Demchuk D.V., Samet A.V., Chernysheva N.B., Ushkarov V.I., Stashina G.A., Konyushkin L.D., Raihstat M.M., Firgang S.I., Philchenkov A.A., Zavelevich M.P., Kuiava L.M., Chekhun V.F., 2014. Synthesis and antiproliferative activity of conformationall...

Loading...

281 | 2020-07-24  4404