Інформація

Освітня діяльність

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є Кавецького НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія та 222 Медицина:

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 579. «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1111 від 15.09.2016 р. «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»

Постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 6.03.2019 р. № 167 «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

Наказ МОН № 1220 від 23.09.2019 р. ‹Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Роз'яснення до наказу МОН України від 23.09.2019 №1220

Ліцензія Міністерства освіти і науки України. Наказ МОН №1111 від 15.09.2016


Забезпечення освітньої діяльності

Положення про організацію освітньо-наукового процесу для аспірантів, що здобувають ступінь доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Правила прийому до аспірантури ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН Украї

Біологія

Додаток 4 – 091 – Біологія

Додаток 5 – 091 – Біологія

Додаток 6 – 091 – Біологія

Медицина

Додаток 4 – 222 – Медицина

Додаток 5 – 222 – Медицина

Додаток 6 – 222 – Медицина


Навчальні дисципліни аспірантури

Загальна підготовка

ЗП1 «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня Загальноєвропейського стандарту С1»

ЗП2 «Філософія науки та культури»

ЗП3 «Методологія, організація та технологія наукових досліджень. Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів»


БІОЛОГІЯ

I. Дисципліни вибору інституту

ЦНД1 «Експериментальна онкологія: від теорії до практики»

ЦНД2 «Молекулярна і клітинна патобіологія»

ЦНД3 «Генетика раку»

ЦНД4 «Прогресія злоякісних пухлин: молекулярні та клітинні механізми»

ЦНД5 «Трансляційна онкологія»

II. Дисципліни вільного вибору аспіранта

ЦНДВВ1 «Мікрооточення пухлин»

ЦНДВВ2 «Роль поліамінів в канцерогенезі та пухлинному рості»

ЦНДВВ3 «Роль біологічних властивостей пухлинних клітин при взаємодії з клітинами системи імунітету»

ЦНДВВ4 «Система інтерлейкінів і рак»

ЦНДВВ5 «Культури клітин в онкології»

ЦНДВВ6 «Основні експериментальні моделі пухлинного росту in vivo»

ЦНДВВ7 «Фактори канцерогенезу: супероксидні радикали, оксид азоту, вільне залізо, клітинна гіпоксія»

ЦНДВВ8 «Канцерогенна небезпека довкілля»


МЕДИЦИНА

I. Дисципліни вибору інституту

ЦНД1 «Основи теоретичної онкології»

ЦНД2 «Епідеміологія неоплазій. Сучасна класифікація пухлин за гістогенезом»

ЦНД3 «Сучасні методи діагностики солідних новоутворень»

ЦНД4 «Сучасна діагностика пухлин кровотворної і лімфоїдної тканин»

ЦНД5 «Сучасні парадигми персоналізованої терапії в онкології»

II. Дисципліни вільного вибору аспіранта

ЦНДВВ1 «Основи онкофармакології»

ЦНДВВ2 «Реабілітація онкологічних хворих: філософія, побудова реабілітаційного процесу»

ЦНДВВ3 «Основи гемопоезу, лейкозогенезу»

ЦНДВВ4 «Радіаційна медицина з основами клінічної радіобіології»

ЦНДВВ5 «Основи імунотерапії злоякісних пухлин»

ЦНДВВ6 «Сучасні основи біотерапії раку»

ЦНДВВ7 «Теоретичні і практичні основи профілактики, діагностики та лікування пухлин опорно-рухового апарату і шкіри»

ЦНДВВ8 «Сорбційно-детоксикаційні методи в онкології»


МОН. Наукові фахові видання

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (станом на 7 травня 2019 року)

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (станом на 7 травня 2019 року)

 

522 | 2020-08-18  3697