Коорддинація наукової діяльности

На базі інституту ефективно працює Наукова рада НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення».

У 2013 р. великої уваги було приділено плідній співпраці між Науковою радою «Злоякісні новоутворення» та Міжвідомчою проблемною комісією НАМН та МОЗ України «Онкологія». Зокрема, на засіданнях проблемної комісії було розглянуто «Пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку онкологічної науки на 2012-2014 р.», обговорено програму «Онкологія», розроблену згідно до вимог кредитно-модульної системи навчання студентів ВНМЗ IIІ–ІV рівнів акредитації.

Досвід роботи показав, що така спільна діяльність сприяє поглибленню координації роботи профільних установ МОЗ та НАМН України та слугує вагомим підґрунтям для підготовки наукових кадрів та ефективного впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень у медичну практику.

Велику увагу інститут приділяє пошуку бізнес-партнерів для проведення спільних розробок зі створення та апробації нових вітчизняних протипухлинних лікарських засобів.

Вагомою формою координації наукової діяльності в галузі онкології є підготовка до видання єдиного в Україні міжнародного науково-теоретичного журналу «Experimental Oncology» та науково-практичного журналу «Онкология», в яких висвітлюються найбільш актуальні питання експериментальної та клінічної онкології.

16 | 2016-06-29  4931