Міжнародна діяльність ІЕПОР НАН України за 2014 р.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

У 2014 р. міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України проводилось в межах двосторонніх угод про наукову співпрацю, підписаних НАН України з академіями наук країн близького зарубіжжя, дво- або тристоронніх угод з іноземними науковими установами і міжнародними організаціями.

chekhun-iepor-bezpeka-2014У 2014 р. розпочаті дослідження за Програмою НАТО «Science for Peace and Security», проект NUKR SFPP 984702 «Металеві нанокристали для високочутливого детектування біохімічних агентів» («Metal nanocrystals for high sensitive detection of biochemical agents») з терміном виконання 2014-2016 рр. На першому етапі роботи з метою наступної оцінки можливості використання SERS-спектроскопії для виявлення мінімальної кількості біологічного матеріалу відпрацьована методика агрегації злоякісно-трансформованих клітин на поверхні мікрокристалів золота.

У рамках створеного у 2009 р. спільного Українсько-Німецького Центру з нанобіотехнологій (тристороння Угода між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Технічним університетом м. Ільменау (Німеччина) протягом 2010-2014 рр. виконуються дослідження, присвячені розробці технології використання багатостінних вуглецевих нанотрубок вуглецевих наноматеріалів в онкології та застосування немодифікованих фулеренів С60 як протипухлинних агентів у терапії злоякісних новоутворень. Запропоновано та апробовано технологію застосування водорозчинних немодифікованих фулеренів С60, що є нетоксичними щодо нормальних клітин і здатними проникати у клітину, мають значний антиоксидантний потенціал, попереджають утворення нових мікросудин у пухлині та перешкоджають її росту і прогресії. Використання цих наноматеріалів у комбінованій хіміотерапії з відомим протипухлинним препаратом доксорубіцином зменшує його токсичну дію на органному рівні та підвищує його протипухлинний ефект завдяки формуванню стабільного комплексу «фулерен С60 ― доксорубіцин».

У 2014 р. продовжено дослідження в рамках Угоди про співробітництво між ІЕПОР і відділом хірургії Технічного Університету м. Мюнхен (2009-2014 рр.) за темою «Молекулярна патологія пухлин органів шлунково-кишкового тракту та покращення діагностики» («Моlecular Pathology of Gastrointestinal Tumors and Improvement of Diagnosis»). Було виявлено асоціацію між підвищеною кількістю CD8- та CD45RO-позитивних Т лімфоцитів у пухлині та низькою частотою наявності дисемінованих пухлинних клітин у кістковому мозку та сприятливим перебігом пухлинного процесу. Встановлено, що висока кількість CXCR4-позитивних клітин у пухлині позитивно корелює з рівнем гіпоксії та експресією VEGF у пухлині і з несприятливим перебігом захворювання.

chekhun-klichko-bezpeka-2014У 2014 р. продовжувались дослідження за проектом 7 Рамкової Програми ЄС 7 FP разом з Брайтонським університетом (відділення фармакології та біомолекулярних наук) (Велика Британія) та Медичним університетом Клермон-Феран (Франція). Виконувались 2 науково-дослідні роботи за темами: «Нові медичні адсорбенти для екстракорпорального лікування загрозливих для життя станів» («Novel medical adsorbents for exracorporeal treatment of life threatining conditions» MEAD-ET № 247547) (2012-2014 рр., Університет м. Клермон-Феран, Франція) та «Вуглецеві адсорбенти для видалення біологічно активних токсинів» (Adsorbent carbons for the removal of biologically active toxins, ІАРР грант № 286366) (2013-2017 рр., Брайтонський Університет, Великобританія). В ході виконання цих проектів проведено вивчення гемосумістності гіперфрактальних пірополімерів, а також удосконалено характеристики лабораторного реактору для одержання гомогенного активованого вугілля з високим вмістом мезо- і макропор. Покриття для отриманого активованого вугілля покращує його біосумісність з кров’ю без суттєвого зменшення адсорбційних властивостей. В рамках проектів чл.-кор. НАНУ, д.мед.н. проф. В.Г. Ніколаєв та к.б.н. О.С. Сидоренко виступили на семінарі в Університеті Брайтона з усними доповідями на теми «Phenolic carbons: what we have now and what for it is already good ― analytical report» («Фенольні вуглеці: що ми маємо зараз і для чого вони підходять ― аналітична доповідь») та «Carbon adsorbents on the bases of phenol resin as a valid representative of the family of deliganding hemosorbents» («Вуглецеві адсорбенти на основі фенольної резини як представники родини делігандних гемосорбентів» відповідно.

Також у 2014 р. продовжено виконання досліджень за темою «Ідентифікація апоптотичних ланок, які визначають множинну стійкість до ліків та перехресну резистентність в лейкемічних клітинах людини» (№ Ф52.4/005, термін виконання ― 2013-2015 рр.) в рамках спільної українсько-японської НДР на замовлення Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (№ держреєстрації 0113U007244 від 16.10.2013 р.). Встановлено різницю в експресії апоптоз-асоційованих генів в клітинах Jurkat та Jurkat/А4 з фенотипом множинної лікарської резистентності.

У 2014 р. продовжувалась робота за договором № 11-05-12 на тему «Рецептори CD150/SLAM-родини: регуляція клітинних функцій і можливе клінічне застосування» згідно з результатами загальноакадемічного конкурсу спільних наукових, науково-технічних проектів НАН України та Сибірського Відділення РАН 2012 р. (термін виконання ― 2013-2014 рр.). Проведено роботу з отримання клітинних модельних систем, що експресують mCD150 або nCD150 шляхом ретровірусної інфекції з метою подальшого вивчення mCD150 та nCD150-опосередкованих сигнальних каскадів та біологічних властивостей в створених лініях клітин. В якості об’єкта дослідження вибрано гліальні лінії клітин А172 та U87.

7 лютого 2014 р. згідно зі зверненням першого заступника Виконавчого директора УНТЦ п. І. Литвинова (лист від 03.02.2014 № 15838/3) ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України приймав делегацію французької організації Inserm Transfert, що є допоміжною інституцією Національного інституту охорони здоров'я та медичних досліджень Франції (French National Institute of Health and Medical Research — Inserm) у складі 3 осіб з Inserm Transfert ― Dr. Christophe Cans, Director Translational Research, Open Innovation Department, Dr. Alexis Fialkovsky, European Patent Attorney, Intellectual Property Department, Pierre Benayoun, Project Manager International Affairs, Tech Transfer Department, у супроводі старшого спеціаліста УНТЦ В. Пашинської. Метою візиту було ознайомлення науковців Інституту з діяльністю Inserm Transfert в галузі трансферу знань та медичних технологій та налагодження можливостей науково-технічної співпраці в галузі медико-біологічних досліджень. Іноземні гості відвідали ряд структурних підрозділів установи, а також мали заключну бесіду з директором інституту академіком НАН України В. Ф. Чехуном.

У 2014 р. було здійснено 6 наукових відряджень співробітників інституту за кордон в рамках виконання спільних угод, а також з метою участі у міжнародних форумах та стажування молодих науковців за межами України.

kavetsky-re-115-anniversaryУ 2014 р., з метою проведення спільних наукових досліджень, у відрядженнях за кордоном перебували чл.-кор. НАН України, проф., д.мед.н. В.Г. Ніколаєв та с.н.с. к.б.н. О.С. Сидоренко (м. Брайтон, Велика Британія), д.мед.н., проф. С.П. Осинський (м. Мюнхен, ФРН), к.б.н. Є.О. Снєжкова (виконання фрагменту роботи в рамках Європейської Програми FP7-People-247547 MEAD-ET «Нові медичні сорбенти для екстракорпоральної терапії важких станів» (м. Клермон-Феран, Франція). М.н.с. О.В. Брєєва прослухала курс лекцій та приймала участь у майстер-класах в рамках 4th OECI Joint Training Cours «Molecular Pathology Approach to cancer» (тренінг-курси «Молекулярна патологія раку») (м. Амстердам, Нідерланди).

У 2014 р. науковці інституту брали участь у роботі міжнародних наукових конференцій, форумів, семінарів за кордоном. Здійснення закордонних візитів та участь вчених інституту в міжнародних конференціях, семінарах та інших наукових заходах за кордоном було можливим лише завдяки фінансовій підтримці іноземних та міжнародних наукових грантів і фондів:

  • Д.мед.н., проф. С.П. Осинський взяв участь у роботі 23 Конгресу Європейської асоціації з дослідження раку (23rd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research ― EACR), що проходив 4-9 липня, 2014 р. у м. Мюнхен (ФРН), та мав стендову доповідь на тему «Tumor-infiltrating lymphocytes in human gastric cancer and disseminated tumor cells»
  • Д.б.н., проф. І.Л. Якименко виступив з усною доповіддю на 9-му Міжнародному симпозіумі з природної радіації (9th International Symposium on the Natural Radiation Environment), (м. Хіросакі, Японія) на тему «Oxidative stress induced by ionizing and non-ionizing radiation: differences and similarities»
  • М.н.с. М.А. Кислухіна мала стендову доповідь «Antimicrobial properties of FeFe2O4&Ag0 nanocomposites» на 3-й міжнародній конференції «Nano-2014». (м. Тбілісі, Грузія)
  • К.б.н., м.н.с. В.В. Жиленко мала стендову доповідь на тему «Influence of fenugreek on grafted and spontaneous mouse mammary tumors development» на 9-й Європейській конференції з раку молочної залози (9th European Breast Cancer Conference), що відбулась у м. Глазго Шотландія (Велика Британія)
  • Д.б.н. О.В. Кошуба виступила з усною доповіддю на тему «Epstein-Barr virus and immunity» на конференції «BaltInfect meeting» (м. Рига, Латвія) та зі стендовою доповіддю на тему «Interplay between Retinoblastoma protein and over expression of mitochondrial ribosomal protein S18-2 in cell stemness and differentiation» на 12-й конференції Каролінського Інституту «XII KI Cancer Retreat» (м. Дьоронасет, Швеція)
  • Н.с., к.б.н. М. Юрченко та д.б.н. О.В. Кашуба мали стендову доповідь на тему «The role of interactions between cellular proteins and EBV-encoded nuclear antigens in transformation of B lymphocytes» на міжнародній конференції «50 years of EBV» (50 років відкриття вірусу Епштейна-Бара), (м. Оксфорд, Велика Британія).
  • Д.б.н., проф. Н.М. Бережна виступила з усними доповідями на IV з'їзді фізіологів країн СНД (м. Сочі, РФ) на тему «Физиологическая система соединительной ткани: от прошлого к настоящему» та на IX Всесвітньому конгресі з імунопатології респіраторної алергії (м. Дагомис, РФ) на тему «Интерлейкин в регуляции аллергических заболеваний»

Крім того, на наукових конференціях з міжнародною участю, що проходили на території України, співробітниками інституту було зроблено 9 доповідей.

Науковці інституту беруть активну участь в роботі міжнародних організацій, комітетів та редколегій журналів.

328 | 2017-11-22  1644