Інформація

Осинський Сергій Петрович

osinsky-s-p

д.мед.н., проф., лауреат премії ім Р.Є. Кавецького НАН України, зав. відділу мікрооточення пухлинних клітин

Тел

+38 (044) 259-71-21

E-mail

osion@onconet.kiev.ua

Наукові інтереси

 • Патофізіологія пухлин, зокрема мікрооточення пухлинних клітин у контексті взаємодії пухлина-організм
 • Гіпоксія-асоційований молекулярний профіль пухлин людини, його вплив на пухлинну прогресію та роль у патогенезі мінімальної залишкової хвороби
 • Магнітна наногіпертермія злоякісних пухлин

Ключові слова

патофізіологія пухлинного росту, мікрооточення пухлини, гіпоксія, скрите метастазування, кістковий мозок, периферійна кров, пухлини людини, прогноз перебігу захворювання 

 

Наукова діяльність

Вища освіта

 • Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця (1969), спеціальність "лікувальна справа", аспірантура (спеціальність» онкологія», 1969-1972, Інститут проблем онкології АН УРСР)

Наукові ступені

 • Доктор медичних наук (тема дисертації "Обоснование применения индуцированной гипергликемии для повышения противоопухолевого эффекта химиотерапии и гипертермии", спеціальність "онкологія", 1987), старший науковий співробітник (спеціальність "онкологія", 1986), професор (спеціальність "онкологія", 1993)

Професійна діяльність

 • Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, вчений секретар інституту (1977-1984), провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії, завідувач відділу (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН України, 1972 – до тепер)
Організаційна робота

Науково-методична та організаційна робота

 • Заступник голови (з 1999 р.) спеціалізованої вченої ради D 26.155.01 з захисту дисертацій зі спеціальності "онкологія" (Київ, Україна)
 • Заступник головного редактора міжнародного журналу "Experimental Oncology" (ISSN 0204-3564); член редколегії журналу "Онкология" (Київ, Україна); член редколегії журналу «Променева діагностика, променева терапія» (Київ, Україна)
 • Член інформаційно-бібліотечної ради НАН України (з 1992 р.)

Членство в організаціях

 • Українське товариство онкологів
 • Українськое товариство патофізіологів
 • European Society for Hyperthermic Oncology (ESHO) (Rotterdam, The Netherlands) ( з 2001 р., член Ради ESHO - 2005 – 2008 рр.)
 • British Association for Cancer Research (BACR) (UK) (з 2003 р.)
 • European Assoiation for Cancer Research(EACR) (з 2004 р.)
 • International Society of Clinical Hyperthermia Indianapolis (ICHS) (Italy) (з 1989 р.). Член Ради директорів: 1989 – 2006 рр., Президент: 1994-1995 рр., Голова Ради директорів: 1995 – 1996 рр.
 • Germany Hyperthermic Society (DGH) (Wilhelmshaven, Germany) (почесний член з 2002 р.)
 • Member of Education and Training Working Group (OECI) (з 2009 р.)
Гранти

З 2010 р. по теперішній час

 • Керівник проекту № 111/10-Н(1)/10-Н у рамках цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій"
 • Керівник проекту #5213 (STCU)
 • Відповідальний виконавець проекту № 2.2.5.342 у рамках цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України „Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій"
Конференції
Публікації

Кількість публікацій: 243 наукових праць (монографії, статті, тези)

Вибрані монографії

 1. Осинский С., Глузман Д., Клифф Й., Гизе Н., Фрисс Г. Молекулярная диагностика опухолей: фундаментальне основы и практическое применение. Киев, ДИА, 2007, 247 с.
 2. Осинский С., Ваупель П. Микрофизиология опухолей. Київ, Наукова Думка, 2009, 256 с. (Примітка: переклад з англійської Глави 1 зроблено с.н.с. Л.М. Бубновською)
 3. Tumor Hypoxia in the Clinical Setting. Osinsky S., Friess H., Vaupel P., eds. Akademperiodyka, NASU, 2011, 272 с.

Розділи з книги

 1. Осинський С.П. Метаболічне мікрооточення пухлинних клітин // Онкологія: Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. – К.: Здоров'я України, 2010. – С. 197-218.
 2. Vaupel P, Osinsky S. Tumor hypoxia and acidosis and the response to chemotherapy. In: Tumor hypoxia in the clinical setting. Osinsky S, Friess H, Vaupel P. (eds.), Akademperiodykam Kiev, 2011, 93-110.
 3. Osinsky S, Kelleher D. Tumor-host interactions and metabolic microenvironment of cancer cells. ibid, 129-153.
 4. Bubnovskaya L, Kovelskaya A, Boldeskul I, Olijnichenko G, Osinsky S. Assessment of tumor hypoxia for prognosis: NMR spectroscopy study. ibid, 203-219.
 5. Osinsky S, Horsman M. Exploitation of tumor hypoxia in tumor therapy. Ibid, 232-243.

Вибрані статті

2008

 1. Campanella L, Favero G, Osinsky S, Sigan A, Tomasetti M. In Vitro Antioxidant Сapacity vs In Vivo Antimetastatic Effect of Anticancer Cobalt Complexes. Current Pharmaceutical Analysis 2008; 4: 44-52.

2009

 1. Бубновська Л.М., Ковельська А.В., Болдескул І.Є., Осинський Д.С., Меренцев С.П., Гончарук І.В., Олійніченко Г.П., Осинський С.П. Рівень гіпоксії у тканині раку шлунка та перебіг захворювання. Онкология 2009; 11:39-45.
 2. Osinsky S., Zavelevich M., Vaupel P. Tumor Hypoxia and malignant progression. Exp Oncol 2009; 31:80-86.

2010

 1. Бубновська Л.М., Ковельська А.В., Болдескул І.Є., Олійніченко Г.П., Осинський С.П. Прогностичне значення метаболічних співвідношень у тканині раку шлунка людини, визначених ЯМР-спектроскопією перхлорних екстрактів Променева діагностика, променева терапія 2010; №1:13-22

2011

 1. S. Osinsky, L. Bubnovskaya, I. Ganusevich, A. Kovelskaya, L. Gumenyuk, G. Olijnichenko., S. Merentsev. Hypoxia, Tumor Associated Macrophages, Microvessel Density, VEGF and Matrix Metalloproteinases in Human Gastric Cancer: Interaction and Impact on Survival. Clin Trans Oncol 2011;13:133-138.
 2. S. Solopan, А. Belous, A. Yelenich, L. Bubnovskaya, A. Kovelskaya, V. Chekhun, A. Podoltsev, I. Kondratenko, S. Osinsky Nanohyperthermia of malignant tumors. I. Lanthanum-strontium manganite magnetic fluid as potential inducer of tumor hyperthermia. Exp Oncol 2011;33:130-135.

2012

 1. Osinsky SP, Kelleher DK, Chekhun VF. "Tumor and Host" by R.E. Kavetsky (1962): Implications for the Past, Present and Future. Exp Oncol 2012;34:70-74;
 2. Ковельська А., Гуменюк Л., Осинський Д., Меренцев С., Бубновська Л. Показники ангіогенезу у тканині раку шлунка людини та їх клінічне значення. Онкология 2012; 14: 286-292.
 3. L. Bubnovskaya, A. Belous, A. Solopan, A. Podoltsev, I. Kondratenko, A. Rovelskaya, T. Sergienko, S. Osinsky. Nanohyperthermia of malignant tumors. II. In vivo tumor heating with manganese perovskite nanoparticles. Exp Oncol. 2012;34:336-339.

2013

 1. Belous A, Solopan S, Yelenich A, Bubnovskaya L, Osinsky S. Nanoparticles of ferromagnetic materials and possibilities of their application in the hyperthermia of malignant tumors. Proc. of 2013 IEEE XXXIII Int Sci Conf "Electronics and Nanotechnology (ELNANO)", Kyiv, Ukraine, April 16-19, 2013, pp. 280-4.
 2. Ганусевич І.І., Гуменюк Л.Д., Мамонтова Л.А., Меренцев С.П., Осинський С.П. Пухлиноасоційовані макрофаги та вміст активних форм желатиназ у тканині раку шлунка: зв'язок з виживаністю хворих. Онкологія. 2013;15:14-19.
 3. Антонов Є.О.,Гуменюк Л.Д., Мамонтова Л.А., Осинський Д.С. Пухлинні клітини у регіонарних лімфатичних вузлах хворих на рак шлунка з категорією Nо та їх клінічне значення. Онкологія. 2013;15:230-234.
Патенти

Патенти

 1. Патент на корисну модель №33260 "Спосіб визначення рівня гіпоксії в пухлині як фактора прогнозу перебігу раку шлунка" (10.06.2008). Автори патенту: Бубновська Л.М., Ковельська А.В., Болдескул І.Є., Осинський Д.С., Меренцев С.П., Осинський С.П.
 2. Патент на корисну модель №46852 «Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка» (11.01.2010). Автори патенту: Ганусевич І.І., Олійніченко Г.П., Осинський С.П.
 3. Патент на корисну модель №59969 "Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка" (10.06.2011). Автори патенту: Осинський С.П., Бубновська Л.М., Ганусевич І.І., Ковельська А.В., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П., Олійніченко Г.П.
 4. Патент на винахід №95753 "Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка" (25.08.2011). Автори патенту: Осинський С.П., Бубновська Л.М., Ганусевич І.І., Ковельська А.В., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П., Олійніченко Г.П.
 5. Патент на корисну модель №67294 «Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка» (10.02.2012). Автори патенту: Ганусевич І.І., Меренцев С.П, Осинський С.П.
 6. Патент на корисну модель №80013 "Спосіб наногіпертермії злоякісних пухлин" (13.05.2013). Автори патенту: Осинський С.П., Білоус А.Г., Бубновська Л.М., Ковельська А.В., Солопан С.О., Єленіч О.В., Подольцев О.Д., Кондратенко І.П.

Авторське право

 1. Авторське право на твір: база даних «Особливості функціонування онкогеному» (свідоцтво №43893, 2012);
 2. Авторське право на твір: комп´ютерна програма бази даних «Особливості функціонування онкогеному» (свідоцтво №43894, 2012).
Інновації
Нагороди, премії
 • Премія ім. Р.Є. Кавецького НАН України (2001)
 • Почесна Грамота Кабінету Міністрів України за багаторічну плідну наукову та науково-організаційну діяльність та з нагоди 90-річчя від дня заснування АН України (2008)
208 | 2016-08-30  3645
FaLang translation system by Faboba