Глузман Данило Фішелевич

gluzman-d-f

Посада: Зав. відділу
Звання, ступень: проф., д.м.н.
Почесне звання, нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Лауреат премії Кабінету Міністрів України
Тел.: +38 (044) 257-90-53
E-mail: gluzman@onconet.kiev.ua
Керівник підрозділу: Зав. відділу онкогематології
Наукові інтереси:

Вивчення поліпотентних гемопоетичних стовбурових клітин і кровотворних клітин-попередників, клітин мікрооточення на різних стадіях ембріонального і постнатального онтогенезу людини і тварин

Ключові слова: лейкемія, діагностика, імуноцитохімія, стовбурові клітини, наслідки аварії на ЧАЕС
Освіта

Глузман Данило Фішелевич є співробітником Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України з 1962 року.

Спочатку працював на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії лейкозів, а з 1971р. – старшого наукового співробітника відділу молекулярних механізмів канцеро- і лейкозогенезу (зав. відділу – акад. НАН України З.А. Бутенко).

В 1982 р. був обраний за конкурсом на посаду завідувача лабораторії цитохімії і імуноцитології відділу цитології пухлинного росту (зав. відділу – акад. НАН України В.Г. Пінчук), а в 1992 р. – завідувачем відділу імуноцитохімії.

Науково-організац. робота

Основні напрямки наукової діяльності

 • Вивчення поліпотентних гемопоетичних стовбурових клітин і кровотворних клітин-попередників, клітин мікрооточення на різних стадіях ембріонального і постнатального онтогенезу людини і тварин
 • Цитохімічні реакції визначення активності ферментів, пов'язаних з обміном нуклеїнових кислот,
 • Імуноцитохімічні методи визначення лінійно-специфічних і диференційовочних антигенів кровотворних і лімфоїдних клітин безпосередньо в мазах крові, кісткового мозку, тонкоголкових пунктатах лімфатичних вузлів і пухлин

Д.Ф. Глузманом розроблені і модифіковані цитохімічні реакції визначення активності ферментів, пов'язаних з обміном нуклеїнових кислот, вперше застосовані імуноцитохімічні методи визначення лінійно-специфічних і диференційовочних антигенів кровотворних і лімфоїдних клітин безпосередньо в мазках крові, кісткового мозку, тонкоголкових пунктатах лімфатичних вузлів і пухлин.

Виконана серія робіт з мікроскопічного вивчення різних за вуглеводною специфічністю рецепторів лектинів в процесі дозрівання гемопоетичних клітин різного ґенезу. За допомогою біотинільованих неоглікопротеїнових зондів проведені піонерські дослідження ендогенних лектинів нормальних і лейкемічних трансформованих кровотворних і лімфоїдних клітин.

Д.Ф. Глузманом здійснені перші спроби вивчення під мікроскопом ензимохімічних і імунофенотипових ознак стовбурових лейкемічних клітин при різних формах пухлинних захворювань кровотворної і лімфоїдної тканин. Розроблені теоретичні засади і загальні принципи застосування цитохімічних, імуноцитологічних і цитогенетичних маркерів в діагностиці різних форм лейкемії і злоякісних лімфом.

Ним вперше розроблені і застосовані в практичній діяльності методи визначення мікрометастазів і поодиноких ізольованих злоякісних клітин в кістковому мозку, лімфатичних вузлах, ексудатах із серозних порожнин і спинномозковій рідині на основі застосування імуноцитохімічних методів і моноклональних антитіл до органо- і тканиноспецифічних, онкофетальних, пухлиноасоційованих антигенів, білків цитоскелету. Внесені суттєві зміни і доповнення до сучасної схеми нормального гемопоезу і нових класифікацій кровотворної і лімфоїдної тканин.

Визнання наукової громадськості набули праці Д.Ф. Глузмана, присвячені вивченню механізмів розвитку радіаційно-індукованих лейкемій. В створеній на базі керованого ним відділу Міжнародній лабораторії проведені цитологічні та імунофенотипові дослідження лейкемій у ліквідаторів аварії на ЧАЕС у порівнянні з переглянутими із сучасних позицій формами і цитологічними варіантами лейкемій, які виникали у мешканців Хіросіми і Нагасакі протягом багатьох років після атомного бомбардування. Ці данні були наведені у доповідях в Центрі з вивчення наслідків дії радіаційного випромінювання (RERF, Японія) у 1999 і 2000 рр.

Співробітниками відділу імуноцитохімії та онкогематології здійснюється практична допомога у діагностиці лейкозів і лімфом хворим з різних лікувальних закладів м.Києва і багатьох областей України. Щорічно діагностичні дослідження з використанням сучасних технологій клітинної біології виконуються у 1200-1500 хворих (із загальної кількості – 7500 хворих в Україні). Особливо слід зазначити допомогу дітям з онкопатологією. За роботу "Імуноцитохімічна діагностика лейкозів і пухлин у дітей України" Д.Ф. Глузману і співробітникам його відділу присвоєно звання лауреатів Міжнародного протиракового союзу (UICC, Женева, 2006р.).


Неодноразово виступав з лекціями і науковими доповідями в багатьох країнах світу.

Створив відому школу цитологів-онкологів і гематологів. Під його керівництвом захищено 4 докторські і 14 кандидатських дисертацій.

Науково-організаційна робота

 • член Президії Українського товариства клінічної лабораторної діагностики;
 • член Правління товариства гематологів і трансфузіологів України;
 • асоційований член International Network of Cancer Treatment and Research (INCTR);
 • член редакційної колегії журналів "Exp Oncology", "Онкологія", "Лабораторна діагностика", член редакційної ради журналу "Український журнал гематології і трансфузіології";
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.560.01 в Національному інституті раку МОЗ України
Публікації
 1. Дитяча онкологія: підручник /О.С. Дудніченко, Г.І. Климнюк, ... Д.Ф. Глузман; За ред. О.С. Дудніченка, Г.І. Климнюка. – Харків: Факт, 2013. – 399 с.
 2. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Надгорная В.А. Диагностическая онкогематология / Под ред. Д.Ф. Глузмана. – К.: ДИА, 2011. – 256 с.
 3. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Надгорная В.А. Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей (цитоморфология, иммуноцитохимия, алгоритмы диагностики) /Под ред. Д.Ф. Глузмана. – К.: ДИА, 2008. – 200 с.
 4. Молекулярная диагностика опухолей: фундаментальные основы и практическое применение /С.П. Осинский, Д.Ф. Глузман, Й. Клифф, Н.А. Гизе, Г. Фрисс; Науч. ред. В.Ф. Чехун. – К.: ДИА, 2007. – 246 с.
 5. Иммуноцитохимическая диагностика опухолей кроветворной и лимфоидной тканей у детей /Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, В.А. Надгорная, Г.И. Климнюк; Под ред. Д.Ф. Глузмана. – К.: ДИА, 2005. – 216 с.
 6. Диагностическая иммуноцитохимия опухолей /Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, В.А. Надгорная, И.А. Крячок; Под ред. Д.Ф. Глузмана. – К.: Морион, 2003. – 155 с.
 7. Диагностика лейкозов. Атлас и практическое руководство /Д.Ф. Глузман, И.В. Абраменко, Л.М. Скляренко, И.А. Крячок, В.А. Надгорная; Под ред. Д.Ф. Глузмана. – К.: Морион, 2000. – 224 с.
 8. Лабораторная диагностика онкогематологических заболеваний /Д.Ф. Глузман, И.В. Абраменко, Л.М. Скляренко, В.А. Надгорная; Под общ. ред. Д.Ф. Глузмана. – К.: Морион, 1998. – 335 с.
 9. Иммуноцитохимическая диагностика злокачественных экссудатов /Д.Ф. Глузман, И.В. Абраменко, Л.М. Скляренко, Г.В. Писнячевская; Отв. ред. В.Г. Пинчук. – К.: Наук. думка, 1993. – 172 с.

 

Нагороди

Д.Ф. Глузман є лауреатом премії ім. Р.Є.Кавецького НАН України. Має почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. Підтримує тісні наукові зв'язки з провідними цитологічними лабораторіями онкологічних установ Російської Федерації і Республіки Білорусь. Багато часу приділяє науково-видавницькій діяльності. Є членом редколегій і редакційних рад кількох фахових журналів.

186 | 2022-01-27  11448