Міжнародна діяльність ІЕПОР НАН України за 2016 р.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

У 2016 р. міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України проводилось в межах двосторонніх угод про наукову співпрацю, підписаних НАН України з академіями наук країн близького зарубіжжя, конкурсами МОН України, дво- або багатосторонніх угод з іноземними науковими установами і міжнародними організаціями.

У звітному році продовжувались дослідження за Програмою НАТО «Science for Peace and Security», проект NUKR SFPP 984702 «Металеві нанокристали для високочутливого детектування біохімічних агентів» («Metal nanocrystals for high sensitive detection of biochemical agents») з терміном виконання 2014–2018 рр. За звітний період проведено дослідження наночастинок золота, розміщених на плоских підкладках, які проявили себе як перспективний матеріал для підсилення сигналів при Раманівській та інфрачервоній спектроскопії. Протестовано два типи наночастинок золота: 1) суміш мікро- і нано-призм золота та 2) позолочених сферичних наночастинок. Обидва типи продемонстрували здатність підсилювати комбінаційне розсіювання світла від псевдотоксичної модельної сполуки піридостигміну броміду. Встановлено, що полісахаридна оболонка навколо наночастинок золота може зв'язувати значну кількість доксорубіцину, що забезпечується наявністю у полісахариду локального негативного заряду, який зв’язує позитивно заряджений доксорубіцин. У дослідах in vitro показана перспективність наночастинок золота, покритих оболонкою полісахариду та навантажених доксорубіцином, для пошкодження пухлинних клітин.

У 2016 р. продовжувались дослідження за проектом 7 Рамкової Програми ЄС: EU-FP7 Проект партнерства промисловості та академічної науки (EU-FP7 Industry and Academia Partnerships and Project Grant) разом з Брайтонським Університетом і тов. МАСТ Карбон (MAST Carbon International Ltd) (Велика Британія), а також тов. Альбутек (Albutec GmbH) і Полимерікс (Polymerics GmbH) (обидва — Німеччина) за темою «Сорбційні вуглі для видалення біологічно активних токсинів» (Adsorbent Carbons for the Removal of Biologically Active Toxins) («Acrobat» № 286366). Була проведена оцінка нових покритих гемосорбентів, а саме: проведено додаткову активацію зразків сорбенту виробництва МАСТ Карбон, вивчення фізико-хімічних властивостей та біосумісність цих зразків.

У звітному році завершено спільні дослідження між ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Державною науковою установою «Інститут фізіології Національної академії наук Білорусі» (Договір № 07-04-15, згідно результатів Спільного конкурсу НАН України — НАН Білорусі) за темою «Молекулярно-біологічні ефекти та механізми дії лактоферину на пухлинні клітини в системах in vitro та in vivo» (термін виконання проекту 07.2015 р. — 12.2016 р.). Досліджено вплив екзогенного лактоферину на молекулярний профіль і показники про/антиоксидантного балансу гормон-позитивних і гормон-негативних клітин раку молочної залози людини в системі in vitro. Встановлено, що обробка лактоферином клітин раку молочної залози людини з різним гормональним статусом призводить до порушення про/антиоксидантного балансу та ініціації загибелі клітин шляхом апоптозу.

У 2016 році розпочато роботу за проектом Програми ЄС ГОРИЗОНТ 2020 разом з Медичним університетом ім. Страдіня, м. Рига, Латвія (Riga Stradins University, Latvia), Каролінським Інститутом, м. Стокгольм, Швеція (Karolinska Institutet, Sweden) та Університетом Лодзі, м. Лодзь, Польща (University of Lodz, Poland) за темою «Твіннінг на антипухлинних вакцинах, основаних на ДНК» (Twinning on DNA-based cancer vaccines), акронім «VACTRAIN» з терміном виконання 2016 — 2018 рр. У 2016 році за підтримки гранту було проведено 2 наукові конференції, а саме: «Targets оf Immunotherapy оf Chronic Viral Infections аnd Cancer» (23-28 травня 2016 р., м. Рига, Латвія) та «Інтегральні клініко-патогенетичні підходи в діагностиці і терапії раку» (13-15 червня 2016 р., м. Київ, Україна, ІЕПОР), в рамках якої був проведений робочий семінар «Експериментальна онкологія для практичної медицини". В роботі конференції взяло участь близько 150 осіб. Делегати представляли наукові установи Швеції, Польщі, Латвії, Литви та України.

У поточному році проводились дослідження за проектом згідно двосторонньої угоди між МОН України та Литви «Вивчення експресії білків XAP-2, UCKL-1 та MRPS18-2, що взаємодіють з ядерними антигенами вірусу Епштейна-Барр, у зразках гепатоцелюлярної карцино¬ми порівняно з нормальною тканиною печінки» (The study on expression of XAP-2, UCLK-1 and MRPS18-2 proteins, interacting with nuclear antigens of Epstein-Barr virus in hepatocellular carcinomas compared to normal liver tissue), в яких партнером Інституту є Вільнюський університет (Vilnius University, Lithuania). При виконанні етапу за 2016 рік було проведено вивчення можливості застосування білків UCKL-1 та MRPS18-2 як маркерів для діагнозу та/або прогнозу перебігу захворювання на гепатоцеллюлярну карциному (ГЦК). Було встановлено, що експресія протеїна UCKL-1 була вищою у клітинах печінки, оточуючих пухлину, ніж в клітинах печінки хворих на цироз, асоційований з вірусом гепатиту С (ВГС). Більше того, експресія білка UCKL-1 була вищою у клітинах печінки у пацієнтів з рецидивом ГЦК. Багатофакторний аналіз показав, що найкращими прогностичними факторами рецидиву є рівень експресії UCKL-1 у клітинах печінки та мікросудинна інвазія. Також продовжувались дослідження за Спільним українсько-індійським науково-дослідним проектом «Роль білка MRP18-2 у регуляції клітинного циклу і канцерогенезі» (Role of MRP18-2 protein in regulation of cell cycle and carcinogenesis), де партнером ІЕПОР є відділення біохімії Університету Хайдерабаду (Department of Biochemistry, University of Hyderabad) м. Хайдерабад, Індія. При виконанні етапу НДР за 2016 рік було виділено ще один білок, який взаємодіє з S18-2, — RNF2. Протеїн RNF2 має властивості E3 лігази убіквітину для гістону 2А (H2A). В процесі роботи було показано, що у випадку одночасної екcпресії білків S18-2 та RB у фібробластах RB1 нокаутних мишей формуються мульти-білкові комплекси, які містять RB, S18-2, прогібітін, RING1, а також RNF2. В результаті індукується моно-убіквітинування H2A, що є характерним для стовбурових клітин.

Відповідно до Договору про наукове співробітництво з Каролінским Інститутом, Швеція (Karolinska Institute) від 20.12.2013 р. (термін дії — необмежений) продовжувалось виконання спільних досліджень для з’ясування значення і функціонування сигнальних мереж у злоякісній трансформації клітин. За звітний період було вивчено експресію 84 факторів транскрипції у суміші РНК, виділених з В-клітин пацієнтів, хворих на ХЛЛ, у порівнянні з В-клітинами здорових донорів. Тільки декілька генів експресуються на більш високому рівні у суміші РНК з клітин ХЛЛ при порівнянні з В-клітинами, а саме POU2ATF1, NFAT5, NFATC1, JUNB, JUN, та RELB. Враховуючи гетерогенність пацієнтів, було проведено аналіз генів з різною експресією на зразках окремих пацієнтів. Було підтверджено, що гени HAND1 HOXA5 і SMAD9 експресуються на низькому рівні у клітинах ХЛЛ окремих пацієнтів, на відміну від генів ID1 та JUNB, що показали гетерогенний патерн експресії. Чітка різниця у профілі експресії дозволяє продовжити наше дослідження з метою ідентифікувати блоковані клітинні шляхи за допомогою біоінформатичного аналізу. Встановлено, що високий рівень експресії S18-2 сприяє експресії вільного транскрипційного фактору E2F1 при раку ендометрія. При аналізі еволюційно консервативних залишків білків родини S18 при різних локалізаціях злоякісної трансформації клітин, виявлено, що. S18-2 мутують на більш високій швидкості, в порівнянні з S18-1 і -3 білками. Крім того, еволюційно консервативний залишок, Gly132 з S18-2, показує генетичний поліморфізм при аденокарциномах товстої кишки.

Також у звітному році було продовжено наукові дослідження згідно Тристоронньої угоди про науково-технічну співпрацю між Національним інститутом раку (м. Вільнюс, Литва), ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Державною науковою установою «Інститут фізіології Національної академії наук Білорусі» (м. Мінськ, Білорусь) від 18.09.2015 р. (термін дії: 09.2015 р. — 09.2017 р.) на тему «Аналіз ефективності терапевтичних протипухлинних вакцин на різних експериментальних пухлинних моделях мишей». Проведена оцінка вмісту ряду про- та протизапальних цитокінів в сироватці крові невакцинованих та вакцинованих різними типами протипухлинних вакцин мишей лінії C57Bl, прооперованих з приводу карциноми легені Льюїс. Проведено порівняння показників виживаності тварин при застосуванні різних типів вакцин.

Відповідно до трьох Договорів на виконання наукових досліджень, укладених 15.10.2015 р. з компанією Імутрікс Терапеутикс Инк., м. Репід Сіті, штат Південна Дакота, США (ImMutrix Therapeutics Inc, Rapid City, SD) терміном на 12 місяців, проведені відповідні дослідження. Так, за Договором № V-18-15 на тему «Оптимізувати якість вуглецевих матеріалів у відповідності зі специфікаціями компанії за допомогою матеріалів для поверхневого покриття вуглецевих матеріалів для гемо- та біосумісності» (Optimizing the quality of carbon materials according to Company’s specifications with coating materials for surface coating for carbonaceous materials for hemo- and biocompatibility) були проведені оцінка адсорбції декстрану, білірубіну та альбуміну активованим вугіллям після експозиції його з розчином декстрану згідно схеми Замовника та передана розроблена технологія поверхневого покриття. За Договором № V-19-15 на тему «Оптимізувати активацію паром у киплячому шарі вугілля, що отримано з фенольних смол з питомою вагою 0,27-0,3 г/см3 у 1 та 2-літрових печах» (Optimize steam activation in coal boiling layer, obtained from phenolic pitches with specific gravity 0.27-0.3 g/cm3 in 1 and 2-liter stoves) отримано сорбент з ф/ф смоли Замовника з насипною вагою 0,15-0,16 в однолітровому реакторі. І за Договором № V-20-15 на тему «Оптимізація розробки дроблення/помелу ентеросорбентів-вугіль, отриманих з фенольних смол, до мікрочастинок розміром в 1-5 мікрон і технології для сорбційних матеріалів з подальшою агломеративною формовкою сфер діаметром 7-8 мм» (Optimization of the design of crushing/ grinding of enterosorbents-carbons derived from phenolic pitches to the micro size of 1-5 microns and technologies for sorption materials with subsequent agglomerative forming spheres 7-8 mm in diameter) було здійснено оптимізацію подрібнення фенольних вуглів до мікрочастинок 1-5 мікрон у діаметрі фенольного вугілля Замовника з питомою вагою 0,15-0,16 г/см3 та виготовлено ентеросорбенти у вигляді кульок діаметром 7-8 мм та їх зовнішнє покриття. Дослідження проведені в повному обсязі згідно умов Договорів.

У відповідності до Додаткової угоди №1 до Договору на виконання наукового дослідження № V-22-15, укладеної з компанією Вектор Вітале ЛЛС, США (Vector Vitale LLC, Sunny Isles Beach, FL, USA) з терміном виконання 31.12.2015 р. — 30.03.2016 р. проведено дослідження протипухлинної активності експериментального препарату в системі in vivo; а відповідно до Договору № V-15/16 та Додаткової угоди №1 до нього із загальним терміном виконання 06.06.2016 р. — 31.12.2016 р. виконано заплановану роботу з дослідження дії експериментальних препаратів.

Необхідно зазначити, що у 2016 році Інститутом було подано 4 проекти на міжнародні конкурси. З них 2 — до Програми ЄС ГОРИЗОНТ 2020, а саме: 1. HORIZON 2020-MSCA-RISE-2016-Commissione-Europe. «Нанопористі та наноструктуровані матеріали для лікування радіаційних уражень» (Nanoporous and Nanostructered Materials for radiation injuries treatment) Акронім«NanoMed»; 2. HORIZON 2020-MSCA-RISE-2015-Commissione-Europe. Акронім «Grasorbent» «Розробка графенових наносорбентів для молекулярних сит та обробки біологічних рідин» (Development of graphene-nanosorbent for molecular filter and biological fluid treatment); а також один проект на конкурс UK Government Initiative «Global Challenges» (Ініціатива Уряду Великої Британії «Глобальні виклики») на тему «Наноструктуровані сорбенти для зовньошнього середовища та охорони здоров’я» (Nanostructured sorbents for environmental and health protection) та ще один на конкурс УНТЦ (STCU) «Новітні наносистеми золото-полімер-фотосенсибілізатор для фотодинамічної терапії» (Novel Gold-Polymer-Photosensitizer Nanosystems for Photodynamic Therapy. Proposal №6264.). Ці проекти проходять стадію експертного оцінювання.

В поточному році було здійснено 6 наукових відряджень співробітників інституту за кордон для участі у міжнародних форумах. Здійснення закордонних візитів та участь вчених інституту в міжнародних конференціях, семінарах та інших наукових заходах за кордоном було можливим виключно завдяки фінансовій підтримці іноземних та міжнародних наукових грантів і фондів.

07 квітня 2016 року ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України відвідала делегація з Угорщини на чолі з ректором Мішкольського університету (University of Miskolc) професором Андрашом Тормою, яка перебувала в Україні на запрошення ректора Київського університету права НАН України професора Ю.Л. Бошицького. Під час візиту відбулася зустріч з академіком НАН України В.Ф. Чехуном, де обговорювались питання трьохсторонньої співпраці між КУП НАНУ, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ та Мішкольським університетом.

Директор ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України академік НАН України В.Ф. Чехун брав участь у Всесвітньому форумі директорів Національних онкологічних інститутів 10-15 липня 2016 р. у м. Ліон, Франція. Організатором заходу є Міжнародний науково-дослідний інститут профілактики (International Prevention Research Institute, iPRI). На січень 2017 року передбачено візит Директора цього інституту професора Петера Бойла до ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України для підписання Меморандуму взаєморозуміння про співробітництво з профілактики раку між обома установами.
Також академік НАН України В.Ф. Чехун та н. с. к. б. н. Т.С. Іванівська взяли участь в роботі симпозіуму «Інноваційні методи клітинної терапії в онкогематології» (19-22 травня 2016 р., м. Білек, Туреччина), що відбувся за підтримки Академії наук Туреччини.

За рахунок грантового фінансування були забезпечені участь та виступи з доповідями ще трьох співробітників інституту. Так, к. б. н. О.М. Караман виступила з усною доповіддю «Сancer vaccines as immunotherapeutic means: experience of Ukrainian oncologists» (Протипухлинні вакцини як засіб імунотерапії: досвід українських онкологів) на конференції «Targets оf Immunotherapy оf Chronic Viral Infections аnd Cancer» (23-28 травня 2016 р., м. Рига, Латвія); к. б. н. В.В. Бентрад представила стендову доповідь «The role of Methi (fenugreek) on growth of grafted tumors in experimental animals» (Вплив фенугреку на рост перещеплених пухлин у експериментальних тварин) на 12 міжнародній конференції «Cancer in Asia: Bridging to Gaps» (8-10 квітня 2016 р., м. Нью Делі, Індія), аспірант І.М. Гордієнко виступила з усною доповіддю «The role of CD150 receptor in the regulation of signalling pathways in the chronic lymphocytic leukemia B cells» (Роль рецептору CD150 в регуляції сигнальних шляхів при В-клітинному хронічному лімфо лейкозі) на X Парнасівській конференції «Molecules in the Living Cell and Innovative Medicine» (липень 2016 р., м. Вроцлав, Польща).

Крім того, на наукових конференціях з міжнародною участю, що проходили на території України, співробітниками інституту було зроблено 31 доповідь, з них 3 лекції та 21 доповідь — на міжнародній науковій конференції «Integrated Clinical and Pathogenetic Approaches in Diagnosis and Therapy of Cancer» («Інтегральні клінічні та патогенетичні підходи до діагностики і лікування раку», 13-15червня 2016 р.), організатором якої був ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Науковці інституту беруть активну участь в роботі міжнародних організацій, комітетів та редколегій журналів.

Академік НАН України, д. мед. н., професор В.Ф. Чехун є офіційним постійним представником ІЕПОР у Організації Європейських онкологічних інститутів (Organization of European Cancer Institutes — OECI), членом Європейської Асоціації Онкологічних Досліджень (ЕАСR), членом редакційної колегії міжнародного журналу «Austin Journal of Cancer and Clinical Research», головним редактором міжнародного журналу «Experimental Oncology», членом редакційної колегії міжнародних журналів «The Lancet Oncology, Ukrainian Edition», «Ukrainian Radiological Journal».

Чл.-кор. НАН України, д. мед. н., професор В.Г. Ніколаєв — член міжнародного товариства «International Society of Artificial Organs», європейського товариства «European Society of Artificial Organs», міжнародного товариства «Biomaterials», постійний член міжнародного комітету Симпозіуму «Hemoperfusion, Adsorbents and Immobilized Reagents» («Гемоперфузія, Адсорбенти та Імобілізовані Реактанти»), член редколегії міжнародних журналів «International Journal of Artificial Cell, Blood Substitutes, and Immobilization Biotechnology», «Filtration».

Чл.-кор. НАН України, д. б. н., професор С.П. Сидоренко - член європейського товариства Federation of European Biochemical Societies (FEBS), член редакційної колегії міжнародного журналу «Experimental Oncology».

Д. мед. н., професор Д.Ф. Глузман є членом Міжнародної групи Leukemia Advisory Group, International Diagnostic Review Panel, асоційованим членом International Network of Cancer Treatment and Research (INCTR), член редакційної колегії міжнародного журналу «Experimental Oncology».

Д. б. н. О.В. Кашуба — член «EBV Association», член європейського товариства European Society of Gynecological Oncology (ESGO), член асоціації жінок-вчених (Kvinnliga Akademikers Förening).

Д. мед. н., професор Н.М. Бережна — почесний член Президії міжнародного товариства з імунореабілітації, «Инфекционные болезни и клиническая иммунология» (Білорусь) та «Эпидемиология и иммунология» (Казахстан), член редакційної колегії міжнародного журналу «Experimental Oncology».

Д. мед. н., професор В.О. Шляховенко, д. б. н. С.П. Залєток, к. б. н. В.В. Бентрад є членами Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

Д. б. н. Л.Г. Бучинська — заступник головного редактора міжнародного журналу «Experimental Oncology».

Д. б. н. А.П. Бурлака є членом International EPR Society (ESR).

Д. б. н. Е.А. Дьоміна — член European Radiation Research Society (Європейське товариство з радіобіологічних досліджень — ERRS).

К. б. н. В.В. Бентрад та О.В. Брєєва — члени European Association for Cancer Research (EACR).

К. б. н. В.В. Бентрад та к. мед. н. О.В. Пономарьова є членами European Society for Medical Oncology (ESMO) та American Society of Clinical Oncology (ASCO).

К. мед. н. О.В. Пономарьова — член International Advisory Board in Immuno-Oncology.

К. б. н. Л.М. Ковалевська у січні — лютому 2016 р. пройшла підвищення кваліфікації на базі Каролінського Інституту, м. Стокгольм, Швеція; к. б. н. Н.О. Бездєнєжних у червні — липні 2016 р. взяла участь у програмі «CRDF Global ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT course under the Science and Technology Entrepreneurship Program (STEP)» (Київ); аспірант І.М. Гордієнко у листопаді 2016 р. пройшла стажування в Ненському Інституті експериментальної біології Польської академії наук (м. Варшава) згідно Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук і НАН України щодо візитів українських учених на місячний термін до Польщі.

ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України з 1994 року є єдиною від України установою членом Організації Європейських онкологічних інститутів (Organization of European Cancer Institutes, ОЕСІ). Діяльність OECI спрямована на інноваційні, конкурентоспроможні, високоякісні методи лікування раку, розроблені за принципами доказової медицини, що досягається шляхом координації клінічних і наукових досліджень та високоякісної освіти в установах онкологічного профілю Європи. Головним завданням є координація клінічних та експериментальних досліджень в інститутах Європи, основною метою якої є стандартизація діагностичного та лікувального процесу, що сприятиме зменшенню захворюваності і смертності хворих на рак та покращенню якості життя пацієнтів. Організація нараховує 78 членів — онкологічних центрів/інститутів з різних країн Європи, в яких успішно поєднуються фундаментальні і клінічні дослідження, надається високо спеціалізована медична допомога, проводиться навчання студентів-медиків і тренінги лікарів-онкологів.

Активна участь інституту в міжнародному науково-технічному співробітництві сприяє підвищенню рівня наукових досліджень та включення до світового та європейського наукового простору.

 

537 | 2017-11-22  1528