Міжнародна діяльність ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за 2015 р.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

У 2015 р. міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України проводилось в межах двосторонніх угод про наукову співпрацю, підписаних НАН України з академіями наук країн близького зарубіжжя, дво- або тристоронніх угод з іноземними науковими установами і міжнародними організаціями. Робота проводилась за 8 темами.

acrobatТак, у 2015 р. продовжувались дослідження за проектом 7 Рамкової Програми ЄС: EU-FP7 Проект партнерства промисловості та академічної науки (EU-FP7 Industry and Academia Partnerships and Project Grant) разом з Університетом Брайтону і Товариством МАСТ Карбон (MAST Carbon International Ltd) (Велика Британія), а також Товариствами Альбутек (Albutec GmbH) і Полимерікс (Polymerics GmbH) (обидва — Німеччина) за темою «Сорбційні вуглі для видалення біологічно активних токсинів» (Adsorbent Carbons for the Removal of Biologically Active Toxins) («Acrobat» № 286366). Була проведена оцінка нових покритих гемосорбентів, а саме: проведено додаткову активацію зразків сорбенту виробництва МАСТ Карбон, вивчено фізико-хімічні властивості та біосумісність цих зразків.

Також продовжувались дослідження за Програмою НАТО «Science for Peace and Security», проект NUKR SFPP 984702 «Металеві нанокристали для високочутливого детектування біохімічних агентів» («Metal nanocrystals for high sensitive detection of biochemical agents») з терміном виконання 2014—2016 рр. На даному етапі роботи відпрацьована та апробована методика агрегації злоякісно-трансформованих клітин на поверхні мікрокристалів золота з метою оцінки можливостей використання SERS-спектроскопії для виявлення мінімальної кількості біологічного матеріалу. Д. б. н., професор Гамалія М.Ф., як керівник проекту з української сторони, взяв участь у роботі конференції по координації виконання проекту 12-14 лютого 2015 р. в м. Тарту, Естонія.

Крім того. у поточному році продовжено дослідження в рамках Угоди про співробітництво між ІЕПОР і відділом хірургії Технічного Університету м. Мюнхен за темою «Молекулярна патологія пухлин органів шлунково-кишкового тракту та покращення діагностики» («Моlecular pathology of gastrointestinal tumors and improvement of diagnosis»). Був встановлений зв’язок між підвищеною кількістю CD8- та CD45RO-позитивних Т лімфоцитів у пухлині і низькою частотою наявності дисемінованих пухлинних клітин у кістковому мозку та сприятливим перебігом пухлинного процесу. Також було показано, що висока кількість CXCR4–позитивних клітин у пухлині позитивно корелює з рівнем гіпоксії, експресією VEGF у пухлині і з несприятливим перебігом захворювання.

У 2015 році розпочато спільні дослідження між ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Державною науковою установою «Інститут фізіології Національної академії наук Білорусі» (Договір № 07-04-15, згідно з результатами Спільного конкурсу НАН України — НАН Білорусі) за темою «Молекулярно-біологічні ефекти та механізми дії лактоферину на пухлинні клітини в системах in vitro та in vivo» (термін виконання проекту 07.2015 р.—12.2016 р.). Доведено участь лактоферину у формуванні молекулярного та про/антиоксидантного профілю клітин раку молочної залози людини. Встановлено, що суттєве пригнічення експресії лактоферину спостерігається у рецепторнегативних клітинах раку молочної залози (MDA-MB-231, MDA-MB-468) та корелює зі зниженням їх адгезивних та підвищенням інвазивних характеристик. Встановлено зворотній асоціативний зв’язок наявності лактоферину з показниками про/антиоксидантного захисту клітин раку молочної залози (рівень АФК, «вільного заліза», швидкості генерації NO, перекисного окислення ліпідів та мітохондріальний трансмембранний потенціал). Отримані дані слугуватимуть підґрунтям для дослідження механізмів модифікуючої дії екзогенного лактоферину на гормонозалежні та рецепторнегативні клітини раку молочної залози людини.

У 2015 році продовжувалась робота спільно з Університетом Фрідріха-Александера, м. Ерланген, Німеччина (Friedrich-Alexander University, Erlangen, Germany) за темою «Дослідження протипухлинної активності амінофероцену in vivo» за проектом в рамках програми «Дослідницькі гранти» Німецької дослідницької організації («Research Grants», Deutsche Froschungsgemeinschaft — D FG). Досліджено цитостатичні і деякі біологічні ефекти амінофероценів на мишах з лімфолейкозом L1210. Визначення протипухлинної активності Бензил-Fc бору (Bn) проводили при внутрішньочеревному його введенні щодня протягом 6 днів, починаючи з 2 доби після перещеплення пухлини, у дозах 26; 260 та 2600 μг/кг. Встановлено, що шість введень Bn у дозі 26 μг/кг призводили до підвищення виживаності мишей з перещепленою пухлиною L1210 на 28%, до збільшення числа пухлинних клітин у стані апоптозу та кількості АФК у цих клітинах. Крім того, Bn викликав зниження вмісту кардіоліпіну та небілкових тіолових сполук, а також електрохімічного мембранного потенціалу мітохондрій. Дослідження з використанням ЕПР-спектроскопії виявили суттєве збільшення рівнів «вільного заліза», вмісту активних форм трансферину та генерації NO індуцибільними NO-синтазами у клітинах L1210 після дії амінофероцену. Отримані дані свідчать про те, що Bn може бути перспективним кандидатом для реалізації нової стратегії протипухлинної терапії з використанням АФК-індукуючих агентів.

Крім того, відповідно до Договору про наукове співробітництво з Каролінським Інститутом, м. Стокгольм, Швеція (Karolinska Institute, Stockholm, Sweden) від 20.12.2013 р. (термін дії — необмежений) продовжувалось виконання спільних досліджень щодо функціонування сигнальних мереж і з’ясування їх значення і у злоякісній трансформації клітин.

Також у 2015 році розпочато наукові дослідження згідно з Тристоронньою угодою про науково-технічну співпрацю між Національним інститутом раку (м. Вільнюс, Литва), ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Державною науковою установою «Інститут фізіології Національної академії наук Білорусі» (м. Мінськ, Білорусь) від 18.09.2015 р. (термін дії: 09.2015 р. — 09.2017 р.) на тему «Аналіз ефективності терапевтичних протипухлинних вакцин на різних експериментальних пухлинних моделях мишей». Проведена оцінка вмісту низки про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові невакцинованих та вакцинованих різними типами протипухлинних вакцин мишей лінії C57Bl, прооперованих з приводу карциноми легені Льюїс.

Крім того, відповідно до Договору на виконання наукового дослідження № V-18-15, укладеного 15.10.2015 р. з компанією Імутрікс Терапеутикс Инк., США (ImMutrix Therapeutics Inc.) терміном на 6 місяців, на тему «Оптимізувати якість вуглецевих матеріалів у відповідності зі специфікаціями компанії за допомогою матеріалів для поверхневого покриття вуглецевих матеріалів для гемо- та біосумісності» були проведені оцінка адсорбції декстрану, білірубіну та альбуміну активованим вугіллям після експозиції його з розчином декстрану згідно з схемою замовника, а також попередня оцінка пилоутворення активованим вугіллям у перфузійній системі замовника. Також у відповідності до Договору на виконання наукового дослідження № V-22-15, укладеного з компанією Вектор Вітале ЛЛС, США (Vector Vitale LLC) з терміном виконання 06.11.2015 р.—31.12.2015 р. проведені в повному обсязі дослідження дії експериментального препарату in vivo.

Отримано позитивне рішення Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України щодо поданого у 2015 році проекту та розпочаті наукові дослідження в рамках спільного українсько-індійського науково-дослідного проекту «Роль білка MRP18-2 у регуляції клітинного циклу і канцерогенезі» («Role of MRP18-2 protein in regulation of cell cycle and cancerogenesis»), де партнером ІЕПОР є відділення біохімії Університету Хайдерабаду (Department of Biochemistry, University of Hyderabad, India) м. Хайдерабад, Індія.

Необхідно зазначити, що у 2015 році Інститутом було подано 4 проекти на конкурси до Програми ЄС Горизонт 2020, з яких проект HORIZON 2020-TWINN-2015 action, EU proposal № 692293, акронім «VACTRAIN», «Твіннінг на анти-пухлинних вакцинах, основаних на ДНК» («Twinning on DNA-based cancer vaccines») отримав позитивне рішення. Термін його виконання становитиме 2016-2018 рр., партнерами Інституту є Riga Stradins University (м. Рига, Латвія), Karolinska Institutet (м. Стокгольм, Швеція) та University of Lodz (м. Лодзь, Польща).

В поточному році співробітники Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького приймали 5 іноземних делегацій.

lithuania belarusian delegation18 вересня 2015 р. Інститут відвідали директор Національного інституту раку Литви Dr. Eduardas Aleknavicius, PhD та науковий директор, Голова Вченої ради Національного інституту раку Литви Dr. Ernestas Janulionis, PhD (згідно з Угодою про співробітництво між Національним інститутом раку Литви та ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України від 19 вересня 2013 р.) і директор ДНУ «Інститут фізіології НАН Білорусі», чл.-кор. НАН Білорусі, д.мед.н., професор Й. В. Залуцький та заст. директора з наукової роботи, чл.-кор. НАН Білорусі, д.мед.н., професор В. А. Кульчицький (згідно Угоди про співробітництво між НАН України та НАН Білорусі). Під час перебування іноземних вчених був підписаний Тристоронній Договір про наукове співробітництво. В рамках виконання Договору передбачено проведення досліджень за проектом «Аналіз ефективності терапевтичних протипухлинних вакцин на експериментальних моделях на мишах» з метою оцінки протипухлинної ефективності ауто- і ксеновакцин in vivo на експериментальних моделях меланоми та карциноми легень. Передбачається, що за результатами досліджень будуть подані спільні публікації до міжнародних фахових журналів з високим імпакт-фактором та підготовлено відповідний проект на конкурс за програмою ЄС Горизонт 2020.

26 листопада 2015 р. згідно зі зверненням Директора ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка д. б. н., професора Л. І. Остапченко (лист від 18.11.2015, № 036/1144) Інститут прийняв делегацію угорських спеціалістів у складі 4 осіб: професор Західно-Угорського університету, завідувач кафедри лікарських рослин Макай Шандор (м.Машонмадьяровар), співробітники Інституту фітотерапії і Аюрведа (м. Шопрон) — Tormasi Laslo (заcтупник директора інституту) і лікарі Ferenc Bencsik та Istvan Horvath. Метою візиту було обговорення участі у спільних проектах, грантах і науково-практичних конференціях. За результатами візиту було підписано двосторонній Договір про наукове співробітництво між ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ та Інститутом фітотерапії і Аюрведа зі строком дії до 2020 р. та можливістю його пролонгації. Предметом Договору є взаємовигідне використання наукового і практичного потенціалів сторін з метою проведення наукових досліджень з вивчення і застосування лікарських рослин та їх біологічно активних сполук при різних патологіях. Договором передбачено, що при реалізації співробітництва до програми досліджень можуть бути залучені Університет Західної Угорщини і ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

8-9 липня 2015 р. Інститут відвідали Dr. Yasemin Baskın, PhD — доцент Інституту онкології Університету Докуз Ейлюль, м. Ізмір, Туреччина (Dokuz Eylül University, Izmir) та Dr. Kerim Yapici, PhD — доцент Сіваського республіканського університету, факультет інженерії, відділення інженерії нанотехнологій. м. Сівас, Туреччина (Sivas Republic University, Engineering Faculty Nanotechnology Engineering, Sivas) для обговорення можливостей проведення спільних досліджень. Іноземні гості ознайомились з історією, структурою та науковими напрямками роботи Інституту, відвідали лабораторію біотерапії раку, біотехнологічний центр та ще ряд структурних підрозділів установи. Під час візиту був проведений науковий семінар, в рамках якого співробітники Інституту представили доповіді щодо застосування розроблених в Інституті протипухлинних вакцин. Підводячи підсумки цього візиту при спілкуванні з директором Інституту академіком НАН України В.Ф. Чехуном турецькі вчені висловили зацікавленість у підписанні двосторонньої Угоди про академічне науково-технічне співробітництво між Університетом Докуз Ейлюль та ІЕПОР.

dokuz eylul university ieporЗа результатами перемовин директора Інституту академіка НАН України В.Ф. Чехуна було запрошено Ректором Університету Докуз Ейлюль (м. Ізмір, Туреччина) д-ром Мехмет Фюзюн відвідати університет 4-5 грудня 2015 р. Підсумком цього візиту стало офіційне підписання Двосторонньої Угоди про науково-технічне співробітництво між установами на засадах академічних принципів наукового, науково-технічного та науково-організаційного співробітництва в галузі онкології. Церемонія підписання відбулась 4 грудня на урочистому засіданні Сенату Університету Докуз Ейлюль. Основними напрямками співробітництва в рамках укладеного Договору передбачено дослідження в галузі генних технологій, онкоімунології, біотерапії раку, в т.ч. конструювання та тестування протипухлинних вакцин, нанотехнологій, пошуку біомаркерів для діагностики, терапії та оцінки перебігу захворювання, цільової доставки протипухлинних препаратів, фотодинамічної терапії та біобанкінгу. Термін дії Угоди — 5 років з можливістю її пролонгації. Під час візиту директор Інституту академік НАН України В.Ф. Чехун виступив в Університеті Докуз Ейлюль з лекцією про основні напрямки досліджень та найважливіші інноваційні розробки ІЕПОР, взяв участь у семінарі з вакцинотерапії раку в Інституті онкології Університету Докуз Ейлюль та зробив доповідь щодо клінічних результатів використання розроблених в Інституті протипухлинних аутовакцин. Під час візиту було накреслено принципові шляхи проведення спільних наукових та клінічних досліджень та визначено першочергові кроки для реалізації запланованих проектів.

25 та 26 серпня 2015 р. за ініціативи фірми ImmutriX Therapeutics Inc. (США, Південна Дакота) з метою обговорення можливості співробітництва у галузі створення та використання адсорбентів медичного призначення ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ відвідали пані Керол А. Рає Олсен (Carol A. Rae Olsen), президент фірми ImmutriX Therapeutics Inc., фахівець у галузі біоматеріалів і медичного обладнання, та пан Шаун Рідесел (Shaun Riedesel), співробітник фірми, фахівець у галузі біополімерів. Під час візиту гості ознайомились з основними напрямками діяльності відділу фізико-хімічних методів сорбційної детоксикації ІЕПОР та надали вичерпну інформацію щодо діяльності фірми ImmutriX Therapeutics Inc. Було проведено обговорення спільних інтересів науково-технічних досліджень. Під час заключної бесіди з директором Інституту академіком НАН України В. Ф. Чехуном було підписано Протокол про наміри щодо укладання Договору на виконання наукового дослідження на тему «Оптимізувати якість вуглецевих матеріалів у відповідності зі специфікаціями компанії за допомогою матеріалів для поверхневого покриття вуглецевих матеріалів для гемо- та біосумісності» (№ V-18-15 укладено 15.10.2015 р.).

11-13 жовтня 2015 р. згідно з ініціативою фірми Vecor Vitale LLC (США, Флорида), що спеціалізується в біотехнологічній галузі, Інститут відвідали пан Novak Petr Ya. — головний виконавчий директор, співвласник компанії Vecor Vitale LLC та пан Temnikov Maxim V. — співвласник компанії з метою обговорення можливостей співробітництва у біотехнологічній галузі. Під час візиту гості ознайомились з історією, структурою та науковими напрямками роботи Інституту, відвідали відділ експериментальних клітинних систем та Клітинного банку ліній з тканин людини та тварин ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ. Також було проведено мінісемінар з метою обговорення напрямків можливих спільних науково-технічних досліджень відділу експериментальних клітинних систем та відділу проблем трансляційної медицини. Під час заключної бесіди з директором Інституту академіком НАН України В. Ф. Чехуном було підписано Протокол про наміри щодо укладання Договору на виконання науково-технічної роботи з дослідження дії експериментального препарату in vivo (№ V-22-15 укладено 06.11.2015 р.).

В поточному році було здійснено 13 наукових відряджень співробітників Інституту за кордон у межах виконання спільних угод, а також з метою участі у міжнародних форумах, в т.ч. 6 — за відрядженнями від Інституту.

У 2015 р. науковці Інституту брали участь у роботі міжнародних наукових конференцій, форумів, семінарів за кордоном. Здійснення закордонних візитів та участь вчених Інституту в міжнародних конференціях, семінарах та інших наукових заходах за кордоном було можливим лише завдяки фінансовій підтримці іноземних та міжнародних наукових грантів і фондів:

 • Так, академік НАН України В.Ф. Чехун виступив в Університеті Докуз Ейлюль з лекцією «Основні напрямки досліджень та найважливіші інноваційні розробки ІЕПОР» та з доповіддю «Efficiency of cancer autovaccine usage in clinical oncology» на семінарі з вакцинотерапії раку в Інституті онкології Університету Докуз Ейлюль (м. Ізмір, Турччина)
 • чл.-кор. НАН України, д. мед. н., професор В.Г. Ніколаєв, як запрошений лектор виступив в Інституті фізико-хімічної медицини РАН (м. Москва, РФ)
 • д. мед. н., професор Н.М. Бережна виступила з усними доповідями: «Фундаментальное обоснование новых подходов к терапии аллергических заболеваний» та «Физиологическая система соединительной ткани: от физиологии к патологии» (Международный научный форум «Иммунитет и аллергия — взгляд в будущее», м. Москва, РФ), а також «Новые аспекты патогенеза аллергических заболеваний» (8-й Національний конгрес Грузії «Иммунитет, астма, аллергия») та прочитала лекцію для співробітників Тбіліського державного університету на тему «Учение А.А. Богомольца о физиологической системе соединительной ткани» (м. Тбілісі, Грузія)
 • д. б. н. О.В. Кашуба виступила з усною доповіддю «The role of interactions between cellular proteins and EBV-encoded nuclear antigens in transformation of B-lymphocytes» та стендовою доповіддю «Microenvironmental control on growth of Burkitt lymphomas» (Європейська конференція з проблем вірусу Епштейна-Барра і асоційованих злоякісних процесів — European Conference on Epstein-Barr virus and associated malignances, м. Стокгольм, Швеція), а також з двома усними доповідями на теми «A link between the evolutionary history of mitochondrial ribosomal proteins of S18 family and GLY132 polymorphism in colon cancer» та «Interplay between mitochondrial ribosomal protein S18-2 and retinoblastoma protein in regulation of cell stemness and differentiation» (6th WMS World Congress on Targeting Mitochondria, м. Берлін. Німеччина)
 • к. б. н. І.І. Музальов виступив зі стендовою доповіддю на тему «Differential reaction of normal and malignant cells to genotoxic effect of X-ray radiation and exogenous nitric oxide» (3 Міжнародна конференція з радіаційних питань у різних галузях наукових досліджень — 3rd International conference on radiation and applications in various fields of research «Biorad 2015», м. Будва, Чорногорія).

Крім того, співробітники Інституту брали участь у ряді міжнародних наукових форумах як слухачі, а саме:

 • к. б. н. В.В. Бентрад — у Щорічній конференції Товариства медичних онкологів Японії — The Japanese Society of Medical Oncology 2015 Annual Meeting (м. Саппоро, Японія) та у 40-му Конгресі Федерації європейських біохімічних товариств — 40th FEBS Congress (м. Берлін, Німеччина)
 • м. н. с. Є.В. Туз — у Всеросійській конференції з міжнародною участю «Современная травматология, ортопедия и хирургия катастроф» (м. Москва, РФ); аспірант Т.В. Задворий — у 7 Східноєвропейській школі з імунології — 7th Eastern European Immunology School, SEEIS2015 (м. Бечічі, Чорногорія).

Також для виконання наукових досліджень співробітники Інституту виїздили закордон, а саме:

 • д. б. н. О.В. Кашуба до Каролінського Інституту, (м. Стокгольм, Швеція)
 • к. б. н. Б.І. Геращенко до Латвійського біомедичного дослідницького центру (м. Рига. Латвія)
 • А.С. Матвєєва пройшла одномісячне стажування у Каролінському Інституті, м. Стокгольм, Швеція
 • к. б. н.О.О. Лихова, к. б. н. Д.В. Демаш та І.І. Михайлова взяли участь у Researcher Connect Workshop, організованому British Council Ukraine.

Крім того, на наукових конференціях з міжнародною участю, що проходили на території України, співробітниками Інституту було зроблено 7 доповідей.

У 2015 році подано і прийнято до друку 2 розділи до зарубіжної монографії «Hemoperfusion» (edited by T.M.S.Chang. WorldSciencew Рubl., Singapore, Imperial College Press, London), а саме:

 1. Shevchuk O.O., Snezhkova E.A., Bardakhivskaya K.I., Nikolaev V.G. Adsorptive treatment of acute radiation sickness: past achievements and new prospects
 2. Komov V.V., Krynskuy S.A., Snezhkova E.A. Use of sorption-based methods in treatment of asthma and allergic diseases.

За 2015 рік співробітниками Інституту опубліковано 38 статей у міжнародних наукових журналах.

Науковці Інституту беруть активну участь в роботі міжнародних організацій, комітетів та редколегій журналів.

425 | 2021-06-02  2008