Інформація

Наукова рада НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення»

chekhun v f 2016
Голова наукової ради

Чехун Василь Федорович

академік НАН України, д.мед.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Зав. відділу механізмів протипухлинної терапії

Тел +38 (044) 259-01-83

Факс +38 (044) 258-16-56

E-mail chekhun@onconet.kiev.ua


todor i m

Учений секретар наукової ради

Тодор Ігор Миколайович

д.б.н., відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії


Основні завдання Наукової ради НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення»

  • Формування ідеології фундаментальних досліджень в галузі експериментальної і клінічної онкології
  • Визначення пріоритетності наукових розробок в галузі клінічної та експериментальної онкології в Україні та координація виконання наукових досліджень (державні, програмно-цільові, конкурсні, відомчі та госпдоговірні тематики) з метою підвищення їх науково-методичного рівня
  • Координація впровадження результатів наукових досліджень у заклади охорони здоров‘я України шляхом укладання міжгалузевих договорів із науково-дослідними й учбовими закладами МОЗ та НАМН України, обласними та міськими онкологічними диспансерами, що сприяє активізації інноваційної політики в галузі онкології
  • Визначення ефективних напрямів роботи із молоддю різних вікових груп (школярі, студенти, аспіранти, молоді науковці) з метою їх залучення до наукової діяльності та омолодження кадрового потенціалу в галузі онкології

Великої уваги приділено плідній співпраці між Науковою радою «Злоякісні новоутворення» та Міжвідомчою проблемною комісією МОЗ та НАМН України «Онкологія». Зокрема, на засіданнях проблемної комісії було розглянуто «Пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку онкологічної науки на 2012-2014 р.», обговорено програму «Онкологія», розроблену згідно до вимог кредитно-модульної системи навчання студентів ВНМЗ IIІ-ІV рівнів акредитації.

Досвід роботи показав, що така спільна діяльність сприяє поглибленню координації роботи профільних установ НАН, МОЗ та НАМН України та слугує вагомим підґрунтям для підготовки наукових кадрів та ефективного впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень у медичну практику.

Ще одним аспектом роботи Наукової ради «Злоякісні новоутворення» є координація роботи в галузі фундаментальної онкології. В цьому напрямку важливе місце займають питання, пов'язані з рецензуванням статей, запитів на фінансування та заключних звітів НДР.

215 | 2018-05-15  5107