, May 9-10, 2019;
 • Науково-практична конференція «Інноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку» — Київ, Україна, 3-4 жовтня 2019;
 • Науково-практична конференція з онкоурології «МОВЕМБЕР-2019» — Київ, Україна, 28-29 листопада 2019

Публікації

Кількість статей у журналах: 145
Кількість тез доповідей на наукових форумах: 107
Кількість монографій: 2

Вибрані публікації

 • С.П. Залєток, О.О. Кленов, С.В. Гоголь, В.В. Бентрад, Е.О. Стаховський, Ю.В. Вітрук, Б.О. Гречко. Поліаміни крові та сечі як нові діагностичні маркери раку передміхурової залози. Онкология 2019; 21, №3: 219-24.
 • Yanish Yu V, Zaletok S P, Mucha Yu P, Vityuk N V Determination of spermine – a potential biomarker of prostate cancer – using gold nanoparticles in modeling experiments. Exp.oncol. – 2020; 42, № : в друку.
 • С.В.Гоголь, С.П.Залєток, В.В.Бентрад, О.А. Орловський, Ю.В.Яніш. Активність /експресія аргінази в лімфоїдних клітинах периферичної крові хворих з різними формами лейкемії як можливий додатковий діагностичний критерій. Онкология 2018: 20, №4:265-8.
 • Яніш Ю.В., Залєток С.П., Бентрад В.В., Скляренко Л.М. Електрокінетичні характеристики лімфоїдних клітин онкологічних пацієнтів і здорових донорів. Клиническая онкология 2018; 8, № 3:217-9.
 • Орловський О.А., Кленов О.О., Бентрад В., Залєток С.П., Скляренко Л.М., Поліщук А.С. Деякі особливості метаболізму і патогенетичних функцій поліамінів у мононуклеарах пацієнтів з В-ХЛЛ та ГМЛ(М5). Клиническая онкология 2018; 8, №4: 269-72.
 • В.О. Шляховенко, С.П. Залєток, Е.О. Стаховський, Ю.В. Вітрук, О.А. Кононенко, Б.О. Гречко С.П. Розробка маркерів диференційної діагностики та прогнозу перебігу раку передміхурової залози. Онкология 2018; 20, № 2: 153-4.
 • Залєток, С.В. Гоголь, О.О. Кленов, Г.Б. Артамонова, Ю.В. Яніш, В.В. Бентрад, О.В. Карнаушенко, Книрік М.В. Підсилення нораргініном протипухлинної дії інгібіторів ферментів синтезу поліамінів in vivo. Онкология 2017; 19 (1): 17-24.
 • Shapochka, S. Zaletok, M. Gnidyuk, T. Shapochka. Evaluation of prognostic and predictive value of novel markers (NF-κB and ODC) alone and in combination with other markers for patients with breast cancer. EJC 2017; 72, Suppl.1:12-13.
 • Ю.В. Яніш, С.П. Залєток, Л.М. Скляренко. Електрокінетичні характеристики лімфоїдних клітин пацієнтів з хронічними і гострими лейкозами та Неходжкінськими лімфомами. Клиническая онкология 2017; №4 (28): С.88-91.
 • Залєток С.П., Самойленко О.А. Орловський О.А., Mіліневська В.О. Кленов О.О., Карнаушенко О.В. Вербиненко А.В., Шляховенко В.О. Вплив нораргініну (nor-NOHA) на рівень метилування генів, пов'язаних з метаболізмом поліамінів. Збірник «Актуальні проблеми розвитку світової науки». К.: «ВЕЛЕС», 2017:16-24.
 • Ю.В. Яніш, А.Б. Артамонова, С.П.Залєток. Вплив модуляторів метаболізму аргініну і поліамінів на активність аргінази і продукцію оксидів азоту клітинами асцитного раку Ерліха in vivo. Клиническая онкология 2016; №3: 89-91.
 • Шляховенко В.О., Залєток С.П., С.В. Гоголь, О.О. Кленов, Ю.В. Яніш, А.П. Бурлака, О.А. Главін, М.О. Дружина, А.В. Вербиненко, О.В. Карнаушенко. Протипухлинна дія активних форм кисню у штучно створених АФК-генеруючих системах. Онкология 2016; 18: 283-8.
 • Zaletok, L.Gulua, L. Wicker, S.Gogol, O.Orlovsky, O.Karnaushenko, A.Verbinenko, V.Milinevska, O. Samoylenko, I.Todor, T. Turmanidze. Extracts of green tea, red wine and lemon reduce in vivo growth of experimental tumors and toxicity of anticancer drugs. Exp. Oncol 2015; 37: 262-71.
 • Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Особливості експресії NF-κB та ODC у пухлинах хворих на рак молочної залози з різним молекулярним профілем. Онкологія 2014; 16: 33-9.
 • Shapochka D.O., Zaletok S.P., Gnidyuk M.I. Expression of Molecular Markers in Tumours of Patients with Breast Cancer. J. Cytol. Histol 2013; 4: 184-9.

Вибрані методичні рекомендації та інформаційні листи

 • Залєток С.П., Шляховенко В.О., Стаховський Е.О., Кленов О.О., Бентрад В.В., Гоголь С.В., Орловський О.А., Вітрук Ю.В., Карнаушенко О.В. «Поліаміни та рибонуклеази як маркери для диференційної діагностики та прогнозу перебігу раку простати». Методичні рекомендації, Київ, 2018: 26 с.
 • Залєток С.П., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Бентрад В.В., Гоголь С.В., Орловський О.А., Стаховський Е.О., Вітрук Ю.В. «Поліаміни та рибонуклеази як маркери для диференційної діагностики пухлин передміхурової залози». Інформаційний лист Київ, 2018: 3 с.
 • Залєток С.П., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Бентрад В.В., Гоголь С.В., Орловський О.А., Стаховський Е.О., Вітрук Ю.В. «Спосіб прогнозування перебігу раку передміхурової залози». Інформаційний лист Київ, 2018: 3 с.

Патенти

Патенти: 13

 • Патент України на винахід №100000 «Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміотерапії злоякісних пухлин» / Залєток С.П., Орловський О.А., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Самойленко О.А., Гоголь С.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В. // Бюл. № 21/2012.
 • Патент України на корисну модель № 101382 «Спосіб пригнічення росту злоякісних пухлин» /Залєток С.П., Шляховенко В.О., Орловський О.А., Яніш Ю.В., Гоголь С.В., Бентрад В.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В., Самойленко О.А., Кленов О.О. // Бюл. №17/2015.
 • Патент України на винахід «Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників» / Шляховенко В.О., Мілінєвська В.О., Орловський О.А., Залєток С.П. // Бюл. №13/2016.
 • Патент України на корисну модель № 133118 «Спосіб диференційної діагностики хронічного В-лімфоцитарного лейкозу та гострого мієлоїдного лейкозу М5 у людини за допомогою визначення показників обміну поліамінів у клітинах периферійної крові» /Залєток С.П., Кленов О.О., Бентрад В.В., Орловський О.А., Скляренко Л.М. //Бюл. № 6/2019, 25.03.2019.

Інновації
 • Запропоновано концепцію щодо можливості застосування біокомпозиту поліфенолів зеленого чаю та біокомпозиту на основі поліфенолів зеленого чаю та червоного винограду для профілактики раку та в якості засобів супроводу в комплексному лікуванні онкологічних хворих для підсилення терапевтичного ефекту цисплатину і доксорубіцину та зниження їх побічних токсичних ефектів.

Нагороди
 •  Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» — 1983 р.
 • Премія ім. О.В. Палладіна Президії АН України (1989 р.) — за монографію «Полиамины и опухолевый рост». — Киев: «Наукова думка», 1987. — 141с.
 • Грамота Верховної Ради України – 2010 р.

Додатково

 

209 | 2022-01-27  6113