Центр експертиз з визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту

chekhun v f 2016

Голова Центру експертиз академік НАН України В.Ф. Чехун, зав. відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії

Центр експертиз з визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту (далі — Центр) створено у 2005 р. відповідно до розпорядження НАН України № 99 від 13.02.2005 р.


Атестація Центру

Дата та реєстраційний номер атестата акредитації Центру

 • 08.04.2019 р., № ПТ-187/19. Державне підприємство Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів.

Термін атестації

 • Свідоцтво чинне 2 роки, до 7.04.2021 р.

Дослідження Центру

Центр виконує імунологічні, біохімічні, біофізичні, цитогенетичні дослідження.

На аналіз приймаються проби, які мають відповідну упаковку та направлення. Проби, які надійшли в Центр в об'ємі, недостатньому для аналізу, підлягають поверненню замовнику.

Замовнику направляються інструкції, розроблені у Центрі, щодо взяття, збереження і транспортування біологічного матеріалу для його дослідження та/або знищення.

Процедури прийому, маркування, переміщення та знищення (в разі необхідності) біологічного матеріалу виконуються за наказом МОЗ України № 408 від 12.07.1989 р. «Про заходи по зниженню захворювань вірусним гепатитом в Україні».


Загальні положення Центру

Загальні положення Центру

 1. Центр експертиз з визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту (далі — Центр) створено у 2005 році відповідно до розпорядження НАН України №99 від 13.02.2005 р.
 2. Центр є структурним підрозділом Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України (далі — Інститут) та перебуває у його підпорядкуванні
 3. Положення встановлює основні вимоги до Центру і розроблено у відповідності до вимог Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі та законодавчих документів
 4. Положення про Центр є основним актом, який регулює його діяльність
 5. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, Статутом Інституту та іншими нормативними актами Національної Академії наук України
 6. Оплата робіт, що здійснюються Центром, проводиться шляхом безготівкового перерахування коштів до спеціального рахунку Інституту. Оплата фахівців Центру здійснюється на договірній основі.
 7. Центр оснащений приміщеннями, засобами вимірювальної техніки, випробувальним обладнанням, організаційними, нормативними і методичними документами, які необхідні для виконання метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі акредитації — з визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту

Роботи, що виконуються Центром

 1. Проведення експериментальних досліджень з метою визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту
 2. Надання експертних послуг з визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту
 3. Консультативна діяльність з метою більш швидкого та ефективного впровадження в медико-біологічну практику нових наукових даних
 4. Підготовка рекомендацій щодо впровадження результатів наукових досліджень в практику охорони здоров'я
 5. Докладний перелік експериментальних робіт, інформація про стан приміщень, оснащеність Центру засобами вимірювальної техніки, допоміжним обладнанням, забезпечення персоналом, що виконує дослідні роботи, та відповідною нормативною документацією наведено в Паспорті Центру

Робочі групи Центру

 1. Група з досліджень в культурі клітин
 2. Група з доклінічних досліджень протипухлинних агентів
 3. Група з визначення молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту
 4. Група з визначення канцерогенних факторів та їх генотоксичної і мутагенної дії
 5. Група біотехнологій

Права Центру

 • Центр має право здійснювати вимірювання біохімічних, біофізичних та молекулярно-біологічних параметрів пухлинного росту згідно з Галуззю атестації (вимірювання мають виконуватися згідно з метрологічними нормами та правилами)

Відповідальність Центру

 • Акредитований Центр несе відповідальність згідно з чинним законодавством за неякісне виконання робіт, зазначених у галузі атестації

«Настанова з якості»

 • Обов'язковим керівним документом Центру є «Настанова з якості». В ньому викладені основні процедури і методи функціонування Центру експертиз з визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту, що дозволяють виконувати задачі в галузі якості досліджень і забезпечують вірогідність результатів проведених вимірів. «Настанова з якості» розроблена відповідно до вимог «Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній систем і та ДСТУ ISO/TR 10013:2003 «Настанова з розроблення документації систем управління якістю»
 • Згідно з наказом МОЗ СРСР № 545 від 23.04.1985 р. в Центрі проводиться внутрішній лабораторний контроль якості лабораторних досліджень методом паралельних проб
 • Матеріали контролю обробляються. Виводиться коефіцієнт варіації для кожного показника і оцінюється якість роботи лаборанта. На підставі цих матеріалів проводиться аналіз якості роботи, що відображається в журналі внутрішнього лабораторного контролю

Оформлення матеріалів за результатами вимірювальних робіт та їх зберігання

 1. Результати проведених досліджень оформлюються в протоколах досліджень
 2. Журнали зберігаються в архіві протягом трьох років
 3. Форми виписки результатів розроблені в Центрі. Виправлення або доповнення до аналізу оформляються тільки у вигляді окремого документу
 4. Тривалому зберіганню підлягають наступні документи: журнал результатів досліджень (вимірювань); журнал обліку контролю якості досліджень; журнал обліку хімреактивів; журнал обліку сильнодіючих та отруйних речовин; документи про атестацію і перевірки ЗВТ

Нормативна база

 • Постанови НАН України
 • Методичні рекомендації та інші інструкції по експлуатації ЗВТ та ВО
 • Інструкції по охороні праці
 • Інструкції до контрольного матеріалу
 • Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998 р. № 113/98-ВР
54 | 2021-03-25  8037
 • expertise-center-01.jpg
 • expertise-center-02.jpg
 • expertise-center-03.jpg
 • expertise-center-04.jpg
 • expertise-center-05.jpg
 • expertise-center-06.jpg
 • expertise-center-07.jpg
 • expertise-center-08.jpg
 • expertise-center-09.jpg

Антиметаболична протипухлинна хіміотерапія — новий підхід до зникнення злоякісних клітин, які неможливо вбити терапевтичною індукцією метаболічної катастрофи

article-01

Аконитин-вмісни препарати володіють значною протипухлинною дією завдяки антиангіогенному та прямому аваскулярному ефектам

article-02

Пригнічення дихлорацетатом натрію продукції лактату призводить до зупинення росту гліоми C6

article-03

Індукція аутофагії у клітинах карциноми легень Льюїс молочною кислотою

 • biotechnology-center-01.jpg
 • biotechnology-center-02.jpg
 • biotechnology-center-03.jpg
 • biotechnology-center-04.jpg
 • biotechnology-center-05.jpg
 • biotechnology-center-06.jpg
 • biotechnology-center-07.jpg

iepor www logo