Інформація

Прийом до аспірантури у 2018 р.: Оголошення    Заява на вступ до аспірантури    Структура реферату

Відділ біохімії пухлинного росту

zaletok s-pЗав. відділу — Залєток Софія Петрівна

д.б.н., с.н.с., лауреат премії ім. О.В. Палладіна НАН України, персональна сторінка

Тел +38 (044) 259-91-95
E-mail sophiazaletok@mail.ru
Пріоритетні напрямки • Роль поліамінів та молекулярні механізми їх дії при злоякісному рості
• Прогностичне значення молекулярно-біологічних маркерів (ODC, NF-кB та ін.) у хворих на злоякісні пухлини
• Протипухлинна та антиоксидантна активність рослинних поліфенолів
Ключові слова поліаміни, аргінін, інгібітори синтезу поліамінів, експресія онкогенів, NF-кB, рослинні поліфеноли

 

Дослідження

Базові наукові напрямки

 • Молекулярні механізми дії поліамінів при пухлинному рості; роль поліамінів в регуляції експресії NF-кB-залежних онкогенів; вивчення взаємозв'язків між обміном поліамінів, загальним метилюванням ДНК, метилуванням окремих онкогенів та молекулярним поліморфізмом рибонуклеаз в пухлинних клітинах
 • Дослідження протипухлинної дії інгібіторів синтезу поліамінів та розробка способів застосування синтетичних і природних інгібіторів/модуляторів метаболізму поліамінів та аргініну для лікування онкологічних захворювань
 • Прогностичне значення молекулярно-біологічних маркерів (ODC, NF-кB та ін.) у хворих на рак грудної залози

Найвагоміші результати за 2008-2013 рр.

1. Доведено, що поліаміни полегшують зв'язування р50- субодиниці фактора транскрипції NF-кB з відповідними послідовностями ДНК генів c-myc, bcl-xl. Виявлено, що зв'язуванню NF-кB з ДНК найбільшою мірою сприяє спермін. Спермідин також полегшує зв'язування фактора з відповідними послідовностями ДНК, але в меншій мірі, путресцин в цьому плані виявився найменш ефективним. Величина ефекту прямо пропорційна електричному заряду молекул поліамінів та довжині вуглецевого ланцюга. Неорганічні катіони (наприклад, Mg2+) справляють подібний, але значно слабший ефект.

Встановлено, що інгібування синтезу поліамінів за допомогою α-дифторметилорнітину (α-ДФМО) та метилгліоксальбісгунілгідразону (МГБГ) — інгібіторів ключових ферментів біосинтезу поліамінів — призводить до гальмування росту пухлин і супроводжується зниженням активності фактора транскрипції NF-кB, зменшенням рівнів білків, продуктів NF-кB-залежних генів (c-myc,bcl-xl) та збільшенням білка р53 в пухлинних клітинах. Результати цих досліджень показують, що однією з молекулярних функцій поліамінів при пухлинному рості може бути їх вплив на активацію та транскрипційну активність фактора NF-кB. Це, в свою чергу, свідчить про перспективність розробки схем лікування злоякісних пухлин з включенням інгібіторів метаболізму поліамінів.

Встановлено, що поліфеноли зеленого чаю та червоного винограду проявляють протипухлинну активність та суттєво підсилюють рістгальмуючі ефекти синтетичних інгібіторів (α-ДФМО, МГБГ та ПМГ) метаболізму поліамінів щодо широкого спектру експериментальних пухлин різного гістоґенезу та підвищують тривалість життя тварин з перещепленими пухлинами. Виявлено, що гальмування росту пухлин під впливом рослинних поліфенолів супроводжується зниженням активації класичного фактора транскрипції NF-кB (р50/р65), зниженням рівня експресії (на білковому рівні) генів odc, c-myc, bcl-xl, inos i cox-2, зменшенням активності поліаміноксидази (ПАО) та вмісту поліамінів в пухлинних клітинах.

Встановлено, що поліфеноли зеленого чаю суттєво підвищують рівень глобального метилування ДНК в клітинах різних штамів експериментальних пухлин. Вперше виявлено, що поліфеноли зеленого чаю самі по собі, а також спільно з синтетичними інгібіторами (α-ДФМО, МГБГ та ПМГ) метаболізму поліамінів значно підвищують ступінь метилування промоторних ділянок гена ОДК та генів р50- і р65-субодиниць фактора NF-кB та знижують метилування промоторних ділянок гена антизиму ОДК в клітинах лімфолейкозів Р-388 та L1210. Отримані дані свідчать, що механізми протипухлинної дії досліджуваних рослинних поліфенолів можуть бути пов'язані з їх впливом на експресію генів, залучених в регуляцію синтезу поліамінів — речовин абсолютно необхідних для росту і проліферації клітин та їх дію на експресію генів субодиниць фактора транскрипції NF-кB, що залучений в регуляцію експресії багатьох важливих для розвитку пухлин онкогенів.

Співробітниками відділу спільно з Інститутом біохімії та біотехнології ААН Грузії створено 3 рослинні поліфенольні біокомпозити та досліджено їх протипухлинну, антиканцерогенну та антиоксидантну активність.

Виявлено високу протипухлинну активність та антиоксидантні властивості біокомпозиту із зеленого чаю; його здатність пригнічувати ендогенний синтез канцерогенних нітрозосполук в організмі та виявлено здатність біокомпозиту із зеленого чаю та червоного винограду посилювати терапевтичний ефект цисплатину і доксорубіцину щодо пухлин різного гістогенезу; виявлено здатність біокомпозитів нейтралізувати токсичні ефекти, які мають місце при хіміотерапії пухлин. Отримані результати вказують на те, що:

 • Біокомпозит зеленого чаю може бути застосований як компонент комплексної профілактики та комплексного лікування онкологічних хворих
 • Біокомпозит із зеленого та червоного винограду може бути застосований в клінічній онкології для підсилення терапевтичного ефекту цисплатину і доксорубіцину та зниження їх побічних токсичних ефектів у хворих, які одержують ці препарати
 • Біокомпозити також можуть бути застосовані в харчовій промисловості для підсилення якості та біологічної цінності харчових продуктів

2. Відомо, що амінокислота аргінін необхідна не лише для біосинтезу білків. Аргінін є попередником багатьох біологічно активних сполук (поліамінів, агматину, NO2- та NO3- і ін.), що впливають на ріст і життєздатність клітин, в тому числі і злоякісних. Синтез поліамінів в клітинах тісно пов'язаний з аргініном декількома внутрішньоклітинними метаболічними шляхами і залежить не тільки від активності орнітиндекарбоксилази (ОДК), S-аденозил-L-метионіндекарбоксилази (S-АМДК), спермідинсинтази і спермінсинтази, а й від активності аргінази, яка перетворює аргінін в орнітин, що є попередником І-го поліаміну — путресцину, який в подальшому служить для біосинтезу спермідіну і сперміну. Окрім цього, з аргініну при дії синтаз оксиду азоту утворюються утворюються активні сполуки оксиду азоту. Вплив цих активних сполук на сигнальну трансдукцію надзвичайно багатогранний. Так, S-нітрозилювання білків (в тому числі, ОДК і р50-субодиниці фактора NF-кB) по цистеїну розглядається, нарівні з фосфорилюванням, як один з важливих чинників сигнальної трансдукції. При дії на аргінін аргініндекарбоксилази утворюється активний метаболіт агматин, який нині також причисляють до поліамінів, і який, на відміну від поліамінів, є інгібітором проліферації.

Тому одним із напрямків нашої роботи є дослідження впливу модуляторів метаболізму аргініну та їх комбінованої з інгібіторами метаболізму поліамінів дії на розвиток експериментальних пухлин та визначення можливостей їх використання в протипухлинній терапії.

В дослідах in vivo нами було встановлено, що найбільш ефективне гальмування розвитку лімфолейкозу L1210 та асцитного раку Ерліха (АРЕ) у мишей спостерігається при комбінованому застосуванні інгібіторів синтезу поліамінів і аргінази. Пригнічення росту пухлин при комбінованому застосуванні цих інгібіторів супроводжувалось зниженням рівня загального метилування ДНК, змінами у метилуванні генів метаболізму поліамінів (орнітиндекарбоксилази (odc), антизиму ОДК (oazІ) та анти-антизиму ОДК (azinI), зниженням активності дезацетилази гістонів (HDAC), зростанням активності цитоплазматичних РНКаз, зменшенням вмісту поліамінів та збільшенням продукції оксидів азоту в пухлинних клітинах. Отримані результати вказують на перспективність поєднаного включення інгібіторів аргінази і ферментів обміну поліамінів в схеми протипухлинної терапії.

3. На зразках пухлин більш ніж 130 хворих на рак грудної залози (РГЗ) вивчено експресію низки молекулярно-біологічних маркерів (рівні експресії субодиниць фактора транскрипції NF-κB (p50 і p65), орнітиндекарбоксилази (ODC), рецепторів стероїдних гормонів (естрогенів — ER і прогестерону — PR), Her2/neu, Ki-67, p53, Bcl-2, E-кадгерину) та встановлено наявність взаємозв'язків між експресією багатьох з них.

Виявлено пряму кореляцію між рівнем експресії ODC, рівнями р53 і Е-кадгеринів. Зворотний кореляційний зв'язок встановлено між значенням Ноттінгемського прогностичного індексу (НПІ), рівнем експресії рецепторів стероїдних гормонів (ER і PR ) і Bcl-2, а також прямий — з рівнем проліферації пухлини.

Аналіз особливостей пухлин з різним молекулярним підтипом показав, що, в порівнянні з люмінальним та гібридним підтипами пухлин, для Her2/neu-позитивного та базального підтипів характерним був достовірно вищий рівень проліферації, значення НПІ, рівні експресії р53 та р65-субодиниці NF-κB і нижчий рівень експресії Bcl-2.

Встановлено, що найвищі рівні експресії субодиниць NF-кB (р50 і р65) визначаються в пухлинах з негативним статусом ER та PR, гіперекспресією Her2/neu, низьким рівнем Bcl-2, високим рівнем проліферації та високим значенням НПІ, тобто з пухлинами, для яких характерні хіміорезистентність та поганий прогноз. Отже, отримані дані можуть свідчити, що високі рівні експресії NF-κB асоціюються з хіміорезистентністю РГЗ та поганим прогнозом.

На сьогодні для вибору тактики лікування хворих на РГЗ, в основному, служить визначення статусу рецепторів стероїдних гормонів та Her2/neu. На нашу думку, доцільним є розширення спектру досліджуваних маркерів, зокрема такими, як фактор транскрипції NF-кB, що залучений в транскрипцію багатьох онкогенів і є важливим для прогресії пухлин, та ODC — продукту гена ключового ферменту біосинтезу поліамінів, які необхідні для проліферації і росту пухлинних клітин. Визначення NF-кB та ODC дасть додаткову інформацію про пухлину, відкриє нові можливості для таргетної регуляції синтезу поліамінів і активності NF-κB та буде сприяти індивідуалізації терапевтичних схем.

Додаткові наукові напрямки досліджень

Співробітниками відділу спільно зі співробітниками Інституту теплофізики НАН України та Інституту харчової хімії НАН України створено нові вітчизняні соєві продукти з протипухлинною активністю та проведено їх дослідження у експериментальних тварин з перещепленими пухлинами різного гістогенезу. Встановлено, що споживання тваринами створених соєвих продуктів призводить до гальмування росту пухлин. Виявлено також, що створені соєві продукти мають антиоксидантну та протизапальну дію. Отримані результати свідчать про можливість застосування створених соєвих продуктів у лікувальному і профілактичному харчуванні онкологічних хворих та пацієнтів з груп онкологічного ризику.

Гранти
 • Грант фонду УНТЦ «Development of nanotechnology of nanoplant composites and investigation of their antitumor and antioxidant activities» (2011-2013)
 • Проект «Вплив ROS-генеруючих систем на поліамін-та NO-опосередковані сигнальні мережі при розвитку та метастазуванні експериментальних пухлин» (Цільова програма наукових досліджень Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України «Функціональна геноміка і метаболоміка в системній біології» (2012-2016)
 • Проект «Дослідження біохімічних механізмів протипухлинної активності фенугрека (Trigonella foenum graecum L.)» (за договором між Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (03.2012-12.2017)
 • Інноваційний проект «Розробка методики отримання, напрацювання дослідного зразку та доклінічні випробування генеричного препарату Летрозол» (01.04.2012-31.12.2012)
 • Проект: «Дослідження молекулярних механізмів антибластичної дії рослинних поліфенолів на чутливі та резистентні до цитостатиків пухлинні клітини» (програма НАН України «Вивчення механізмів регуляції cтійкості пухлинних клітин до цитостатичних факторів та пошук засобів пригнічення експресії генів, що приймають участь у формуванні лікарської резистентності» ( 2007-2011)
 • Проект: «Вплив споживання соєвих продуктів на ріст пухлин у експериментальних тварин та супутні біохімічні і гематологічні показники» (програма НАН України «Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини» (2007-2009)
Конференції
 1. VIII Parnas Conference — Варшава, Польща, 27-31 серпня 2011 р.
 2. II Ukrainian-Swedish Workshop «Translational Oncology: Old and New Paradigms» — Київ, Україна, 20-21 травня 2013 р.
 3. IX Jakub K. Parnas conference «Proteins from birth to death» — Єрусалим, Ізраїль, 29 вересня — 2 жовтня 2013 р.
 4. Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» — Новий Свєт, Крим, Україна, 27 травня — 1 червня 2013 р.
 5. XIII Міжнародна конференція «Primary Therapy of Early Breast Cancer». — Санкт-Галлен, Швейцарія, 13-16 березня, 2013 р.
 6. 9th European Breast Cancer Conference — Шотландія, Глазго, 19-21 березня 2014 р.
 7. XI Біохімічний конгрес — Київ, Україна, 6-10 жовтня 2014 р.
 8. Міжнародна конференція «Клеточная гипоксия при опухолевой болезни и возможности ее коррекции» — Гродно, Білорусь, 14-15 травня 2014 р.
 9. ХХ міжнародна конференція «Теоретические и практические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии» — Москва, 11-12 квітня 2014 р.
 10. 40th FEBS Congress «The biochemical Basis of Life» –– Берлін, Німеччина, 4-9 липня 2015 р.
 11. JSMO Annual meeting «Fight against Deadly cancer» — Саппоро, Японія, 16-18 липня 2015 р.
Публікації

Монографії (вибрані)

 1. Бердинських Н.К., Курищук.К.В., Лялюшко Н.М., Рядська Л.С., Воробйова Г.М., Чехун В.Ф. Церулоплазмін: від біотехнології до клінічного застосування // Київ: Вид-во мед. літератури, 2006. — 173 с.
 2. Мосиенко В.С. Рак: пути в незнаемое, разочарования и надежды — К.: «Школьный мир», 2009. — 352 с.
 3. Мосиенко В.С., Куртсеитов Л.К. Интегральные подходы к лечению опухолевой болезни. — К.: «Школьный мир», 2010. — 448 с.

Статті (вибрані)

 1. Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С.В., Александрова Н.О., Самойленко О.А., Ігнатенко Н.А., Кленов О.О., Жиленко В.В. Молекулярні функції поліамінів при неопластичному рості, їх роль в регуляції функціонування фактора транскрипції NF-кB в клітинах експериментальних пухлин // Лікарська справа. — 2009 — № 1-2. — С. 68-79.
 2. Samoylenko О.А., Orlovsky О.А., Alexandrova N.O., Ushenin Yu.V., Zaletok S.P. Development of a method to immobilize DNA on the «Biosuplar-5» SPR-spectrometer sensory chip for the study of polyamines effect on functional activity of transcription factors and expression of oncogenes dependent on them // Український медичний альманах. — 2008. — Т. 11, № 3. — С. 95-105.
 3. Glavin O.A., Mikhailenko P.M., Zaletok S.P., Gulua L. Effects of biocomposites from green tea and black tea on endogenous synthesis, metabolism and genotoxic effects of carcinogenic N-nitrosodimethylamine //Еxp. Oncol. — 2008. — Vol. 30, N 4. — P. 306-314.
 4. Shlyakhovenko V.A. Ribonucleases in tumor growth // Exp. Oncol. — 2009. — Vol. 31. — P. 127-133.
 5. Zaletok S.P., Orlovsky A.A., Gogol S.V., Samoylenko E.A., Klenov O.A., Malitska I.V., Gulua L. Influence of plant polyphenols on metabolism of polyamines and expression of proteins, products of some oncogenes in experimental tumors // Укр. журнал клін. та лаб. медицини. — 2009. — Т. 4, № 3. — С. 96-101.
 6. Кленов О.В., Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С.В., Бурлака Д.П. Перспективи застосування соєвих продуктів у лікувальному харчуванні онкологічних хворих // Онкологія. — 2009. — Т. 11, № 3. — С. 232-236.
 7. Орловський О.А., Залєток С.П.,Шаркова Н.О. Експериментальні дані до питання про диференційний підхід до лікувального харчування соєвими продуктами при пухлинах різного ступеня гормонзалежності // Укр. журнал клін. та лаб. медицини. — 2009. — Т. 4, № 4. — С. 152-157.
 8. Залєток С.П., Шляховенко В.О., Орловський О.А., Гоголь С.В., Кленов О.О., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В., Самойленко О.А., Мілінєвська В.О. Дослідження можливості підсилення протипухлинної дії глікопептидних вакцин за допомогою рослинних поліфенолів // Вісник фармакології та фармації. — 2010. — № 7. — С.13-18.
 9. Шляховенко В., МосиенкоВ., Яниш Ю. и др. Влияние микрофрагментов реконструированного хроматина, противоопухолевой вакцины и их сочетания на рост меланомы в эксперименте // Вісник фармакології і фармації. — 2010. — № 9. — С. 28-32.
 10. Zaletok S., Gulua L., Gogol S., Orlovsky A., Samoylenko E., Klenov O., Chekhun V., Mchedishvili N., Omiadze N., Abutidze M. Antioxidant, antitumor and antitoxic activities of biocomposite from green tea and red wine lees // Современная медицина. — 2010. — Т. 16, № 3. — С. 29-31.
 11. Samoylenko O., Zaletok S., Orlovsky O., Gogol S. Additive antitumor effect of plant polyphenols and synthetic inhibitors of polyamines biosythesis // Experim. Oncol. — 2011. — V.33, N 3. — P. 186-189.
 12. Шляховенко В.О., Артамонова Г.Б., Яніш Ю.В. Антиметастатична дія глікопептидної протипухлинної вакцини //Фармакологія та лікарська токсикологія. —2011, №6. — С.12-24.
 13. Залєток С.П. Роль поліамінів в канцерогенезі та пухлинному рості // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ, 2010. — С. 354-369.
 14. Шляховенко В.О. Ферменти і рак //Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ, 2010. — С. 321-334.
 15. Raichenko O.I., Mosienko V.S., Shlyakhovenko V.O., Derevyanko O.V., Yanish Yu.V., Karnaushenko O.V. Combined action of low Temperature and magnetic field of different intensities on growth of some bacterial species in vitro // J.Health. — 2012. — Vol. 4, № 4. — P. 249-252.
 16. Кленов О.О. Вплив споживання тваринами соєвих продуктів з різним вмістом біологічно активних речовин (поліфенолів) на рівень орнітиндекарбоксилази та вміст поліамінів в експериментальних пухлинах // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2012. — № 2. — С. 37-43.
 17. Жиленко В.В., Залєток С.П. Дослідження впливу екстракту фенугрека на ріст карциноми молочної залози Са755 у мишей // Укр. журнал клін. і лаб. медицини. — 2012. — Т. 4, № 3. — С. 96-101.
 18. Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Експресія молекулярних маркерів (NF-κB, ER, PR, Her2/neu) в пухлинах хворих на рак грудної залози // Онкология. — 2012. — Т. 14, № 2 (52). — С. 145-149.
 19. Shapochka D.O., Zaletok S.P., Gnidyuk M.I. Relationship between NF-κB expression and molecular profile (ER, PR, Her2/neu, Ki67, p53) in tumors of patients with breast cancer // Exp. Oncol. — 2012. — Vol. 34, N. 4. — P.358-363.
 20. Залєток С.П., Шляховенко В.О., Вербіненко А.І., Гоголь С.В., Кленов О.О., Гулуа Л.К. Вплив синтетичних та природних модифікаторів обміну поліамінів на розвиток експериментального лейкозу у мишей та рівень метилування ДНК в лейкозних клітинах // Онкологія. — 2012. — Т.14, №2 (52). — С.145-149.
 21. Мосієнко В., Кущевська Н., Бурлака А. та ін. Фізико-хімічні, фармако-токсикологічні та протипухлинні властивості ФНЗ (експериментальні дослідження) // Онкология. — 2012. — Т. 14, № 1. — С. 13-18.
 22. Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Молекулярно-біологічні особливості раку грудної залози // Клиническая онкология. — 2013. — № 2. — С. 138-142.
 23. Lukianova N.Yu., Naleskina L.A., Bezdenezhnykh N.O., Kunskaya L.M., Demash D.V., Yanish Yu.V., Todor I.N., Chekhun V.F. Reactive changes of cytophysiological properties, molecular-biological profile and functional metabolic status of cells in vitro with different sensitivity to cytostatic agents under the influence of magnetic fluid // Cancer Research Journal. — 2013. — Vol. 1, N. 1. — P. 7-14.
 24. Жиленко В.В., Залеток С.П. Влияние фенугрека на уровень малонового диальдегида в органах и некоторые гематологические показатели у животных с перевивными опухолями // Сибирский онкологический журнал. — 2013. — №.2 (56). — С. 58-61.
 25. Yanish Yu.V., Artamonova G.B., Shlyakhovenko V.O. Glycopeptide vaccine on DNA-histone carrier and its impact on ζ-potential of effector cells for experimental treatment of lymphoblastic leukemia // Exp. Oncol. — 2013. — Vol. 35, № 3. — P. 198-201.
 26. Мосиенко В.С., Шляховенко В.А., Яниш Ю.В., Карнаушенко Е.В., Куртсеитов Л.К., Милиневская В.А., Вербиненко А.В. Биотерапия опухолевой болезни // Лучевая диагностика. Лучевая терапия. — 2013. — № 2-3. — С. 76-87.
 27. Samoilenko O., Zaletok S., Chekhun V. The 11th International Congress on Targeted Anticancer Therapies Paris, 4-6 March 2013 (TAT 2013) // Exp. Oncol. — 2013. — Vol. 35, № 3. — P. 231-235.
 28. Shapochka D.O., Zaletok S.P., Gnidyuk M.I. Expression of Molecular Markers in Tumours of Patients with Breast Cancer // J. Cytol. Histol. — 2013. — Vol. 4, Issue 4. — P. 184-189.
 29. Мосиенко В.С. Гипоксия тканей организма при опухолевом процессе и возможности ее использования при лечении больных онкологического профиля // Онкологія — 2013. — том 15, №4. — С.313-319.pdf
 30. Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Особливості експресії NF-κB та ODC у пухлинах хворих на рак молочної залози з різним молекулярним профілем // Онкологія — 2014. — том 16, №1. — С.33-39.pdf
 31. Шляховенко В.О., Вербиненко А.В., Міліневська В.О. Епігеномні зміни в клітинах експериментального лейкозу при блокуванні синтезу поліамінів // Онкологія — 2014. — том 16, №1. — С.17-22.pdf
 32. Орловский А.А., Кленов О.А., Залеток С.П., Чехун В.Ф. Применение реакции канцеролиза для первичного скрининга противоопухолевой активности продуктов лечебного питания // Сибирский Онкологический Журнал. — 2014. — том 61, №1. — С.29-32.pdf
 33. Шляховенко В.О., Міліневська В.О. Визначення активності орнітиндекарбоксилази //Лаб. діагностика — 2014. — том 1, №67. — С. 36-38.
 34. Ivanova T.S., Krupodorova T.A., Barshteyn V.Y., Artamonova A.B., Shlyakhovenkо V.A. Anticancer substances of mushroom origin // Exp. Oncol. — 2014. — Vol. 36, N2. — P. 58-66.
 35. Samoilenko О.А., Milinevska O.A., Karnaushenko O.V., Shlyakhovenko V.A., Zaletok S.P. Effect of the polyamine metabolism inhibitors on tumor growth and metastasis of Lewis lung carcinoma in mice // Exp. Оncol. — 2015. — Vol.37, N2. — P. 1-3.
 36. Яніш Ю.В., Гончар М.В., Артамонова А.Б., Карнаушенко О.В. Вплив модуляторів рівня аргініну і поліамінів на метаболічну активність макрофагів, цитолітичну активність спленоцитів та на їх електрокінетичні властивості у мишей з лейкозом L 1210 // Клінічна онкологія — 2015. — № 2. — C.
 37. Яніш Ю.В., Гончар М.В., Гоголь С.В., Кленов О.О., Бентрад В.В. Вплив модуляторів метаболізму аргініну і поліамінів на поверхневий електричний заряд клітин карциноми Lewis (LLC) in vivo та на їх проліферативну активність в культурі // Клінічна онкологія — 2015. — № 2. — C.
 38. Мосієнко В.С., Кущевська Н.Ф., Шляховенко В.О., Карнаушенко О.В. та ін. Вплив ФНОЗ, їх композитів та модуляторів обміну поліамінів на ріст асцитного лімфолейкозу L1210 у мишей // Фармакологія та лікарська токсикологія — 2015. — №1 (42). — С. 59-67.
 39. Мосієнко В.С., Кущевська Н.Ф., Шляховенко В.О., Бурлака А.П., Куртсеїтов Л.К., Карнаушенко О.В., Вербиненко А.В. Вплив феромагнітних наночастинок заліза та їх композитів на ріст і метастазування карциноми легені Льюїс та солідної пухлини Ерліха // Клінічна онкологія — 2015. — №2. — С.
Патенти
 1. Патент України на корисну модель №40714 «Застосування біокомпозиту на основі поліфенолів зеленого чаю для лікування онкологічних захворювань» / Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С., Хаєцький І.К., Тодор І.М., Чехун В.Ф. // Бюл. № 8, 2009.
 2. Патент України на корисну модель № 45097 «Спосіб лікування злоякісних пухлин» / Залєток С.П., Самойленко О.А., Орловський О.А., Кленов О.О., Гоголь С.В., Малицька І.В., Жиленко В.В. // Бюл. № 20, 2009.
 3. Патент України на корисну модель № 45210 «Спосіб інтегральної оцінки неспецифічної резистентності організму щодо злоякісних пухлин за допомогою реакції канцеролізу» / Орловський О.А., Чехун В.Ф. // Бюл. №20, 2009.
 4. Патент України на корисну модель № 49686 «Спосіб тестування харчових продуктів на протипухлинну активність» / Орловський О.А., Залєток С. П., Кленов О.О., Самойленко О.А., Чехун В.Ф. //Бюл. № 9, 2010.
 5. Патент України на корисну модель № 51141 «Спосіб тестування нецитотоксичних лікарських препаратів на протипухлинну активність» / Орловський О.А., Залєток С. П., Чехун В.Ф. // Бюл. № 13, 2010.
 6. Патент України на корисну модель № 53314 «Соєвий харчовий продукт з протипухлинною активністю та спосіб його одержання» / Чехун В. Ф., Долінський А. А., Орловський О. А., Терлецька Я. Т., Залєток С. П., Шаркова Н.О., Кленов О.О., Жукотський Е. К. // Бюл. № 19, 2010.
 7. Патент України на корисну модель №48694 «Протипухлинна вакцина на основі міцелярного комплексу глікопептид CpG-ДНК» / В.О. Шляховенко, С.В. Олішевський, Ю.В. Яніш, В.О. Міліневська, В.В. Козак // Бюл. N6, 2010.
 8. Патент України на корисну модель № 69292 «Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміотерапії злоякісних пухлин» / Залєток С.П., Орловський О.А., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Самойленко О.А., Гоголь С.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В. // Бюл. № 8/2012.
 9. Патент України на корисну модель №74937 «Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників» / Шляховенко В.О., Орловський О.А. // Бюл. № 21/2012.
 10. Патент України на корисну модель №75710: «Стандартизований спосіб експериментальної оцінки побічної токсичності лікувальних чинників» / Шляховенко В.О., Орловський О.А. // Бюл.№ 23/2012.
 11. Патент України на винахід №100000 «Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміотерапії злоякісних пухлин» / Залєток С.П., Орловський О.А., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Самойленко О.А., Гоголь С.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В. // Бюл. № 21/2012.
 12. Шляховенко В.О., Орловський О.А. Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників // Патент України на винахід № 104343. — Бюл. №2. — 2014.
 13. Шляховенко В.О., Орловський О.А. Стандартизований спосіб експериментальної оцінки побічної токсичності лікувальних чинників // Патент України на винахід № 104495. — Бюл. №3. — 2014.
Інновації
 • Запропонована концепція застосування композиту поліфенолів зеленого чаю в комплексному лікуванні онкологічних захворювань.
Співпраця
 • Університет штату Арізона (м. Туксон, США; тема досліджень: «Вивчення молекулярних механізмів впливу поліамінів на ріст злоякісних пухлин»)
 • Інститут біохімії і біотехнології ім. Дурмішидзе АН Грузії (м. Тбілісі, Грузія; тема досліджень: «Вивчення протипухлинних і антиоксидантних властивостей рослинних поліфенольних біокомпозитів»)
 • Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України (тема досліджень: «Створення дослідницького та лікувального обладнання для кріо-магнітного та акустично-магнітного впливу на пухлинний ріст»)
 • Інститут колоїдної хімії і хімії води ім. Думанського НАН України (вивчається протипухлинна активність феромагнітних наночастинок заліза та інших металів, створених в Інституті колоїдної хімії і хімії води)
Кадри

Підготовка наукових кадрів

 • Артамонова Г.Б. — захистила дисертаційну роботу на ступінь кандидата біологічних наук за темою: «Оцінка протипухлинної ефективності полісахаридної фракції з плодового тіла гриба LENTINUS EDODES і глікопептидної вакцини на різних моделях пухлинного росту» за спеціальністю 14.01.07 — «онкологія» (2012)
 • Жиленко В.В. — захистила дисертаційну роботу за темою: «Біохімічні механізми протипухлинної активності фенугрека (Trigonella foenum graecum L.)» та отримала ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 — «біохімія» (2014 р.)
 • Кленов О.О. — захистив дисертаційну роботу на ступінь кандидата біологічних наук за темою: «Ріст пухлин у лабораторних тварин при включенні в раціон харчування продуктів із соєвих бобів» (2015 р.)
 • Шапочка Д.О. — провідний інженер відділу — виконує дисертаційну роботу на тему: «Предиктивне та прогностичне значення молекулярно-біологічних маркерів (NF-kB та інших) у хворих на рак грудної залози» (у липні 2015 р. планується попередній захист дисертації на засіданні відділу)
 • Самойленко О.А. — молодший науковий співробітник відділу — виконує дисертаційну роботу на тему: «Модифікація обміну поліамінів природними поліфенолами в експериментальних моделях пухлинного росту» (у жовтні 2015 р. планується попередній захист дисертації на засіданні відділу)

У відділі виконують дипломні і курсові роботи студенти вищих навчальних закладів м. Києва:

 • Климчук Ю.Ю. (студентка біологічного факультету, кафедри біохімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка) — виконала на базі відділу та захистила магістерську роботу «Вплив рослинних поліфенолів на рівень експресії білків — продуктів генів в пухлинних клітинах різного генезу за умов виснаження поліамінів» (2013)
 • Книрік М.А. (студентка 4 курсу факультету біотехнології і біотехніки, кафедри біоінформатики Київського політехнічного інституту) — виконала на базі відділу дипломну роботу «Активність та рівень експресії iNOS в пухлинних клітинах в умовах дії синтетичних та природних інгібіторів синтезу поліамінів» (2015 р.)
 • Гордієнко І.С. (студентка 4 курсу факультету біотехнології і біотехніки, кафедри біоінформатики Київського політехнічного інституту) — виконала на базі відділу дипломну роботу «Аргіназна активність та рівень експресії ОДК в пухлинних клітинах в умовах дії синтетичних та природних інгібіторів синтезу поліамінів» (2015 р.)
Нагороди
 • Премія ім. О.В. Палладіна Президії АН України (1989 р.) за монографію Бердинских Н.К., Залеток С.П. Полиамины и опухолевый рост. — Киев: «Наукова думка», 1987. — 141с.
 • Державна премія України в галузі науки і техніки «За розробку технології отримання церулоплазміну та дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей» (В.Ф. Чехун, В.О. Шляховенко, Н.К. Бердинських, В.М. Півнюк, Н.М. Лялюшко) (2007 р.)
 • Артамонова Г.Б. — 2-а премія за кращу доповідь «Антиметастатична дія полісахаридної фракції, виділеної з плодового тіла гриба Lentinus edodes» на VII Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні питання біологічної фізики та хімії», квітень 2011 р., Севастополь, Україна
 • Климчук Ю.Ю. — диплом за кращу доповідь «Вплив глікопептидної вакцини і поліфенолів зеленого чаю на ріст лімфолейкозу L1210 у мишей та експресію в лейкозних клітинах білків, продуктів генів c-myc та p53» на VII Міжнародній науковій конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», квітень 2011 р., Львів, Україна
 • Мосієнко В.О. — Відзнака Національної Академії Наук України за професійні здобутки №549 від 12.02.2014 р.
 • Жиленко В.В. — Почесна грамота від Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (2014 р.)

Стипендії

 • Жиленко В.В. — Стипендія Президента України для молодих вчених (2014-2015 рр.)
Історія

 

zaletok-s-p

6 | 2017-01-13  5110