16 листопада 2015 р. — Присудження д.м.н., проф. Д.Ф. Глузману, чл.-кор. НАНУ С.П. Сидоренко, д.м.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. Л.М. Шлапацькій Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р.

Вітаємо співробітників інституту д.м.н., проф. Д.Ф. Глузмана, чл.-кор. НАНУ С.П. Сидоренко, д.м.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. Л.М. Шлапацьку з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р. за цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії».

Вперше в Україні впроваджено гібридомну технологію і отримані перші вітчизняні моноклональні антитіла до фібриногену, фібрину та Д-димеру, а також до антигенів лейкоцитів людини. Створено в Україні бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини. З’ясовано тонкі механізми утворення тривимірної сітки фібрину — каркасу тромбу, ідентифіковано і охарактеризовано нові антигени лейкоцитів людини. Отримано наукові дані, важливі для створення нової унітарної моделі гемопоезу і уточнення сучасної класифікації гемобластозів.

Розроблено і адаптовано для масштабного виробництва тест-системи для кількісного визначення концентрації фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини, створено алгоритми діагностики загрози тромбоутворення при серцево-судинних захворюваннях. Запропоновано нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину і антитіл проти нього в сироватці крові людини. Створено першу вітчизняну панель моноклональних антитіл для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень, на яку отримано свідоцтво про державну реєстрацію і ліцензію на використання в Україні.

Розроблено і впроваджено в клінічну практику алгоритми імуноцитохімічної діагностики лейкозів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів і кісткового мозку.

Loading...

iepor word Завантажити реферат роботи

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

415 | 2020-07-24  1965