Інформація

Прийом до аспірантури у 2018 р.: Оголошення    Заява на вступ до аспірантури    Структура реферату

Відділ радіобіології та екології

avatarЗав. відділу — Михайленко Віктор Михайлович

к.б.н.

Тел +38 (044) 259-05-93
E-mail mvmik@yahoo.com
Пріоритетні напрямки
 • Вивчення механізмів впливу іонізуючих і неіонізуючих випромінювань та хімічних канцерогенонебезпечних факторів навколишнього середовища на молекулярні і клітинні процеси онкогенезу та розробка засобів його модифікації
Ключові слова екзогенні оксиди азоту, іонізуюча радіація, канцерогенні фактори зовнішнього середовища, комбінована дія екологічних факторів різної природи

 

Дослідження

У відділі виконуються такі базові теми

 • "Дослідження ролі NO-опосередкованих реакцій в реалізації дії екзогенного оксиду азоту та іонізуючого випромінювання при рості та метастазуванні пухлин"
 • "Дослідження комбінованої дії оксидів азоту та малих доз іонізуючої радіації на перебіг вільно-радикальних процесів, розвиток генетичної нестабільності та підвищення ризику онкологічних захворювань"

Крім того, проводиться виконання низки додаткових тем, а саме:

 • "Вплив ROS-генеруючих систем на поліамін- та NO-опосередковані сигнальні мережі при розвитку та метастазуванні експериментальних пухлин"
 • "Дослідження стану окисного метаболізму та рівень дестабілізації геному соматичних клітин хворих із злоякісними новоутвореннями" рамках цільової наукової програми НАН України "Фундаментальні основи геноміки і протеоміки"
 • "Дослідження впливу вуглецевих наночастинок на біологічні системи та оцінка їх ролі у підвищенні онкологічного ризику» в рамках Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали"

Базові наукови напрямки

Дослідження молекулярних та клітинних механізмів, що визначають реакцію організму на дію канцерогенонебезпечних факторів навколишнього середовища (екзогенні оксиди азоту, NO, хімічні канцерогени та їх попередники, іонізуюча та неіонізуюча радіація, наночастинки), та розробка засобів модифікації онкогенезу. Крім того, відділ приймає безпосередню участь у роботі Комітету з канцерогенних факторів і профілактики раку, з ініціативи та за участю якого було розроблено, укладено та затверджено МОЗ України Державного гігієнічного нормативу "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини"

В рамках цих напрямків робота спеціалістів відділу спрямована на:

 • Дослідження комбінованої дії фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища на розвиток генетичної нестабільності та підвищення онкологічного ризику в організмі
 • Вивчення механізмів радіочутливості людини та розробка засобів модифікації радіаційних ефектів
 • Вивчення впливу канцерогенонебезпечних факторів навколишнього середовища та наночастинок на системи, що забезпечують протипухлинну резистентність організму
 • Дослідження впливу вуглецевих наночастинок на біологічні системи та оцінка їх ролі у підвищенні онкологічного ризику

Комплексні проекти

 • «Взаємодія наноструктурних матеріалів з нормальними та пухлинними клітинами, розробка методів доставки, безпека їх використання" в рамках цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій». Замовник: Національна академія наук України.
 • "Дослідження механізмів біологічної дії мінеральних вод з підвищеним вмістом біологічно активних мікрокомпонентів Прикарпатського регіону" в рамках "Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища". Замовник: Інститут геологічних наук НАН України.
 • "Дослідження механізмів біологічної дії мінеральних вод з підвищеним вмістом біологічно активних мікрокомпонентів Закарпатського регіону" в рамках "Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища". Замовник: Інститут геологічних наук НАН України.
 • "Дослідження особливостей біологічної дії природної мінеральної води із св. 1-Л Лучинецького родовища Івано-Франківської обл. України". Договір №15/2011. Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю спільне українсько-польське підприємство "Галпласт".
 • "Дослідження мутагенної активності препарату L-лізину есцинат, концентрат для приготування розчину для ін'єкцій, 1 мг/мл у мікроядерному тесті на клітинах кісткового мозку щурів". 2011 р. Замовник: АТ «Галичфарм».

У відділі впроваджено та адаптовано до використання сучасні методи досліджень:

 1. ЯМР – спектроскопія, яка застосовується для дослідження молекулярних механізмів канцерогенезу, пухлинного росту, розвитку лікарської резистентності, а також для розробки нових та вдосконалення існуючих методів ранньої діагностики онкологічних захворювань, розробки нових препаратів та модифікуючих агентів для хіміотерапії раку.
 2. Проточна цитофлюориметрія.
 3. Застосування високоспецифічних зондів для вивчення активності індуцибельних синтаз оксиду азоту.
 4. Дослідження розвитку генетичної нестабільності методом горизонтального гель-електрофорезу ізольованих клітин, аберацій хромосом.
 5. Імуноферментний аналіз та Western Blot.
Гранти
 1. Грант № 5.18.5.46 в рамках Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки.
 2. Комплексний проект № 96\10 – Н: «Взаємодія наноструктурних матеріалів з нормальними та пухлинними клітинами, розробка методів доставки, безпека їх використання», 2010-2014 р.р.
 3. Грант: «Розроблення іонних та рентгенівських мікропучків з використанням електростатичних прискорювачів та дослідження радіаційних пошкоджень клітин». УНТЦ № 5728, 2012-2014 р.р.
Конференції
Публікації

Монографії та глави в монографіях

 1. Шестопалов В.М., Моисеева Н.П., Ясевич Г.П., Дружина М.О. Бальнеологічні властивості вод // Формування мінеральних вод України / За ред. В.М. Шестопалова. – К.: Наукова думка, 2009. – С. 151-153.
 2. Шестопалов В.М., Моисеева Н.П., Дружина М.О. Залізисті мінеральні води // Формування мінеральних вод України / За ред. В.М.Шестопалова. – К.: Наукова думка, 2009. – С. 226-234.
 3. Михайленко В.М. Навколишнє середовище і рак // Онкологія: Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. – К.: Здоров'я України, 2010. – С. 119-133.
 4. Главін О. А. Хімічний канцерогенез / Онкологія: Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. – К.: Здоров'я України, 2010. – С. 35-52.
 5. Дружина М.О., Дьоміна Е.А., Липська А.І. Радіаційний канцерогенез / Онкологія: Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. – К.: Здоров'я України, 2010. – С. 53–66.
 6. Моісеєв А. Ю., Дружина М.О., Моісеєва Н.П., Шестопалов В.М. Біологічні аспекти застосування природних мінеральних вод. – Київ, 2010. – 147 с.
 7. Демина Э.А, Гриневич Ю.А Радиационно-индуцированные цитогенетические эффекты соматических клеток у больных раком щитовидной железы // Рак щитовидной железы / Под. ред. Ю.А. Гриневича, А.А. Чумака. – К.: Здоров'я, 2011. – С. 66-100.
 8. Моисеев А.Ю, Родионова Н.К., Моисеева Н.П., Дружина Н.А. Применение минеральных вод типа "Нафтуся" при радиационных воздействиях // Новые бальнеологические свойства минеральных вод типа "Нафтуся" – 2012.
 9. Иванкова В.С., Демина Э.А. Проблемы резистентности опухолей в радиационной онкологии. Клинические и радиобиологические аспекты. – Київ: Здоров'я, 2012. – 190 с.
 10. Моисеев А. Ю., Дружина Н.А. Исследование биологического действия отдельных фракций органического вещества в составе минеральных вод типа «Нафтуся». – Черновцы: Букрек, 2013. – С. 362-365.

Статті

 1. Михайленко В.М., Дьоміна Е.А., Главін О.А., Музальов І.І. Спосіб оцінки небезпеки поєднаної дії екзогенних оксидів азоту та малих доз іонізуючої радіації на організм людини. Інформац. лист. Київ. – МОЗ України. – 2013.– № 92. – 6 с.
 2. Domina E.A., Chekhun V.F. Experimental validation of prevention of the development of stochastic effects of low doses of ionizing radiation based on the analysis of human lymphocytes' chromosome aberrations // Experimental Oncology. – 2013. – Vol. 35, No 1. – Р. 65–68.
 3. Музальов І., Ганжа О., Маковецька Л., Михайленко В. Порушення про-антиоксидантного балансу як механізм виникнення генотоксичних пошкоджень в організмі за поєднаної дії екзогенних оксидів азоту та малих доз іонізуючої радіації при пухлинному рості // Environment and Health. – 2013. – № 4. – С. 32–39.
 4. Ryabchenko N., Rodionova N., Sychevska I., Muzalov I., Mykhailenko V., Druzhina M. Genotoxic effects of radiation and hyperthermia in linear mice with different radiation sensitivity // Cytology and Genetics. – 2013. – Vol. 47, No 1. – P. 39–43.
 5. Музальов І.І., Михайленко В.М. Порушення процесів репарації ДНК за поєднаної дії екзогенних оксидів азоту та іонізуючої радіації // Збірник наукових статей ІV Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю «Екологія 2013», Вінниця, 2013. – Вінниця: Вид-во-друкарня ДІЛО, 2013. – С. 382–384.
 6. Mikhailenko V.M., Diomina E.A., Muzalov I.I., Gerashchenko B.I. Nitric oxide coordinates development of genomic instability in realization of combined effect with ionizing radiation // Experimental Oncology. – 2013. – Vol. 35, No 1. – P. 58–64.
 7. Gerashchenko B.I., Ryabchenko N.M., Glavin O.A., Mikhailenko V.M. The long-range cytotoxic effect in tumor-bearing animals // Expеrimental Oncology. – 2012. – Vol. 34, No 1. – Р. 34-37.
 8. Druzhina N.A., Shestopalov V.M., Moiseev A.Yu., Rodionova N.K., Ganzha E.B., Makovetskaya L.I., Moiseeva N.P. The influence of mineral waters of Luchinetsk deposit on the organism oxidation metabolism // Journal of water chemistry and technology. – 2012. – Vol. 34, № 4. – P. 205-210.
 9. Дьоміна Е.А., Іванкова В.С. Радіаційна резистентність пухлин: причини та механізми // Укр. радіол. журнал. – 2012. – Т. ХХ, № 4. – С. 151-153.
 10. Ryabchenko N.M., Glavin O.A., Shtefura V.V., Anikusko M.F. Chromosomal radiosensitivity in Ukrainian breast cancer patients and healthy individuals // Experimental Oncology. – 2012. – Vol. 34, No 2. – P. 1-4.
 11. Дьоміна Е.А., Демченко О.М. Формування хромосомної нестабільності лімфоцитів периферичної крові людини за умов комбінованого впливу іонізуючої радіації та нітрозоглутатіону // Архів клін. та експер. медицини. – 2012. – Т. 21, № 2. – С. 149-151.
 12. Маковецька Л.І., Ганжа О.Б., Родіонова Н.К., Дружина М.О., Михайленко В.М. Динаміка вільнорадикальних процесів у тварин після тривалого впливу оксидів азоту та іонізуючого випромінювання // Ядерна фізика та енергетика. – 2012. – Т. 13, № 4. – С. 366 – 371.
 13. Михайленко В.М., Дьоміна Е.А., Музальов І.І., Главін О.А., Демченко О.М. Генотоксичні ефекти комбінованої дії оксидів азоту та іонізуючої радіації на молекулярному та хромосомному рівні лімфоцитів периферичної крови // Довкілля та здоров'я. – 2012. – № 4. – С. 11-16
 14. Михайленко В.М., Михайленко П.М., Головіна І.C. Маркери нітрозативного стресу при інгаляційній дії оксидів азоту в нормі та при пухлинному рості // Сучасні проблеми токсикології, 2011.-№4. – С. 56-61.
 15. Дьоміна Е.А., Бариляк І.Р. Медико-генетичні наслідки радіаційних аварій // Цитология и генетика, 2010. - № 3. – С. 73-81.
 16. Ryabchenko N.M. Cancer prevention today: from healthy lifestyle and early detection to integrative multidisciplinary prevention and treatment// Experimental Oncology.- 2010. - Vol. 32, No 2. – P. 114-116.
 17. Shestopalov V.M., Moiseev A.Yu., Rodionova N.K., Druzhina N.A., Moiseeva N.P. The impact of medicinal mineral waters, type Naftusya, on the composition of blood serum of radiated animals // Journal of water chemistry and technology. – 2010. – Vol. 32, N. 2. – P. 121-126.
 18. Михайленко В.М. Вплив екзогенних оксидів азоту на рівень нітрозильних комплексів у крові щурів в нормі та при пухлинному рості //Довкілля і здоров'я. – 2010, №3 (54). – с.41-52.
 19. V. Mikhailenko, L. Ieleiko, A. Glavin, J. Sorochinska. Biomarkers of nanoparticles impact on biological systems. // Nanomaterials: Risks and Benefits. Series: NATO Science for Peace and Security Series; Subseries: NATO Science for Peace and Security © 2009 Springer. ISBN:978-1-4020-9490-3. P. 67-82.
 20. Дьоміна Е. А., Рябченко Н. М., Бариляк І. Р. Дослідження внеску процесів репарації у формування індивідуальної радіочутливості людини на хромосомному рівні // Цитология и генетика. – 2008. – Т.42. - № 2. – С. 42-45.

Методичні рекомендації

 1. «Визначення внеску радіаційно індукованої компоненти у захворюваність населення, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях». На основі динамічних спостережень за станом здоров'я серед населення, що мешкає на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС розроблено методику визначення початку, амплітуди та часу реалізації захворювань за багатьма нозологічними одиницями.
 2. «Застосування мінеральної води типу "Нафтуся" для санаторно - курортної та позакурортної профілактики радіаційних порушень у населення, яке проживає на територіях, забруднених після аварії на Чорнобильській АЕС». Розроблено схеми застосування мінеральних вод типу "Нафтуся" при тривалих надходженнях радіонуклідів в організм.
 3. «Цитогенетична оцінка ступеня гострої променевої хвороби». Визначено інформативний комплекс цитогенетичних показників радіаційного ураження лімфоцитів для діагностики ступеня гострої променевої хвороби в процесі інтенсивної терапії хворих.
 4. «Цитогенетичний спосіб визначення індивідуальної радіочутливості людини з метою первинної профілактики радіогенного раку». Розроблено цитогенетичний спосіб виявлення осіб з підвищеною індивідуальною радіаційною чутливістю організму, рекомендований до використання в комплексних обстеженнях окремих контингентів населення в системі МОЗ України.
Патенти
 1. Патент на корисну модель № 46933 «Модель сплайнової регресії і урахування індивідуальної радіаційної чутливості людини для реконструкції дози опромінення по хромосомних абераціях» зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.01.2010 р.
 2. Патент на корисну модель № 60065 «Спосіб протонного ЯМР спектроскопічного визначення індукції диференціювання або апоптозу в популяціях клітин». Зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.06.2011.
 3. Патент на корисну модель № 50133 «Спосіб зниження променевих навантажень на організм» зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2010 р.
 4. Патент на корисну модель № 61604 «Спосіб зниження частоти спонтанних та радіаційно-індукованих генетичних пошкоджень в соматичних немалігнізованих клітинах людини» МПК (2011.01) А. 61 N 5/00/ Опубл. 25.07.2011. Бюлл. № 14.
 5. Патент України № 67007 «Спосіб первинної профілактики радіогенного раку». – 25.01.2012. – Бюл., 2012. - № 2.
Законодавство

Державні нормативні документи

 1. Державний гігієнічний норматив "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів канцерогенних для людини." Підготовано в складі експертної групи Комітету з питань гігієнічного регламентування при МОЗ України. Київ, 2012.
 2. Методичні вказівки „Організація і проведення гігієнічної паспортизації канцерогенонебезпечних виробництв". Підготовано в складі експертної групи Комітету з питань гігієнічного регламентування при МОЗ України. Київ, 2012.
Кадри
 1. 2012 рік: Ганжа О.Б., н.с.: кандидатська дисертація «Визначення радіочутливості організму за показниками неспецифічної резистентності», спеціальність 03.00.01 – радіобіологія. Захист дисертації відбувся 23 квітня 2012 р. на засіданні Спецради Д 26.001.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 2. 2011 рік: Маковецька Л.І., н.с.: кандидатська дисертація «Особливості формування радіаційних ефектів в системі крові тварин за дії малих доз внутрішнього опромінення», спеціальність 03.00.01 – радіобіологія. Захищена 11.10.2011 в ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України».
 3. 2010 рік: Геращенко Б.І., н.с.: проведена переатестація дисертаційної роботи "Нові напрямки в дослідженні ендосимбіозу водоростей у Paramecium bursaria у світлі проточної цитометрії", яка була захищена в Хіросімському університеті (Японія) в 2001 р. Рішенням президії ВАК України від 1 липня 2010 р. присуджено науковий ступінь кандидата біологчних наук зі спеціальності 03.00.16 - екологія.
 4. 2008 рік: Ліпська А.І.: докторська дисертація «Дозоутворення, природа ранніх та ризики віддалених ефектів у тварин за тривалої дії радіонуклідів Чорнобильського викиду», спеціальність 03.00.01 – радіобіологія.
Співпраця
 1. Договір про наукове співробітництво з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» за темою «Дослідження ураження гемопоезу у опромінених тварин із залученням нових методів та засобів культивування кровотворних клітин».
 2. Договір про наукове співробітництво з Інститутом геологічних наук НАН України за темою «Дослідження радіомодифікуючих властивостей мінеральних вод України».
 3. Договір про співпрацю з Київською міською онкологічною лікарнею.
 4. Договір про наукове співробітництво з ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України «Дія активних форм кисню на функціональний стан біологічних систем у нормі та патології».
 5. Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, 2004 - 2010 р. – координація досліджень з застосування методу ЯМР для вивчення ролі зв'язаної води в структурі цитоплазматичних мембран нормальних та пухлинних клітин – договору про співпрацю немає.
 6. Інститут металофізики ім. Г.В. Кордюмова НАН України, 2008-2010 р. – координація наукової діяльності з вивчення впливу багатошарових вуглецевих наночастинок на живі системи – договору про співпрацю немає.
 7. Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, відділ комбінаторної хімії, 2007 – 2010 р. – встановлення структури нових хімічних сполук – договору про співпрацю немає.
 8. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, 2002 - 2013 р. – постійне поновлення „Переліку речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів канцерогенних для людини." – договору про співпрацю немає.
 9. Molecular Biology Laboratory, University of Lethbridge, Alberta, Canada and the National Research Centre for Radiation Medicine of the Academy of Medical Sciences of Ukraine (RCRM). Сollaborative research studies in occupational and environmental exposures to ionizing radiation.
 10. Laboratory of Molecular Toxicology, National Institute of Environmental Health Sciences, Bg. 101, A306, Research Triangle Park, NC 27709. Наукові консультації з питань молекулярної токсикології забруднювачів атмосферного повітря.
Нагороди
 1. 2010-2011 р.р. – м.н.с. Єлейко-Хемич Л.О., стипендія Президента України.
 2. 2012 – 2014 р.р. – провідний інженер Музальов І.І., стипендія Національної академії наук України.
Історія
9 | 2017-01-13  3620