Лабораторія проблем метастатичного мікрооточення

metastatic microenvironment

Керівник:

Ганусевич Ірина Іванівна


Тел: +38 (096) 513 -71-35
E-mail: iganus2000@yahoo.com
Посада: Зав. лабораторії
Звання, ступень: с.н.с., д.б.н.
Персональна сторінка: Перейти
Пріоритетні напрямки досліджень:

Основним напрямком діяльності лабораторії є дослідження в галузі онкології, а саме вивчення особливостей метастатичного мікроооточення та механізмів його впливу на пухлинну прогресію.

Ключові слова: Метастатичне мікрооточення, ожиріння, дисфункціональна жирова тканина, пухлино-асоційовані адипоцити, перебіг пухлинної прогресії, гіпоксія, редокс-статус пухлини, супероксидні радикали, матриксні металопротеїнази, рибонуклеази, орнітиндекарбоксилаза
Дослідження

Протягом останніх років співробітники лабораторії працювали над виконанням досліджень за наступними темами:

 • Визначення ролі пухлино-асоційованих адипоцитів у впливі факторів метаболічного і стромального мікрооточення пухлини на перебіг пухлинного процесу у хворих різного віку (2015-2017 рр)
 • Дослідити роль дисфункціональної жирової тканини у формуванні мікрооточення та метастатичного потенціалу пухлини у осіб з надмірною вагою. хворих на рак шлунково-кишкового тракту (2017 – 2020 рр)
 • Пошук молекулярно-біологічних маркерів пухлин та сироватки крові, що асоційовані з станами виникнення та прогресії гормонозалежних пухлин (2017 -2021 рр)
 • Розробка біосумісних носіїв медичного призначення на основі нанорозмірних магнітних матеріалів вуглецю та церію (2017-2021 pp)
 • Дослідити особливості дисфункціонального стану жирової тканини, які формують метастатичний потенціал та визначають перебіг пухлинного процесу (2021 – 2023 рр)

Пріоритетні напрямки досліджень лабораторії:

 • Особливості метастатичного мікрооточення
 • Механізми впливу метастатичного мікрооточення на пухлинну прогресію
 • Механізми ініціації змін у мікрооточенні пухлинних клітин, які призводять до розвитку метастатичної хвороби
 • Дослідження ролі пухлинного мікрооточення у розвитку та перебігу мінімальної залишкової хвороби; вивчення ролі желатиназ у формуванні дисфункціонального стану жирової тканини; дослідження особливостей мікрооточення пухлини і жирової тканини та їх впливу на метастатичний потенціал та перебіг пухлинної прогресії у хворих з надмірною вагою
 • Дослідження гіпоксія-асоційованих та редокс-залежних механізмів активації матриксних металопротеїназ-2 та -9 (желатиназ) та можливостей їх використання в розробці нових підходів в таргетній терапії раку
 • Вивчення ролі супероксидних радикалів (СР) та оксиду азоту (NO) у формуванні злоякісного окисно-відновного фенотипу та дерегульованої редокс-сигналізації, їх впливу на прогресування пухлин, виникнення стійкості до лікування
 • Дослідження стану електронтранспортного ланцюга мітохондрій, редокс-циклу цитохрому CYP як основних джерел генерування СР в клітині, сімейства NOS (продуцентів NO в клітинах та міжклітинному матриксі) та NOX (продуцентів СР у клітинами імунного нагляду), а також їх роль в активації пухлиногенної сигналізації та перепрограмуванні метаболізму мітохондрій
 • Оцінка показників тромбоцитарного гомеостазу, окисно-відновного дисбалансу та активності ферментних систем периферичної крові у зв’язку з ознаками дисфункціонального стану жирової тканини та визначення характеристик пухлинної та жирової тканини, периферичної крові, які є перспективними в якості маркерів перебігу онкологічних захворювань при метаболічному синдромі.
Конференції
 • International Scientific Conference «Normal and Cancer Stem Cells: Discovery, Diagnosis and Therapy» (Kyiv. 2017)
 • Науково-практична конференція «Актуальні питання медицини і біології» (Полтава, 2017)
 • І З’їзд Української асоціації цитопатологів «Актуальні питання сучасної цитологічної діагностики в Україні» (Київ, 2017)
 • The 8th Conference on Nitroxide Radicals (Padova, Italy, 2017)
 • The International Scientific Conference «Normal and cancer stem cells: discovery, diagnosis and therapy» (Kyiv, 2017)
 • науково-практична конференції молодих вчених «Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією» (Київ, 2019)
 • науково-практичної конференції «Інноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку» (Київ, 2019)
 • II   international scientific conference «Tumor and Host: Novel Aspects of Old Problem» (Kyiv, 2019)
 • Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / bioscience advances», Київ, 3-4 травня 2020
 • Х Міжнародна конференція «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології», Київ (22-24 вересня 2021р.); с.135 – 139
 • XIV з´їзд онкологів та радіологів України, Київ, Україна (30 вересня-2 жовтня 2021)

Публікації
 1. Бурлака А.П., Вовк А.В., Ганусевич І.І., Бурлака А.А., Лукін С.М., Вірко С.В. Супероксид- та NO- залежні механізми формування метастатичного мікрооточення віддалених сайтів метастазування хворих на колоректальний рак. Онкология 2017; Т.19, №1 (71): 64 – 70.
 2. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Вовк А.В., Гуменюк Л.Д., Гончаренко В.В. Редокс-стан жирової тканини: вплив на мікрооточення та прогресування раку шлунка. Онкология 2017; Т.19, №2 (72): 118 – 124.
 3. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Вовк А.В. Супероксидні радикали: ініціація метастазування у хворих на рак молочної залози. Онкология 2017; Т.19, №3 (73): 180 – 184.
 4. Orel , A. Shevchenko , O. Rykhalskyi, A. Romanov, A. Burlaka , S. Lukin  (2017), Influence of radio frequency electromagnetic irradiation on magnetic properties of magneto-mechano-chemically synthesized antitumor nanocomplex, in: O. Fesenko, I.Yatsenko (eds.), Nanocomposites, nanophotonics, nanobiotechnology and applications. Springer Proceedings in Physics 195:813-826.
 5. Shydlovska O., Zholobak N., Dybkova S., Osinsky S., Bubnovskaya L., Yelenich O., Solopan S., Belous A. Synthesis and comparative characteristics of biological activities of (La, Sr)MnO and Fe3O4 nanoparticles. Eur. J. Nanomed. 2017; 9(1): 33–43.
 6. Redox Status of a Metastatic Microenvironment in the Liver of patients with Colorectal Cancer from EPR P. Burlaka,A. V. Vovk,A.A. Burlaka,M. R. Gafurov,K. B. Iskhakova,S.V. Virko S. N. Lukin. Applied Magnetic Resonance, november 2018; pp 1-12; doi.org/10.1007/s00723-018-1093-z
 7. Адипонектин як фактор мікрооточення раку шлунка; зв'язок з перебігом захворювання у пацієнтів з надмірною масою тіла. Бурлака А.П., Гуменюк Л.Д.,Вовк А.В.,Скороход А.Р. Онкология 2018; №2(76): 107-113.
 8. Redox state of adipose tissue for patients with the body mass index and distance from the tumor A. Burlaka,A. Vovk, A. Burlaka, M. Gafurov, S. Lukin. Obesity Research@Clinical Practice, October 2019, p.5.
 9. Disseminated tumor cells in bone marrow in gastric cancer patients with obesity. Bubnovskaya, S. Merentsev, D.Osinsky.Cancer Studies and Therapeutics, 2019; 4(5): 1-3.
 10. Research on Disseminated Tumor Cells in Bone Marrow in Gastric Cancer Patients with Obesity. Bubnovskaya L., Ganusevich I, Merentsev S. and Osinsky D. Innovations in Medicine and Medical Research, 2020; Vol. 3: 142-150.
 11. Detailed Research on Disseminated Tumor Cells in Bone Marrow of Gastric Cancer Patients: Correlation with Tumor Hypoxia and Clinical Relevance. Bubnovskaya L., Kovelskaya A., Gumenyuk L., Ganusevich I., Mamontova L., Mikhailenko V., Osinsky D., Merentsev S. and Osinsky S. Innovations in Medicine and Medical Research, 2020; Vol. 3: 106-110
 12. Pедокс-стан жирової тканини та пухлинне мікрооточення у хворих на рак прямої кишки: зв’язок із метастазуванням. І.І. Ганусевич, А.П. Бурлака, С.В. Вірко. Онкология, 2020; 83-84 (1-2):47-53
 13. Особливості мікрооточення пухлини у хворих на рак шлунка з надмірною вагою. Ганусевич І.І, Бубновська Л.М., Вискірко С.І., Бурлака А.П. Онкология, 2020, 85 (3-4)
 14. Мetastatic Colorectal Cancer: Redox Metabolism and Malignancy. OI, Burlaka АA, Yatsyna O, Lukin SN, Ganusevich II Cancer Sci Res. (2021); 4(2): 1-7.
 15. Тumor Microenvironment and Obesity. Bubnovskaya L, Ganusevich I, Osinsky D. Acta Sci Cancer Biol (2021); 5(6): 05-08.
 16. Ornithine decarboxylase activity in prostate cancer. Samoylenko ОА, Stakhovsky EO,Vitruk YV, Shlyakhovenko VO Experimental Oncology (2021); 43(1): 46–51.
 17. Активність рибонуклеаз як можливий діагностичний і прогностичний маркер раку передміхурової залози. Шляховенко ВО, Самойленко ОА, Вербиненко АВ, Стаховський ЕО Онкологія (2021); т.23, №3

Патенти
 • Ганусевич І.І., Ковельська А.В., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П. «Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби у хворих на рак шлунка». Патент №118024, заявка № u201609685 подана 20.09.2016. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2017
 • Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Вовк А.В., Лукін С.М. «Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак прямої кишки». Патент №118025, заявка № u201609718 подана 21.09.2016. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2017
 • Бубновська Л.М., Гуменюк Л.Д., Михайленко В.М., Меренцев С.П., Осинський Д.С. «Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби у хворих на рак шлунка із зайвою вагою». Патент №121683, заявка № u201706749 подана 29.06.2017. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.2017
 • Ганусевич І.І., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П. «Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби у хворих на рак шлунка з надмірною вагою». Патент України на корисну модель № UA 130712, заявка №u2018 05744 подана 23.05.2018. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі12.2018
 • Ганусевич І.І., Бурлака А.П., Бурлака А.А. «Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак прямої кишки з надмірною вагою». Патент України на корисну модель №143945. Зареєстрований у Держреєстрі патентів України 25.08.2020

 

Інновації

Наукова діяльність лабораторії тісно пов’язана з виробничою, освітньою та соціальною сферами суспільства.

Методологічні підходи та результати досліджень підрозділу використовуються в роботі науково-дослідного відділу пухлин органів черевної порожнини та науково-дослідної лабораторії медичної фізики та біоінженкерії ДУ Національний Інститут раку, кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету, Київського міського онкологічного центру МОЗ України.

За результатами співпраці отримано 9 актів впровадження, отримано 12 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Наукові розробки підрозділу використані у спецкурсах для аспірантів Інституту та студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Співпраця
 • Національний Інститут раку(науково-дослідний відділ пухлин органів черевної порожнини, науково-дослідне відділення пластичної та реконструктивної онкоурології та науково-дослідна лабораторія медичної фізики та біоінженжерії)
 • кафедра онкології Івано-Франківського національного медичного університету
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Київський міський онкологічний центр МОЗ України (відділення абдомінальної хірургії)
 • Інститут загальної і неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
 • Тechnishe Universität München, Німеччина
 • Національний університет харчових технологій
 • Києво-Могилянська академія
Кадри

До складу підрозділу входять 1 завідувач, 2 провідних наукових співробітника,1 старший науковий співробітник, 1 молодший науковий співробітник, 5 інженерів та 1 технік.

Співробітниками лабораторії захищено 2 дисертаційні роботи:

 1. Ганусевич І.І., докторська дисертація на тему «Желатинази як редокс-залежні маркери метастазування та молекули-мішені протипухлинної терапії», спеціальність «онкологія», 2019 р.
 2. Вовк А.В., кандидатська дисертація на тему «Супероксид- та NO-залежні процеси при пухлинному рості» , спеціальність «онкологія», 2017 р.

Впродовж останніх 5 років в підрозділі підготовано 8 курсових та магістерських робіт студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету харчових технологій.

В рамках освітньо-професійної програми підготовки докторів філософії за спеціальністю біологія на базі лабораторії проводяться курси занять з дисциплін «Мікрооточення пухлин», «Фактори канцерогенеза: супероксидні радикали, оксид азоту, вільне залізо, клітинна гіпоксія», «Онкофармакологія пухлинного процесу».

Нагороди
 • Вовк А.В., стипендіат Президента України (2016-2018 рр)

Лабораторію створено 01.01.2017 р. в результаті структурної реорганізації відділів біофізики канцерогенезу та мікроооточення пухлинних клітин. Дослідження в сфері біофізики раку протягом 1960 – 2016 рр. очолював двічі лауреат Державної премії України, лауреат премій НАН України ім. О.О. Богомольця та ім. Р.Є.Кавецького, д.м.н., професор Сидорик Євген Петрович, багаторічна наукова праця якого присвячена вивченню редокс-механізмів перепрограмування метаболізму мітохондрій, ролі супероксидних радикалів та оксиду азоту в ініціації проліферації та метастазуванні.

Над вирішенням проблем мікрооточення пухлини у зв’язку з її прогресією впродовж 1972 – 2015 рр. успішно працював лауреат премії НАН України ім. Р.Є.Кавецького, д.м.н., професор Осинський Сергій Петрович. Творчий доробок видатних вчених-онкологів складає підґрунтя наукової стратегії новоствореного підрозділу, керівником якого натепер є д.б.н., с.н.с. Ганусевич Ірина Іванівна.

Сьогодні в лабораторії досліджуються проблеми ожиріння при пухлинній прогресії, а саме – молекулярно-біологічні механізми взаємовпливу пухлинної і жирової тканини, його значення для формування агресивного фенотипу пухлини та перебігу онкологічного захворювання.


Підпорядкування

Відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії
679 | 2022-01-28  2206