Інформація

Лабораторія онкоімунології та конструювання протипухлинних вакцин

oncoimmunology antitumor vaccine engineering laboratory Діденко Геннадій Васильович

Зав. лабораторії, к.б.н.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Персональна сторінка

Тел +38 (044) 259-91-94, +38 (068) 357-17-65

E-mail gennadij_d@ukr.net

Зробити запит щодо протипухлинної аутовакцини


Пріоритетні напрямки досліджень

 • Конструювання протипухлинних вакцин
 • Розробка тест-систем для моніторингу та діагностики ракових захворювань
 • Пошук та дослідження препаратів з протипухлинною дією
 • Вивчення реакцій протипухлинного імунітету

Ключовіслова

 • протипухлинний імунітет, протипухлинні вакцини, ембріональні білки, наночастинки в онкології, діагностична тест-система
Дослідження

Базові наукові напрямки досліджень

 1. Розробка засобів імунотерапії пухлин (зокрема, аутологічних та ксеногенних протипухлинних вакцин), вивчення механізмів їх дії
 2. Вдосконалення комбінованих схем введення протипухлинних вакцин та імуномодуляторів різного походження
 3. Вивчення клінічної ефективності протипухлинних вакцин при злоякісних новоутвореннях різної локалізації
 4. Розробка рекомендацій щодо моніторингу онкологічних хворих, в лікуванні яких застосовується вакцинотерапія
 5. Розробка підходів по конструюванню ксеногенних протипухлинних вакцин на основі онкофетальних антигенів
 6. Експериментальне обґрунтування діагностичної інформативності та терапевтичної ефективності онкофетальних антигенів при пухлинному рості
 7. Конструювання протипухлинних вакцин на основі білків теплового шоку та дослідження їх ефективності та механізмів дії

Додаткові напрямки досліджень

 1. Моделювання ксеногенних клітинних систем на твердих фазах з використанням пухлино-асоційованих та ембріональних антигенів та їх застосування в протипухлинній терапії
 2. Розробка технології виготовлення протипухлинної вакцини на основі білків, які визначають резистентність пухлин до дії цитостатиків
 3. Дослідження ефективності аутологічної та алогенної ПВ в надмалих дозах на експериментальних моделях та у хворих на злоякісні пухлини
 4. Визначення інформативності та діагностичної чутливості тест-системи, розробленої на основі ксеногенних ембріональних антигенів
 5. Дослідження можливості корекції проявів паранеопластичного синдрому, обумовленого ростом високо ангіогенної пухлини, за допомогою вакцинотерапії
Гранти

 

Публікації

Монографії та розділи у книгах

 1. Ялкут С.И., Потебня Г.П. Биотерапия опухолей. Киев: «Книга Плюс», 2010. 472 с.
 2. Потебня Г.П., Бойко І.І. Вірусний канцерогенез. // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф.Чехуна. - Київ: Здоров'я, 2010. С.87-102.
 3. Потебня Г.П., Лісовенко Г.С. Протипухлинні вакцини як основа біотерапії раку. // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. - Київ: Здоров'я України, 2010. – С. 613-634.
 4. Чехун В.Ф., Лисовенко Г.С., Потебня Г.П. Противоопухолевые вакцины: поиск оптимального решения. - Киев: Интертехнодрук, 2013. – 109с.

Статті, виступи, лекції

 1. T.V. Symchych, I.М. Voeykova, N.І. Fedosova, О.М. Karaman, О.Yu. Yudina, G.V. Didenko, G.S. Lisovenko, L.М. Evstratieva, G.P. Potebnya. The anticancer efficiency of the xenogeneic vaccine and the indication for its use. Exp.oncol. 2014;– Vol. 36, №2: P.79-84.
 2. Болюх І.А., Діденко Г.В., Шпак Є.Г., Кузьменко О.П., Лісовенко Г.С., Потебня Г.П. Роль БТШ-пептидних комплексів у конструюванні протипухлинних вакцин. ДАН. 2014; №2: C.146-152.
 3. Prylutska S.V., Didenko G.V., Potebnya G.P., Bogytska K.I., Prylutskyy Yu.I., Ritter U., Scharff P. Toxic effect of C60 fullerene-doxorubicin complex towards tumor and normal cell in vitro. Biopolymers and cell. 2014; V30. №5: P.372-376.
 4. Prylutska S.V., Didenko G.V., Kichmarenko Yu.M., Kruts O.О., Potebnya G.P., Cherepanov V.V., Prylutskyy Yu. Effect of the C60 fullerene, doxorubicin and their complex on cancer and normal cells of Balb/c mice. Biotechnologia Acta. 2014; 7(1): P.60-65.
 5. Кузьменко О.П., Діденко Г.В., Шпак Г.Є., Потебня Г.П. Порівняльна оцінка протипухлинної ефективності алогенних та ксеногенних вакцин, модифікованих за допомогою метаболітів B.subtilis В-7025 з молекулярною масою 18 та 70 кДа в експерименті. Онкологія. 2014; №4.C. 90-94
 6. N.І. Fedosova, І.М. Voeykova, О.М. Karaman, T.V. Symchych, G.V. Didenko, G.S. Lisovenko, L.М. Evstratieva, G.P. Potebnya. Studies of action mechanisms of xenogeneic embrional cancer vaccine in B16-melanoma. Exp. Oncol. 2014; V.36, №1. Р.24-28.
 7. Svitlana V. Prylutska, Larysa M. Skivka, Gennadiy V. Didenko, Yuriy I. Prylutskyy, Maxim P. Evstigneev, Grygoriy P. Potebnya, Rostyslav R. Panchuk, Rostyslav S. Stoika, Uwe Ritter and Peter Scharff. Complex of C60 Fullerene with Doxorubicin as a Promising Agent in Antitumor Therapy. Nanoscale Research Letters (2015), 10:499
 8. Fedosova N.I., Voeykova I.M., Karaman O.M., Symchych T.V., Didenko G.V., Lisovenko G.S., Evstratieva L.M., Potebnya G.P.. Cytotoxic activity of immune cells following administration of xenogeneic cancer vaccine in mice with melanoma B-16. Exp Oncol, 2015; 37(2): 130-134.
 9. Воєйкова І.М., Федосова Н.І., Караман О.М., Євстратьєва Л.М., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Андронаті С.А., Редер А.С., Потебня Г.П. Вплив різних доз низькомолекулярного індуктора ендогенного інтерферону на клітинну та гуморальну ланки системи імунітету у мишей лінії C57Bl/6. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2015; 7(86): 46-53.
 10. Кузьменко А.П., Диденко Г.В., Шпак Е.Г., Круць А.А., Приймак В.В., Потебня Г.П.. Экспериментальная разработка и клиническая апробация новой тест-системы для мониторинга опухолевых процессов толстого кишечника. Клиническая онкология, 2015; №1(17): 70-73.
 11. Діденко Г.В., Лісовенко Г.С., Базась В.М., Кузьменко А.П., Черемшенко Н.Л., Воєйкова І.М., Круць О.О., Шпак Є.Г., Потебня Г.П. Модифікація імунної відповіді на ксеногенні ембріональні протеїни ад`ювантами мікробного походження. Медична та клінічна хімія, 2015; 17(3(64)): 16-22.
 12. Діденко Г.В., Лісовенко Г.С., Потебня Г.П., Шпак Є.Г., Круць О.О., Кузьменко О.П., Карпенко О.П. Ефективність комбінованого застосування ксеногенної протипухлинної вакцини та доксорубіцину в експерименті. Клиническая онкология, 2015; №4: С.
 13. Діденко Г.В. , Лісовенко Г.С., Черемшенко Н.Л., Воєйкова І.М., Круць О.О., Потебня Г.П. Протипухлинна та анти- метастатична ефективність комбінованого застосування протипухлинної вакцини та аміксину у мишей з карциномою легені Льюїс. Biotechnologia Acta, Київ, 2016: 76-83.

Методичні рекомендації

 1. Застосування протипухлинної аутовакцини в комплексному лікуванні онкологічних хворих: Метод.рекомендації /В.Ф. Чехун, І.Б. Щепотін, Г.П. Потебня, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко. Київ, 2008. 23с.
 2. Використання протипухлинної аутовакцини в комплексному лікуванні хворих зі злоякісними пухлинами головного мозку /Потебня ГП, Бомбін АВ, Лісовенко ГС, Бойко ІІ. Київ, 2011. 19с.

Інформаційні листи

 1. Використання протипухлинної аутовакцини у комплексній терапії онкологічних хворих: Інформаційний лист № 31-2011 про нововведення в системі охорони здоров'я / В.Ф. Чехун, І.Б. Щепотін, Г.П. Потебня, О.О. Колесник, С.Ю. Скляр, Д.О. Розумій, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко. - К.: 2011. - №31. - 4с.
 2. Протипухлинна аутовакцина у комплексному лікуванні хворих на рак шлунка: Інформаційний лист № 32-2011 про нововведення в системі охорони здоров'я / Г.П. Потебня, Д.О. Розумій, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко, В.Ф Чехун. - К.: 2011. - №32. - 4с.
 3. Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на рак легені: Інформаційний лист № 33-2011 про нововведення в системі охорони здоров'я / Г.П. Потебня, І.І. Смоланка, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко, В.Ф Чехун. - К.: 2011. - №33. - 4с.
 4. Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на рак молочної залози: Інформаційний лист № 34-2011 про нововведення в системі охорони здоров'я / В.Ф Чехун, Г.П. Потебня, С.Ю. Скляр, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко. - К.: 2011. - №34. - 4с.
 5. Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на колоректальний рак: Інформаційний лист № 35-2011 про нововведення в системі охорони здоров'я / Г.П. Потебня, О.О. Колесник, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко, В.Ф Чехун, - К.: 2011. - №35. - 4с.
 6. Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на злоякісні пухлини головного мозку: Інформаційний лист № 36-2011 про нововведення в системі охорони здоров'я / Г.П. Потебня, А.В. Бомбін, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко, В.Ф Чехун. - К.: 2011. - №36. - 4с.
 7. Протипухлинна аутовакцина в комплексній терапії хворих на рак нирки: Інформаційний лист № 37-2011 про нововведення в системі охорони здоров'я / Г.П. Потебня, М.В. Терзійський, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко, В.Ф Чехун. - К.: 2011. - №37. - 4с.
 8. Діагностична тест-система для моніторінгу онкологічних захворювань: Інформаційний лист № 423-2012 про нововведнення в системі охорони здоров'я /Г.П.Потебня, Г.В.Діденко, Г.С.Лісовенко, Є.Г.Шпак, О.П.Кузьменко, І.І.Бойко. - К.: 2012. - № 423-2012. 4с.
Патенти
 1. Патент України №1667. Спосіб одержання протипухлинної вакцини /Затула ДГ, Ситенко ВК, Лісовенко ГС, Танасієнко ОА, Завальнюк АК, Загадарчук НЛ, Хом'як ОГ, Сядро ТА. (Україна); Заявл. 26.07.1982; Опубл. 25.10.94; Бюл. № 3.
 2. Патент України №19910. Спосіб отримання речовини з протипухлинною активністю /Затула ДГ, Танасієнко ОА, Хом'як ОГ, Ситенко В, Загадарчук НЛ, Сядро ТА, Завальнюк АК, Лісовенко ГС. (Україна); Заявл. 26.10.1982; Опубл. 25.12.1997; Бюл.№6.
 3. Патент України №10555 А. Спосіб специфічної імунотерапії онкологічних хворих після радикальної операції /Потебня ГП, Загадарчук НЛ, Ситенко ВК, Кикоть ВО (Україна); Заявл. 5.08.93; Опубл. 11.10.99; Бюл № 6. (Patent-immunother.tif)
 4. Деклараційний патент України №44635 А. Спосіб лікування хворих раком молочної залози за допомогою специфічної імунотерапії /Яремчук ОЯ, Потебня ГП, Чешук ВЄ, Зайчук ВВ, Лісовенко ГС (Україна); Заявл 21.06.2001; Опубл. 15.02.2002; Бюл. №6.
 5. Патент України №56348. Штам бактерій Bacillus subtilis - продуцент протипухлинних цитотоксичних речовин / Потебня ГП, Лісовенко ГС, Черемшенко НЛ, Танасієнко ОА, Чехун ВФ (Україна); Заявл.17.04.2001; Опубл.15.05.2003; Бюл.№5. (Patent-shtam.tif)
 6. Патент України №57869. Спосіб одержання протипухлинної аутовакцини / Потебня ГП, Лісовенко ГС, Черемшенко НЛ, Танасієнко ОА, Чехун ВФ (Україна); Заявл. 15.06.2001; Опубл.15.07.2003; Бюл.№7. (Patent-vac.tif)
 7. Патент України №59472. Спосіб одержання речовини з протипухлинною активністю / Потебня ГП, Танасієнко ОА, Черемшенко НЛ, Лісовенко ГС, Чехун ВФ (Україна); Заявл. 25.05.2001; Опубл. 15.09.2003; Бюл.№9.
 8. Патент України №59483. Цитотоксичний лектин з протипухлинною активністю / Потебня ГП, Танасієнко ОА, Лісовенко ГС, Черемшенко НЛ, Чехун ВФ (Україна); Заявл. 19.07.2001; Опубл. 15.09.2003; Бюл.№9. (Patent-СL.tif)
 9. Деклараційний патент України № 59300 А. Спосіб неоад'ювантної хіміотерапії хворих на саркому м'яких тканин кінцівок і тулуба / Палівець АЮ, Толстоп'ятов БО, Коноваленко ВФ, Коровін СІ, Потебня ГП, Лісовенко ГС (Україна); Заявл. 26.12.2002; Опубл. 15.08.2003; Бюл. № 8.
 10. Деклараційний патент України №64948 А. Протимікробний, протизапальний, ранозагоювальний та протипухлинний засіб /Ялкут СІ, Коханівська ЛМ, Потебня ГП, Савцова ЗД, Ципріян ВІ. (Україна); Опубл. 15.03.2004; Бюл.№3.
 11. Деклараційний патент України №65714 А. Антибіотичний та ранозагоюючий засіб / Потебня ГП, Кохановська ЛМ, Лісовенко ГС, Ялкут СІ (Україна); Заявл. 25.02.2003; Опубл. 15.04.2004; Бюл.№4.
 12. Патент України № 47308. Спосіб специфічної імунотерапії хворих колоректальним раком /Потебня ГП, Кикоть ВО, Колесник ОО, Лісовенко ГС, Черемшенко НЛ, Чехун ВФ (Україна); Заявл.02.11.2000; Опубл. 16.08.2004; Бюл. № 8. (Patent- KRC.jpg)
 13. Патент України № 51420. Спосіб імунотерапії аутовакциною хворих раком легені /Потебня ГП, Смоланка ІІ, Лісовенко ГС, Кохановська ЛМ, Черемшенко НЛ, Чехун ВФ (Україна); Заявл. 18.03.2002; Опубл. 15.10.2004; Бюл.№10. (Patent-lung.jpg)
 14. Патент України № 51187. Спосіб комплексного лікування раку молочної залози із використанням аутовакцинотерапії /Потебня ГП, Тарутінов ВІ, Лісовенко ГС, Скляр СЮ, Шпильова СІ, Черемшенко НЛ, Кохановська ЛМ, Чехун ВФ. (Україна); Опубл. 15.12.2004; Бюл.№12. (Patent-breast.jpg)
 15. Патент України №60171. Спосіб специфічної імунотерапії аутовакциною хворих на рак шлунка / Потебня ГП, Чорний ВО, Лісовенко ГС, Розумій ДО, Кірсенко ОВ, Черемшенко НЛ, Чехун ВФ (Україна); Заявл. 19.02.2003; Опубл. 15.07.2005; Бюл.№7. (Patent-stomach.jpg)
 16. Патент України №55360. Спосіб комплексного лікування хворих на колоректальний рак із застосуванням аутовакцинотерапії / Потебня ГП, Кикоть ВО, Колесник ОО, Лісовенко ГС, Кикоть ВВ, Черемшенко НЛ, Чехун ВФ. (Україна); Заявл.04.07.2002; Опубл. 16.05.2005; Бюл. №5.
 17. Патент України №73671. Спосіб одержання протипухлинної вакцини та спосіб лікування онкологічних хворих /Потебня ГП, Лісовенко ГС, Черемшенко НЛ, Семерникова ЛІ, Діденко ГВ, Лещенко ЮМ, Завертиленко СП, Чехун ВФ. (Україна); Заявл.28.01.2004; Опубл.15.08.2005; Бюл. №8. ( Patent- Embr-vac.jpg)
 18. Патент України №76656. Спосіб підвищення ефективності протипухлинної вакцини /Потебня ГП, Сафронова ЛА, Підгорський ВС, Черемшенко НЛ, Лісовенко ГС, Сорокулова ІБ, Приходько ВО, Танасієнко ОА, Чехун ВФ. (Україна); Заявл. 24.03.2005; Опубл. 15.08.2006; Бюл №8.
 19. Патент №83939 Україна. Спосіб комплексного лікування хворих на рак яєчника /Потебня ГП, Свінціцький ВС, Воробйова ЛІ, Храновська НМ (Україна). Заявл. 26.12.2006; Опубл. 26.08.2008. Бюл.№16.
 20. Патент на корисну модель № 31924 Україна. Спосіб одержання протипухлинної аутовакцини /Сківка ЛМ, Позур ВВ, Потебня ГП, Черемшенко НЛ, Позур ВК (Україна). Опубл.25.04.2008; Бюл.№8.
 21. Патент № 88842 Україна. Спосіб одержання протипухлинної аутовакцини / Чехун ВФ, Черемшенко НЛ, Кулік ГІ, Лісовенко ГС, Базась ВМ, Тодор ІМ, Потебня ГП. Заявл. 12.06.2008; Опубл. 25.11.2009, Бюл №22.
 22. Патент на корисну модель № 45751 Україна. Спосіб лікування хворих на рак шлунка / Потебня ГП, Лук'янова НЮ, Базась ВМ, Лісовенко ГС, Чехун ВФ. Заявл. 2.06.2009; Опубл. 25.1.2009. Бюл. №22.
 23. Патент на корисну модель № 45326 Україна. Спосіб зменшення віддаленого метастазування / Євтушенко ОІ, Тофан АВ, Кузьменко АП. Опубл. 10.11.2009, Бюлл. №21.
 24. Патент на корисну модель № 49782 Україна. Спосіб лікування хворих зі злоякісними пухлинами головного мозку /Потебня ГП, Танасієнко ОА, Бомбін АВ. Лісовенко ГС, Коханівська ЛМ, Чехун ВФ. Опубл. 11.05.2010, Бюлл. №9.
 25. Патент на корисну модель № 52252 Україна. Речовина з цитотоксичною дією / Діденко ГВ, Євтушенко ОІ, Кузьменко АП, Лісовенко ГС, Потебня ГП. Опубл. 25.08.2010, Бюл. №16.
 26. Патент №93275 Україна. Спосіб підвищення протипухлинної резистентності організму / Потебня ГП, Танасієнко ОА, Тітова ГП, Рудик МП, Чехун ВФ. Опубл. 25.01.2011, Бюл. №2.
 27. Патент №93431 Україна. Спосіб підвищення ефективності протипухлинної вакцини / Потебня ГП, Танасієнко ОА, Тітова ГП, Рудик МП, Чехун ВФ. Опубл. 10.02.2011, Бюл. №3.
 28. Патент №95522 Україна. Спосіб лікування хворих зі злоякісними пухлинами головного мозку протипухлинною аутовакциною / Потебня ГП, Танасієнко ОА, Бомбін АВ, Лісовенко ГС, Коханівська ЛМ, Чехун ВФ. Опубл. 10.08.2011, Бюл. №15.
 29. Патент на корисну модель № 77647 (UA). Спосіб одержання протипухлинної вакцини / Потебня ГП, Діденко ГВ, Кузьменко ОП, Шпак ЄГ, Лісовенко ГС, Черемшенко НЛ, Симчмч ТВ, Чехун ВФ (Україна); заявка № u2012 08724 від16.07.2012; Опубл. 25.02.2013, Бюл.№4.
 30. Патент на корисну модель № 78756 (UA). Спосіб одержання протипухлинної вакцини / Потебня ГП, Воєйкова ІМ, Юдіна ОЮ, Федосова НІ, Караман ОМ, Діденко ГВ, Євстратьева ЛМ, Лісовенко ГС, Чехун ВФ (Україна); заявка № u201212402 від 30.10.2012; Опубл. 25.03.2013, Бюл.№6.
 31. Патент на корисну модель № 83120 (UA). Спосіб конструювання протипухлинної вакцини / Потебня ГП, Болюх ІА, Діденко ГВ, Кузьменко ОП, Шпак ЄГ, Лісовенко ГС, Чехун ВФ. (Україна); заявка №u 201303123 від 14.03.2013; опубл. 27.08.2013, Бюл. 16.
 32. Патент на корисну модель № 85735. Спосіб лікування онкологічних хворих протипухлинною вакциною / Діденко ГВ, Лісовенко ГС, Шпак ЄГ, Кузьменко ОП, Абабков ВВ, Потебня ГП, Чехун ВФ; заявка № u201307788 від 19.06.2013; Опубл.25.11.2013, Бюл. №22.
Інновації

Протипухлинна аутовакцина – засіб персоніфікованого лікування онкологічних хворих, що застосовується після радикального видалення пухлинного осередку з організму хворого, з метою профілактики утворення рецидиву та метастазів. Цей оригінальний препарат містить пухлиноасоційовані антигени аутологічного тканинного матеріалу пухлини хворого, які зазнали біотрансформації під впливом цитотоксичного лектину В. subtilis B-7025. Протипухлинна та антиметастатична ефективність дослідженої вакцини реалізується за рахунокм подолання толерантності імунної системи до власних пухлинних антигенів. У відповідь на введення вакцини відбувається активації всіх типів лімфоцитів-ефекторів протипухлинних реакцій: натуральних кілерів, цитотоксичних лімфоцитів, ефекторів антитілозалежної клітинної цитотоксичності, макрофагів та специфічної цитотоксичності сироватки крові. При вивченні безпосередніх клінічних результатів показано, що методика комплексної терапії з використанням ПАВ задовільно переноситься онкологічними хворими, не має протипоказань, не вимагає великих економічних витрат, не супроводжується розвитком ускладнень і алергічних реакцій, які б суттєво впливали на загальний стан хворих.

Вакцину виготовляють з пухлинного матеріалу хворого, який отримують під час проведення операції, після радикального видалення пухлинного вузла (що відповідає І-ІІІА стадії пухлинного процесу). Маса пухлинного матеріалу необхідна для виготовлення вакцини становить 3-5 г. За технологією виготовляється шість флакончиків вакцини (по 3 мл вакцини в кожному), якої достатньо для проведення повного курсу вакцинотерапії. Вакцина пройшла повний цикл доклінічних та 3 фази клінічних досліджень (протокол №43 засідання Президії Вченої медичної ради МОЗ України від 28 квітня 2000 р.). На протипухлинну вакцину одержано Сертифікат про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату «Протипухлинна аутовакцина» (№411/03-300 200000 від 09.12.2003 р). Розроблено технологічний промисловий регламент (ТПР №64-37046921-001-05 від 21.02.2006 р., протокол №8) на виробництво протипухлинної аутовакцини, затверджений Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України.

Включення протипухлинної аутовакцини в схеми лікування онкологічних хворих дозволяє запобігти розвитку рецидивів і метастазів, підвищити показники виживаності таких хворих та покращити якість їх життя. Результати клінічної ефективності протипухлинної аутовакцини захищені патентами (Патент України на винахід №57869; Бюл.№7, 2003р. «Спосіб одержання протипухлинної аутовакцини»; Патент України на винахід № 47308; Бюл.№8, 2004. «Спосіб специфічної імунотерапії хворих колоректальним раком»; Патент України на винахід № 51420; Бюл.№10, 2004. «Спосіб імунотерапії аутовакциною хворих раком легені»; Патент України на винахід № 51187.Бюл.№12, 2004. «Спосіб комплексного лікування раку молочної залози при застосуванні ауто вакцинотерапії») України та представлені в наукових публікаціях вітчизняних і закордонних виданнях, який і застосовуєть які підвищують а рахунок чого підсилювати імунну відповідь.

Проведені доклінічні та три фази клінічних досліджень протипухлинної аутовакцини - доведено ефективність її застосування в комплексній терапії хворих на колоректальний рак, рак легені, рак шлунка, рак молочної залози, злоякісні пухлини головного мозку. При клінічних випробуваннях встановлено, що використання ПАВ в комплексній терапії онкологічних хворих поліпшує показники 5-річної виживаності хворих ІІІА стадії: при раку легені (39,8+8,4 проти 10,6+2,6% у контрольній групі; р<0,05); при ракові молочної залози (79,71 і 62,89% відповідно); при ракові ободової кишки (88,37 і 74,44% відповідно); у хворих на рак прямої кишки (43,7 і 28,72% відповідно).

Протипухлинна вакцина унікальна і немає аналогів у світі.

Протипухлинна аутовакцина — докладнише

Кадри

Підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук (керівник — д.мед.н., проф. Потебня Г.П.)

 1. Діденко Геннадій Васильович, дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук "Розробка протипухлинних аутовакцин на основі білоквмісних метаболітів B. subtilis B-7025 та їх вплив на окремі реакції протипухлинного імунітету (експериментальні дослідження), спеціальність 14.01.07 – онкологія. (захист 22 жовтня 2008 р.)
 2. Бомбін Андрій В'ячеславович, дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Застосування протипухлинної аутовакцини, виготовленої за допомогою лектину B. subtilis B-7025, у лікуванні хворих зі злоякісними пухлинами головного мозку", спеціальність 14.01.07 – онкологія (захист 14.10.2009 р.).
 3. Трохименко Надія Вікторівна, дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук "Експериментальне обґрунтування доцільності комбінованого застосування протипухлинної вакцини з інтерфероном різного походження (експериментальні дослідження)", спеціальність 03.00.09 – імунологія (захист 20.10.2009 р.).
 4. Базась Володимир Миколайович, дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Молекулярний профіль раку шлунка як підґрунтя для індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу захворювання", спеціальність 14.01.07 – онкологія (захист 9.12.2009).
 5. Позур Валентина Володимирівна, дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук "Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану стафилококка Wood46 при пухлинному рості", спеціальність 03.00.09 – імунологія (захист 15.12.2009).
 6. Рудик Марія Петрівна, дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук "Імуномодулюючі ефекти лектину Bacillus subtilis B-7025 при пухлинному рості", спеціальність 03.00.09 – імунологія (захист 14.12.2010 р.).

Керівництво підготовкою кадрів

 1. Симчич Тетяна Василівна - аспірант з відривом від виробництва ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ, 3 рік навчання, керівник – Потебня ГП.
 2. Болюх (Тавровська) Ірина Анатоліївна - аспірант з відривом від виробництва ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ, 3 рік навчання, керівник – Потебня ГП.
Співпраця

Співпраця з іншими установами

 1. Вивчення ефективності протипухлинних аутовакцин при клінічних випробуваннях в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози, шлунка, яєчників, колоректальний рак, злоякісні новоутворення головного мозку (ДУ "Національний інститут раку" МОЗ України; Інститут урології та нефрології АМН України; Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця; Волинська обласна лікарня; Київський міський онкологічний центр; Харківський обласний онкологічний центр; Черкаський обласний онкологічний диспансер, Чернігівський обласний онкологічний диспансер)
 2. Комплексування наукових досліджень з розробки протипухлинних вакцин, модифікованих за допомогою наносорбентів – з кафедрою неорганічної хімії КНУ ім. Тараса Шевченка, з Інститутом хімії поверхні НАН України

Підрозділ функціонує з 2003 р, спочатку (до 2008 р) він мав назву «Відділ імуномодуляції», згодом його перейменовано — «Відділ конструювання засобів біотерапії раку», керівник — д.м.н., проф. Г.П. Потебня.

У 2016 року згідно наказу від 10.02.2016 року № 08-ЗАГ «Про оптимізацію структури інституту» відділ перетворено у лабораторію онкоімунології та конструювання протипухлинних вакцин, яку очолив к.б.н. Г.В. Діденко.

Першим керівником підрозділу був Дмитро Григорович Затула — геніальний вчений, який вперше довів можливість використання мікробних антигенів B.megaterium H для діагностики онкологічних захворювань. Ним було обгрунтовано принципи пошуку модуляторів протипухлинного імунітету. Але головним його досягненням стала створена, з використанням продуктів метаболізму B.subtilis AB-56, специфічну протипухлинну вакцину, скеровану на запобігання розвитку рецидивів та метастазів у радикально оперованих хворих на рак.

Потебня Григорій Платонович продовжив роботу розпочату Затулою Д.Г. Саме за час його керівництва було завершено всі етапи клінічного дослідження протипухлинної вакцини та отримано Сертифікат про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату «Протипухлинна аутовакцина» (№411/03-300 200000 від 09.12.2003 р). Було розроблено технологічний промисловий регламент (ТПР №64-37046921-001-05 від 21.02.2006 р., протокол №8) на виробництво протипухлинної аутовакцини, затверджений Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України та створено «Біотехнологічний центр», який займається виготовленням протипухлинних вакцин. За значний вклад в розвиток онкології Потебня Г.П. удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2012) та грамоти Верховної Ради України.


Входить до відділу:

459 | 2019-02-21  14596