Інструкція про створення об’єкту права інтелектуальної власності (ОПІВ) та подача заявки

1. Створення ОПІВ

При створенні службового ОПІВ Працівник надає письмове повідомлення директору Інституту про створений службовий ОПІВ, яке реєструється у Відділі менеджменту наукових досліджень та інновацій (к.42) у порядку, встановленому Міністерством статистики України (наказ № 469 від 10.08.2004 р.) та Президією НАН України.

Зразок документу про створення ОПІВ знаходиться у відділі менеджменту наукових досліджень та інновацій (к.42).

Відповідальна особа: н.с., к.т.н. Огородник Анна Миколаївна

Тел.: +38 (044) 259-01-67 (внутрішній 5-07)

E-mail: kassmail@ukr.net

ОПІВ створюються відповідно до вимог діючого законодавства, а саме:


2. Оформлення заявки та отримання ОПІВ на винаходи і корисні моделі в Україні

Особа, яка бажає одержати охоронний документ ОПІВ і має на це право, може подати заявку на його видачу до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі — Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, який приймає, розглядає та проводить експертизу заявок.

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначаються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» ( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12 ) та Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001 ( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01 ).

За дорученням заявника заявку можна подати через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі патенту. Заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу). Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі. Заявка складається українською мовою й повинна містити:

  1. Заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель) — 3 примірники
  2. Опис винаходу (корисної моделі) — 3 примірники
  3. Формулу винаходу (корисної моделі) — 3 примірники
  4. Креслення (якщо на них є посилання в описі) — 3 примірники
  5. Реферат — 3 примірники

Форми бланків офіційних документів, а саме заяви на отримання та видачу ОПІВ можна знайти на сайті Укрпатенту — http://uipv.org/ua/blanki_pohodj.html

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки та сплачено відповідний збір.

Строки та порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені в Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1716%2D2004%2D%EF&p=1178262961702826).


3. Розгляд заявки

Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель) встановлений Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 15 березня 2002 року № 197 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 364/6652 від 15.04.2002 ( http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364-02&p=1112102994004535 ) (далі — Правила розгляду).

Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, під час якої встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Патент України на корисну модель видається за результатами формальної експертизи.

Державна реєстрація патенту на винахід (корисну модель) здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його (її) видачу й збору за публікації про видачу патенту.

Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід Укрпатент публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність» визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту. Видача патенту проводиться в місячний строк після його державної реєстрації.

589 | 2018-10-16  3386