Міжнародна діяльність ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за 2017 р.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

У 2017 р. міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України проводилось в межах двосторонніх угод про наукову співпрацю, підписаних НАН України з академіями наук країн близького зарубіжжя, конкурсами МОН України, дво- або багатосторонніх угод з іноземними науковими установами і міжнародними організаціями.


Всього у 2017 р. виконувались спільні наукові дослідження в рамках 13 наукових тематик, з них за рахунок грантів міжнародних організацій — 5 (2 — за програмою Євросоюзу ГОРІЗОНТ 2020, 1 — за Програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки» та 2 — за конкурсами МОН України і Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України «Міжнародне співробітництво з Республікою Литва» і «Міжнародне співробітництво з Індією»). У 2017 р. розпочато виконання 6 нових тематик.

У 2017 р. продовжувались дослідження за Програмою НАТО «Science for Peace and Security», проект NUKR SFPP 984702 «Металеві нанокристали для високочутливого детектування біохімічних агентів» («Metal nanocrystals for high sensitive detection of biochemical agents») з терміном виконання 2014–2018 рр. у 2017 р. проведено дослідження комбінації графену та наночастинок благородних металів в якості субстратів для органічних молекул і було показано можливість збільшення спектральних сигналів комбінованого та інфрачервоного випромінювання від молекул. Таким чином, було встановлено, що графен здатний переносити вільні електрони з благородного металу до молекули, що досліджується.


У 2017 р. розпочато дослідження за проектом Програми Євросоюзу ГОРИЗОНТ 2020 (HORIZON 2020-MSCA-RISE-2016-Commissione-Europe) за темою «Нанопористі та наноструктуровані матеріали для лікування радіаційних уражень» («Nanoporous and Nanostructered Materials for radiation injuries treatment») (акронім «NanoMed») № 734641, термін виконання 01.01.2017- 31.12.2020 рр. Установи-партнери: Університет Аліканте, м. Аліканте, Іспанія (Universidad de Alicante, Spain), Інститут Фарміндекс ім. Лаує-Ланжевена, м. Гренобль, Франція (Institut Max von Laue Pharmindex, Grenoble, France), Будапештський університет технології та економіки, м. Будапешт, Угорщина (Budapesti Muszaki еs Gazdasagtudomanyi Egyetem, Budapest, Hungary), Інститут геотехніки Словацької академії наук, м. Кошице, Словакія (Ustav Geotechniky Slovenskej Akademie vied, Kocise, Slovakia), Інститут хімії АН Молдови, м. Кишинеу, Молдова (Institutul Chimie Academia Stiinte Moldovei, Chisinau, Moldova); Університет ім. Назарбаєва, м. Астана, Казахстан (Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan) та НДІ проблем горіння, Казахський національний університет, м. Алмати, Казахстан (Institute Combustion Problems, Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan). Був розроблений та підготовлений детальний план експерименту in vivo згідно плану проекту. Синтезовано, відібрано та проведено тестування ентеросорбентів, зроблених з натуральної сировини.

У 2017 році продовжено роботу за проектом Програми ЄС ГОРИЗОНТ 2020 разом з Медичним університетом ім. Страдіня, м. Рига, Латвія (Riga Stradins University, Latvia), Каролінським Інститутом, м. Стокгольм, Швеція (Karolinska Institutet, Sweden) та Університетом Лодзі, м. Лодзь, Польща (University of Lodz, Poland) за темою «Твіннінг на антипухлинних вакцинах, основаних на ДНК» («Twinning on DNA-based cancer vaccines»), акронім «VACTRAIN» з терміном виконання 2016-2018 рр. У 2017 році за підтримки гранту було проведено 2 наукові міжнародні конференції, а саме: «International VACTRAIN/3rd Swedish-Ukrainian Conference on Cancer Diseases», 16-17 січня 2017 р., Каролінський Інститут, м. Стокгольм, Швеція та міні-симпозіум «New Trends in Cancer Research and Innovative Tumor Vaccins» («Новітні тенденції в дослідженні злоякісних новоутворень та інноваційні протипухлинні вакцини»), 11-12 травня 2017 р., Київ, в рамках якої проведений сателітний захід — майстер-клас практичних занять з підготовки протипухлинних вакцин. В роботі конференцій взяли участь делегати з наукових установ Швеції, Польщі, Латвії, Литви, Індії, Білорусі та України.


У 2017 р.завершено дослідження згідно Програми МОН України «Міжнародне співробітництво з Республікою Литва» за Спільним українсько-литовським проектом «Вивчення експресії білків XAP-2, UCKL-1 та MRPS18-2, що взаємодіють з ядерними антигенами вірусу Епштейна-Барр, у зразках гепатоцелюлярної карциноми порівняно з нормальною тканиною печінки» («The study on expression of XAP-2, UCLK-1 and MRPS18-2 proteins, interacting with nuclear antigens of Epstein-Barr virus in hepatocellular carcinomas compared to normal liver tissue»), де партнером інституту був Вільнюський університет (Vilnius University, Lithuania). Показано, що підвищена експресія білку UCKL-1 може слугувати прогностичним маркером рецидиву у хворих на гепатоцелюлярну карциному (ГЦК), спричинену вірусом гепатиту С (ВГС). Визначено, що експресія UCKL-1 вище у клітинах ГЦК у всіх пацієнтів, незалежно від наявності/відсутності ВГС. Встановлено, що протеїн UCKL-1 є активним ензимом, що каталізує реакцію моно-фосфорилювання уридину. Активність UCKL-1 у клітинах пухлин може бути важливим прогностичним фактором. Таким чином, виявлено новий біомаркер для прогнозу перебігу захворювання на ГЦК, що у подальшому може знайти практичне використання у сучасній медичній практиці.


Також завершено дослідження згідно Програми МОН України «Міжнародне співробітництво з Індією» за Спільним українсько-індійським науково-дослідним проектом «Роль білка MRP18-2 у регуляції клітинного циклу і канцерогенезі» («Role of MRP18-2 protein in regulation of cell cycle and cancerogenesis»), де партнером ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України було відділення біохімії Університету Хайдерабаду (Department of Biochemistry, University of Hyderabad) м. Хайдерабад, Індія. Проаналізовано відкриті бази даних та показано, що у ретинобластомах та остеосаркомах при втраті експресії білка RB протеїн S18-2 також експресується на дуже низькому рівні. Виявлено, що у випадку одночасної експресії білків S18-2 та RB лінії клітин остеосаркоми Saos-2 і ретинобластоми Weri-RB RB1-нокаутні ембріональні фібробласти мишей трансформуються у іморталізовані клітини, що мають фенотип, характерний для стовбурових клітин. Іморталізовані клітини можуть бути диференційовані в культурі за допомогою коктейлів хімікатів та демонструють підвищену теломеразну активність. Введення високих концентрацій білку S18-2 у клітини пухлин (на наночастинках золота) призводить до загибелі злоякісних клітин.


Відповідно Договору про наукове співробітництво з Каролінським Інститутом, м. Стокгольм, Швеція (Karolinska Institute, Stockholm, Sweden) від 20.12.2013 р. (термін дії — необмежений) продовжено виконання спільних досліджень з вивчення молекулярних механізмів малігнантної трансформації клітин.


Після завершення Проекту №4894 УНТЦ «Вивчення молекулярних механізмів протипухлинної дії рослинних поліфенольних біокомпозитів» (STCU Project №4894 «Study of molecular mechanisms of antitumor action of plant polyphenolic biocomposites») з Інститутом біохімії і біотехнології ім. Дурмішидзе НААН Грузії (м. Тбілісі, Грузія) за обопільною згодою продовжувалось проведення спільних досліджень (термін дії — необмежений). Аналіз отриманих результатів показав, що одним із молекулярних механізмів протипухлинної дії поліфенольних біокомпозитів є їх гальмуючий вплив на синтез та інтерконверсію в пухлинних клітинах поліамінів (регуляторів росту і проліферації).


Також у 2017 р. було завершено наукові дослідження за Тристоронньою угодою про науково-технічну співпрацю між Національним інститутом раку (м. Вільнюс, Литва), ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Державною науковою установою «Інститут фізіології Національної академії наук Білорусі» (м. Мінськ, Білорусь) від 18.09.2015 р. (термін дії: 09.2015 р.–09.2017 р.) на тему «Аналіз ефективності терапевтичних протипухлинних вакцин на різних експериментальних пухлинних моделях мишей». Проведено дослідження ефективності вакцин, що виготовлені за двома різними технологіями: на основі пухлинних антигенів з додаванням продуктів мікробного походження з E. coli Nissle 1917 або з B. subtilis; на основі ембріональних протеїнів курки.


Відповідно трьох Договорів на виконання наукових досліджень, укладених з компанією ІмМутрікс Терапеутикс Інк., м. Репід Сіті, штат Південна Дакота, США (ImMutrix Therapeutics Inc, Rapid City, SD), проведені відповідні дослідження. Так, за Договором № V-11-17 з терміном дії 10.02.2017-31.12.2017 р. на тему «Порівняльне дослідження детоксикаційної ефективності первинних та вторинних гранул фенольних вуглецевих ентеросорбентів (0,16 г/см3) на моделях гострої печінкової недостатності та цитостатичної хвороби у щурів» («Comparative study of detoxification efficacy of primary and secondary granules of phenolformaldegyde-derived carbonic enterosorbents (0.16g/cm3) in rats model of acute hepatic insufficiency and cytostatic disease») було проведено вивчення детоксикаційної ефективності первинних і вторинних гранул фенольних вуглецевих ентеросорбентів на моделях гострої печінкової недостатності та цитостатичної хвороби у щурів згідно умов договору. За Договором № V-19-15 з терміном дії 01.01.2017-31.12.2017 р. на тему «Оптимізувати активацію паром у киплячому шарі вугілля, що отримано з фенольних смол з питомою вагою 0,27-0,3 г/см3 до питомої ваги 0,15-0,16 г/см3 у 1 та 2-літрових печах» («Optimization of steam activation in 1-2 L oven of activated carbon derived from phenolic resin with density 0.27-0.3 g/cm3 to density 0.15-0.16 g/cm3») розроблено технологію активації паром у киплячому шарі вугілля, що отримано з фенольних смол, з питомою вагою 0,27-0,3 г/см3 до питомої ваги 0,15-0,16 г/см3 у 1 та 2-літрових печах. Крім того, за Договором № V-20-15 з терміном дії 01.01.2017-31.12.2017 р.на тему «Оптимізувати розробку дроблення/помелу ентеросорбентів-вугіль, отриманих з фенольних смол, до мікрочастинок розміром в 1-5 мікрон і технологію для сорбційних матеріалів з подальшою агломеративною формовкою сфер діаметром 7-8 мм» («Optimization of the development of milling/grinding of enterosorbents-coal obtained from phenolic resins to microparticles in the size of 1-5 microns and technology for sorption materials with subsequent agglomeration forming spheres with a diameter of 7-8 mm») була проведена оптимізація технології дроблення фенольних вуглів до мікрочастинок розміром 1-5 мікрон у діаметрі та технології для сорбційних матеріалів задля подальшої агломеративної формовки сфер діаметром 7-8 мм. Дослідження проведені в повному обсязі згідно умов Договорів.


Проведені дослідження відповідно двох Договорів на виконання наукових досліджень, укладених з компанією Вектор Вітале ЛЛС, США (Vector Vitale LLC, Sunny Isles Beach, FL, USA). За Договором № V-10-17 (термін дії: 06.02.2017-30.06.2017 р.) і Додатковою угодою № 1 до даного Договору (термін дії: 30.06.2017–31.12.2017 р.) на тему «Іn vitro та in vivo дослідження протипухлинної активності експериментальних препаратів, що містять цинк і рубідій» ("In vitro and in vivo studies antitumor activities of experimental preparations that contain zinc and rubidium») проведені дослідження протипухлинної активності in vitro та in vivo двох експериментальних препаратів, що містять цинк і рубідій. Дослідження проведені в повному обсязі згідно умов Договору і Угоди. Згідно Договору № V-21-17 (термін дії: 13.09.2017–30.03.2018 р на тему «Іin vivo дослідження токсичних ефектів цинкомісткого експериментального препарату» («In vivo studies of toxic effects of experimental zinc-contain preparation») проводяться дослідження з вивчення in vivo токсичних ефектів експериментального препарату, що містить цинк, згідно умов та графіку Договору.


У 2017 році Інститутом було подано 4 проекти на міжнародні конкурси, які на даний час проходять стадію експертного оцінювання. Один проект на конкурс «Глобальне дослідження в галузі здоров’я», Велика Британія (Global Health Research, UK) на тему «Сприяння широкому клінічному застосуванню ентеросорбентів в бідних країнах для лікування неінфекційних захворювань (ЕНСОРБ)» («Facilitating widespread clinical use of enterosorbents in LMICs for targeted noncommunicable diseases (ENSORB)»). Другий проект представлено на конкурс Фонду досліджень глобальних проблем: колективний фонд для підтримки наукових досліджень для вирішення глобальних проблем у країнах, що розвиваються, Велика Британія (GCRF: RCUK Collective Fund, Interdisciplinary Research Hubs to Address Intractable Challenges Faced by Developing Countries Call, UK) на тему «Прогресивні матеріали для сталого суспільства — ХАБ» («Advanced Materials for Sustainable Society — Hub»). Третій проект було подано на Спільний конкурс НАН України — НАН Білорусі, 2018 р. на тему «Роль лактоферину у модифікації біологічних ефектів і зниженні токсичних властивостей протипухлинних препаратів». Четвертий проект було подано на Спільний конкурс МОН України та АН Польщі на тему «Дендримери як носії протеїну MRPS18-2, який бере участь у контролі стовбуровості клітини та диференціювання» («Dendrimers as carriers of MRPS18-2 protein, which is involved in controlling cell stem and differentiation»).

За ініціативи керівництва Міжнародного Науково-дослідного Інституту Профілактики (iPRI, м. Ліон, Франція) для обговорення можливостей спільних досліджень 26 січня 2017 року ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України відвідав з візитом професор Пітер Бойл (Professor Peter Boyle, PhD, DSc, FRSE, FFPH, FRCPS(G), FRCPE(E), FMedSci) — Директор Міжнародного Науково-дослідного Інституту Профілактики, Голова Світової асоціації директорів національних інститутів раку. За підсумками візиту відбулось підписання Меморандуму взаєморозуміння про співробітництво з профілактики раку між iPRI та ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України. В меморандумі зазначено, що обидві сторони поділяють спільну зацікавленість у подальшому зміцненні та розширенні відносин, а також довгострокові зобов'язання щодо нарощування потенціалу з профілактики раку і зменшення навантаження онкологічних захворювань на здоров'я населення. Основними напрямами співпраці передбачено: обміни візитами, навчальними та науковими коротко- і довгостроковими освітніми програмами для українських фахівців в області профілактики раку; обмін новітньою інформацією, передовим досвідом і знаннями з профілактики раку; надання вітчизняним фахівцям спеціалізованих наукових посібників з профілактики раку, розроблених на засадах доказової медицини; організація спільних наукових форумів з профілактики раку; тренінг українських фахівців, спрямованих на поліпшення стратегій профілактики раку; участь в діяльності Альянсу Інститутів Раку.

В рамках Угоди про наукове співробітництво між Україною та Республікою Литва для обговорення спільних наукових досліджень за проектом «Вивчення експресії білків XAP-2, UCKL-1 та MRPS18-2, що взаємодіють з ядерними антигенами вірусу Епштейна-Барр, у зразках гепатоцелюлярної карциноми у порівнянні з нормальною тканиною печінки» (наказ МОН України від 13.04.2016 р. № 423) 11-12 травня 2017 р. ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького відвідала з візитом делегація з Клініки Сантариска Вільнюського університету (м. Вільнюс, Литва) у складі: д-р Arida Buivydiene, MD, PhD — н.с. Вільнюського університету, фахівець із захворювань печінки та шлунково-кишківного тракту; д-р Jokubauskiene Skirmante, MD — гістолог Центру патології Клініки Сантариска і д-р Liakina Valentina, MD, PhD — доцент Вільнюського університету, фахівець із захворювань печінки та шлунково-кишківного тракту. Перебування іноземних вчених в Україні було здійснено за рахунок коштів гранту литовською стороною. Метою візиту була участь в якості доповідачем у роботі міні-симпозіуму «Новітні тенденції в дослідженні злоякісних новоутворень та інноваційні протипухлинні вакцини», проводеного на базі Інституту за грантом №692293 Програми ЄС HORIZON 2020 «Twinning on DNA-based cancer vaccines» (VACTRAIN), а також обговорення проведення спільних наукових досліджень за проектом.

В рамках Угоди про наукове співробітництво між Україною та Індією для обговорення спільних наукових досліджень за проектом «Роль білка MRPS18-2 у регуляції клітинного циклу і канцерогенезу» (наказ МОН України від 19.05.16 р. № 525) 11-12 травня 2017 р. ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького відвідав з візитом професор Chanchal К. Mitra — професор біохімії Університету Хайдарабаду, фахівець з біохімії, біоінформатики та нанотехнологій (м. Хайдарабад, Індія). Метою візиту була участь в якості лектора у роботі міні-симпозіуму «Новітні тенденції в дослідженні злоякісних новоутворень та інноваційні протипухлинні вакцини», що проводився на базі Інституту за грантом №692293 Програми ЄС HORIZON 2020 «Twinning on DNA-based cancer vaccines» (VACTRAIN), та обговорення проведення спільних досліджень за проектом та подальшого наукового співробітництва. Перебування іноземного вченого в Україні буде здійснено частково за власний рахунок та частково за кошти гранту «VACTRAIN».


Науковці ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України беруть активну участь у роботі міжнародних наукових конгресів, конференцій, симпозіумів тощо. Закордоном у 2017 р. співробітники Інституту виступили з 17 науковими доповідями (з них 10 — усні). Крім того, на наукових конференціях з міжнародною участю, що проходили на території України, співробітниками інституту було зроблено 26 доповідей, з них 20 усні.

У 2017 р.було здійснено 11 наукових відряджень співробітників інституту за кордон з метою участі у міжнародних форумах, в т.ч. 4 для стажування і підвищення кваліфікації. Необхідно підкреслити, що здійснення закордонних візитів та участь вчених інституту в міжнародних конференціях, семінарах та інших наукових заходах за кордоном було можливим виключно завдяки фінансовій підтримці іноземних та міжнародних наукових грантів і фондів.

Директор ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України академік НАН України В.Ф. Чехун брав участь у Всесвітньому форумі директорів Національних онкологічних інститутів 16-20 липня 2017 р. у м. Ліон, Франція. Організатором заходу є Міжнародний науково-дослідний інститут профілактики (International Prevention Research Institute, iPRI), який через Всесвітній Альянс з Профілактики здійснив повне фінансове забезпечення. Серед питань Форуму були підбиття п'ятирічних підсумків імплементації першого документу «Стан онкології, 2012», дискусія щодо проблеми «Стан онкології в країнах ПААРС, 2016 р.», а також обговорення наступних тем: бар'єри для проведення реімбурсації за нові методики лікування за умов високих і низьких фінансових ресурсів; сучасний стан і перспективи застосування біоаналогів в онкології; визначення шляхів для забезпечена країн з різними рівнями доходів всіма онкологічними препаратами згідно Переліку основних лікарських засобів ВООЗ; ключова проблема «доступності» спеціалізованої онкологічної допомоги.

За рахунок грантового фінансування (програма «Horizon 2020», грант «TWINNING для протипухлинних ДНК-вакцин» (VACTRAIN) делегація з 10 співробітників ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України взяла участь на наукової конференції «International VACTRAIN/3rd Swedish-Ukrainian Conference on Cancer Diseases» (16-17 січня 2017 р., Каролінський Інститут, м. Стокгольм, Швеція). До складу делегації, яку очолив директор Інституту академік НАН України В.Ф. Чехун, увійшли чл.-кор. НАН України, С.П. Сидоренко, д. б. н. Л.Г. Бучинська, д. б. н. О.В. Кашуба, д. б. н. Н.Ю. Лук'янова, к. б. н. Н.О. Бездєнєжних, к. б. н. О.М. Караман, к. б. н. О.О. Лихова, м. н. с. Т.В. Борікун та м. н. с. І.М. Гордієнко. Всі члени делегації виступили з доповідями та приймали активну участь в дискусіях.

За фінансової підтримки OECI к. б. н. Н.О. Бездєнєжних взяла участь у 2nd EACR-OECI Conference «Making it Personal: Cancer Precision Medicine» (13-16 березня 2017 р., м. Амстердам, Нідерланди) та виступила зі стендовою доповіддю на тему «Modulation of the EMT status of tumor cells in the regulation of their sensitivity to anticancer drugs».

За рахунок грантового фінансування за Спільним українсько-литовським проектом «Вивчення експресії білків XAP-2, UCKL-1 та MRPS18-2, що взаємодіють з ядерними антигенами вірусу Епштейна-Барр, у зразках гепатоцелюлярної карциноми порівняно з нормальною тканиною печінки» («The study on expression of XAP-2, UCLK-1 and MRPS18-2 proteins, interacting with nuclear antigens of Epstein-Barr virus in hepatocellular carcinomas compared to normal liver tissue») д. б. н. Л.Г. Бучинська, д. б. н. О.В. Кашуба взяли участь у роботі семінару за результатами виконання проекту (14-18 жовтня 2017 р., Вільнюський університет, медичний факультет, м. Вільнюс, Литва).

Також завдяки фінансової підтримки з боку Організаційних комітетів ряду міжнародних наукових форумів були забезпечено участь та виступи з доповідями ще кількох співробітників інституту. Так, з усними доповідями виступили: м. н. с. І.М. Гордієнко на тему «Biological significance of CD150 and CD180 receptors coexpression in the chronic lymphocytic leukemia B cells» (Біологічне значення коекспресії рецепторів на В-клітинах при хронічному лімфолейкозі) на симпозіумі «14th Horizons in Molecular Biology. 11th Career Fair» (11-14 вересня 2017 р., м. Геттінген, Німеччина) та д. б. н. О.В. Кашуба на тему «The MRPS18-2 protein levels correlate with prostate tumor progression and it induces CXCR4-dependent migration of cancer cells» (Рівні білку MRPS18-2 корелюють з пухлинною прогресією і індукують CXCR4-залежну міграцію ракових клітин) на симпозіумі «KI Cancer» (24-25 вересня 2017 р., м. Джуронасет, Швеція). Стендові доповіді були представлені як самими співробітниками Інституту, так і співавторами з інших установ. М. н. с. І.М. Гордієнко — «Expression and signaling properties of CD150 receptor in normal and malignant B cells» (Експресія та сигнальні властивості рецептора CD150 нормальних і злоякісно трансформованих В-клітинах), 19th International Summer School on Immunology (23-30 вересня 2017 р., м. Хвар, Хорватія) та к. мед. н. О.В. Пономарьова — «Efficacy and safety of biosimilar ABP 980 compared with trastuzumab in HER2 positive early breast cancer» (Ефективність та безпечність біоподібного ABP 980 порівняно з трастузумабом при лікуванні раннього HER2 позитивного раку молочної залози), Конгрес ESMO 2017 (08-12 вересня 2017 р., м. Мадрид, Іспанія). Дві доповіді «Endoprosthesis of shoulder and elbow joints for tumors of the bone» (Ендопротези плечових та ліктьових суглобів для кісткових пухлин) та «Results of surgical treatment of tumors of pelvic bones» (Результати хірургічного лікування пухлин тазових кісток) на Міжнародному Медичному Конгресі «Euromedica, Internationaler Medizinischer Kongress» 19-25 травня 2017 р., м. Штутрагарт, Німеччина) представив д. мед. н. В.В. Проценко; а на міжнародній конференції «10th International conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods (22-25 жовтня 2017 р., м. Кунсан, Корея) доповідь «Bioactive compounds of Georgian national foods as bases for functional beverages» (Біоактивні сполуки грузинських національних продуктів як основи для функціональних напоїв) представив професор Л. Гулуа (Грузія).


У 2017 р. три молоді вчені Інституту пройшли стажування та підвищення кваліфікації закордоном. Так, 07-25 лютого 2017 р. за рахунок грантового фінансування (програма «Horizon 2020», грант «TWINNING для протипухлинних ДНК-вакцин» (VACTRAIN) аспірант Т.В. Задворний пройшов стажування у відділі загальної біофізики Університету Лодзі (м. Лодзь, Польща) за навчальним курсом «Dendrimers & small molecules applications» (Практичне застосування дендримерів та малих молекул). Протягом 08-28 травня 2017 р. за рахунок грантового фінансування (програма «Horizon 2020», грант «TWINNING для протипухлинних ДНК-вакцин» (VACTRAIN) м. н. с. Т.В. Борікун та аспірант Т.В. Задворний пройшли підвищення кваліфікації у відділі загальної біофізики Університету Лодзі (м. Лодзь, Польща) за навчальною програмою «Dendrimers & small molecules applications» (Практичне застосування дендримерів та малих молекул). К. б. н. В.В. Бентрад за рахунок гранту, наданого OECI, 08-10 травня 2017 р. пройшла науково-тренінговий курс «7th EACR-OECI Joint Training Course: Molecular Pathology Approach to Cancer» (Методичні підходи молекулярної патології в онкології) в м. Амстердам, Нідерланди.


У 2017 році провідними науковцями Інституту було опубліковано результати досліджень у двох зарубіжних монографіях.

Так, у монографії «Regenerative Medicine, Artificial Cells and Nanomedicine: Vol. 4. Hemoperfusion, Plasmaperfusion and Other Clinical Uses of General, Biospecific, Immuno and Leucocyte Adsorbents» під редакцією T.M.S. Chang (McGill University, Canada), Y. Endo (Shiga University of Medical Science, Japan), V.G. Nikolaev (Ukrainian Academy of Sciences, Ukraine), T. Tani (Shiga University of Medical Science, Japan), Y. Yu (Nankai University, China) видавництва World Scientific співробітниками відділу засобів та методів сорбційної терапії представлено 3 глави, а саме:

  • Sorption Therapy with the Use of Activated Carbons: Effects on Regeneration of Organs and Tissues. V.G. Nikolaev. — P. 221-243.
  • Adsorptive Treatment of Acute Radiation Sickness: Pass Achievements and New Prospects. O.O. Shevchuk, E.A. Snezhkova, K.I. Bardakhivskaya, V.G. Nikolaev. — P. 246-256.
  • Use of Sorption-Based Methods in Treatment of Asthma and Allergic Diseases. V.V. Komov, S.А. Krynskiy, E.A. Snezhkova. — P. 715-747.

У монографії «Horizons in Cancer Research. Vol. 66» під редакцією H. S. Watanabe видавництва NOVA Sci. Publ. співробітниками відділу моніторингу пухлинного процесу і дизайну терапії та лабораторії механізмів медикаментозної резистентності представлено главу: The Role of Lactoferrin Expression in Initiation and Progression of Most Common Hormone-Dependent Cancers /V.F. Chekhun, N.Yu. Lukianova, L.Z. Polishchuk, L.A. Nalieskina, T.V. Zadvornyi, D.M. Storchai, I.N. Todor, S.O. Sobchenko, D.V. Demash, T.M. Yalovenko, T.V. Borikun, Yu.V. Lozovska, Yu.V. Vitruk, M.V. Chepurnatyi, M.V. Pikul, O.E. Stakhovsky, O.A. Voilenko, E.O. Stakhovsky. — P. 51-84.


За 2017 рік співробітниками ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України опублікована 42 статті у міжнародних фахових наукових журналах, у т.ч.:

Acta Naturae; Angew. Chemie Int. Ed.; Cytometry; East Eur. Sci. J.; Eur. J. Nanomed.; Exp. Oncol.; Hum. J. Res.; Pharm. Pharmacol.; Ind. J. Oncol.; Int. J. Nanomedicine.; Ijsrm. Human; Microb. Ecol. Health Dis.; OncoTarget; Oncol. Rep.; Pol. J. Vet. Sci.; Proc. SPIE; PLOS ONE; Przegląd elektrotechn.; Sci. Eur.; Virology, Онкология (Білорусь).

До провідних спеціалістів Інституту звертаються редколегії зарубіжних наукових журналів щодо рецензування поданих до друку статей. Так, академік НАН України, д. мед. н., професор В.Ф. Чехун у 2017 р. надав рецензії на статті, подані до редакцій журналів Biomedicine and Pharmacotherapy, BMC Cancer, DNA and Cell Biology, Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, Expert Review of Anticancer Therapy, Journal of Cancer Therapy, International Journal of Oncology, Reproductive Biology.


Співробітники Інституту беруть активну участь в роботі міжнародних організацій, комітетів тощо. Так, академік НАН України, д. мед. н., професор В.Ф. Чехун є офіційним постійним представником ІЕПОР у Організації Європейських онкологічних інститутів (Organization of European Cancer Institutes — OECI), членом Європейської Асоціації Онкологічних Досліджень (ЕАСR), членом редакційної колегії міжнародного журналу «Austin Journal of Cancer and Clinical Research», головним редактором міжнародного журналу «Experimental Oncology», членом редакційної колегії міжнародних журналів «The Lancet Oncology, Ukrainian Edition», «Ukrainian Radiological Journal».

Чл.-кор. НАН України, д. мед. н., професор В.Г. Ніколаєв — член міжнародного товариства «International Society of Artificial Organs», європейського товариства «European Society of Artificial Organs», міжнародного товариства «Biomaterials», постійний член міжнародного комітету Симпозіуму «Hemoperfusion, Adsorbents and Immobilized Reagents» («Гемоперфузія, Адсорбенти та Імобілізовані Реактанти»), член редколегії міжнародних журналів «International Journal of Artificial Cell, Blood Substitutes, and Immobilization Biotechnology», «Filtration».

Чл.-кор. НАН України, д. б. н., професор С.П. Сидоренко — член європейського товариства Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

Д. мед. н., професор Д.Ф. Глузман є членом Міжнародної групи Leukemia Advisory Group, International Diagnostic Review Panel, асоційованим членом International Network of Cancer Treatment and Research (INCTR).

Д. б. н. О.В. Кашуба — член «EBV Association», член європейського товариства European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), асоціації жінок-вчених (Kvinnliga Akademikers Förening).

Д. мед. н., професор Н.М. Бережна — почесний член Президії міжнародного товариства з імунореабілітації, «Инфекционные болезни и клиническая иммунология» (Білорусь) та «Эпидемиология и иммунология» (Казахстан).

Д. мед. н., професор В.О. Шляховенко, д. б. н. С.П. Залєток, к. б. н. В.В. Бентрад є членами Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

Д. б. н. Л.Г. Бучинська — заступник головного редактора міжнародного журналу «Experimental Oncology».

Д. б. н. А.П. Бурлака є членом International EPR Society (ESR).

Д. б. н. Е.А. Дьоміна — член European Radiation Research Society (Європейське товариство з радіобіологічних досліджень — ERRS).

К. б. н. В.В. Бентрад та О.В. Брєєва — члени European Association for Cancer Research (EACR).

К. б. н. В.В. Бентрад та к. мед. н. О.В. Пономарьова є членами European Society for Medical Oncology (ESMO) та American Society of Clinical Oncology (ASCO).

К. мед. н. О.В. Пономарьова — член International Advisory Board in Immuno-Oncology.


ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України з 1994 року є єдиною від України установою членом Організації Європейських онкологічних інститутів (Organization of European Cancer Institutes, ОЕСІ). Діяльність OECI спрямована на інноваційні, конкурентоспроможні, високоякісні методи лікування раку, розроблені за принципами доказової медицини, що досягається шляхом координації клінічних і наукових досліджень та високоякісної освіти в установах онкологічного профілю Європи. Головним завданням є координація клінічних та експериментальних досліджень в інститутах Європи, основною метою якої є стандартизація діагностичного та лікувального процесу, що сприятиме зменшенню захворюваності і смертності хворих на рак та покращенню якості життя пацієнтів. Організація нараховує 83 члени — онкологічні центри/інститути з різних країн Європи, в яких успішно поєднані фундаментальні і клінічні дослідження, надається високоспеціалізована медична допомога, проводиться навчання студентів-медиків і тренінги лікарів-онкологів.

676 | 2021-06-02  1257