Інформація

Прийом до аспірантури у 2018 р.: Оголошення    Заява на вступ до аспірантури    Структура реферату

Відділ мікрооточення пухлинних клітин

osinsky s p

Зав. відділу — Осинський Сергій Петрович

д.мед.н., проф., лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України, персональна сторінка

Тел +38 (044)259-71-21

E-mail osion@onconet.kiev.ua


Пріоритетні напрямки

 • Патофізіологія пухлин, зокрема мікрооточення пухлинних клітин у контексті взаємодії пухлина-організм
 • Гіпоксія-асоційований молекулярний профіль пухлин людини, його вплив на пухлинну прогресію та роль у патогенезі мінімальної залишкової хвороби
 • Магнітна наногіпертермія злоякісних пухлин

Ключові 

слова патофізіологія пухлинного росту, мікрооточення пухлини, гіпоксія, скрите метастазування, кістковий мозок, периферійна кров, пухлини людини, прогноз перебігу захворювання

Дослідження

Основни напрямки роботи

Вивчення проблеми патофізіології пухлинного росту, зокрема особливостей метаболічного мікрооточення пухлинних клітин (оксигенація, мікроциркуляція, кислотність, біоенергетика) з позицій взаємовідносин пухлина-організм, та використання цих параметрів для визначення механізмів формування мінімальної залишкової хвороби і стану пухлинної «сплячки» та розробки методів діагностики і прогнозування перебігу пухлинного процесу:

 • Визначення ролі гіпоксії та ацидозу у формуванні строми пухлини
 • Оцінка кореляції між профілем пухлини, асоційованим з гіпоксією/ацидозом, та дисемінацією пухлинних клітин у кістковий мозок і пошук факторів контролю їх поведінки
 • Пошук маркерів, асоційованих з мікрооточенням пухлини, для прогнозу раннього метастазування та контролю стану «сплячки» пухлини для індивідуалізації терапії хворих

Додаткові наукові напрями

 • Розробка методів наногіпертермії злоякісних пухлин з використанням у якості індукторів гіпертермії феромагнітних матеріалів зі структурою шпінелі та структурою перовскіту, і розробка pH- та термочутливих магнітних нанокомпозитів з імобілізованимим цитостатиками та/або протеїнами для селективної протипухлинної терапії

Перелік сучасних методик

 • Молекулярно-біологічні та імуноцитохімічні методи діагностики раннього та скритого метастазування у кістковий мозок
 • Розроблені методи оцінки рівня гіпоксії та стану асоційованих з гіпоксією подій у пухлині методами ЯМР спектроскопії та рекомендовані до застосування при ЯМР зображенні; методи біохімії (ферментативні, зимографія, вестерн-блотінг)
 • Флуоресцентна цитометрія. Досліджуються периферійна кров, кістковий мозок, пухлинна тканина.
Гранти
 • Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України „Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій" (проект № 2.2.5.342)
 • Цільова комплексна програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» (проект № 111/10-Н(1))
 • Проект УНТЦ #5213 «Феромагнітні індуктори саморегулюючої гіпертермії на основі гетерозаміщених манганітів для терапії онкологічних захворювань»
Конференції

Відділ був організатором

 • Міжнародної науково-практичної конференції "Гіпоксія пухлини та злоякісна прогресія" (Tumor Hypoxia and Malignant Progression), 1-4 жовтня, 2008 р., Київ
 • Наукової секції «Метаболічне та стромальне мікрооточення пухлинних клітин» у рамках міжнародної конференції «Пухлина та організм: нові аспекти старої проблеми» (Tumor and Host: New Aspects of Old Problem), 21-24 вересня, 2010 р., Київ.
Публікації

Монографії

 1. Tumor Hypoxia in the Clinical Setting. Osinsky S, Friess H, Vaupel P. eds. Kyiv: Akademperiodyka, 2011: 272.
 2. Осинский С, Ваупель П. Микрофизиология опухолей. Київ: Наук. думка, 2009: 256. (Примітка: переклад з англійської Глави 1 зроблено с.н.с. Л.М. Бубновською).
 3. Осинский С, Глузман Д, Клифф Й, Гизе Н, Фрисс Г. Молекулярная диагностика опухолей: фундаментальные основы и практическое применение. Киев: ДИА, 2007: 247.

Розділи з книги

 1. Осинський С.П. Метаболічне мікрооточення пухлинних клітин // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. – К.: Здоров'я України, 2010. – С. 197-218.

Розділи у монографії

 1. Vaupel P, Osinsky S. Tumor hypoxia and acidosis and the response to chemotherapy. In: Osinsky S, Friess H, Vaupel P. eds. Tumor hypoxia in the clinical setting. Kiev: Akademperiodyka, 2011: 93-110.
 2. Osinsky S, Kelleher D. Tumor-host interactions and metabolic microenvironment of cancer cells. Ibid, 129-153.
 3. Bubnovskaya L, Kovelskaya A, Boldeskul I, Olijnichenko G, Osinsky S. Assessment of tumor hypoxia for prognosis: NMR spectroscopy study. Ibid, 203-219.
 4. Osinsky S, Horsman M. Exploitation of tumor hypoxia in tumor therapy. Ibid, 232-243.

Статті (вибрані)

2014

 1. L. Bubnovskaya, A. Belous, S. Solopan, A. Kovelskaya, L. Bovkun, A. Podoltsev,. I. Kondtratenko, S. Osinsky. Magnetic Fluid Hyperthermia of Rodent Tumors Using Manganese Perovskite Nanoparticles. Journal of Nanoparticles 2014; Vol. 2014, Article ID 278761, 9 pages.
 2. Д.С. Осинский, Л.Д. Гуменюк, Г.А. Вакуленко, Л.А. Налескина, С.П. Осинский, Д.А. Шапочка, А.В. Ковельская. О различиях ангиогезена в первичном раке желудка и опухоли Крукенберга: подтверждение гипотезы паралельного метастазирования. Онкология 2014; 16(3): 199-202.

2013

 1. Belous A, Solopan S, Yelenich A, Bubnovskaya L, Osinsky S. Nanoparticles of ferromagnetic materials and possibilities of their application in the hyperthermia of malignant tumors. Proc. of 2013 IEEE XXXIII Int Sci Conf "Electronics and Nanotechnology (ELNANO)", Kyiv, Ukraine, April 16-19, 2013, pp. 280-4.
 2. Ганусевич ІІ, Гуменюк ЛД, Мамонтова ЛА, Меренцев СП, Осинський СП. Пухлиноасоційовані макрофаги та вміст активних форм желатиназ у тканині раку шлунка: зв'язок з виживаністю хворих. Онкология 2013; 15: 14-19.
 3. Бурлака АП, Ганусевич ІІ, Лукін СМ, Сидорик ЄП. Редоксзалежні механізми взаємодії пухлини з кістковим мозком. Онкология 2013; 15: 197-203.
 4. Антонов ЄО, Гуменюк ЛД, Мамонтова Л.А, Осинський ДС. Пухлинні клітини у регіонарних лімфатичних вузлах хворих на рак шлунка з категорією Nо та їх клінічне значення. Онкология 2013; 15: 230-234.

2012

 1. Osinsky SP, Kelleher DK, Chekhun VF. "Tumor and Host" by R.E. Kavetsky (1962): Implications for the Past, Present and Future. Exp Oncol 2012; 34: 70-74.
 2. Бурлака АП, Ганусевич ІІ, Лісняк ІО, Лукін СМ, Сидорик ЄП. Супероксид-залежна регуляція матриксних металопротеїназ і фактора росту ендотелію судин в аденокарциномах молочної залози. Онкология 2012; 14: 192-196.
 3. Ковельська А, Гуменюк Л, Осинський Д, Меренцев С, Бубновська Л. Показники ангіогенезу у тканині раку шлунка людини та їх клінічне значення. Онкология 2012; 14: 286-292.
 4. Bubnovskaya L, Belous A, Solopan A, Podoltsev A, Kondratenko I, Кovelskaya A, Sergienko T, Osinsky S. Nanohyperthermia of malignant tumors. II. In vivo tumor heating with manganese perovskite nanoparticles. Exp Oncol 2012; 34: 336-339.

2011

 1. Osinsky S, Bubnovskaya L, Ganusevich I, Kovelskaya A, Gumenyuk L, Olijnichenko G, Merentsev S. Hypoxia, mor associated macrophages, microvessel density, vegf and matrix metalloproteinases in human gastric cancer: interaction and impact on survival. Clin Trans Oncol 2011; 13: 133-138.
 2. Solopan S, Belous А, Yelenich A, Bubnovskaya L, Kovelskaya A, Chekhun V, Podoltsev A, Kondratenko I, Osinsky S. Nanohyperthermia of malignant tumors. I. Lanthanum-strontium manganite magnetic fluid as potential inducer of tumor hyperthermia. Exp Oncol 2011; 33: 130-135.
 3. Бурлака АП, Ганусевич ІІ, Сидорик ЄП, Мамонтова ЛА, Кучменко ОБ, Петухов ДМ, Донченко ГВ. Активність матриксних металопротеїназ в тканинах щурів при введенні доксорубіцину та дії комплексу попередників і модуляторів біосинтезу убіхінону. Медична хімія 2011; 2 (47): 10-14.

2010

 1. Бубновська ЛМ, Ковельська АВ, Болдескул ІЄ, Олійніченко ГП, Осинський СП. Прогностичне значення метаболічних співвідношень у тканині раку шлунка людини, визначених ЯМР-спектроскопією перхлорних екстрактів. Променева діагностика, променева терапія 2010; № 1: 13-22.
 2. Ганусевич ИИ. Роль матриксных металлопротеиназ (ММП) при злокачественных новообразованиях. II. Участие ММП в ангиогенезе, инвазии и метастазировании опухолей. Онкология 2010; 12: 108-117.
 3. Kong B, Michalski CW, Hong X, Valkovskaya N, Rieder S, Abiatari I, Streit S, Erkan M, Esposito I, Friess H, Kleeff J. AZGP1 is a tumor suppressor in pancreatic cancer inducing mesenchymal-to-epithelial transdifferentiation by inhibiting TGF-β-mediated ERK signaling. Oncogene 2010; 29: 5146-58 (online 28 червня 2010).

2009

 1. Бубновська ЛМ, Ковельська АВ, Болдескул ІЄ, Осинський ДС, Меренцев СП, Гончарук ІВ, Олійніченко ГП, Осинський СП. Рівень гіпоксії у тканині раку шлунка та перебіг захворювання. Онкология 2009; 11: 39-45.
 2. Ковельська АВ, Меренцев СП, Болдескул ІЄ, Бубновська ЛМ. Рівень лактату та 1Н ЯМР метаболічне співвідношення лактат/креатин у тканині раку шлунка людини і прогноз перебігу захворювання. Онкология 2009; 11: 104-108.
 3. Osinsky S, Zavelevich M, Vaupel P. Tumor hypoxia and malignant progression. Exp Oncol 2009; 31: 80-86.

2008

 1. Campanella L, Favero G, Osinsky S, Sigan A, Tomasetti M. In Vitro Antioxidant Сapacity vs In Vivo Antimetastatic Effect of Anticancer Cobalt Complexes. Current Pharmaceutical Analysis 2008; 4: 44-52.
 2. Valkovskaya NV. Hypoxia-dependent expression of ADAM8 in human pancreatic cell lines. Exp Oncol 2008; 10: 129-132.
 3. Бурлака АП, Сидорик ЄП, Ганусевич ІІ, Горпенко ЮВ, М'ясоєдов ДВ, Лещенко ЮМ, Бурлака АА. Вплив антикоагулянтів на показники окисного стресу та виживаність хворих на рак прямої кишки після радикального лікування. Український журнал гематології та трансфузіології 2008; 2: 38-44.

 

Патенти
 • Патент на корисну модель №33260 "Спосіб визначення рівня гіпоксії в пухлині як фактора прогнозу перебігу раку шлунка" (10.06.2008). Автори патенту: Бубновська Л.М., Ковельська А.В., Болдескул І.Є., Осинський Д.С., Меренцев С.П., Осинський С.П.
 • Патент на корисну модель №46852 «Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка» (11.01.2010). Автори патенту: Ганусевич І.І., Олійніченко Г.П., Осинський С.П.
 • Патент на корисну модель №59969 "Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка" (10.06.2011). Автори патенту: Осинський С.П., Бубновська Л.М., Ганусевич І.І., Ковельська А.В., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П., Олійніченко Г.П.
 • Патент на винахід №95753 "Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка" (25.08.2011). Автори патенту: Осинський С.П., Бубновська Л.М., Ганусевич І.І., Ковельська А.В., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П., Олійніченко Г.П.
 • Патент на корисну модель №67294 «Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка» (10.02.2012). Автори патенту: Ганусевич І.І., Меренцев С.П, Осинський С.П.
 • Патент на корисну модель №80013 "Спосіб наногіпертермії злоякісних пухлин" (13.05.2013). Автори патенту: Осинський С.П., Білоус А.Г., Бубновська Л.М., Ковельська А.В., Солопан С.О., Єленіч О.В., Подольцев О.Д., Кондратенко І.П.
Інновації
 • Оцінка рівня гіпоксії пухлині методом ЯМР спектроскопії для оцінки прогнозу перебігу захворювання
 • Оцінка гіпоксичного профілю пухлини методами імуногістохімії та біохімії з метою уточнюючої діагностики та індивідуалізації терапії
 • Пошук пухлинних клітин у кістковому мозку хворих з метою корекції діагностики та лікування
Впровадження
 • Співробітниками відділу вперше встановлена здатність пухлини відповідати на дію неорганічного фосфату (Фн) активацією гліколізу за умов низького позаклітинного рН; показано селективне зниження рН солідних пухлин до 5-5,5 од. при комбінації індукованої гіперглікемії (ІГГ) та Фн
 • Вперше відмічена поява білку теплового шоку (HSP70) у сироватці крові тварин з пухлинами за умов дії локальної мікрохвильової гіпертермії (ЛМГТ)
 • Визначена термохіміосенсибілізуюча активність препарату "Саназол", який зараз використовується у клінічній практиці
 • Показано взаємозв'язок між станом мікрооточення пухлинних клітин та ефективністю хіміо- та променевої терапії

Створені та впроваджені (спільно з науковцями Інституту онкології НАМН України, нині Національний інститут раку МОЗ України) методи комбінованого лікування хворих на деякі види злоякісних пухлин з використанням локальної гіпертермії. Слід зазначити, що розроблений у відділі метод індукованої гіперглікемії з певними модифікаціями використовується при комбінованому лікуванні хворих на деякі форми злоякісних пухлин у клініках СНД, ФРН, Японії, США.

Спільно з хіміками Інституту елементорганічних сполук ім. В.Н. Несмеянова Російської АН синтезовані оригінальні редокс-активні комплекси кобальту(III) з тетрадентатними основами Шифу та біогенними азотистими основами у якості аксіальних лігандів, які продемонстрували високу антиметастатичну активність в дослідах з перещепленими пухлинами мишей. Один з комплексів пройшов доклінічне дослідження та був запатентован.

Вперше в Україні розпочато дослідження, спрямовані на підвищення ефективності діагностики онкологічних захворювань, зокрема за допомогою молекулярно-біологічних та імуноцитохімічних методів (спільно з відділом імуноцитохімії ІЕПОР), у тому числі для діагностики раннього та скритого метастазування у кістковий мозок. Досліджені деякі механізми патогенезу мінімальної залишкової хвороби, визначено ї зв'язок з гіпоксичним профілем первинної пухлини. Встановлено в експерименті та на пухлинах людини (рак шлунка, рак підшлункової залози), що гіпоксія пухлини позитивно впливає на злоякісну прогресію, зокрема через ремоделювання позаклітинного матриксу.

Розроблені методи оцінки рівня гіпоксії та стану асоційованих з гіпоксією подій у пухлині методами ЯМР спектроскопії та рекомендовані до застосування при ЯМР зображенні. Визначені фактори прогнозу перебігу захворювання у хворих на рак шлунка, які асоційовані з гіпоксичним профілем пухлини.

Розроблена і впроваджена в практику "Косметична емульсія для догляду за шкірою обличчя і тіла", (Патент України на винахід №73405; 08.08.2003), яка належить до лікувально-профілактичних засобів спеціального призначення. Використовується для лікування ускладнень променевої терапії онкологічних хворих, дерматитах будь-якої етіології, простому герпесі, стрептококовій піодермії та ряді інших уражень шкіри і слизових оболонок.

Кадри

Захищено кандидатських дисертації

 • 2009 р.: Вальковська Н.В., пров інж., "Роль металопротеїнази АДАМ8 у патогенезі раку підшлункової залози" – офіційний захист 21.01.2009
 • 2009 р.: Ковельська А.В., м.н.с., "Рівень гіпоксії у злоякісних пухлинах та оцінка його прогностичного значення (експериментально-клінічне дослідження)" – офіційний захист 11.11.2009
 • 2011 р.: Гуменюк Л.Д., м.н.с., "Гіпоксія-індукований фактор (HIF-1α) і гіпоксія-асоційовані процеси у раку шлунка та їх зв'язок з пухлинним ростом" – офіційний захист 13.04.2011

Кількість аспірантів

 • 2010 р.: Антонов Е.А., аспірант 4-го року (без в/в), "Гіпоксія-залежні механізми метастазування в лімфатичні вузли хворих на рак шлунку» - закінчив аспірантуру, готує дисертацію до захисту
 • 2012 р.: Бовкун Л.В., аспірант 1-го року навчання (з в/в), «Порівняльна оцінка біоефективності феромагнітних наночасток зі структурою шпінелі у якості індукторів локальної гіпертермії пухлин».
Співпраця
 • З відділом хімії твердих розчинів Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
 • З відділом електромагнітних систем Інституту електродинаміки НАН України; з онкологічними закладами Києва та Миколаїва (Україна)
 • З відділом хірургії Технічного університету Мюнхена (ФРН) згідно договору про наукове співробітництво; з відділом радіоонкології та радіотерапії (Технічний університет Мюнхена)
 • З відділом експериментальної та клінічної онкології (університет Орхуса, Данія)
 • З відділом радіаційної онкології (Університетський медичний центр, Роттердам, Нідерланди)
Нагороди
 • Вальковська Н.В., Гуменюк Л.Д., Ковельська А.В. – лауреати Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік за цикл робіт «Гіпоксія пухлини та її вплив на злоякісну прогресію: молекулярні механізми і прикладне значення»
 • Осинський C.П. – у 2008 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за багаторічну плідну наукову та науково-організаційну діяльність, визначні наукові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 90-річчя від дня заснування Національної академії наук України
Історія
5 | 2017-01-13  3663