Науково-організаційний відділ

voeykova i m

Керівник:

Воєйкова Ірина Михайлівна


Тел: +38 (044) 257-90-54
E-mail: nauka@onconet.kiev.ua
Посада: Зав. відділу
Звання, ступень: к.б.н
Персональна сторінка: Перейти
Пріоритетні напрямки досліджень:

У своїй діяльності Науково-організаційний відділ — далі НОВ — керується вимогами Законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», постанов та розпоряджень Президії НАН України, наказів МОН України з питань організації освітянської діяльності, інших нормативно-інструктивних документів, Статуту інституту, наказів директора, рішень вченої ради, директорату.

Дослідження

Функції відділу

 • Сприяння (в межах компетенції) виконання на високому науковому рівні фундаментальних досліджень та прикладних розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України
 • Науково-методичний супровід виконання науково-дослідних робіт у наукових підрозділах ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України відповідно до нормативних документів, чинних у сфері науки
 • Підготовка нормативно-аналітичних матеріалів, що регламентують виконання науково-дослідних робіт на основі відповідних законів України про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, державних стандартів тощо
 • Підготовка пропозицій щодо фінансування фундаментальних досліджень та прикладних розробок за кошти Державного бюджету України
 • Формування тематичного плану науково-дослідних робіт ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Аналітико-синтетична обробка звітних матеріалів, поданих науковими та науково-допоміжними підрозділами, і на цій основі підготовка узагальненої інформації про результати науково-дослідної та інноваційної діяльності
 • ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Здійснення моніторингу показників, що характеризують процес «Наукова діяльність»
 • Підготовка різнобічної науково-технічної та довідкової інформації з питань наукової, науково-організаційної діяльності ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України на запити Президії НАН України, а також інших міністерств та
 • відомств (НАМН, МОЗ, МОН) України, інших установ тощо (в межах своєї компетентності)
 • Розробка проектів перспективних планів, внутрішніх регламентів щодо організації науково-дослідної роботи в інституті
 • Забезпечення своєчасного подання науковими підрозділами до науково-організаційного відділу річних планів, звітів по науково-дослідній роботі, їх перевірка та аналіз
 • Сприяння у підготовці та подання на затвердження Вченій раді інституту запитів на фінансування науково-дослідних робіт з базової та програмної відомчої та державної тематики з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України
  Забезпечення кваліфікаційної допомоги керівникам науково-дослідних тем щодо оформлення необхідної документації, їх реєстрації в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації
  Сприяння участі наукових співробітників інституту у конференціях, семінарах, засіданнях круглих столів, конкурсах, проектах, виставках, фестивалях науки за запрошеннями вітчизняних та закордонних організацій та установ, вищих навчальних закладів тощо (шляхом своєчасного та адресного інформування)
  Організація роботи з підготовки наукових кадрів через докторантуру та аспірантуру, контроль виконання робочих планів підготовки дисертаційних робіт на здобуття наукових звань, проведення щорічної атестації докторантів і аспірантів
  Сприяння органічної єдності наукових досліджень з навчально-виховним процесом шляхом залучення наукових співробітників у навчальному процесі в рамках аспірантської програми підготовки кадрів за спеціальностями: 091 — «Біологія» та 222 — «Медицина» (спеціалізація «онкологія»)
  Підготовка і проведення конкурсів на заміщення вакансій наукових посад; координація роботи з оформлення матеріалів до МОН України по присудженню наукових звань
  Організаційна та методична робота з координації роботи архіву інституту щодо збереження наукової спадщини інституту, спільно з Науковою бібліотекою підготовка історичних довідок про діяльність інституту і його видатних співробітників
  Організація і контроль внутриредакційної роботи з планування, забезпечення своєчасної і якісної підготовки матеріалів статей, включених до макету журналів «Онкология» та «Experimental Оncology», затверджених Редакційною радою та подача у видавництво всього друкованого матеріалу відповідно до графіка
  Розробка, своєчасне оновлення й підтримка безперебійної роботи офіційного Web-сайту Інституту, в т.ч. у співпраці з Науковою бібліотекою участь у інформаційному забезпеченні сайту шляхом збору та оперативного розміщення інформації про пріоритетні напрями наукової діяльності установи та діяльність структурних підрозділів; міжнародні, національні конференції та симпозіуми в галузі експериментальної та практичної онкології, що проходять на базі Інституту, тощо
  Супровід, адміністрування та підтримка локальної комп'ютерної мережі інституту, забезпечення доступу користувачів до внутрішніх науково-інформаційних ресурсів інституту, підтримка роботи комп'ютерного обладнання, яке включено до локальної комп'ютерної мережі (intranet)
  Організація роботи з укладання договорів з замовниками науково-технічної продукції

 

Кадри

Співробітники відділу

 1. Старший науковий співробітник, к.б.н., с.н.с. М.О. Солдаткіна — дорецензійна перевір-ка статей на відповідність профілю журналу «Experimental Оncology» та мовне і наукове редагування статей включених в оригінальний макет, затверджений Редакційною радою
 2. Головний інженер М.Б. Нарольський — супровід, адміністрування та інформаційне і технічне обслуговування сайту інституту www.iepor.org.ua (Розміщення інформації та реклама на сайті)
 3. Провідний інженер С.В. Семенко — супровід, адміністрування та підтримка локальної комп'ютерної мережі інституту
 4. Інженер І категорії Н.М. Шарц — у співпраці з Науковою бібліотекою збір та підготовка матеріалів щодо діяльності інституту та його структурних підрозділів для оперативного розміщення на сайті інституту
 5. Інженер ІІ категорії Л.П. Кравчук — організаційно-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності директора інституту

249 | 2022-01-27  4159