Наказ №219/12 від 11.03.2010 «Про проблемні комісії МОЗ та АМН України»

Наказ №219/12 від 11.03.2010 "Про проблемні комісії МОЗ та АМН України"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
         АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.03.2010 N 219/12
 
 
           Про проблемні комісії
            МОЗ та АМН України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                      охорони здоров'я 
    N 442/44 ( v0442282-10 ) від 26.05.2010 )
 
 
 
   З метою подальшого удосконалення організації та координації
наукових досліджень  та  розробок  у галузі охорони здоров'я
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1 Перелік проблемних комісій МОЗ та АМН України та їх
голів, що додається.
 
   1.2 Положення про Проблемну комісію МОЗ та АМН України, що
додається.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність Наказ МОЗ та АМН
України від 05.05.2001 N 173/31 ( v0173282-01 ).
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на Першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Лазоришинця В.В. і
віце-президента Академії медичних наук України Розенфельда Л.Г.
 
 Міністр охорони здоров'я               В.М.Князевич
 
 Президент АМН
 України України                   О.Ф.Возіанов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ та АМН України
                   11.03.2010 N 219/12
 
 
               ПЕРЕЛІК
           проблемних комісій МОЗ
          та АМН України та їх голів
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Назва ПК     |  Прізвище, ім'я, по    |     Поштова адреса,   |
|п/п|             |  батькові голови ПК    |       телефони     |
|---+-------------------------+----------------------------+------------------------------|
| 1.|      2.      |      3.        |        4.       |
|---+-------------------------+----------------------------+------------------------------|
|13.|Онкологія        |Чехун Василь Федорович -  |03022, м. Київ,        |
|  |             |акад. НАН України, д.мед.н.,|вул. Васильківська, 45    |
|  |             |проф., директор       |т. 259-01-83, 259-08-75    |
|  |             |Інституту          |               |
|  |             |експериментальної      |               |
|  |             |патології, онкології і   |               |
|  |             |радіобіології ім.      |               |
|  |             |Р.Є.Кавецького НАН України |               |
|  |             |(за згодою)         |               |
|---+-------------------------+----------------------------+------------------------------|

 
(Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 442/44 (v0442282-10) від 26.05.2010)
 
 Віце-президент АМН України,
 голова Вченої медичної
 ради МОЗ України, академік
 АМН України, член-кор.
 НАН України, професор               Л.Г.Розенфельд
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ та АМН України
                   11.03.2010 N 219/12
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про проблемні комісії МОЗ та АМН України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Проблемна комісія МОЗ та АМН України (далі - ПК) є
постійно  діючим органом, що здійснює прогнозування, наукову
оцінку, координацію наукових досліджень та підготовки наукових і
науково-педагогічних кадрів із пріоритетних напрямів медичних
досліджень.
 
   1.2. Діяльність ПК координується Вченою медичною радою МОЗ та
науковими радами при Президії АМН України. Вчена медична рада МОЗ
України заслуховує діяльність окремих ПК, вносить відповідні
пропозиції Міністру охорони здоров'я.
 
   1.3. Рішення  ПК  враховуються  при розробці відповідних
нормативних документів МОЗ та АМН України.
 
   1.4. Звіти про діяльність ПК подаються щорічно до Вченої
медичної  ради МОЗ та Науково-координаційного управління АМН
України до 15 січня наступного року за звітним.
 
   2. Основні напрямки діяльності та функції ПК
 
   2.1. Участь у розробці державних, галузевих та регіональних
науково-технічних  програм  з пріоритетних напрямків розвитку
медичної науки та охорони здоров'я.
 
   2.2. Оцінка сучасного стану наукових розробок, визначення
пріоритетних напрямків наукових досліджень.
 
   2.3. Аналіз наукового кадрового потенціалу за відповідними
напрямками, розробка рекомендацій щодо перспективної підготовки
наукових та науково-педагогічних кадрів.
 
   2.4. Розгляд  та  експертна  оцінка  тем докторських та
кандидатських дисертаційних робіт на етапі їх планування.
 
   2.5. Участь  у  конкурсному  відборі  проектів  наукових
досліджень та розробок з актуальних напрямків розвитку галузі.
 
   3. Структура, порядок формування та функціонування ПК
 
   3.1. Голова  ПК  призначається  наказом Міністра охорони
здоров'я та Президента АМН України.
 
   3.2. Голова ПК подає персональний склад ПК на затвердження
заступнику Міністра охорони здоров'я та віце-президенту Академії
медичних наук України відповідно до їх функціональних обов'язків.
 
   3.3. Склад ПК за поданням голови ПК оновлюється кожні 3 роки.
 
   3.4. Засідання ПК проводяться не рідше ніж 1 раз у квартал.
Витрати на відрядження членів ПК здійснюються за місцем їх
основної роботи.
 
   3.5. ПК має право:
   - отримувати  необхідну  інформацію  від  підрозділів та
науково-дослідних установ МОЗ та АМН України, вищих медичних
навчальних закладів МОЗ України відповідно до зазначених функцій
ПК;
   - залучати у встановленому порядку до виконання основних
напрямків  діяльності  та  функцій  працівників  відповідних
підрозділів МОЗ та АМН України;
   - користуватися  інформацією,  що  стосується  проведення
конкурсів на пріоритетне фінансування наукових досліджень.
 
 Віце-президент АМН України,
 голова Вченої медичної ради
 МОЗ України, академік
 АМН України, член-кор.
 НАН України, професор               Л.Г.Розенфельд 
62 | 2018-02-28  3554