Інформація

Діяльність Наукової ради НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення» за 2016 р.

Звіт роботи Наукової ради НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення» за 2016 рік

У 2016 р. на базі інституту ефективно працювала Наукова рада НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення».

Наукова рада з проблеми «Злоякісні новоутворення» створена при Відділенні біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України як науково-консультативний та експертний орган з питань розвитку і координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі експериментальної та клінічної онкології. Основним завданням ради є висококваліфікована оцінка стану та перспектив розвитку онкологічної науки в Україні, визначення напрямків пріоритетних наукових досліджень, підготовка пропозицій щодо їх підтримки та участь у формуванні і реалізації державної науково-технічної політики. Наукова рада бере участь в організації та проведенні наукових конференцій, симпозіумів, шкіл, сесій, семінарів, сприяє поглибленню взаємодії науки та освіти, встановлює зв'язки між науковими установами та вченими як в Україні, так і за її межами, а також координує діяльність з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в засобах масової інформації.


 

Важливе місце в роботі Наукової ради з проблеми «Злоякісні новоутворення» займала діяльність, спрямована на експертну оцінку наукових проектів, що подавались на конкурси за державними програмами та програмами НАН України, запитів на фінансування та заключних звітів НДР, які виконувались установами НАН, НАМН та МОЗ України в галузі експериментальної та клінічної онкології, а також рецензування наукових статей з актуальних проблем сучасної онкології. Всього за 2016 р. членами Наукової ради було прорецензовано 10 проектів, поданих на конкурси наукових проектів, 40 запитів на фінансування за відомчою тематикою, 9 заключних звітних матеріалів, 103 наукові статті. Поряд з цим у 2016 р. підготовлено 91 профільну рецензію на автореферати та дисертаційні роботи за спеціальностями: онкологія, радіобіологія, гематологія, патофізіологія, молекулярна біологія, біохімія, екологія тощо. За запитами Державного експертного центру при МОЗ України підготовлено 8 експертних висновків для можливості включення нових вітчизняних лікарських препаратів до Державного формуляру лікарських засобів, за запитами Державної атестаційної комісії — 10 експертних висновків.

У 2016 р. великої уваги було приділено плідній співпраці між Науковою радою «Злоякісні новоутворення» та Експертною проблемною комісією МОЗ та НАМН України «Онкологія» та намічені шляхи подальшого співробітництва, а саме передбачено проведення спільних засідань і створення міжвідомчої об’єднаної комісії НАН, МОЗ та НАМН України з проблеми «онкологія» задля підвищення ефективності наукових розробок, запобігання дублювання, уникнення фрагментації та покращення впроваджувальної ситуації в галузі експериментальної та клінічної онкології.
Наукова рада з проблеми «Злоякісні новоутворення» координує співпрацю ІЕПОР з науковими установами Великої Британії, Білорусі, Грузії, Естонії, Канади, Литви, Німеччини, США, Туреччини, Угорщини, Франції та Швеції через проведення спільних досліджень в галузі молекулярної онкології, патофізіології, біохімії, нано- та біотехнологій.

Члени Наукової ради є асоційованими членами міжнародних організацій: ASCO, ВACR, EACR, AACR, ESMO, ESHO, INCTR, МАНЕБ, а також членами міжнародних товариств, асоціацій та академій: міжнародного біохімічного товариства FEBS, міжнародного товариства «Society for Risk Analysis» (Boston, MA, USA); європейської онкогенетичної асоціації; міжнародного товариства застосування методу ЕПР, європейського та міжнародного товариств штучних органів; міжнародного товариства з імунореабілітації; міжнародного товариства «Інтерастма»; українського біохімічного товариства, українського товариства клітинної біології, українського товариства клінічної лабораторної діагностики; товариства гематологів та трансфузіологів України; українського та Київського товариств радіобіологів; асоціації директорів онкологічних та рентгенорадіологічних інститутів країн СНД; міжнародної групи Leukemia Advisory Group; International Diagnostic Review Panel; International Hematology Panel.

Велику увагу Наукова рада приділяє координації роботи з популяризації науково-прикладних розробок інституту, готових для впровадження у медичну практику. Так, у 2016 р. співробітники установи брали активну участь у роботі 4 вітчизняних і міжнародних виставкових форумів: «Міжнародна виставка охорони здоров’я MEDICAEXPO» (19-21 квітня 2016 р., м. Київ); Виставка до «Х Всеукраїнського фестивалю науки» (19-20 травня 2016 р., м. Київ); Виставка науково-технічних розробок НАН України (14-15 червня 2016 р., м. Київ); ІХ Міжнародна виставка «Hi-Tech Expo. Високі технології» (18-20 жовтня 2016 р., м. Київ).

У звітному році за підтримки Наукової ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України брав активну участь в проведенні науково-практичних заходів. Зокрема:

  • Науково-практичної конференції «Складні питання в гематології: від теорії до практики» ( Україна, м. Київ, 25 березня 2016 р.)
  • Науково-практичної конференції «Перспективи діагностики і лікування гематологічних захворювань» (Україна, м. Київ, 14-15 квітня 2016 р.)
  • International conference «Health effects of the Chornobyl accident — 30 years aftermath» (18-19 April, 2016, Kyiv, Ukraine)
  • XIII з’їзду онкологів та радіологів України (Київ, Україна, 26-28 травня 2016 р.)
  • Міжнародної наукової конференції «Інтегральні клініко-патогенетичні підходи в діагностиці і терапії раку» (Київ, 13-15 червня 2016 року в ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ)
  • Науково-практичної конференції «Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих» (12-13 вересня 2016 р., Україна)

Поряд з цим провідні фахівці ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН України, що входять до складу Наукової Ради «Злоякісні новоутворення», є членами редакційних рад вітчизняних, міжнародних та закордонних журналів і збірників: «Journal of Experimental & Clinical Cancer Research»; «BMC Cancer»; «The Lancet Oncology, Ukrainian Edition»; «Asian Journal of Cancer»; «International Journal of Artificial Cell, Blood Substitutes, and Immobilization Biotechnology»; «Antioxidant Redox Signaling»; «Int J Biochem Res Rev»; «Oxidants and Antioxidants in Medical Science»; «Ukrainian Radiological Journal»; «Эфферентная и физико-химическая медицина»; «Лабораторна діагностика»; «Кров»; «Клітинна та органна трансплантологія»; «Український журнал гематології і трансфузіології»; «Вісник українського товариства генетиків та селекціонерів»; «Хімія, фізика та технологія поверхні»; «Ядерна фізика та енергетика»; «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології»; «Аллергология и инфекционные болезни»; «Инфекционные болезни и клиническая иммунология»; «Дерматология и венерология»; «Цитокины и воспаление»; «Бронхиальная астма»; «Реферативный журнал (иммунология)»; «Эпидемиология и иммунология» та членами редакційних рад газет: «Природолікування»; «Ваше здоров'я», «Світ».


Одним з найголовніших завдань Наукової ради «Злоякісні новоутворення» є підготовка молодих наукових та висококваліфікованих кадрів.

В рамках угод про навчально-наукове співробітництво продовжують ефективно працювати 3 спільні лабораторії (2 — з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, 1 — з Національним технічним університетом України «КПІ»), кафедра фундаментальної медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка та спільний українсько-німецький науково-освітній Центр з нанобіотехнологій, який створено на основі договору між Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Технічним університетом Ільменау (Німеччина), що є вагомим підґрунтям в напрямку розширення зв’язків і різноманітних форм співробітництва в галузі науки і освіти.

Співробітниками інституту надано 25 відзивів на дипломні та курсові роботи студентів, що виконували наукові дослідження на базі структурних підрозділів ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН України. Доцільно зазначити, що студенти, які проходять виробничу практику та/або виконують курсові і дипломні роботи на базі ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН України, мають доступ до унікального наукового обладнання Центру колективного користування «Молекулярної біології та біотехнології», що суттєво підвищує рівень виконання ними наукових досліджень.
Велику увагу ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН Україні приділяє тісній співпраці з Малою академією наук України. Такий підхід в галузі підготовки кадрів є перспективним кроком в напрямку розширення зв’язків і різноманітних форм співробітництва в галузі науки і освіти, сприяє залученню молоді до наукової діяльності, підвищенню рівня освіти і науки в Україні.


Поряд з цим Наукова Рада «Злоякісні новоутворення» координує діяльність з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в засобах масової інформації. Так, у 2016 р. продовжувалась активна співпраця з телевізійними і радіо каналами та редакціями газет (телеканал новин «24», «ICTV», «Радіо-Ера», газети «Здоров'я України», «Ваше здоров'я», де протягом року висвітлювались проривні інноваційні розробки ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН України, спрямовані на вивчення молекулярних і клітинних особливостей пухлинної хвороби і корекції виявлених порушень, визначення і систематизацію ключових ланок молекулярно-генетичних змін, асоційованих з прогресією злоякісного процесу, розробку новітніх технологій ранньої і диференційної діагностики передпухлинних та пухлинних процесів, в т. ч. із використанням моноклональних антитіл, вирішення нагальних питань в галузі біотерапії раку, створення новітніх методів терапії онкологічних хворих із використанням нанотехнологій, в т. ч. магнітокерованої цільової доставки протипухлинних препаратів. Враховуючи вищевикладене, можна зазначити, що така плідна праця українських вчених сприяє створенню передумов до вирішення важливих проблем фундаментальної медицини, в т. ч. онкології, входженню українських вчених у світове наукове співтовариство.

 

497 | 2017-01-24  940