Інформація

Дьоміна Емілія Анатоліївна

domina e aд.б.н., с.н.с.

Зав. відділу біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання

Тел  +38 (044) 259-05-93

E-mail edjomina@ukr.net


Наукові інтереси

 • Визначення індивідуальної радіочутливості організму людини з метою виявлення гіперчутливих осіб до опромінення серед різних категорій населення
 • Вивчення радіаційно-індукованої нестабільності геному людини за дії малих доз іонізуючих випромінювань
 • Розробка нової стратегії первинної профілактики виникнення та розвитку злоякісних новоутворень радіаційного ґенезу
 • Дослідження закономірностей та механізмів формування ко-мутагенезу в опромінених клітинах здорових осіб та онкологічних хворих
 • Радіобіологічне обґрунтування конформних методів терапевтичного опромінення онкологічних хворих на різних стадіях захворювання
 • Радіаційно-епідеміологічні дослідження на підставі даних фізичної, біологічної (променеві цитогенетичні маркери) дозиметрії та медичних наслідків опромінення
 • Пошук та обґрунтування модифікаторів променевих ефектів з метою подолання набутої радіорезистентності пухлинних клітин
 • Удосконалення фотодинамічної терапії поверхнево розташованих радіорезистентних пухлин

Ключові слова

 • індивідуальна радіочутливість організму, радіаційно-індукована хромосомна нестабільність, ко-мутагенез, радіаційний канцерогенез, малі дози опромінення, конформні методи радіаційної онкології, радіомодифікаторів
Освіта
 1. 1968-1974 рр. — Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедра генетики
 2. 1984 р. — дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «радіобіологія»
 3. 2002 р.- дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «радіобіологія» «Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС»

Професійна діяльність

 • 1970-2003 рр. — науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією цитогенетичної експертизи, провідний науковий співробітник Національного інституту раку МОЗ України;
 • 2003 р.-дотепер — провідний науковий співробітник відділу радіобіології, відділу радіобіології та екології, в. о. завідувача відділом біологічних ефектів іонізуючих та неіонізуючих випромінювань Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Науково-організаційна робота

 • Член Європейського та Українського радіобіологічних товариств
 • Член Української асоціації радіаційній медицини та радіаційного захисту
 • Член Проблемної комісії з медичної генетики МОЗ та НАМН України
 • Член спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій зі спеціальності «генетика»
 • Член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова
 • Член Вченої ради Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН Украіни
Гранти
 1. Грант НАТО № SFPP 984702 «Металеві нанокристали для високочутливого детектування біохімічних агентів», 2014-2017 рр.
 2. Грант НАН Украіни та Українського науково-технологічного центру (№ 5728) «Розробка апаратури для отримання іонних та рентгенівських мікропучків з використанням електростатичних прискорювачів та дослідження радіаційних пошкоджень клітин при адронній терапії: дослідження біологічної ефективності рентгенівських та протонних мікропучків» за Програмою «Цільові дослідження та розвиваючі ініціативи», 2012-2014 рр.
Конференції
 1. ХІІІ з’їзд онкологів і радіологів України, 26-28 травня 2016 р. Київ, Україна.
 2. International conference «Health effects of the Chornobyl Accident — 30 years aftermath» (18-19 April 2016, Kiev, Ukraine).
 3. VI З’їзд радіобіологічного товариства України 5-9 жовтня 2015 р. Київ, Україна.
 4. IV міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 15-17 квітня 2015 р., Київ, Україна.
 5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Радіоекологія-2014», 23-26 квітня 2014 р., Київ, Україна (подяка).
 6. Науково-практична конференція в рамках міжнародного форуму «Довкілля України» «Радіоекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки», 25-27 квітня 2013 р., Київ, Україна.
 7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми мультифакторної патології та порушень метаболізму», в рамках Міжнародного медичного форуму «Іновації в медицині — здоров'я нації», 16-17 квітня 2013 р., Київ, Україна.
Публікації

Кількість публікацій: понад 550 наукових праць, в тому числі 8 монографій; наукове відкриття в галузі нейтронної терапії онкологічних хворих (авторське свідоцтво №1480180 СССР МКИ), 10 патентів на корисні моделі, 5 методичних рекомендацій.

Вибрані монографії

 1. Дёмина Э.А. Радиогенный рак: эпидемиология и первичная профилактика. К.: «Наукова думка», 2016. — 196 с.
 2. Иванкова В.С., Демина Э.А. Проблемы резистентности опухолей в радиационной онкологии (клинические и радиобиологические аспекты). К.: Здоров’я, 2012. — 192с.
 3. Демина Э.А. Радиационно-индуцированные цитогенетические эффекты соматических клеток у больных раком щитовидной железы. Глава в монографии «Рак щитовидной железы» под.ред. Ю.А.Гриневича, А.А.Чумака, К.: Здоров’я, 2011. — С. 66-100.
 4. Демина Э.А., Пилинская М.А., Петунин Ю.И., Клюшин Д.А. Радиационная цитогенетика. К.: Здоров’я, 2009. — 368 с.

Вибрані статті

 1. Дёмина Э.А. Хромосомные аномалии в лимфоцитах крови первичных онкологических больных в послечернобыльском периоде //Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». — 2016. — №1(1). — С.20-25.
 2. Пилипчук О.П., Дьомiна Е.А. Закономiрностi формування комутагенезу в опромiнених соматичних клiтинах людини // Доповiдi НАН України. — 2015. — №8. — С.131-136.
 3. The Modifying effect of co-Mutagens on the frequency and spectrum of radiation-induced chromosome aberrations in human cells / E.A. Domina, O.P. Pylypchuk, V.M. Mikhailenko // Pharm Anal Acta. — 2015. — V.6. — № 6. — P.1-6.
 4. Дёмина Э.А. Эпидемиология радиогенного рака // Евразийский онкологический журнал. — 2015. — № 4(04). — С.108-118.
 5. Формирование хромосомной и микросателлитной нестабильности в клетках крови онкологических больных при комбинированном воздействии in vitro ионизирующей радиации и комутагенов / Э.А. Дёмина, В.С. Иванкова, Е.П. Пилипчук и др. // Доповiдi НАН України. — 2015. — №5. — С.166-173.
 6. Дёмина Э.А. Проблемные вопросы лучевой терапии онкологических больных с позиций радиобиологии // ScienceRise. — 2015. — Т.4. — №. 1(9). — С.11-16 .
 7. Дёмина Э.А. Проблема радиогенного рака щитовидной железы // ScienceRise. — 2015. — Т.2. — №4(7). — С.23-30.
 8. Дёмина Э.А. Значение радиобиологических иссдедований в развитии лучевой терапии онкологических больных // Радіобіологічний вісник. Інформ.-аналітичний бюлетень. — 2015 — № 1-2(54-55). — С.80-82.
 9. Дёмина Э.А. Лучевая диагностика и канцерогенный риск (взгляд радиобиолога) // Променева діагностика, променева терапія. — 2015. — №1. — С.59-64.
 10. Domina E.A. Medical radiography examinations and carcinogenic effects // Problemy radiatsiinoi medytsyny ta radiobiolohii. — 2014. — V.19. — P.35-47.
 11. Destabilization of human cell genome upon the combined effect of radiation and ascorbic acid / E.A. Domina, O.P. Pylypchuk, V.M. Mihaylenko // Experimental oncology. — 2014. — №4. — Р. 236-240.
 12. Дёмина Э.А., Пилипчук Е.П. Проблема радиационного канцерогенеза и первичная профилактика его развития // Евразийский онкологический журнал. — 2014. — №2. — С.38-47.
 13. Іванкова В.С., Дьоміна Е.А. Застосування конформної променевої терапії під час місцево поширених форм раку шийки матки з радіобіологічним супроводом // Укр. радіол. Журнал. — 2014. — №2. — С.80-84.
 14. Дёмина Э.А., Пилипчук Е.П. Модификация радиационно-индуцированных цитогенетических эффектов в культуре лимфоцитов человека под влиянием аскорбиновой кислоты // Вісник Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. — 2014. — Т.12, №1. — С. 20-25.
 15. Розробка нового підходу до апроксимації залежностей «доза-ефект» на генетичному рівні опромінених соматичних клітин людини / Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А., Дружина М.О. та інш. // Ядерна фізика та енергетика. — 2013. — Т.14. — №3. — С 299-303.
 16. Domina E.A., Chekhun V.F. Experimental validation of prevention of the development of stochastic effects of low doses of ionizing radiation based on the analysis of human lymphocytes chromosome aberrations // Experimental Oncology. — 2013. — V.35. — №1. — P.65-68.
 17. Дьоміна Е.А., Пилипчук О.П. Цитогенетичні аспекти комутагенезу // Архів клін. та експер. медицини. — 2012. — Т.21. — №2. — С.151-153.
 18. Дьоміна Е. Аргументация профилактики радиогенного рака на основе цитогенетических исследований // Экологический вестник. Минск. — 2011. — № 4 (18). — С.45-49.
 19. Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А. Cучасні радіобіологічні аспекти профілактики та терапії злоякісних новоутворень // Ядерні та радіаційні технології в Україні: можливості, стан і проблеми впровадження. — К.: ДПНВЦ «Пріоритети». — 2011. — С.248-254.
 20. Djomina E.A., Barilyak A.R. Medical and Genetic Consequences of Radiation Catastrophes //Cytology and Genetics. — 2010. — V.44. — №3. — P.186-193.
Патенти
 1. Патент на корисну модель 67007 України. Спосіб первинної профілактики радіогенного раку / Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А.; дата публікації — 25.01.2012. — Бюл., 2012. - № 2.
 2. Патент на корисну модель №61604 України, МПК А61N 5/00. Спосіб визначення частоти спонтанних та радіаційно-індукованих генетичних пошкоджень в соматичних немалігнізованих клітинах людини / Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А., Демченко О.М.; дата публікації 25.07.2011, Бюл. № 14.
Інновації
 1. Дьоміна Е.А. Михайленко В.М. Пилипчук О.П. Спосіб оцінки канцерогенної небезпеки за умов поєднаної дії малих доз іонізуючої радіації та препаратів з ко-мутагенними властивостями. Інформац. лист №202-2015/ Інститут експериментальної патології онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. — Київ, 2015. — 4 с.
 2. Михайленко В.М., Дьоміна Е.А., Главін О.А., Музальов І.І. Спосіб оцінки небезпеки поєднаної дії екзогенних оксидів азоту та малих доз іонізуючої радіації на організм людини. Інформац. лист. Київ. — МОЗ України. — 2013.– № 92. — 6 с.
 3. Цитогенетичний спосіб (G2-assay) визначення індивідуальної радіочутливості людини з метою первинної профілактики радіогенного раку / Дьоміна Е.А., Рябченко Н.М., Дружина М.О., Чехун В.Ф.: Методичні рекомендації. — Київ, 2007. — 28 с.
Нагороди, премії
 1. Подяка Радіобіологічного товариства України за високий професіоналізм та активну громадську позицію, гуманність, мужність, честь та розв’язання важливих проблем охорони здоров’я, а також за активну участь у науково-практичній конференції «Радіоекологія — 2014», 2014 р.
 2. Почесна грамота Національної академії наук України за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди 95 річчя Національної академії наук України, 2013 р.
469 | 2017-04-19  2555