Міжнародна діяльність ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за 2018 р.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

У 2018 р. міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України проводилось в межах двосторонніх угод про наукову співпрацю, підписаних НАН України з академіями наук країн близького зарубіжжя, конкурсами МОН України, дво- або багатосторонніх угод з іноземними науковими установами і міжнародними організаціями. Всього виконувались спільні наукові дослідження за 6 тематиками, з них за рахунок грантів міжнародних організацій — 3 (2 — за програмою Євросоюзу ГОРІЗОНТ 2020 та 1 — за Програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки»).


У 2018 р. продовжувались дослідження за проектом Програми Євросоюзу ГОРИЗОНТ 2020 (HORIZON 2020-MSCA-RISE-2016-Commissione-Europe) за темою «Нанопористі та наноструктуровані матеріали для лікування радіаційних уражень» («Nanoporous and Nanostructered Materials for radiation injuries treatment») (акронім «NanoMed») № 734641, термін виконання 01.01.2017- 31.12.2020 рр. Установи-партнери: Університет Аліканте, м. Аліканте, Іспанія (Universidad de Alicante, Spain), Інститут Фарміндекс ім. Лаує-Ланжевена, м. Гренобль, Франція (Institut Max von Laue Pharmindex, Grenoble, France), Будапештський університет технології та економіки, м. Будапешт, Угорщина (Budapesti Muszaki еs Gazdasagtudomanyi Egyetem, Budapest, Hungary), Інститут геотехніки Словацької академії наук, м. Кошице, Словакія (Ustav Geotechniky Slovenskej Akademie vied, Kocise, Slovakia), Інститут хімії АН Молдови, м. Кишинеу, Молдова (Institutul Chimie Academia Stiinte Moldovei, Chisinau, Moldova); Університет ім. Назарбаєва, м. Астана, Казахстан (Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan) та НДІ проблем горіння, Казахський національний університет, м. Алмати, Казахстан (Institute Combustion Problems, Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan). Проведено попереднє дослідження ефективності запропонованої схеми ентеросорбції з активованим вугіллям для протидії гострій променевій хворобі середнього ступню важкості у щурів. Отримані попередні результати свідчать за позитивний вплив цієї схеми на показники гемостазу, що був порушений внаслідок зовнішнього опромінення. Опубліковано 3 наукових праці та взято участь у роботі 4 наукових форумів (2 — за кордоном та 2 — в Україні).

У 2018 році завершено роботу за проектом Програми ЄС ГОРИЗОНТ 2020 за темою «Твіннінг на антипухлинних вакцинах, основаних на ДНК» («Twinning on DNA-based cancer vaccines»), акронім «VACTRAIN» з терміном виконання 2016-2018 рр. Установи-партнери: Університет ім. Страдіня, м. Рига, Латвія (Riga Stradins University, Latvia), Каролінський Інститут, м. Стокгольм, Швеція (Karolinska Institutet, Sweden) та Університет Лодзі, м. Лодзь, Польща (University of Lodz, Poland). У 2018 році за підтримки гранту було проведено семінар із залученням іноземних експертів «Genetic vaccines, present and future. Can they help against cancer?» (29 березня 2018 р., м. Київ); міжнародний симпозіум «Fundamental principles of cancer biotherapy» (21-22 травня 2018 р., м. Київ) та міжнародну літню школу на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ «Fundamental principles of cancer biotherapy» (23 травня 2018 р., м. Київ). В роботі зазначених наукових форумів взяли участь делегати з наукових установ Швеції, Польщі, Латвії, Литви, Білорусі та України. Успішно проведено всі заплановані за Проектом заходи, зі звітом у форматі усних доповідей на підсумковій конференції виступили к. б. н. Л.М. Ковалевська та д. б. н. О.В. Кашуба (м. Рига, 22-23 листопада 2018 р.). Готується повний звіт для подання у березні 2019 р.


Також завершено дослідження за Програмою НАТО «Science for Peace and Security», проект NUKR SFPP 984702 «Металеві нанокристали для високочутливого детектування біохімічних агентів» («Metal nanocrystals for high sensitive detection of biochemical agents») з терміном виконання 06.2014–02.2018 рр. Установами-партнерами були: Інститут фізики, Університет Тарту, Естонія (Institute Physics, University Tartu, Tartu, Estonia); Ліонський національний інститут прикладних наук, м. Віллербанн, Франція (Lyon National Institute Applied Sciences, Villeurbanne, France); Інститут біоколоїдної хімії ім. Овчаренко НАНУ, м. Київ, Україна (Institute of Biocolloid Chemistry of NASU, Kyiv, Ukraine) та Інститут фізики НАНУ, м. Київ, Україна (Institute of Physics of NASU, Kyiv, Ukraine). У 2018 р. проведено координаційну зустріч учасників проекту. Оформлено звітну документацію за результатами проекту. Загальні результати за Проектом наступні. Синтезовано декілька типів нанодисперсій, а саме: наночастинки срібла; наночастинки срібла поєднані з пластами графену; наносфери кремнію з острівцями золота на поверхні (Au/SiO2); трикутні призматичні нанокристали золота. Осадження крапель водних дис­персій частинок на гідрофобних поверхнях було розроблено як найбільш оптимальне для однорідного розподілу наночастинок. Бромід піридостігміну, модельний аналог військового хімічного агента зарину, обрано як псевдотоксичний аналіт. Найбільш сильне, до восьми порядків, покращення комбінаційного розсіяння світла отримано для молекул піридостігміну броміду, осаджених на наночастинках Au/SiO2. Виявлено помірне підсилення сигналу від молекул аденіну навіть без присутності молекул благородних металів, а лише при взаємодії аденіну з шаром графену. Запропонована перша груба модель цього графен-підсиленого розсіювання світла. Виявлено, що наночастинки Au/SiO2 у поєднанні з плівками TiO2:Sm3+ можуть полегшити оптичне виявлення кисню. При дослідженні потенційної небезпеки застосування створених наночастинок, визначено їх токсичність на модельних культурах клітин. В ході експериментів зареєстровано, що наночастинки золота, функціоналізовані полісахаридами, не накопичуються на поверхні нормальних лімфоцитів людини, на відміну від малігнізованих лімфоцитів (культура клітин Namalwa) і клітин, здатних до фагоцитозу (моноцити).


Також у 2018 році були завершені наукові дослідження за Тристоронньою угодою про науково-технічну співпрацю між Національним інститутом раку (м. Вільнюс, Литва), ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Державною науковою установою «Інститут фізіології Національної академії наук Білорусі» (м. Мінськ, Білорусь) від 18.09.2015 р. (термін дії: 09.2015 р.–12.2018 р.) на тему «Аналіз ефективності терапевтичних протипухлинних вакцин на різних експериментальних пухлинних моделях мишей» («Analysis of the effectiveness of therapeutical anti-tumour vaccines in mouse experimental models»). Проведено дослідження ефективності протипухлинних вакцин на основі ембріональних протеїнів курки. На моделі карциноми легені Льюїс показано високий антиметастатичний ефект ксеногенної вакцини на основі протеїнів курки. Показано, що після первинного видалення пухлинного вузла 3-разова імунізація мишей С57Bl/6 зазначеною вакциною призводить до значного збільшення загальної виживаності тварин (100% на 70 добу спостереження vs 40% в групі «контроль пухлинного росту»); статистично вірогідного підвищення кількості циркулюючих CD8a + T клітин у крові (18,18% vs 12,6% у контрольній групі) та значного зменшення площі і частоти метастатичних вогнищ.


Згідно Договору про наукове співробітництво з Вільнюським університетом (Vilnius University, Lithuania) від 25.04.2013 р. (термін дії — необмежений) продовжено виконання спільних досліджень, спрямованих на вивчення злоякісної трансформації і сигнальних шляхів її регуляції. Проведено вивчення рівня експресії білка UCKL-1 у зразках пацієнтів, хворих на гепатоцеллюлярну карциному (ГЦК), викликану вірусом гепатиту С (ВГС), та не пов’язану з ВГС з використанням баз даних Protein Atlas, Oncomine, Fine Coup та ін. Підтверджено, що експресія UCKL-1 є вищою у клітинах ГЦК у всіх пацієнтів, незалежно від наявності ВГС. Активність нового ферменту UCKL-1 у клітинах пухлин може бути важливим прогностичним фактором. Ідентифіковано новий біомаркер для прогнозу перебігу захворювання на ГЦК, що у подальшому може мати практичне використання у сучасній медичній практиці. Опубліковано 1 статтю.


Відповідно Договору про наукове співробітництво з Каролінським Інститутом, м. Стокгольм, Швеція (Karolinska Institute, Stockholm, Sweden) від 20.12.2013 р. (термін дії — необмежений) продовжено виконання спільних досліджень з вивчення молекулярних механізмів малігнантної трансформації клітин на моделі пухлинних клітин передміхурової залози з вивчення молекулярних механізмів малігнантної трансформації клітин та опубліковано 1 статтю.


У 2018 році Інститутом було подано 3 проекти на міжнародні конкурси, які на даний час проходять стадію експертного оцінювання.

Один проект — на конкурс Програми НАТО «Наука для миру і безпеки» Програма багаторічного проекту (Program NAТO «Science for Peace and Security» Programme Multi-Year Project Application) на тему «Біосумісні наноблокери оксидативного стресу, як наслідка ядерного вибуху» («Biocompatible nanoblockers of oxidative stress as a nuclear explosion consequence»). Два інші — на Конкурс МОН спільних українсько-латвійських науково-дослідних проектів. Перший на тему «Інактивація шляхів передачі сигналу, індукованих хемокінами в клітинах хронічного лімфолейкозу, як основа для створення нових методів лікування» («Inactivation of chemokine-induced signal transduction pathways in chronic lymphocytic leukemia cells as a basis for creation of the new methods of treatment»), другий на тему «Створення на основі алканамідінів нового нетоксичного агента з високою протипухлинною активністю» («Creation on the basis of alkanamidines of a new non-toxic agent with high antitumor activity»).


В 2018 році співробітники ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України прийняли 4 іноземних делегації (загальною чисельністю 21 особа) та одного вченого для виконання спільних досліджень за темою «Нанопористі та наноструктуровані матеріали для лікування радіаційних уражень» (HORIZON 2020-MSCA-RISE-2016-Commissione-Europe).

Так, 17 травня 2018 р. згідно звернення декана фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора М.В. Макарець Інститут відвідали професор Парас Прасада (США, Інститут лазерів фотоніки та біофотоніки) і д-р Джунле Чу (Китай, Шеньчженський університет). Під час візиту гості обговорили з директором Інституту академіком НАН України В.Ф. Чехуном проблеми застосування біофотоніки та нанотехнологій в медицині, а також важливі аспекти подальшої співпраці.

31 липня 2018 р. за ініціативи Китайської компанії Peace Tour Cultural Exchange Center та за сприяння ТОВ «Український східно-західний центр культурного обміну» (UEWCEC) Інститут відвідала делегація медичних експертів з КНР з метою обговорення можливих напрямків співпраці в галузі медицини, зокрема досліджень в фундаментальній та клінічній онкології. До складу китайської делегації входили: професор Лі Джунде — віце-президент та генеральний секретар Асоціації китайської медицини, професор-консультант, PhD Ці Цхон — керівник відділу акушерства та гінекології лікарні Шуганг Шанхайського університету традиційної китайської медицини, професор-консультант, PhD Джан Цінхуакерівник відділення інтегративної медицини Першого пологового будинку та лікарні новонароджених Університету Тондзі, д-р Ван Цзенг — головний лікар лікарні Руї Дзін Медичної школи Шанхайського університету Цзяо Тонг, д-р Пань Йісін — старший лікар лікарні Руї Дзін Медичної школи Шанхайського університету Цзяо Тонг, д-р, PhD Ден Шенгвіонг — керівник відділу наукових досліджень Шанхайської лікарні Пудун Гунлі Другого військового медичного університету, п. Шо Хідейкі — Президент Японсько-Китайської асоціації охорони здоров’я, п. Мао Ліджун — радник Японсько-Китайської асоціації охорони здоров’я, п. Ву Вей — заступник Генерального директора Шанхайської міжнародної медичної торгової компанії, п. Цю Вей — Директор Шанхайської медичної високотехнологічної компанії Шанхайської лікарні Руї Дзін та п. Лінь Сі — Генеральний директор ТОВ «Український східно-західний центр культурного обміну». Під час зустрічі з директором Інституту академіком НАН України В.Ф. Чехуном делегацію було ознайомлено з найважливішими напрямками досліджень та інноваційними розробками ІЕПОР, в т. ч. технологій біотерапії раку, застосування стовбурових клітин як маркерів агресивності злоякісного процесу тощо, а також обговорено пропозиції з боку китайської сторони щодо можливих напрямів наукового співробітництва.

24 жовтня 2018 р. в Інституті за ініціативи Президента Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) пана А.К. Кінаха відбулася зустріч з керівництвом УСПП та делегацією Латвійського агентства інвестицій і розвитку (LIAA). До складу делегації входили — від LIAA: п. А. Злобінс — керівник Департаменту інвестиційних проектів, п. Г. Блумерс — співробітник Департаменту інвестиційних проектів, п. О. Баррету-Гонсалвіс — керуючий фахівець відділу передачі технологій та п. О. Петров — Генеральний директор AP Holding, представник УСПП в Латвії; від УСПП: п. С.М. Прохоров — перший віце-президент УСПП та п. О.Ю. Блавдзевич — віце-президент УСПП. Під час візиту делегації пройшла презентація наукових розробок Інституту, за результатами чого, згідно діючої Угоди про співпрацю між УСПП та LIAA, передбачено можливість підтримки латвійською стороною впровадження відібраних ними проектів. Захід проводився за участі Посольства Латвії в Україні. Під час візиту директор Інституту академік НАН України В.Ф. Чехун ознайомив гостей з пріоритетними напрямами діяльності Інституту та основними інноваційними проектами. Жвавий інтерес гостей викликала зустріч та співбесіда з безпосередніми їх розробниками. При підведенні підсумків зустрічі гості відзначили високий сучасний рівень наукових досліджень і впроваджень Інституту у медичну практику.

5 грудня 2018 р. відбувся візит делегації Науково-дослідного центру WMBio (WellMarkerBio) Республіки Корея до ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України. До складу делегації Науково-дослідного центру WMBio Республіки Кореяу війшли: п. Соомін Парк — співвласник та інвестор, п. Ха-Сік Шин — експерт з питань забору біологічних матеріалів, п.  Жозеф Кім — експерт з питань роботи у віваріях та п. Джи-Хее Хван — перекладачка. Мета візиту було вивчення можливості налагодження спільних наукових досліджень у сфері онкології з подальшим трансфером технологій до профільних українських наукових та лікувальних закладів. В рамках візиту відбулась зустріч з директором Інституту академіком НАН України В.Ф. Чехуном, ознайомлення з пріоритетними науковими інноваційними розробками українських вчених, діяльністю «Клітинного банку ліній з тканин людини і тварин» та роботою експериментально-біологічної клініки (віварію) Інституту. Були обговорені результати візиту делегації та основні питання двосторонньої співпраці.

Крім цього, в рамках виконання Програми EU HORIZON 2020 за проектом № 734641 «Нанопористі та наноструктуровані матеріали для медичного використання» з 27 серпня по 14 вересня 2018 р. в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ з метою постановки експериментів та обговорення спільних досліджень згідно плану виконання проекту перебувала фахівець в галузі біоінженерії — Dr. Shulpan Kaunova, аспірант Інженерної Школи при Університеті Назарбаєва (м. Астана, Казахстан); прийом здійснено згідно умов Програми ЄС HORIZON 2020.


Науковці ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України беруть активну участь у роботі міжнародних наукових конгресів, конференцій, симпозіумів тощо. Закордоном у 2018 році співробітники Інституту виступили з 11 доповідями. Крім того, на наукових конференціях з міжнародною участю, що проходили на території України, співробітниками інституту було зроблено 23 доповіді.

У 2018 році було здійснено 11 наукових відряджень 8 співробітників інституту за кордон з метою участі у міжнародних форумах. Необхідно підкреслити, що здійснення закордонних візитів та участь вчених інституту в міжнародних конференціях, семінарах та інших наукових заходах за кордоном було можливим виключно завдяки фінансовій підтримці іноземних та міжнародних наукових грантів і фондів.

Директор ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України академік НАН України В.Ф. Чехун 20-22 червня 2018 року брав участь у роботі Днів Онкології OECI 2018, що включали 7 наукових конференцій, та Генеральної Асамблея ОЕСІ в м. Познань, Польща. Під час проведення науково-практичної конференції «Pathology Day: Development of Clinical Cancer Research» академік НАН України В.Ф. Чехун був запрошеним учасником-модератором Круглого столу з прецизійної онкології (Round table on precision pathology in oncology).

14-17 січня 2018 р. в м. Ліон (Франція) к. б. н., н. с. І.О. Штонь взяла участь у закритому підсумковому засіданні учасників науково-дослідного проекту НАТО «Science for Peace and Security», NUKR SFPP №984702 «Металеві нанокристали для високочутливого детектування біохімічних агентів», де виступила з усною доповіддю на тему «Prismatic gold nanocrystals in composite with biologically active molecule chlorine e6 enhancement of malignant cells photodynamic damage». (Запрошуюча організація: INSA de Lyon, lab. CarMeN, U1060 INSERM, France).

Завдяки фінансової підтримки з боку Організаційних комітетів ряду міжнародних наукових форумів були забезпечені участь та виступи з доповідями співробітників інституту. Так, з усними доповідями виступили: д. б. н. О.В. Кашуба («Mitochondrial ribosomal protein S18-2 as a new target for anti-cancer therapy») і к. б. н. Л.М. Ковалевська («Team profile presentation and a training report within activities of VACTRAIN») на семінарі «Cancer Immunotherapy» (20-23 листопада 2018 р., м. Ріга, Латвія), та к. б. н. Є.Д. Шишко («Фотодинамическая терапия меланомы В16 мышей с метиленовым синим») — на ХLIX міжнародній науково-практичній конференції «Application of Lasers in Medicine and Biology» (2–6 жовтня 2018 р., м. Хайдусобосло, Угорщина). На міжнародній конференції «Сarbon-2018: World Conference on Carbon» (01-07 липня 2018 р., м. Мадрид, Іспанія) к. б. н. Є.О. Снєжкова представила 3 портерні доповіді, а саме: 1) «The effect of two formulations of nano/macroporous carbon enterosorbents on oxidative stress indexes of experimental animals», 2) «Reduction of melphalan induced oxidative stress by primary and secondary beads of carbon enterosorbent» та 3) «Comparative evaluation of 2 formulations of activated carbon used as enterosorbents in the treatment of experimental liver disease».

Крім того, за рахунок програм Travel Grant для молодих вчених м. н. с. T.В. Задворний взяв участь та представив стендові доповіді: 1) на міжнародній конференції 13th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference (09-13 червня 2018 р., м. Štrbské Pleso, High Tatra Mountains, Словакія) на тему «Exploration of lactoferrin biological effects on prostate cancer cells with different sensitivity to hormonal therapy» та 2) на 5th European Congress of Immunology — ECI 2018 (02-05 вересня 2018 р., м.  Амстердам, Нідерланди) на тему «Study of the biological effects of lactoferrin on the prostate cancer cells with varying sensitivity to hormonal therapy».

Д. б. н. О.В. Кашуба в Каролінському Інституті, м. Стокгольм, Швеція (Karolinska Institute, Stockholm, Sweden) веде для студентів третього року навчання курс Molecular Oncology and Applied Biostatistics (обсяг курсу становить 50 годин).


У 2018 році науковцями Інституту було опубліковано результати досліджень у двох зарубіжних монографіях, а саме:

  • У монографії «Ionizing Radiation: Advances in Research and Applications» під редакцією проф. Tamar Reeve (США) видавництва New York: Nova Science Publishers зав. відділом біологічних ефектів іонізуючого і неіонізуючого випромінювання д. б. н. Е.А. Дьоміна представила результати досліджень у главі 5 — Domina E.A. «Co-Mutagenesis in Irradiated Human Cells» Chapter 5.
  • У монографії «Interaction of Marine Ecosystems with Artificial Materials and Their Assessment Methods» під редакцією проф. T. Takahashi видавництва Bentham Science Publishers співробітниками відділу засобів та методів сорбційної терапії опубліковано результати досліджень — Gerashchenko B.I. FACS-based Characterization of Microalga. Chapter 2.

За 2018 рік співробітниками ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України опублікована 37 статей у міжнародних фахових наукових журналах, у т.ч.:

Appl. Magn. Reson., Appl. Nanosci., BioMed Res. Int., Carbon, Chemistry, Clin. Immunol., Crit. Rev. Oncog., Exp. Oncol., J. Pharm. Pharmacol., Medicina, Micron, Mol. Crystals Liquid Cristals, Oncol Lett., Rep. Cancer Treat., Sci. Rep., Toxi. App. Phar. Insig., Viruses.

До провідних спеціалістів Інституту звертаються редколегії зарубіжних наукових журналів щодо рецензування поданих до друку статей. Так, академік НАН України, д. мед. н., професор В.Ф. Чехун у 2018 р. надав рецензії на статті, подані до редакцій журналів BMC Cancer (2 рецензії), та по одній в DNA and Cell Biology, Reproductive Biology; чл.-кор. НАН України, д. мед. н., професор В.Г. Ніколаєв — на статтю, подана до редакції журналу PeerJ.


Співробітники Інституту беруть активну участь в роботі міжнародних організацій, комітетів та редколегій наукових журналів.

Академік НАН України, д. мед. н., професор В.Ф. Чехун є офіційним постійним представником ІЕПОР у Організації Європейських онкологічних інститутів (Organization of European Cancer Institutes — OECI), членом Європейської Асоціації Онкологічних Досліджень (ЕАСR), членом редакційної колегії міжнародного журналу «Austin Journal of Cancer and Clinical Research», головним редактором міжнародного журналу «Experimental Oncology», членом редакційної колегії міжнародних журналів «The Lancet Oncology, Ukrainian Edition», «Ukrainian Radiological Journal».

Чл.-кор. НАН України, д. мед. н., професор В.Г. Ніколаєв — член міжнародного товариства «International Society of Artificial Organs», європейського товариства «European Society of Artificial Organs», міжнародного товариства «Biomaterials», постійний член міжнародного комітету Симпозіуму «Hemoperfusion, Adsorbents and Immobilized Reagents» («Гемоперфузія, Адсорбенти та Імобілізовані Реактанти»), член редколегії міжнародних журналів «International Journal of Artificial Cell, Blood Substitutes, and Immobilization Biotechnology», «Filtration».

Д. мед. н., професор Д.Ф. Глузман є членом Міжнародної групи Leukemia Advisory Group, International Diagnostic Review Panel, асоційованим членом International Network of Cancer Treatment and Research (INCTR).

Д. б. н. О.В. Кашуба — член «EBV Association», член європейського товариства European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), член об’єднання Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi (SFBBM), асоціації жінок-вчених (Kvinnliga Akademikers Förening).

Д. мед. н., професор Н.М. Бережна — почесний член Президії міжнародного товариства з імунореабілітації, член редколегії міжнародних журналів «Инфекционные болезни и клиническая иммунология» (Білорусь) та «Эпидемиология и иммунология» (Казахстан).

Д. мед. н., професор В.О. Шляховенко, д. б. н. С.П. Залєток, к. б. н. В.В. Бентрад є членами Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

Д. б. н. А.П. Бурлака — член International EPR Society (IESR) та American Association for Cancer Research (AACR).

Д. б. н. Е.А. Дьоміна — член European Radiation Research Society (ERRS).

К. б. н. В.В. Бентрад та О.В. Брєєва — члени European Association for Cancer Research (EACR).

К. б. н. В.В. Бентрад — член European Society for Medical Oncology (ESMO) та American Society of Clinical Oncology (ASCO).


ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України з 1994 року є єдиною від України установою членом Організації Європейських онкологічних інститутів (Organization of European Cancer Institutes, ОЕСІ). Діяльність OECI спрямована на інноваційні, конкурентоспроможні, високоякісні методи лікування раку, розроблені за принципами доказової медицини, що досягається шляхом координації клінічних і наукових досліджень та високоякісної освіти в установах онкологічного профілю Європи. Головним завданням є координація клінічних та експериментальних досліджень в інститутах Європи, основною метою якої є стандартизація діагностичного та лікувального процесу, що сприятиме зменшенню захворюваності і смертності хворих на рак та покращенню якості життя пацієнтів. Організація нараховує 94 члени — онкологічні центри/інститути з різних країн Європи, в яких успішно поєднані фундаментальні і клінічні дослідження, надається високоспеціалізована медична допомога, проводиться навчання студентів-медиків і тренінги лікарів-онкологів.

677 | 2021-06-02  1036