Лабораторія генетики раку

cancer genetics laboratory

Керівник:

Бучинська Любов Георгіївна


Тел: +38 (044) 259-08-75
E-mail: laboncogen@gmail.com
Посада: Директор Інституту
Звання, ступень: проф., с.н.с., д.б.н.
Почесне звання, нагороди: Лауреат премії ім. О.О. Богомольця НАН України
Персональна сторінка: Перейти
Пріоритетні напрямки досліджень:
 • Клініко-геніалогічний аналіз як перший етап обстеження хворих на рак та їх родичів для профілактики онкологічних захворювань.
 • Оцінка нестабільності геному в соматичних клітинах онкологічних хворих та у жінок з сімейною історією раку з метою визначення осіб високого ризику по виникненню раку
 • Вивчення цитоморфологічних і молекулярних особливостей пухлинних клітин та їх мікрооточення як основи диференційної діагностики, оцінки прогресії і перебігу раку.

Ключові слова: рак яєчника, рак ендометрію, генетика раку, вірус папіломи людини, пошкодження ДНК, прогностичні маркери, сімейна історія раку
Дослідження
 • Вивчення нестабільності геному (рівень пошкодження ДНК, функціонування системи репарації, кількість аберацій хромосом) лімфоцитів периферичної крові хворих на рак органів жіночої репродуктивної системи з урахуванням обтяженості сімейного анамнезу на онкологічну патологію.
 • Дослідження гістотопографічних особливостей лімфоцитарного інфільтрату та його популяційного складу(CD4+, CD8+, FOXP3+-лімфоцитів і пухлин-асоційованих макрофагів) в аденокарциномах ендометрію та виявлення зв'язку пухлинного мікрооточення з морфофункціональними характеристиками новоутворення.
 • Дослідження чутливості лімфоцитів периферичної крові та пухлинних клітин хворих на рак ендометрію та яєчника до впливу екзо- та ендогенних факторів (генотоксичні агенти – мітоміцин С, блеоміцин, інфікування вірусами та ін.) як потенційних чинників пошкодження ДНК.
 • Оцінка експресії ряду біомолекулярних маркерів (Кі-67, р53, р14ARF, MDM2, p21WAF1/CIP1, PTEN, p16INK4a, RB, E2F1, Циклін D1, рецепторів естрогенів та прогестерону та ін.) як підґрунтя для визначення біологічних особливостей пухлинного росту в ендометрії та яєчнику.
 • Аналіз даних медико-генетичного консультування хворих на рак ендометрію і яєчника з метою виявлення осіб з сімейною історією раку, визначення типу його успадкування, оцінка ризику розвитку захворювання у нащадків та формування груп високого ризику виникнення злоякісних новоутворень.

Гранти

 

Конференції
 • International VACTRAIN/3-rd Swedish-Ukrainian conference on cancer diseases, January 16-17, 2017, Stockholm, Sweden;
 • Mini-symposium “New trends in cancer research and innovative tumor vaccines” held on May 11, 2017 during the VACTRAIN summer school in Kyiv, Ukraine;
 • Науково-практична конференції з міжнародною участю “Діагностика та персоніфіковане лікування хворих на рак молочної залози”, 12-13 жовтня 2017 р., Запоріжжя, Україна;
 • Symposium and summer school “Fundamental principles of cancer biotherapy”, May 21–23, 2018, Kyiv, Ukraine;
 • Науково-практичної конференції “Індивідуалізація медикаментозного лікування хворих на солідні пухлини”, 18-19 жовтня 2018 р. м. Рівне;
 • Riga Stradins university international conference on medical and health care sciences «Knowledge for use in practice», April 1-3, 2019, Riga, Latvia;
 • Науково-практична конференція «Іноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку», 3-4 жовтня 2019 р., Київ, Україна;
 • II International conference Tumor and host: Novel aspects of old problem, November 21-22, 2019, Kyiv, Ukraine.

 

Публікації
 1. Buchynska L.G., Brieieva O.V., Iurchenko N.P., Protsenko V., Nespryadko S.V. DNA damage in tumor cells and peripheral blood lymphocytes of endometrial cancer patients assessed by the comet assay. Exp Oncol. 2017; 39(4): 299–303.
 2. Buchynska L.G., Iurchenko N.P., Glushchenko N.M., Nesina I.P. Phenotypic features of endometrial cancer in patients with family history of cancer. Exp Oncol. 2017; 39(4): 312–318.
 3. Несіна І.П., Юрченко Н.П., Глущенко Н.М., Проскурня Л.А., Бучинська Л.Г. Молекулярно-біологічні особливості серозного раку яєчника хворих з агрегацією пухлинної патології у родоводах. Онкология. 2017; 19(2): 110–
 4. Несіна І.П., Юрченко Н.П., Неспрядько С.В., Бучинська Л.Г. Пухлиноасоційовані макрофаги, FOXP3+-лімфоцити і щільність мікросудин в карциномах ендометрію хворих з різним станом менструальної функції. Онкология. 2017; 19(1): 52–56.
 5. Buchynska L., Iurchenko N., Kashuba E., Brieieva О., Glushchenko N., Mints M., Lukianova N., Chekhun V. Overexpression of the mitochondrial ribosomal protein S18-2 in the invasive breast carcinomas. Exp Oncol. 2018; 40(4): 282–287.
 6. Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Несіна І.П. Визначення індивідуального генетичного ризику виникнення раку у родичів осіб, хворих на рак ендометрію. Онкология. 2018; 20(4): 245–249.
 7. Buchynska LG, Brieieva OV. Sensitivity to 4-hydroxyestradiol and DNA repair efficiency in peripheral blood lymphocytes of endometrial cancer patients. Exp Oncol. 2018; 40 (1): 68–72.
 8. Nesina I.P., Iurchenko N.P., Buchynska L.G. Markers of the epithelial-mesenchymal transition in cells of endometrial carcinoma. Exp Oncol. 2018; 40(3): 218–222.
 9. Buchynska L.G., Brieieva O.V., Iurchenko N.P. Assessment of HER-2/neu, с-MYC and CCNE1 gene copy number variations and protein expression in endometrial carcinomas. Exp Oncol. 2019; 41(2): 138-143.
 10. Несіна І.П., Юрченко Н.П., Горлакова О.О., Бучинська Л.Г. Експресія маркерів міжклітинної адгезії CD44 та CD24 в клітинах ендометріоїдної карциноми ендометрія з високим потенціалом злоякісності. Онкология. 2019; 21(3): 224–229.
 11. Юрченко Н.П. Глущенко Н.М. Бучинська Л.Г. Оцінка ДНК-статусу та особливості експресії циклінів D1, Е і транскрипційного фактора E2F1 у клітинах епітеліальних пухлин ендометрія. Онкология. 2019; 21(3): 230–237.
 12. Брєєва О.В., Несіна І.П., Юрченко Н.П., Бучинська Л.Г. Особливості експресії білка с-Mус у карциномах ендометрія з ознаками агресивного перебігу захворювання. Онкология. 2019; 21(4): 304–309.
 13. Buchynska L.G., Naleskina L.А., Nesina I.P. Morphological characteristics and еxpression of adhesion markers in cells of low differentiated endometrial carcinoma. Exp Oncol. 2019; 41(4): 335–341.
 14. Бучинська Л.Г., Несіна І.П., Глущенко Н.М., Свінціцький В.С. Алгоритм прогнозування ризику виникнення злоякісних новоутворень у родичів осіб, хворих на рак ендометрію. Інформаційний лист // УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ МОЗ України. – м. Київ. – 2019 р., №213-2019. – 6 с.
 15. Бучинська Л.Г., Юрченко Н.П., Глущенко Н.М., Свінціцький В.С. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак ендометрію ендометріоїдного типу І-ІІ стадії. Інформаційний лист // УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ МОЗ України. – м. Київ. – 2019 р., №214-2019. – 5 с.
 16. Бучинська Л.Г., Несіна І.П., Юрченко Н.П., Брєєва О.В., Глущенко Н.М. Визначення молекулярного фенотипу агресивних форм раку ендометрію ендометріоїдного типу. Інформаційний лист // УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ МОЗ України. – м. Київ. – 2019 р., №215-2019. – 4 с.

 

Патенти
 • Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., Несіна І.П., Глущенко Н.М., Юрченко Н.П., Брєєва О.В. Спосіб визначення індивідуального ризику розвитку онкологічної патології у родинах осіб, хворих на рак тіла матки. Патент України на корисну модель № 126425. МПК А61В 5/00 (2018.01); заявник і патентовласник Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. – З. № u201710859, заявл. 07.11.2017, опубл. 25.06.2018, Бюл. №12.
 • Бучинська Л.Г., Юрченко Н.П., Неспрядько С.В. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак ендометрію І-ІІ стадії. Патент України на корисну модель № 136335. МПК А61В 10/02 (2006.01); заявник і патентовласник Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. – З. № u201902528, заявл. 15.03.2019, опубл. 12.08.2019, Бюл. №15.

Інновації

 

Співпраця
 • Національний інститут раку МОЗ України – науково-дослідне відділення онкогінекології (завідувач н/д відділення, д.м.н., професор Свінціцький В.С.);
 • Обласний профілактично-лікувальний консультативний скринінговий центр «Здоров’я жінки» КНП Черкаського обласного онкологічного диспансеру ЧОР (завідувач, к.м.н. Палійчук О.В.).

Кадри

Юрченко Н.П. – науковий співробітник лабораторії генетики раку. Дисертація на тему: «Молекулярно-біологічні ознаки раку ендометрію у хворих з агрегацією пухлинної патології у родоводах» на здобуття ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.01.07 – «онкологія». Захист дисертації відбувся 12 червня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. 

Нагороди

 

 

Відділ цитогенетики пухлин (нині лабораторія генетики раку, завідуюча лабораторії д.б.н. Л.Г. Бучинська) було засновано у 1975 році за ініціативою академіка Р.Є. Кавецького.

Багаторічні дослідження колективу відділу, виконані під керівництвом д.м.н., проф. К.П. Ганіної, стали підгрунтям для формування оригінального наукового напрямку — «Онкогенетика» та створення вітчизняної школи «“Генетика раку».

Науковий пошук дослідників дозволив довести принципову можливість та доцільність використання цитогенетичних показників при диференційній діагностиці передпухлинних і пухлинних процесів людини, для раннього виявлення вогнищ малігнізації та визначення ступеня анаплазії злоякісних пухлин. Поряд з цим, обґрунтовано ефективність проведення медико-генетичного консультування здорових осіб і онкологічних хворих для виявлення родин з сімейною історією раку та здійснення моніторингу пацієнтів з високим ризиком розвитку онкологічної патології.

Підсумком наукової діяльності лабораторії є публікація 12 монографій та численних статей у науковометричних виданнях, ряду авторських свідоцтв та патентів, в яких висвітлені клінічні і молекулярно-генетичні особливості пухлин різного генезу


Підпорядкування

Відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії

Структура

 

187 | 2022-01-27  10320