Відділ біохімії пухлин та онкофармакології

tumor biochemistry oncopharmacology laboratory 

Керівник:

Залєток Софія Петрівна


Тел: +38 (044) 259-91-95
E-mail: sophiazaletok@ukr.net
Посада: Зав. відділу
Звання, ступень: с.н.с., д.б.н.
Почесне звання, нагороди: Лауреат премії ім. О.В. Палладіна НАН України
Персональна сторінка: Перейти
Пріоритетні напрямки досліджень:
 •  Роль та молекулярні механізми дії поліамінів при пухлинному рості; взаємозв'язки між обміном поліамінів та експресією онкогенів
 • Механізми протипухлинної дії синтетичних і природних інгібіторів/модуляторів метаболізму поліамінів
 • Прогностична цінність нових молекулярно-біологічних маркерів (NF-кB, ODC та ін.) у хворих на злоякісні новоутворення
 • Розробка нових методів селективної детекції поліамінів (сперміну та спермідину) з застосуванням нанотехнологій для диференційної дігностики та прогнозу перебігу злоякісних новоутворень

Ключові слова: Метаболізм поліамінів, експресія онкогенів, синтетичні та природні інгібітори обміну поліамінів, злоякісні новоутворення, молекулярні маркери, діагностика, прогноз
Дослідження

Поточні пріоритетні дослідження, сучасні методики

Основний напрямок наукової роботи відділу пов'язаний з дослідженнями ролі поліамінів при пухлинному рості, а саме: вивчення взаємозв'язків між обміном поліамінів та експресією онкогенів; дослідження протипухлинних ефектів синтетичних та природних інгібіторів обміну поліамінів; дослідження значимості показників обміну поліамінів для діагностики та прогнозу перебігу злоякісних новоутворень у людини.
Цей напрямок включає:

 • Вивчення взаємозв'язків між обміном поліамінів та експресією онкогенів
 • Дослідження протипухлинних властивостей синтетичних інгібіторів метаболізму поліамінів та природних біологічно-активних сполук
 • Вивчення прогностичного значення нових молекулярних маркерів (ODC, NF-кB та ін.) у хворих на рак грудної залози
 • Вивчення метаболізму поліамінів в клітинах крові хворих на гостру та хронічну лімфолейкемію та їх ролі в патогенезі захворювання
 • Дослідження особливостей експресії білків ферментів метаболізму поліамінів (аргінази, ODC, SPSY, SATL1, PAO) та фактора транскрипції NF-κB в доброякісних та злоякісних пухлинах передміхурової залози в залежності від стадії захворювання та ступеня диференціювання пухлин за шкалою Глісона.
 • Розробка нових методів селективної детекції поліамінів (сперміну та спермідину) в біологічних рідинах з застосуванням нанотехнологій для диференційної дігностики та прогнозу перебігу раку простати

Найвагоміші результати за 2015-2019 рр.

Раніше нами було встановлено, що одним із молекулярних механізмів впливу поліамінів на розвиток пухлин може бути їх участь в регуляції активності фактора транскрипції NF-кB.
Нами теоретично (із залученням методів комп'ютерного моделювання) доведено, що поліаміни і, в найбільшій мірі спермін, сприяють стабілізації міждоменного інтерфейсу субодиниці NF-кB (білка р50), стабілізують комплекс р50~ДНК і зменшують вірогідність його спонтанної дисоціації. Було показано, що найбільш вірогідний сайт зв'язування поліамінів в структурі NF-кB розташований в зоні міждоменного інтерфейсу білкової молекули. Встановлено, що зв'язування сперміну в цьому сайті може виникати за рахунок формування чотирьох водневих зв'язків з амінокислотними залишками Ser297, Asp298, Ser170, Asp298, Arg295 і однієї Ван-дер-Ваальсової взаємодії з Tyr200. Більша афінність до знайденого на поверхні р50 сайту властива сперміну (Kd=1,88×10-3) та спермідину (Kd=1,82×10-3), менша − путресцину (Kd=1,06×10-2). Встановлено, що афінність р50 до ДНК в присутності сперміну зростає в 2,6 рази. Результати комп'ютерного моделювання були підтверджені в модельних експериментах. За допомогою методів поверхневого плазмонного резонансу та FRET було показано, що поліаміни значно підвищують зв'язування білка р50 з фрагментами ДНК. В дослідах in vitro на клітинній лінії раку молочної залози (VCF-7) та in vivo на моделях пухлин молочної залози у тварин було показано, що транслокація NF-кB з цитоплазми в ядро, а також його функціональна активність залежать від стану метаболізму поліамінів в пухлинних клітинах.

1. Також було встановлено, що інгібування синтезу поліамінів за допомогою синтетичних (α-дифторметилорнітину, α-ДФМО і метилгліоксальбісгунілгідразону, МГБГ) та природних (рослинних поліфенолів) інгібіторів ключових ферментів обміну поліамінів призводить до гальмування росту пухлин і супроводжується підвищенням ступеня метилування промоторних ділянок гена odc і генів р50- і р65-субодиниць фактора NF-кB та зниженням метилування промоторних ділянок гена антизиму odc, зниженням активації фактора транскрипції NF-кB, зниженням рівня експресії (на білковому рівні) гена odc та NF-кB –залежних онкогенів (c-myc, bcl-xl, inos i cox-2), зменшенням активності поліаміноксидази (ПАО) та вмісту поліамінів в пухлинних клітинах. Результати цих досліджень опосередковано також показують, що однією з молекулярних функцій поліамінів при пухлинному рості може бути їх вплив на активацію та транскрипційну активність фактора NF-кB. Це, в свою чергу, свідчить про перспективність розробки схем лікування злоякісних пухлин з включенням інгібіторів метаболізму поліамінів.

2. Одним із напрямків нашої роботи було дослідження впливу аргінази, дезамінази, інгібітора аргінази (нораргініну) та їх комбінованої з інгібіторами метаболізму поліамінів дії на розвиток експериментальних пухлин та визначення можливостей їх використання в протипухлинній терапії.
Відомо, що амінокислота аргінін необхідна не лише для біосинтезу білків. Аргінін є попередником багатьох біологічно активних сполук (поліамінів (ПА), агматину, NO2- та NO3- і ін.), що впливають на ріст і життєздатність клітин, в тому числі і злоякісних. Синтез ПА в клітинах тісно пов'язаний з аргініном декількома внутрішньоклітинними метаболічними шляхами. Фермент аргіназа каталізує розщеплення аргініну до сечовини і орнітину. З орнітину за участю орнітиндекарбоксилази (ОДК) синтезується путресцин, який в подальшому використовується для біосинтезу спермідину і сперміну. Залучені у контроль клітинної проліферації ПА і аргінін та їх пули в клі¬тині залежать від декількох метаболічних шляхів, зо¬крема аргінази, ОДК, NO- синтаз та аргініндекарбок¬силази. За участю останньої з аргініну синтезується агматин, який, на відміну від ПА, проявляє антипро¬ліферативні властивості. Дисбаланс в шляхах пе¬ретворення аргініну в ПА, NO та агматин може суттє¬во впливати на проліферацію і ріст клітин. Як протипухлинні препарати таргетної дії можуть бути використані агенти, які впливають на метабо¬лізм ПА та аргініну.
Нами було показано, що інгібітори метаболізму аргініну і ПА призводять до гальмування розвитку експериментальних пухлин. Найбільш суттєве гальмування розвитку лейкемії L1210, асцитного раку Ерліха та карциноми легені Льюїс у мишей спостерігали при поєднаному застосуванні інгібіторів синтезу ПА (α-дифторметилорнітину (ДФМО) і метилгліоксальбісгуанілгідразону (МГБГ)) та інгібітора аргінази – нораргініну. Індекс гальмування росту лейкемії L1210 при цьому становив 56%, асцитного раку Ерліха – 69%, карциноми легені Льюїс – 76%. Встановлено, що лише при поєднаному застосуванні інгібіторів (ДФМО+МГБГ+нораргінін) кількість метастазів у тварин з карциномою легені Льюїс зменшується (на 23%).
Введення тваринам ДФМО, МГБГ та нораргініну окремо та поєднано призводило також до зменшення об’єму метастазів (у 12,8-16,3 разів) у порівнянні з нелікованними тваринами.
В дослідах іn vitro на культурі клітин 3LL нами було показано, що аргініндеіміназа та аргіназа, в залежності від дози, пригнічують ріст клітин 3LL на 16-45%. Цитостатична дія α-ДФМО щодо культури клітин 3LL більше ніж на 30% потенціюється при спільному його застосуванні з аргіназою або аргініндеіміназою.
α-ДФМО викликав також значне потенціювання дії метотрексату: пригнічення росту клітин LLC при обробці їх метотрексатом спільно з α-ДФМО збільшувалось у 2,1-2,4 рази, порівняно з дією цих агентів окремо.
Ефект гальмування росту пухлин при дії інгібіторів синтезу поліамінів корелював зі змінами в пухлинних клітинах таких біохімічних та молекулярно-біологічних показників як вміст ПА, активність ОДК, ступінь метилування промоторів гена odc та генів інших ферментів метаболізму ПА, тощо. Iнгібування росту пухлин при включенні в схеми лікування нораргініну супроводжувалось змінами на епігеномному рівні (змінами в метилуванні генів ферментів синтезу ПА і їх анти-антизимів), зростанням експресії індуцибельної синтази азоту (iNOS), збільшенням продукції оксидів азоту та зменшенням рівнів експресії білків онкогенів (bcl-xl і c-myc) в пухлинних клітинах.
Отримані результати свідчать про перспективність поєднаного включення інгібіторів аргінази і ферментів синтезу ПА при розробці в майбутньому нових схем протипухлинної терапії.

3. Одним із напрямків нашої роботи було дослідження в зразках пухлин хворих на рак грудної залози (РГЗ) експресії низки молекулярно-біологічних маркерів (NF-κB (p50/p65), орнітиндекарбоксилази (ODC), рецепторів стероїдних гормонів (естрогенів — ER і прогестерону — PR), Her2/neu, Ki-67, p53, Bcl-2, E-кадгерину) та вивчення їх значимості для прогнозу перебігу РГЗ.
Аналіз клінічних, морфологічних та молекулярних особливостей пухлин показав зворотну кореляцію експресії NF-κB з рівнем експресії рецепторів стероїдних гормонів (ER, PR), Bcl-2 та Е-кадгерину; пряму кореляцію з прогностичним індексом Ноттінгема (NPI) та Her2/neu- статусом. Крім того, було виявлено збільшення експресії NF-κB у напрямку: люмінальний A (ER+/PR+/Her2˗) → люмінальний B (ER+/PR+/Her2+) → Her2/neu (ER˗/PR˗/Her2+) → базальний (ER˗/PR˗/Her2˗) підтипи.
Було встановлено пряму кореляцію рівня експресії ODC з Grade, експресією p53, Ki-67 та Е-кадгерином. Також було встановлено, що висока експресія ODC асоціюється з низьким рівнем патоморфозу і є потужним предиктором хіміорезистентності.
Статистичний аналіз прогностичної цінності досліджених нами маркерів показав, що Ki-67, Grade, NPI, стадія, базальний та Her2/neu- підтипи, є негативними предикторами безрецидивної (PFS) та загальної виживаності (OS), тоді як ER, PR, Bcl2 та люмінальні підтипи ‒ позитивними. Експресія NF-κB та ODC були негативними предикторами, і їх прогностичне значення значно посилювалось при аналізі їх спільної експресії з апоптотичними маркерами (Bcl-2 та p53). Таким чином, було виявлено, що профіль NF-κB+/ p53+/Bcl2˗ має найгірший прогноз (3-річний PFS 55,6% проти 80,5% для інших профілів, OS – 66,7% проти 87,0% для інших профілів).
Таким чином, згідно наших результатів найвищий рівень NF-κB спостерігається у базальному та Her2/neu підтипах. Ці підтипи, як показано в літературі та в нашому дослідженні, асоціюються з поганим прогнозом. Ці дані та виявлене нами негативне прогностичне значення профілю експресії NF-κB+/p53+/Bcl2- вказують на поганий прогноз у пацієнтів з активованим NF-κB в злоякісних пухлинах грудної залози та свідчать про важливу роль NF-κB в експресії апоптотичних маркерів. Що стосується прогностичної цінності, то можна зробити висновок, що ODC та NF-κB можуть стати важливими маркерами для індивідуалізації стратегії лікування та прогнозування перебігу захворювання у пацієнтів з РГЗ.

4. Одним із напрямків нашої роботи було дослідження показників метаболізму поліамінів (ПА) в трансформованих клітинах крові хворих з різними формами лімфо- та мієлопроліферативних захворювань (хронічний В-лімфоцитарний лейкоз (В-ХЛЛ), гострі В- і Т-лімфоцитарні лейкози (Т- і В-ГЛЛ), Неходжкінські лімфоми (НХЛ) та гострі мієлоїдні (ГМЛ) і монобластні лейкози).
Загальна аргіназна активність та експресія білка аргінази Arg I у фракції мононуклеарів периферичної крові (МПК) при всіх досліджених формах лейкозу була достовірно вища, ніж у донорів. У порівнянні з іншими дослідженими формами лейкозів найвищі показники активності аргінази та експресії Arg I були виявлені у фракції МПК хворих на В-ХЛЛ.
В МПК хворих на В-ХЛЛ, В-ГЛЛ та ГМЛ нами виявлено високу ступінь гіпометилювання промоторної ділянки гена odc1 (ступінь метилування промотора odc1 складав менше 1%) та високі рівні експресії білка ОДК.
В МПК хворих на В-лімфому мантійної зони (В-ЛМЗ) ступінь метилювання гена odc1 залежав від прогресування захворювання: при лейкемізації процесу рівень метилювання odc1 був суттєво (у 2,3 раза) нижчий, а рівень експресії білка ОДК значно вищий, ніж за відсутності лейкемізації. Це, в певній мірі, може свідчити, що рівень експресії ОДК може бути додатковим маркером прогресування хвороби.

Встановлено також, що для МПК хворих на В-ХЛЛ характерні високі рівні сперміну і низькі значення індексу молярного співвідношення спд/спн у порівнянні з хворими на гострі лейкози.
Для МПК хворих на В-ЛМЗ без лейкемізації процесу характерними були: низький рівень путресцину, високий – сперміну та низькі значення індекса спд/спн; за наявності лейкемізації рівні путресцину, спермідину та індекс спд/спн в МПК були у 3-8,6 разів вищими.
Найвищі рівні путресцину та значення індексу спд/спн нами були виявлені в МПК хворих на Т-лімфобластний лейкоз/лімфому та В-пролімфоцитарний лейкоз.
В МПК більшості хворих на різні види лейкозів виявлено експресію фактора транскрипції NF-κB (р50/р65). У хворих з гострими формами лейкемії рівні експресії субодиниць NF-κB (р50 та р65) були значно вищими, у порівнянні з хворими на В-ХЛЛ, що ймовірно пов'язано з більш агресивним протіканням хвороби.

Нами також було показано, що для кожного онкогематологічного захворювання характерний особливий спектр c-myc- СЗФТ- та NF-κB-p50-СЗФТ-комплементарних мотивів, а також варіантів інформаційної надлишковості таких мотивів у stem-loop-формах міРНК мононуклеарів, що вказує на їх реальну участь у механізмах диференціації клітин. Характерні спектри гіпо- та гіперекспресії міРНК, stem-loop-форми яких містять c-myc-СЗФТ- та/або NF-κB-p50-СЗФТ-комплементарні мотиви, є вагомими діагностичними ознаками таких захворювань як лімфома Беркіта, В-ЛМЗ, ХМЛ та ГМЛ.

Нами було виявлено, що для В-лімфоцитів донорів характерними були достовірно вищі значення ζ-потенціалу та від`ємного сумарного поверхневого заряду, у порівнянні з МПК хворих на В-ХЛЛ та бластними клітинами периферичної крові хворих на ГМЛ. Для МПК хворих на В-ХЛЛ характерний одномодальний профіль розподілу за ζ-потенціалом, тоді як у хворих на В-ЛМЗ проявлялась тенденція до бімодального профілю розподілу МПК, що може бути наслідком процесу лейкемізації.
При всіх досліджених видах лейкозу, у порівнянні з донорами, встановлено суттєве зниження активності РНКаз в еритроцитах. Активність РНКаз в лімфоїдних клітинах залежала від виду лейкозного процесу – найнижчі значення активності РНКаз характерні для В-ХЛЛ, найвищі – для гострого недиференційовано-клітинного лейкозу.

Отже, нами отримані нові дані щодо особливостей змін ключових параметрів метаболізму ПА та інших молекулярно-біологічних показників у фракції МПК хворих з різними формами лімфо- та мієлопроліферативних захворювань. В майбутньому ці дані можуть бути використані для створення (на основі інгібіторів метаболізму поліамінів та їх аналогів) нових ефективних препаратів таргетної дії для лікування хворих на лімфо- та мієлопроліферативні захворювання, що в перспективі відкриє можливості відповідної корекції терапевтичних схем з метою персоніфікації протипухлинної терапії.
Такі показники як рівні сперміну, спермідину, індекс спд/спн, експресія ОДК, активність аргінази та електрокінетичні параметри лімфоїдних клітин, у поєднанні з цитоморфологічними методами, можуть бути використані в якості додаткових маркерів для уточненої діагностики та для прогнозу перебігу лейкозного процесу у хворих.

5. У відділі проводяться дослідження по темі «Експресія фактора транскрипції NF-κB і ферментів обміну поліамінів, рівні поліамінів та активність РНК-аз в пухлинах передміхурової залози як потенційні критерії прогнозу перебігу захворювання».
Нами досліджено експресію білків ферментів обміну поліамінів (аргінази, орнітиндекарбоксилази, спермінсинтази, спермін/спермідин ацетилтрансферази, поліаміноксидази, рівні основних та ацетильованих форм поліамінів, та активність/ гетерогеність РНК-аз в постопераційних зразках злоякісних пухлин передміхурової залози людини. Вперше встановлено, що рівні експресії ферментів синтезу поліамінів (аргінази, орнітиндекарбоксилази і спермінсинтази) в злоякісних пухлинах простати зі зростанням ступеня злоякісності пухлин (за шкалою Глісона) та зростанням стадії захворювання знижуються; рівні експресії ферментів катаболізму поліамінів – спермін/спермідин ацетилтрансферази та поліаміноксидази, навпаки, зі зростанням злоякісності пухлин та стадії захворювання підвищуються.

Встановлено, що зі зростанням злоякісності (згідно шкали Глісона) в пухлинах передміхурової залоз різко знижуються рівні сперміну та путресцину, а рівні ацетильованих форм спермідину підвищуються. Показано, що рівні поліамінів та їх ацетильованих форм в досліджених пухлинах корелюють з рівнями експресії відповідних ферментів синтезу та катаболізму поліамінів.
Такі зміни метаболізму поліамінів, очевидно, є характерною особливістю злоякісних пухлин простати, що відрізняє їх від злоякісних новоутворень інших локалізацій. Виявлено, що зі зростанням стадії в злоякісних пухлинах простати знижується активність РНКаз, dsРНКаз та рівень цинку. Одержані дані будуть науковою основою для розробки нових маркерів для уточненої діагностики і прогнозу перебігу раку передміхурової залози.
У відділі проводиться робота з розробки нового методу селективної детекції в біологічних рідинах пацієнтів сперміну – нового чутливого біомаркера раку простати з застосуванням колоїдних розчинів нанорозмірного золота.

Додаткові наукові напрямки досліджень

Співробітниками відділу спільно зі співробітниками Інституту теплофізики НАН України та Інституту харчової хімії НАН України створено нові вітчизняні соєві продукти з протипухлинною активністю та проведено їх дослідження у експериментальних тварин з перещепленими пухлинами різного гістогенезу. Встановлено, що споживання тваринами створених соєвих продуктів призводить до гальмування росту пухлин. Виявлено також, що створені соєві продукти мають антиоксидантну та протизапальну дію. Отримані результати свідчать про можливість застосування створених соєвих продуктів у лікувальному і профілактичному харчуванні онкологічних хворих та пацієнтів з груп онкологічного ризику.
Спільно з Інститутом біохімії та біотехнології ААН Грузії співробітниками відділу створено 3 рослинні поліфенольні біокомпозити та досліджено їх протипухлинну, антиканцерогенну та антиоксидантну активність.
Виявлено високу протипухлинну активність та антиоксидантні властивості рослинних поліфенолів; їх здатність пригнічувати ендогенний синтез канцерогенних нітрозосполук в організмі; посилювати терапевтичний ефект цисплатину і доксорубіцину щодо пухлин різного гістогенезу та здатність нейтралізувати токсичні ефекти, які мають місце при хіміотерапії пухлин. Отримані дані вказують на те, що:

 • Рослинні поліфеноли (біокомпозит зеленого чаю і біокомпозит із зеленого чаю та червоного винограду) можуть бути застосовані як компонент комплексної профілактики раку
 • Біокомпозит із зеленого чаю та червоного винограду може бути застосований в клінічній онкології для підсилення терапевтичного ефекту цисплатину і доксорубіцину та зниження їх побічних токсичних ефектів у хворих, які одержують ці препарати
 • Біокомпозити також можуть бути застосовані в харчовій промисловості для підсилення якості та біологічної цінності харчових продуктів.

Cучасні методики

Вестерн-блот аналіз, гель електрофорез, поверхневий плазмонний резонанс (ППР), методи ELISA, РТ-ПЦР; рідинна хроматографія високого тиску, біохімічні методи визначення активності ферментів, спектрометричні, імуногістохімічні, статистичні (параметричні та непараметричні).

Гранти

Гранти (2015-2019 рр.)

 • Грант МОН України «Розробка панелі маркерів для диференційної діагностики та прогнозу перебігу раку простати» (Держзамовлення; (11.2017 – 31.12.2018 рр.)
 • Проект «Поліаміни як потенційні маркери для оцінки чутливості злоякісних пухлин молочної залози до дії протипухлинних препаратів (експериментальне дослідження)» (в рамках цільової програми наукових досліджень ВБФМБ НАН України «Молекулярно-генетичні і біохімічні механізми регуляції клітинних та системних взаємодій за фізіологічних та патологічних станів» (2018 р.)
 • Проект «РНКази як потенційні маркери для моніторингу перебігу гормонозалежних пухлин» (в рамках цільової програми наукових досліджень ВБФМБ НАН України «Молекулярно-генетичні і біохімічні механізми регуляції клітинних та системних взаємодій за фізіологічних та патологічних станів» (2019 р.)
 • Проект «Вплив ROS-генеруючих систем на поліамін-та NO-опосередковані сигнальні мережі при розвитку та метастазуванні експериментальних пухлин» (Цільова програма наукових досліджень Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України «Функціональна геноміка і метаболоміка в системній біології» (2012–2016 рр.)
 • Проект «Дослідження біохімічних механізмів протипухлинної активності фенугрека (Trigonella foenum graecum L.)» (за договором між Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (03.2012–2017 рр.)

Гранти (2001-2014 рр.)

 • Грант фонду УНТЦ №4894 «Development of nanotechnology of nanoplant composites and investigation of their antitumor and antioxidant activities» (2011–2013 рр.)
 • Інноваційний проект «Розробка методики отримання, напрацювання дослідного зразку та доклінічні випробування генеричного препарату Летрозол» (01.04.2012–31.12.2012 рр.)
 • Проект «Дослідження молекулярних механізмів антибластичної дії рослинних поліфенолів на чутливі та резистентні до цитостатиків пухлинні клітини» (в рамках цільової наукової програми НАН України «Фундаментальні основи геноміки і протеоміки»; (2007– 2011 рр.).
 • Проект «Вивчити протипухлинну дію глікопептидних вакцин за умов контрсупресії та модифікованого рівня поліамінів» (в рамках цільової наукової програми НАН України «Фундаментальні основи геноміки і протеоміки»; (2007–2011 рр.)
 • Грант: «Вплив споживання соєвих продуктів на ріст пухлин у експериментальних тварин та супутні біохімічні і гематологічні показники» (програма НАН України «Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини» (2007–2009 рр.)
 • Проект «Дослідження можливих зв’язків між функціонуванням фактора елонгації еEF1A і ядерного фактора NF-кB в клітинах експериментальних пухлин» (в рамках Угоди про творчу співдружність між ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАН України та Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України (01.06.2008 – 01.06.2009 рр.).
 • Проект «Дослідження впливу чорничної пасти на ріст злоякісних пухлин» (Договір № 17/2009 з Науково-виробничим підприємством «Інститут ТЕКМАШ»; терміни виконання: жовтень-грудень 2009 р.).
 • Проект „Дослідження молекулярних механізмів протипухлинної дії препарату Оріон (Згідно Договіру №2 2008 з Міжнародним благодійним Фондом «Київська Русь»; терміни виконання: 01.2008 – 31.12.2008 рр.).
 • Грант УНТЦ (Gr_122j) «Creating of plant bioconcentrates with antiradiation and anticarcinogenic action on the base of polyphenols and working out industrial technology for their production» (2005–2007 рр.)
 • Грант „Розробка способу іммобілізації ДНК на сенсорному чіпі спектрометра ППР „Biosuplar-5” для дослідження впливу поліамінів (регуляторів росту і проліферації) на функціональну активність факторів транскрипції онкогенів” (в рамках цільової програми НАН України „Дослідження в галузі сенсорних систем та технологій”; 03.2004 – 31.11.2006 рр.)
 • Грант „Вплив споживання соєвого продукту з біологічно-активними добавками на ріст пухлин молочної залози у експериментальних тварин” (в рамках програми НАН України „Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини”; 01.03.2004 – 31.12.2006 рр.)
 • Проект “Дослідження механізму впливу сперміну, спермідину, путресцину, залежно від концентрації, на функціональну активність фактора транскрипції NF-kB”; “Дослідження рівня білків фактора транскрипції NF-kB (р50 і р65) при деплеції/ акумуляції поліамінів в пухлинних клітинах” (в рамках цільової програми НАН України “Особливості функціонування онкогеному; 01.01.2002 – 31.112006 рр.)
 • Грант Міністерства освіти і науки України „Одержання білкового препарату, збагаченого на фактор транскрипції NF-kappaB; комп’ютерне моделювання впливу поліамінів на властивості комплексу NF-kappaB – ДНК” (01.2004 – 31.12.2004 рр.).
 • Грант CRDF (№ UB1-2446-KV-02) «Role of polyamines in transcriptional regulation of gene involved in neoplastic growth» (2002–2004 рр.)
 • Грант Міністерства освіти і науки України: ”Роль поліамінів в регуляції процесів транскрипції онкогенів при неопластичному рості” (2001–2002 рр.)

Конференції
 • International Conference and Exhibition on Nutritional Science & Therapy — Hilton Philadelphia Center City, USA, August 27-29, 2012;
 • Congress «Polyamines: Biological and Clinical Perspectives» Istanbul, Turkey, September 2-7, 2012;
 • II Ukrainian-Swedish Workshop «Translational Oncology: Old and New Paradigms» — Київ, Україна, 20-21 травня 2013;
 • IX Jakub K. Parnas conference «Proteins from birth to death» — Jerusalem, Israel, September 29 — October 2, 2013;
 • Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» — Новий Свєт, Крим, Україна, 27 травня — 1 червня 2013 р.;
 • XIII International Conference «Primary Therapy of Early Breast Cancer». — Gallen, Switzerland, March 13-16, 2013;
 • 11th International Congress on Targeted Anticancer Therapies — Paris, France, March 4-6, 2013;
 • 9th European Breast Cancer Conference — Scotland, Glasgow, March 19-21, 2014;
 • XI Біохімічний конгрес — Київ, Україна, 6-10 жовтня 2014;
 • 40th FEBS Congress «The biochemical Basis of Life» –– Berlin, Germany, July 4-9, 2015;
 • JSMO Annual meeting «Fight against Deadly cancer» — Sapporo, Japan, July 16-18, 2015;
 • European Cancer Gongress —Vienna, Austria, September, 2015;
 • Науково практична конференція «Персоніфікація лікування гормонзалежних пухлин» — Яремче, Україна, 15-16 жовтня 2015;
 • 12th International Conference of the Asian Clinical Oncology Society — New Delhi, India, April 8-10, 2016;
 • XIII З’їзд онкологів та радіологів України — Київ, Україна, 26-28 травня 2016;
 • ECCO Congress — Amsterdam, Netherlands, January 27-30, 2017;
 • 10th International conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods 2017/GSCO — Gunsan, Jeonbuk, Korea, October 22-25, 2017;
 • 6th Ukrainian Congress for Cell Biology with International representation — Yaremche, Ukraine, June 18-21, 2019;
 • II International scientific conference “tumor and host. Novel aspect of old problem” — Kyiv, Ukraine; November 21-22, 2019;
 • EAU 19th Central European Meeting — Vienna, Austria, May 9-10, 2019;
 • Науково-практична конференція «Інноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку» — Київ, Україна, 3-4 жовтня 2019;
 • Науково-практична конференція з онкоурології «МОВЕМБЕР-2019» — Київ, Україна, 28-29 листопада 2019

Публікації
 • С.П. Залєток, О.О. Кленов, С.В. Гоголь, В.В. Бентрад, Е.О. Стаховський, Ю.В. Вітрук, Б.О. Гречко. Поліаміни крові та сечі як нові діагностичні маркери раку передміхурової залози. Онкология 2019; 21, №3: 219-24.
 • О.А.Орловський. Зміни балансу поліамінів у процесі розвитку пухлинної хвороби в експерименті і клініці. Клиническая онкология 2019; 9, № 3: 189-94.
 • С.В.Гоголь Експресія білків ферментів обміну поліамінів в злоякісних пухлинах передміхурової залози людини. Онкология 2019; 21, № 4: DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-21-4-2019-g. 8406.
 • Yanish Yu V, Zaletok S P, Mucha Yu P, Vityuk N V Determination of spermine – a potential biomarker of prostate cancer – using gold nanoparticles in modeling experiments. Exp.oncol. – 2020; 42, № : в друку.
 • С.В.Гоголь, С.П.Залєток, В.В.Бентрад, О.А. Орловський, Ю.В.Яніш. Активність /експресія аргінази в лімфоїдних клітинах периферичної крові хворих з різними формами лейкемії як можливий додатковий діагностичний критерій. Онкология 2018: 20, №4:265-8.
 • Яніш Ю.В., Залєток С.П., Бентрад В.В., Скляренко Л.М. Електрокінетичні характеристики лімфоїдних клітин онкологічних пацієнтів і здорових донорів. Клиническая онкология 2018; 8, № 3:217-9.
 • O.A. Orlovsky, V.O.Shlyakhovenko, O.A. Samoylenko. NF-kB-TFBS-complementary and c-myc-TFBS-complementary motifs in miRNAs involved in pathogenesis of different lympho- and myeloproliferative diseases. Клиническая онкология 2018; 8, №1(29): 18-23.
 • Орловський О.А., Кленов О.О., Бентрад В., Залєток С.П., Скляренко Л.М., Поліщук А.С. Деякі особливості метаболізму і патогенетичних функцій поліамінів у мононуклеарах пацієнтів з В-ХЛЛ та ГМЛ(М5). Клиническая онкология 2018; 8, №4: 269-72.
 • В.О. Шляховенко, С.П. Залєток, Е.О. Стаховський, Ю.В. Вітрук, О.А. Кононенко, Б.О. Гречко С.П. Розробка маркерів диференційної діагностики та прогнозу перебігу раку передміхурової залози. Онкология 2018; 20, № 2: 153-4.
 • Залєток, С.В. Гоголь, О.О. Кленов, Г.Б. Артамонова, Ю.В. Яніш, В.В. Бентрад, О.В. Карнаушенко, Книрік М.В. Підсилення нораргініном протипухлинної дії інгібіторів ферментів синтезу поліамінів in vivo. Онкология 2017; 19 (1): 17-24.
 • Shapochka, S. Zaletok, M. Gnidyuk, T. Shapochka. Evaluation of prognostic and predictive value of novel markers (NF-κB and ODC) alone and in combination with other markers for patients with breast cancer. EJC 2017; 72, Suppl.1:12-13.
 • Ю.В. Яніш, С.П. Залєток, Л.М. Скляренко. Електрокінетичні характеристики лімфоїдних клітин пацієнтів з хронічними і гострими лейкозами та неходжкінськими лімфомами. Клиническая онкология 2017; №4 (28): С.88-91.
 • Orlovsky O.A. Samoylenko О.A. Shlyakhovenko V.O. C-myc-TFBS-complementary and NF-κB-p50-TFBS-complementary motifs in miRNA of human and laboratory rodents. East. Eur. Sci. J. 2017; V.1; №1(17): 9-13.
 • Orlovsky O.A., Shlyakhovenko V.O. Samoylenko O.A. Towards the informational redundancy of c-myc- and NF-κB-p50-TFBS-complementary motifs in miRNA. East Eur. Sci.J. 2017; 2; №2(18): P.12-8.
 • Shankar, A.Chakraborty, V.Bentrad, S.Roy, V.Kharade, R. Kulshrestha, G.K. Rath. Diagnostic association of mammographic suspicious breast lesions with cytology and histopathology. Ind. J. Soc. Prev. Rehab. Onc. 2017; 1 (1): P. 8-15.
 • Залєток С.П., Самойленко О.А. Орловський О.А., Mіліневська В.О. Кленов О.О., Карнаушенко О.В. Вербиненко А.В., Шляховенко В.О. Вплив нораргініну (nor-NOHA) на рівень метилування генів, пов'язаних з метаболізмом поліамінів. Збірник «Актуальні проблеми розвитку світової науки». К.: «ВЕЛЕС», 2017:16-24.
 • Ю.В. Яніш, А.Б. Артамонова, С.П.Залєток. Вплив модуляторів метаболізму аргініну і поліамінів на активність аргінази і продукцію оксидів азоту клітинами асцитного раку Ерліха in vivo. Клиническая онкология 2016; №3: 89-91.
 • Orlovsky О.А., Samoylenko О.А., Shlyakhovenko V.O. «Transcription factor binding sites in a structural gene: what may be this? East European Scientific Journal (EESJ) 2016; 6(10), Part 3: 62-8.
 • Bentrad V.V., Zaletok S.P., Makai S. The role of Methi (fenugreek) on growth of grafted tumors in experimental animals. of Carcinogenesis 2016;1: 61-2.
 • Шляховенко В.О., Залєток С.П., С.В. Гоголь, О.О. Кленов, Ю.В. Яніш, А.П. Бурлака, О.А. Главін, М.О. Дружина, А.В. Вербиненко, О.В. Карнаушенко. Протипухлинна дія активних форм кисню у штучно створених АФК-генеруючих системах. Онкология 2016; 18: 283-8.
 • Zaletok, L.Gulua, L. Wicker, S.Gogol, O.Orlovsky, O.Karnaushenko, A.Verbinenko, V.Milinevska, O. Samoylenko, I.Todor, T. Turmanidze. Extracts of green tea, red wine and lemon reduce in vivo growth of experimental tumors and toxicity of anticancer drugs. Exp. Oncol 2015; 37: 262-71.
 • Samoilenko О.А., Milinevska O.A., Karnaushenko O.V., Shlyakhovenko V.A., Zaletok S.P. Effect of the polyamine metabolism inhibitors on tumor growth and metastasis of Lewis lung carcinoma in mice. Оncol 2015; 37: 151-5.
 • Яніш Ю.В., Гончар М.В., Артамонова А.Б., Карнаушенко О.В. Вплив модуляторів рівня аргініну і поліамінів на метаболічну активність макрофагів, цитолітичну активність спленоцитів та на їх електрокінетичні властивості у мишей з лейкозом L 1210. Клиническая онкология 2015; № 2: 47-51.
 • Яніш Ю.В., Гончар М.В., Гоголь С.В., Кленов О.О., Бентрад В.В. Вплив модуляторів метаболізму аргініну і поліамінів на поверхневий електричний заряд клітин карциноми Lewis (LLC) in vivo та на їх проліферативну активність в культурі. Клиническая онкология 2015; № 2: 52-4.
 • Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Особливості експресії NF-κB та ODC у пухлинах хворих на рак молочної залози з різним молекулярним профілем. Онкологія 2014; 16: 33-9.
 • Shapochka D.O., Zaletok S.P., Gnidyuk M.I. Expression of Molecular Markers in Tumours of Patients with Breast Cancer. J. Cytol. Histol 2013; 4: 184-9.
 • Shapochka D.O., Zaletok S.P., Gnidyuk M.I. Relationship between NF-κB expression and molecular profile (ER, PR, Her2/neu, Ki67, p53) in tumors of patients with breast cancer. Exp. Oncol 2012; 34: 358-63.
 • Залєток С.П., Шляховенко В.О., Вербіненко А.І., Гоголь С.В., Кленов О.О., Гулуа Л.К. Вплив синтетичних та природних модифікаторів обміну поліамінів на розвиток експериментального лейкозу у мишей та рівень метилування ДНК в лейкозних клітинах. Онкология 2012; 14: 145-9.
 • Залєток С.П. Роль поліамінів в канцерогенезі та пухлинному рості // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ, 2010. — С. 354-69.
 • Zaletok S., Gulua L., Gogol S., Orlovsky A., Samoylenko E., Klenov O., Chekhun V., Mchedishvili N., Omiadze N., Abutidze M. Antioxidant, antitumor and antitoxic activities of biocomposite from green tea and red wine lees. Современная медицина 2010; 16: 29-32.

Вибрані методичні рекомендації та інформаційні листи

 • Залєток С.П., Шляховенко В.О., Стаховський Е.О., Кленов О.О., Бентрад В.В., Гоголь С.В., Орловський О.А., Вітрук Ю.В., Карнаушенко О.В. «Поліаміни та рибонуклеази як маркери для диференційної діагностики та прогнозу перебігу раку простати». Методичні рекомендації, Київ, 2018: 26 с.
 • Залєток С.П., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Бентрад В.В., Гоголь С.В., Орловський О.А., Стаховський Е.О., Вітрук Ю.В. «Поліаміни та рибонуклеази як маркери для диференційної діагностики пухлин передміхурової залози». Інформаційний лист Київ, 2018: 3 с.
 • Залєток С.П., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Бентрад В.В., Гоголь С.В., Орловський О.А., Стаховський Е.О., Вітрук Ю.В. «Спосіб прогнозування перебігу раку передміхурової залози». Інформаційний лист Київ, 2018: 3 с.

Патенти
 • Патент України на корисну модель №40714 «Застосування біокомпозиту на основі поліфенолів зеленого чаю для лікування онкологічних захворювань» / Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С., Хаєцький І.К., Тодор І.М., Чехун В.Ф. // Бюл. № 8, 2009.
 • Патент України на корисну модель № 45097 «Спосіб лікування злоякісних пухлин» / Залєток С.П., Самойленко О.А., Орловський О.А., Кленов О.О., Гоголь С.В., Малицька І.В., Жиленко В.В. // Бюл. № 20, 2009.
 • Патент України на корисну модель № 49686 «Спосіб тестування харчових продуктів на протипухлинну активність» / Орловський О.А., Залєток С. П., Кленов О.О., Самойленко О.А., Чехун В.Ф. //Бюл. № 9, 2010.
 • Патент України на корисну модель № 51141 «Спосіб тестування нецитотоксичних лікарських препаратів на протипухлинну активність» / Орловський О.А., Залєток С. П., Чехун В.Ф. // Бюл. № 13, 2010.
 • Патент України на корисну модель № 53314 «Соєвий харчовий продукт з протипухлинною активністю та спосіб його одержання» / Чехун В. Ф., Долінський А. А., Орловський О. А., Терлецька Я. Т., Залєток С. П., Шаркова Н.О., Кленов О.О., Жукотський Е. К. // Бюл. № 19, 2010.
 • Патент України на корисну модель № 69292 «Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміотерапії злоякісних пухлин» / Залєток С.П., Орловський О.А., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Самойленко О.А., Гоголь С.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В. // Бюл. № 8/2012.
 • Патент України на корисну модель №74937 «Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників» / Шляховенко В.О., Орловський О.А. // Бюл. № 21/2012.
 • Патент України на винахід №100000 «Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміотерапії злоякісних пухлин» / Залєток С.П., Орловський О.А., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Самойленко О.А., Гоголь С.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В. // Бюл. № 21/2012.
 • Патент України на корисну модель № 101382 «Спосіб пригнічення росту злоякісних пухлин» /Залєток С.П., Шляховенко В.О., Орловський О.А., Яніш Ю.В., Гоголь С.В., Бентрад В.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В., Самойленко О.А., Кленов О.О. // Бюл. №17/2015.
 • Патент України на винахід «Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників» / Шляховенко В.О., Мілінєвська В.О., Орловський О.А., Залєток С.П. // Бюл. №13/2016.
 • Патент України на корисну модель № 133118 «Спосіб диференційної діагностики хронічного В-лімфоцитарного лейкозу та гострого мієлоїдного лейкозу М5 у людини за допомогою визначення показників обміну поліамінів у клітинах периферійної крові» /Залєток С.П., Кленов О.О., Бентрад В.В., Орловський О.А., Скляренко Л.М. //Бюл. № 6/2019, 25.03.2019.

Інновації
 • Створено оригінальний препарат природного походження, отриманий з відходів виробництва плазми крові людини — Церулоплазмін. В Україні препарат було вперше зареєстровано 11 жовтня 1996 року (реєстраційне свідоцтво № П/96/322/6) під назвою «Церулоплазмін ліофілізований для ін'єкцій». Під сучасною назвою «Біоцерулін» препарат зареєстрований 11.03.2009, реєстраційне посвідчення № UA/0763/01/01. В 2007 році «За розробку технології отримання церулоплазміну та дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей» колектив розробників препарату було нагороджено Державною премією України
 • Запропоновано концепцію щодо можливості застосування біокомпозиту поліфенолів зеленого чаю та біокомпозиту на основі поліфенолів зеленого чаю та червоного винограду для профілактики раку та в якості засобів супроводу в комплексному лікуванні онкологічних хворих для підсилення терапевтичного ефекту цисплатину і доксорубіцину та зниження їх побічних токсичних ефектів.

Співпраця
 • Інститут раку МОЗ України (м.Київ, тема досліджень: «Експресія фактора транскрипції NF-κB і ферментів обміну поліамінів, рівні поліамінів в пухлинах передміхурової залози як потенційні критерії прогнозу перебігу захворювання»
 • Інститут хімії поверхні ім.О.О. Чуйка НАН України (м.Київ, тема досліджень: «Розробка нового методу селективної детекції сперміну – нового чутливого біомаркера раку простати з застосуванням колоїдних розчинів нанорозмірного золота»)
 • Університет штату Арізона (м. Туксон, університет штату Арізона, США; тема досліджень: «Вивчення молекулярних механізмів дії поліамінів при злоякісному рості»)
 • Інститут біохімії і біотехнології ім. Дурмішидзе АН Грузії (м.Тбілісі, Грузія; тема досліджень: «Вивчення протипухлинних і антиоксидантних властивостей рослинних поліфенольних біокомпозитів»)
 • Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм.В.Є. Лашкарьова НАН України (м.Київ, тема досліджень: «Розробка способів іммобілізації ДНК на сенсорному чіпі спектрометра ППР для дослідження впливу поліамінів на функціональну активність факторів транскрипції онкогенів»)
 • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (м.Київ, тема: «Дослідження можливих зв’язків між функціонуванням фактора елонгації еEF1A і ядерного фактора NF-кB в клітинах експериментальних пухлин»

Кадри
 • Залєток Софія Петрівна, д.б.н., с.н.с.
 • Гоголь Сергій Володимирович, с.н.с., к.б.н.
 • Яніш Юрій Вадимович, с.н.с., к.б.н., с.н.с.
 • Бентрад Вероніка Володимирівна, н.с., к.б.н.
 • Кленов Олег Олександрович, н.с., к.б.н.
 • Кузів Ю.Т., технік

Підготовка наукових кадрів

 • Жиленко В.В. — захистила дисертаційну роботу за темою: «Біохімічні механізми протипухлинної активності фенугрека (Trigonella foenum graecum L.)» та отримала ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 — «біохімія» (2014 р.)
 • Кленов О.О. — захистив дисертаційну роботу на ступінь кандидата біологічних наук за темою: «Ріст пухлин у лабораторних тварин при включенні в раціон харчування продуктів із соєвих бобів» за спеціальністю «14.01.07 ― онкологія» (2015 р.)

Дипломні і курсові роботи

 • Книрік М.А. (студентка 4 курсу факультету біотехнології і біотехніки, кафедри біоінформатики Київського політехнічного інституту) — виконала на базі відділу дипломну роботу «Активність та рівень експресії iNOS в пухлинних клітинах в умовах дії синтетичних та природних інгібіторів синтезу поліамінів» (2015 р.)
 • Гордієнко І.С. (студентка 4 курсу факультету біотехнології і біотехніки, кафедри біоінформатики Київського політехнічного інституту) — виконала на базі відділу дипломну роботу «Аргіназна активність та рівень експресії ОДК в пухлинних клітинах в умовах дії синтетичних та природних інгібіторів синтезу поліамінів» (2015 р.)
 • Чала Т.М. (студентка Національного університету харчових технологій, 3 курс, група БТЕК) — виконала на базі відділу курсову роботу (2017 р.).
 • Чукова Н.М. (студентка 5 курсу біологічного факультету, кафедри біохімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка) — виконала на базі відділу магістерську роботу (2018 р.).
 • Куришева О.А. (студентка 3 курсу біологічного факультету, кафедри біохімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка) — виконала на базі відділу курсову роботу (2018 р.).
 • Кузів Ю.Т. (студентка 3 курсу біологічного факультету, кафедри біохімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка) — виконує на базі відділу курсову роботу (2020 р.).

Підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників інституту в Україні та за кордоном

 • Бентрад В. В. – Відділ «Preventive Oncology» в DRBRAIRCH (Dr BR Ambedkar Institute Rotary Cancer Institute) в AIIMS (All India Institute of Medical Sciences), місто Делі, Індія. Сертифікат від 31.05.2019 року про успішне проходження стажування (терміни: 11 квітня 2019 р. – 31 травня 2019 р.)
 • Бентрад В. В.Кафедра біохімії та біотехнології ПНУ за підтримки Німецької Службою Академічних обмінів DAAD. Сертифікат від 06.07.2019 про успішне навчання в літній школі з присвоєнням 3 credits (3 ECTS) та нагороду за І місце в постерній секції (терміни: 30 червня 2019 р. – 6 липня 2019 р.)

Нагороди
 • Премія ім. О.В. Палладіна Президії АН України (1989 р.) — Бердинских Н.К., Залеток С.П. за монографію «Полиамины и опухолевый рост». — Киев: «Наукова думка», 1987. — 141с.
 • Державна премія України в галузі науки і техніки «За розробку технології отримання церулоплазміну та дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей» (В.Ф. Чехун, В.О. Шляховенко, Н.К. Бердинських, В.М. Півнюк, Н.М. Лялюшко) (2007 р.)

Стипендії

 • Жиленко В.В. — Стипендія Президента України для молодих вчених (2014-2016 рр.)
 • Бентрад В.В. – тревел-грант на науковий курс «7th EACR-OECI Joint Training Course: Molecular Pathology Approach to Cancer», який відбувся в Амстердамі 8-10 травня, 2017 р.

Лабораторія біохімії пухлин була створена у 1967 р. при відділі експериментальної онкології Інституту (керівник академік АН УРСР Р.Є. Кавецький). У 1977 р. на основі лабораторії був створений відділ біохімії пухлин, який до 2002 р. очолювала доктор медичних наук, проф., Н.К. Бердинських

З 2002 р. відділ очолює доктор біологічних наук С.П. Залєток. У 2008 р. відділ біохімії пухлин та відділ ензимології пухлин були об'єднані у відділ біохімії пухлинного росту.

Після реорганізації у 2016 р. відділ отримав назву ― відділ біохімії пухлин та онкофармакології


Структура

457 | 2022-04-03  8082