Дьоміна Емілія Анатоліївна

domina e a

Посада: Зав. відділу
Звання, ступень: проф., д.б.н.
Тел.: +38 (044) 259-05-93
E-mail: edjomina@ukr.net
Наукові інтереси:
 • Вивчення радіаційно-індукованої нестабільності геному людини за дії малих доз іонізуючих випромінювань
 • Удосконалення стратегії індивідуальної первинної профілактики виникнення та розвитку злоякісних новоутворень радіаційного ґенезу
 • Пошук та обґрунтування радіомітігаторів променевих ефектів з метою подолання набутої радіорезистентності пухлинних клітин
 • Генетичні предиктори радіочутливості соматичних клітин людини
 • Паспортизація індивідуальної радіочутливості професіоналів, які працюють із джерелами іонізуючих випромінювань, з метою упередження виникнення та розвитку радіаційного канцерогенезу
Ключові слова: • індивідуальна радіочутливість, радіаційний канцерогенез, малі дози опромінення, радіомодифікатори, предиктори радіочутливості
Освіта
 1. 1968-1974 рр. — Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедра генетики
 2. 1984 р. — дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «радіобіологія»
 3. 2003 р.- дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «радіобіологія» «Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС»

 

Професійна діяльність

 • 1970-2003 рр. — науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією цитогенетичної експертизи, провідний науковий співробітник Національного інституту раку МОЗ України;
 • 2003 - 2016 рр. — провідний науковий співробітник відділу радіобіології, відділу радіобіології та екології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • 2016 р. – дотепер — завідувач відділу біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Е.А. Дьоміна є засновником радіаційної цитогенетики людини в Україні. ЇЇ перші роботи присвячені дослідженню закономірностей та механізму радіаційного мутагенезу при дії нейтронів різних енергій на спадковий апарат соматичних клітин онкологічних хворих. Визначені закономірності впровадженні в клініки Інституту онкології, Інституту нейрохірургії при розвитку нейтронної терапії в Україні.
Вперше впроваджено методи біологічної дозиметрії та індикації променевих уражень при проведенні рентгенодіагностичних обстежень, променевої терапії онкологічних хворих з метою планування радіаційного навантаження на нормальні та пухлинні тканини хворих, а також для радіаційного захисту персоналу.
Е.А. Дьоміна вже в перші дні аварії на Чорнобильській АЕС обстежувала хворих з гострою променевою хворобою та розробила «Спосіб цитогенетичної оцінки ступеня гострої променевої хвороби». В подальших дослідженнях на базі Чорнобильської експертної ради МОЗ України та шпиталю МВС України вперше встановила канцерогенну небезпечність малих доз іонізуючої радіації.
Вперше виявлено та науково обґрунтовано комутагенні ефекти деяких медичних препаратів, що суттєво підсилюють рівень радіаційно індукованих генетичних пошкоджень за дії малих (надфонових) доз іонізуючих випромінювань.
Під її керівництвом розроблено та впроваджено методичний підхід для визначення індивідуальної радіочутливості організму людини (хромосомний G2 – тест) з метою формування груп підвищеного канцерогенного ризику. Впровадження розробленого паспорта індивідуальної радіочутливості, в першу чергу, серед професіоналів, які працюють у сфері дії іонізуючої радіації, сприяє підвищенню якості їх диспансерного обстеження та своєчасній профілактиці радіаційного канцерогенезу в осіб з високою індивідуальною радіочутливістю.
Вперше розроблено та запропоновано нову стратегію первинної профілактики виникнення радіаційно-асоційованого раку.

Науково-організац. робота

Дьоміна Е.А. неодноразово виступала з науковими доповідями на вітчизняних та закордонних наукових форумах.
Підготувала 3 кандидати наук за спеціальністю «радіобіологія»


Науково-організаційна робота
• Член Національної комісії з питань радіаційного захисту населення України
• Член Європейського та Українського радіобіологічних товариств
• Член спеціалізованої Вченої ради Д 26.562.02 по захисту дисертацій зі спеціальності «генетика» при Національному науковому центрі радіаційної медицини НАМН України
• Член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова
• Член Вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
• Член комісії з біоетики ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
• Член експертної комісії з видавничої діяльності ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
• Член редколегії збірника наукових праць «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології»

Гранти
 • Грант на державне замовлення МОН України «Радіобіологічне обгрунтування первинної індивідуальної профілактики радіаційно-асоційованого раку, 2017-2018рр.
 • Грант НАТО № SFPP 984702 «Металеві нанокристали для високочутливого детектування біохімічних агентів», 2014-2017 рр.
 • Грант НАН України та Українського науково-технологічного центру (№ 5728) «Розробка апаратури для отримання іонних та рентгенівських мікропучків з використанням електростатичних прискорювачів та дослідження радіаційних пошкоджень клітин при адронній терапії: дослідження біологічної ефективності рентгенівських та протонних мікропучків» за Програмою «Цільові дослідження та розвиваючі ініціативи», 2012-2014 рр.
Конференції

1. II International conference «Tumor and Host: Novel Aspects of Old Problem» November 21-22, 2019, Kyiv, Ukraine.
2. ХІІ Український біохімічний конгрес. Тернопіль, 30 вересня – 4 жовтня 2019 р.
3. 7-ий та 6-ий з’їзд Радіобіологічного товариства України. 2019, 2015 р. Київ
4. 6-th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation. June 18-21, 2019, Yaremche, Ukraine.
5. Щорічні наукові конференції Інституту ядерних досліджень НАН України, Київ, Україна.
6. Науково-практична конференція Українського товариства радіаційних онкологів «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», 20-21 червня 2018р. Вінниця.
7. ХІІІ з’їзд онкологів і радіологів України, 26-28 травня 2016 р. Київ, Україна.
8. International conference «Health effects of the Chornobyl Accident — 30 years aftermath» (18-19 April 2016, Kiev, Ukraine).
9. VI З’їзд радіобіологічного товариства України 5-9 жовтня 2015 р. Київ, Україна.
10. IV міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 15-17 квітня 2015 р., Київ, Україна.

Публікації

Е.А. Дьоміна є автором і співавтором 610 наукових публікацій, включаючи 10 монографій.

Вибрані монографії

1. Domina E.A. Co-Mutagenesis in Irradiated Human Cells. In: Ionizing Radiation: Advances in Research and Applications. Series: Physics Research and Technology. Binding: Hardcover. Editors: Tamar Reeve. Nova Science Publishers, Inc. New York, 2018. P. 167-190.
2. Демина Э.А. Радиогенный рак: эпидемиология и первичная профилактика: монография. Киев: Наукова думка, 2016. 196 с.
3. Дёмина Э.А. Чернобыльская авария: ранние и отдаленные медико-биологические эффекты: монография. Saarbruken: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. 106 с.
4. Иванкова В.С., Демина Э.А. Проблемы резистентности опухолей в радиационной онкологии (клинические и радиобиологические аспекты). К.: Здоров’я, 2012. 192с.
5. Демина Э.А. Радиационно-индуцированные цитогенетические эффекты соматических клеток у больных раком щитовидной железы. Глава в монографии «Рак щитовидной железы» под.ред. Ю.А.Гриневича, А.А.Чумака, К.: Здоров’я, 2011. С. 66-100
6. Демина Э.А., Пилинская М.А., Петунин Ю.И., Клюшин Д.А. Радиационная цитогенетика. К.: Здоров’я, 2009. 368 с.
7. Дьоміна Е.А., Дружина М.О., Рябченко Н.М. Індивідуальна радіочутливість людини. К.: «Логос» 2006. 126 с.

Вибрані статті

1. Дьоміна Е.А., Іванкова В.С., Гонтар Ю.В. Використання паспорта індивідуальної радіочутливості для медичних працівників, які зайняті у сфері дії іонізуючих випромінювань. Променева діагностика, променева терапія. 2019. № 1-2. С. 67-73.
2. Дёмина Э.А., Иванкова В.С. К вопросу радиационной безопасности диагностического облучения в онкологии. Променева діагностика, променева терапія. 2019. № 3-4.
3. E. Domina, A. Philchencov, A. Dubrovska. Individual response to Ionizing Radiation and Personalized Radiotherapy. Critical Reviews in Oncogenesis. 2018; 23: 69-92.
4. Е.А. Дьоміна, Е.О. Стаховський, О.В. Сафронова, М.О. Дружина, Л.І. Маковецька, О.А. Главін, Т.В. Семиглазова. Біохімічні та цитогенетичні показники лімфоцитів периферичної крові хворих на рак передміхурової залози. Доповіді НАНУ. 2018; 4: 102-109.
5. Э.А. Демина. Оценка влияния профессионального облучения на цитогенетические показатели лимфоцитов периферической крови. Доповіді НАНУ. 2018; 10: 112-119.
6. 7. Дьоміна Е.А., Фільченков О.О. Чому і як гинуть опромінені клітини? Журнал Національної академії медичних наук України. 2018; 3: 283-289.
7. . Е.А. Дьоміна, В.М. Михайленко. Обгрунтування профілактики радіогенного раку у професіоналів, що працюють у сфері дії іонізуючих випромінювань, із залученням біологічних методів. Онкология. 2018; 20 (3): 177-184.
8. Domina E. Individual radiosensitivity of blood lymphocytes of prostate cancer patients. Sciences of Europe (Praha, Gzech Republic). 2017; Vol. 1, No 18 (18): 3-8.
9. Дьоміна Е.А. Ранние и поздние лучевые эффекты в здоровых тканях онкологических больных при терапевтическом облучении. Збірник наукових паць «Проблеми радіаційної медицини і радіобіології» 2017; 23: 23-37.
10. Domina E.A. Chornobyl catastrophe: cytogenetic effects of low dose ionizing radiation and their modification. Experimental Oncology. 2016; 38 (4): 219–223.
11. Дёмина Э.А. Хромосомные аномалии в лимфоцитах крови первичных онкологических больных в послечернобыльском периоде. Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 2016; 1(1): 20-25.
12. Пилипчук О.П., Дьомiна Е.А. Закономiрностi формування комутагенезу в опромiнених соматичних клiтинах людини. Доповiдi НАН України. 2015; 8: 131-136.
13. E.A. Domina, O.P. Pylypchuk, V.M. Mikhailenko. The Modifying effect of co-Mutagens on the frequency and spectrum of radiation-induced chromosome aberrations in human cells. Pharm Anal Acta. 2015; 6 (6): 1-6.
14. Дёмина Э.А. Эпидемиология радиогенного рака. Евразийский онкологический журнал. 2015; 4(04): 108-118.
15. Э.А. Дёмина, В.С. Иванкова, Е.П. Пилипчук и др. Формирование хромосомной и микросателлитной нестабильности в клетках крови онкологических больных при комбинированном воздействии in vitro ионизирующей радиации и комутагенов. Доповiдi НАН України. 2015; 5: 166-173.
16. Дёмина Э.А. Проблемные вопросы лучевой терапии онкологических больных с позиций радиобиологии. ScienceRise. 2015; 4 (1): 11-16.
17. Дёмина Э.А. Проблема радиогенного рака щитовидной железы. ScienceRise. 2015; 2 (4): 23-30.
18. Дёмина Э.А. Значение радиобиологических иссдедований в развитии лучевой терапии онкологических больных. Радіобіологічний вісник. Інформ.-аналітичний бюлетень. 2015; 1-2(54-55): 80-82.
19. Дёмина Э.А. Лучевая диагностика и канцерогенный риск (взгляд радиобиолога). Променева діагностика, променева терапія. 2015; 1: 59-64.
20. Domina E.A. Medical radiography examinations and carcinogenic effects. Problemy radiatsiinoi medytsyny ta radiobiolohii. 2014; 19: 35-47.
21. E.A. Domina, O.P. Pylypchuk, V.M. Mihaylenko. Destabilization of human cell genome upon the combined effect of radiation and ascorbic acid. Experimental oncology. 2014; 4: 236-240.
22. Дёмина Э.А., Пилипчук Е.П. Модификация радиационно-индуцированных цитогенетических эффектов в культуре лимфоцитов человека под влиянием аскорбиновой кислоты // Вісник Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014; 12(1): 20-25.
23. Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А., Дружина М.О. та інш. Розробка нового підходу до апроксимації залежностей «доза-ефект» на генетичному рівні опромінених соматичних клітин людини. Ядерна фізика та енергетика. 2013; 14(3): 299-303.
24. Domina E.A., Chekhun V.F. Experimental validation of prevention of the development of stochastic effects of low doses of ionizing radiation based on the analysis of human lymphocytes chromosome aberrations. Experimental Oncology. 2013; 35(1): 65-68.
25. Дьоміна Е.А., Пилипчук О.П. Цитогенетичні аспекти комутагенезу. Архів клін. та експер. медицини. 2012; 21(2): 151-153.
26. Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А. Cучасні радіобіологічні аспекти профілактики та терапії злоякісних новоутворень. Ядерні та радіаційні технології в Україні: можливості, стан і проблеми впровадження. К.: ДПНВЦ «Пріоритети». 2011: 248-254.
27. Djomina E.A., Barilyak A.R. Medical and Genetic Consequences of Radiation Catastrophes. Cytology and Genetics. 2010; 44 (3) 186-193.

Вибрані методичні рекомендації

1. Виявлення осіб із високою індивідуальною радіочутливістю для захисту їх геному від дії надфонових доз опромінення / Дьоміна Е.А., Михайленко В.М., Главін О.А., Маковецька Л.І. Методичні рекомендації. Київ, 2018. 30 с.
2. Цитогенетичний спосіб (G2- assay) визначення індивідуальної радіочутливості людини з метою первинної профілактики радіогенного раку / Дьоміна Е.А., Рябченко Н.М., Дружина М.О., Чехун В.Ф. Методичні рекомендації. Київ, 2007. 28с.
3. Лікування рецидивів у хворих на злоякісні лімфоми / Сівкович С.О., Кіндзельський Л.П., Губарєва Г.О., Дьоміна Е.А. та інш. Методичні рекомендації. УкрНДІ онкол. і радіол., Київ, 1999. 16 с.
4. Цитогенетична оцінка ступеня гострої променевої хвороби / Дьоміна Е.А., Клюшін Д.А., Кіндзельський Л.П., Петунін Ю.І. Методичні рекомендації. УкрНДІ онкол. і радіол., Київ, 1999. 16 с.
5. Особливості клінічного перебігу та лікування хворих на лімфоми, що підпали під хронічне опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС / Кіндзельський Л.П., Сівкович С.О., Дьоміна Е.А. та інш. Методичні рекомендації. УкрНДІ онкол. і радіол. Київ, 1994. 16 с.

Патенти
 • А. с. № 1480180 СССР МКИ. Способ определения дозы облучения опухолей при нейтронной терапии / Черниченко В.А., Демина Э.А., Монич А.Ю., Сваричевская Е.В.; опубл. 15.01.89, бюл. № 18. 2 с.
 • Спосіб первинної профілактики радіогенного раку. Патент України № 67007 / Дьоміна Е.А., Чехун В.Ф.; опубл. 25.01.2012 р., бюл. № 2. 6 с. 
 • Спосіб зниження частоти спонтанних та радіаційно-індукованих генетичних пошкоджень в соматичних немалігнізованих клітинах людини. Патент на корисну модель 61604 МПК / Дьоміна Е.А., Чехун В.Ф., Демченко О.М.; опубл. 25.07.2011 р., бюл. № 14. 4 с.
 • Модель сплайнової регрессії і урахування індивідуальної радіаційної чутливості людини для реконструкції дози опромінення по хромосомним абераціям. Патент на корисну модель 46933 / Дьоміна Е.А., Демченко О.М., Михайленко В.М., Петунін Ю.І. та інш.; опубл. 11.01.2010., бюл. № 1, 6 с.
 • Спосіб визначення дози опромінення. Деклараційний патент України на винахід № 73212 / Дьоміна Е.А., Клюшін Д.А., Петунін Ю.І., Савкіна М.Ю.; опубл. 11.11.2002 р., бюл. № 11. 4 с.
 • Спосіб лікування цитостатичної миелодепресії у хворих на злоякісні лімфоми. Деклараційний патент України на винахід № 48557 / Шалімов С.О., Сівкович С.О., Губарева Г.О. Дьоміна Е.А. та інш.; опубл. 15.08.2002 р., бюл. № 8. 5 с.
Інновації
 • Паспорт індивідуальної радіочутливості людини за цитогенетичними показниками / Е.А. Дьоміна, М.О. Дружина // Інформаційний лист МОЗ України.Київ, 2018. 4 с.
 • Спосіб профілактики радіаційнно-асоційованого раку у осіб, гіперчутливих до дії іонізуючих випромінювань / Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А., Главін О.А., Маковецька Л.І. // Інформаційний лист МОЗ України № 194-2018.  Київ, 2018. 4 с.
 • Спосіб попередження порушень окисного метаболізму та формування нестабільності геному соматичних клітин за дії канцерогенонебезпечних чинників навколишнього середовища / В.М. Михайленко, Е.А. Дьоміна, О.А. Главін, Л.І. Маковецька // Інформаційний лист МОЗ України. Київ, 2018. 4 с.
 • Спосіб оцінки канцерогенної небезпеки за умов поєднаної дії малих доз іонізуючої радіації та препаратів з ко-мутагенними властивостями / Дьоміна Е.А., Михайленко В.М., Пилипчук О.П. // Інформаційний лист МОЗ України № 202-2015.  Київ, 2015. 4 с.
 • Спосіб оцінки небезпеки поєднаної дії екзогенних оксидів азоту та малих доз іонізуючої радіації на організм людини / Михайленко В.М., Дьоміна Е.А., Главін О.А., Музальов І.І. // Інформаційний лист МОЗ України № 92-2013.  Київ, 2013. 3 с.
 • Вплив трансфузії  кріоконсервованих гемопоетичних клітин кордової крові на імуногенез хворих зі стійкою лейкопенією / Перехрестенко П.М., Глухенька Г.Т., Дьоміна Е.А., Гащук А.П. та інш. // Інформаційний лист МОЗ України № 93-2000.  Київ, 2000. 4 с.

 

Нагороди
 • Подяка Радіобіологічного товариства України за високий професіоналізм та активну громадську позицію, гуманність, мужність, честь та розв’язання важливих проблем охорони здоров’я, а також за активну участь у науково-практичній конференції «Радіоекологія — 2014», 2014 р.
 • Почесна грамота Національної академії наук України за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди 95-річчя Національної академії наук України, 2013 р.
469 | 2022-01-27  5153