Інформація

Лабораторія молекулярних і клітинних механізмів метастазування

molecular cellular mechanisms metastasis laboratory Соляник Галина Іванівна

Зав. лабораторії, д.ф.-м.н., проф.

Персональна сторінка

Тел +38 (044) 257-94-16

E-mail gis@onconet.kiev.ua


Пріоритетні напрямки досліджень 

 • Прогресія злоякісної пухлини
 • Механізми пухлинного ангіогенезу
 • Антиангіогенна терапія
 • Антиметаболічна протипухлинна терапія
 • Механізми виникнення паранеопластичного синдрому та розробка методів його корекції
 • Математичне моделювання для пошуку та аналізу узагальнюючих закономірностей в механізмах виникнення, росту та прогресії злоякісних пухлин

Ключові слова

 • антиметаболічна протипухлина терапія, енергетичний метаболізм, паранеопластичний синдром, гуморальний і клітинний імунітет
Дослідження

У останні роки основний напрямок наукової діяльності відділу пов'язаний з дослідженнями механізмів, які забезпечують виживаність пухлинних клітин на фоні метаболічного стресу та пошуком агентів, здатних індукувати загибель пухлинних клітин, створюючи чи підсилюючи дисбаланс між високою потребою клітин в енергії і низьким рівнем її продукції.
Такий напрямок включає:

 • Дослідження рівня аутофагії та загибелі (апоптоз, некроз, аутофагія-асоційована загибель) пухлинних клітин на фоні метаболічного стресу різної природи
 • Визначення зміни енергетичного потенціалу (інтенсивність дихання та гліколізу, рівень внутрішньоклітинного АТФ), які забезпечують виживаність пухлинних клітин в умовах метаболічного стресу
 • Дослідження впливу метаболічного стресу на про- (рівень ROS та NO) та антиоксидантний стан (активність основних антиоксидантних ферментів) пухлинних клітин та рівень окислювального метаболізму внутрішньоклітинних білків та ліпідів
 • Дослідження впливу метаболічного стресу на функціональний стан мітохондрій пухлинних клітин
 • Дослідження впливу ангіогенез-асоційованих цитокінів (VEGF, TNF-alpha) на виживаність пухлинних клітин з різною чутливістю до метаболічного стресу
 • Аналіз здатності пухлинних клітин до відновлювального росту після зняття метаболічного стресу (зворотність чи незворотність аутофагія-асоційованої загибелі пухлинних клітин)
 • Дослідження зміни функціональної активності перитонеальних макрофагів на фоні гіпоксії та дефіциту глюкози (їх здатність до переключення з цитотоксичної активності на проангіогенну)
 • Дослідження впливу оксирезвератролу та дихролацетату натрію на виживаність пухлинних клітин за умов метаболічного стресу

У відділі активно розробляються нові математичні методи та математичні моделі для аналізу результатів експериментальних досліджень. Так було створено та апробовано нову феноменологічну математичну модель для оцінки кінетичних характеристик росту пухлинних клітин при їх культивуванні в умовах «unfed culture».

У відділі проводяться доклінічні дослідження протипухлинної, антиметастатичної та антиангіогенної дії тест-агентів, а також дослідження їх безпечності і відповідності до вимог Державного Фармакологічного Центру МОЗ України. Цьому сприяє висока кваліфікація співробітників відділу, а також широка експериментальна база, яка включає клітинні лінії, штами злоякісних пухлин та дослідження на лабораторних тваринах.

Відділ є основною дослідницькою базою американської компанії Sequent Development LLC, яка спеціалізується на проведенні доклінічних досліджень фармакологічних агентів. Г.І. Соляник є директор контролю якості Sequent Development. За останні роки у відділі були проведені:

 • Дослідження та клінічна апробація харчового концентрату поліфенолів винограду «ЭНОАНТ» щодо корекції анемії, яка була індукована протипухлинною терапією
 • Доклінічні дослідження протипухлинної дії та нешкідливості аконітинвмісних агентів
 • Доклінічні дослідження протипухлинної дії та нешкідливості препарату «ОРІОН»
 • Доклінічні дослідження протипухлинної дії КВЕРЦЕТИНУ в комбінації з цисплатином
 • Доклінічні дослідження опосередкованого ангіогенезом протипухлинної активності інтерлейкіна-12

Невід'ємною частиною наукових досліджень відділу є розробка нових експериментальних методів та моделей:

 • В результаті експериментальної прогресії вихідного штаму карциноми легенів Льюїс (LLC) в напрямку формування лікарської резистентності до цисплатину була створена нова експериментальна пухлинна модель з ангіогенез-залежним ростом (LLC/R9), доведена її висока чутливість до протипухлинної антиангіогенної терапії, яка корелює з її високим ангіогенним потенціалом та чутливістю до дефіциту поживних та енергетичних субстратів (Solyanik et al., 2003). Модифікований варіант карциноми легенів Льюїс надав змогу проводити доклінічні дослідження протипухлинної та антиметастатичної дії агентів з антиангіогенним механізмом дії. Це підтверджено результатами досліджень специфічної фармакологічної дії аконітинвмисних сполук (патент на корисну модель: «Спосіб застосування аконітинвмісного агенту як антиангіогенного протипухлинного засобу»), що є необхідним етапом на шляху створення на базі цих агентів ефективних протипухлинних антиангіогених препаратів.
 • Вперше запропоновано використання культивування клітин без заміни середовища інкубації («unfed culture») як експериментальної моделі для дослідження механізмів толерантності пухлинних клітин до дефіциту поживних субстратів, а також для пошуку та дослідження агентів, які створюють (чи підсилюють) метаболічний стрес в пухлинних клітинах. Останнє відкриває можливості для розробки нової стратегії лікування онкологічних хворих, спрямованої на створення в пухлинних клітинах «метаболічної катастрофи».
 • Створена експериментальна модель ішемії головного мозку мишей та щурів, яка дає змогу досліджувати вплив гіпоксії та дефіциту поживних речовин на ріст гліом та ефективність протипухлинної терапії.
 • Створена та охарактеризована експериментальна модель співкультивування пухлинних клітин з ендотеліальними клітинами та макрофагами, що дає змогу досліджувати механізми їх взаємодії та проводити скринінг агентів, що на неї впливають.
Гранти
 • «Дослідження впливу метаболічного стресу (дефіциту глюкози та гіпоксії) на виживаність та енергетичній статус пухлинних клітин» — стипендія НАН України, 2010-2012 рр.
 • «Молекулярно-генетичні механізми формування паранеопластичного синдрому, асоційовані з пухлинним ангіогенезом та можливі підходи до корекції патологічних змін» — цільова наукова програма НАН України «Вивчення геному, протеому та метаболому живих організмів та шляхів їх регуляції», 2012-2016 рр.
Конференції
Публікації
 1. Астанин СА, Колобов АВ, Лобанов АИ, Пименова ТП, Полежаев АА, Соляник ГИ. Влияние пространственной гетерогенности среды на рост и инвазию опухоли. Анализ методами математического моделирования. Медицина в зеркале информатики. М: Наука, 2008, 188-223.
 2. Potebnya GP, Skivka LM, Pozur VV, Rudik MP, Senchilo NV, Fedorchuk OG, Khranovska NM. Influence of teichoic acid from S.aureus on metabolic activity of macrophages and cytotoxic activity of splenocytes of mice bearing Lewis lung carcinoma. Exp Oncol 2008; 30: 220-3.
 3. Nosko MM, Pivnyuk VM, Solyanik GI, Kulik GI, Todor IN, Momot VY, Melnikov OR, Ponomareva OV, Chekhun VF. Biodistribution analysis of cisplatin in liposomal form in animals with cisplatin-resistant and cisplatin-sensitive carcinoma. Exp Oncol 2010; 32: 40-3.
 4. Solyanik GI, Sorokina LV, Pyatchanina T. The evaluation of prooxidant and antioxidant state оf two variants of Lewis Lung Carcinoma tumors: a comparative study. Exp Oncol 2010; 32: 249-53.
 5. Гарманчук ЛВ, Пясковська ОМ, Соляник ГІ. Вплив проангіогенних цитокінів на проліферативну активність та виживання ендотеліальних клітин. Biopolymers and cell 2010; 26: 187-93.
 6. Пясковська ОМ. Вплив дефіциту поживних субстратів на виживаність пухлинних клітин з різною чутливістю до протипухлинної антиангіогенної терапії. Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини 2011; 6: 112-7.
 7. Skivka LM, Shvets YV, Khranovska NM, Fedorchuk OG, Pozur VV, Senchilo NV. Synergistic effect of toll-like receptor agonists on human monocyte-derived dendritic cells maturation in vitro. Biopolymers and Cell 2012; 28: 1-5.
 8. Fedorchuk OG, Pyaskovskaya OM, Skivka LM, Gorbik GV, Trompak OO, Solyanik GI. Paraneoplastic syndrome in mice bearing high-angiogenic variant of Lewis lung carcinoma: relations with tumor derived VEGF. Cytokine 2012; 57: 81-8.
 9. Колесник ДЛ, Пясковська ОМ, Трегубова НА, Соляник ГІ. Варіант карциноми легені Льюїс, чутливий до протипухлинної антиангіогенної терапії, проявляє високу здатність до аутофагії. Цитологія і генетика, 2012; 46: 33-9.
 10. Дасюкевич ОИ, Юрченко ОВ, Соляник ГИ. Аконитинсодержащий агент оказывает повреждающее действие на сосудистую систему паренхиматозных органов мышей и крыс. Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини 2012; 7: 121-5.
 11. Сорокіна ЛВ, Бойчук ІВ, Мельников ОР, Соляник ГІ. Особливості антиоксидантної системи плазми крові мишей з високоангіогенним варіантом карциноми легені Льюїс. Доповіді НАН України 2012; 1: 174-9.
 12. Сківка ЛМ, Позур ВВ, Рудик МП, Федорчук ОГ, Гром МЮ. Модуляторний і комодуляторний вплив препарату NSC-631570 на функціональну активність макрофагів мишей in vitro. Доповіді НАН України 2012; 7: 164-9.
 13. Федорчук ОГ. Імуногенні властивості високо-ангіогенного варіанту карциноми легені Льюїс: зв'язок з метастатичним потенціалом. Медична хімія 2012; 14: 5-10.
 14. Solyanik G, Misin V, Pyaskovskaya ON, Banakchevich N, Ogay Yu. Correction of the cancer therapy-induced anemia by the grape polyphenol concentrate Enoant. In: Pierce GN, Mizin VI, Omelchenko A, eds. Advanced bioactive compounds countering the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to counter biological damage. Series: NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Springer Science+Business Media Dordrecht, 2013: 43-54.
 15. Kolesnik DL, Pyaskovskaya ON, Boychuk IV, Dasyukevich OI, Melnikov OR, Tarasov AS, Solyanik GI. Effect of dichloroacetate on Lewis lung carcinoma growth and metastasis. Exp Oncol 2015; 37: 126-129.
 16. Pyaskovskaya ON, Boychuk IV, Fedorchuk AG, Kolesnik DL, Dasyukevich OI, Solyanik GI. Modification of dichloroacetate antitumor activity against Ehrlich carcinoma with the use of aconitine-containing agent. Exp Oncol 2015; 37: 192-196.
 17. Skivka LM, Fedorchuk OG., Susak YM, Susak MY, Malanchuk OM, Rudyk MP, Nowicky YW. Physical activity interferes with the immunomodulatory effect of the antineoplastic drug NSC631570. Cur Pharm Biotechnol 2015; 15: 49-59.
 18. Zabolotnyy M, Dovbeshko G, Solyanyk G, Kondratskyy Y, Estrela-Lyopis V, Kulysh M, Dmytrenko O, Poluyan N, Busko T. Main problems of anticancer drug modification. Вісн Київського нац університету ім. Тараса Шевченка 2015; 1: 42-44.
 19. Fedorchuk AG, Pyaskovskaya ON, Gorbik GV, Prokhorova IV, Kolesnik DL, Solyanik GI. Effectiveness of sodium dichloroacetate against glioma С6 depends on administration schedule and dosage. Exp Oncol 2016; 38: 80-83.
 20. Rudyk MP, Fedorchuk OG, et.al. Introduction of antineoplastic drug NSC631570 in an inpatient and outpatient setting: Comparative evaluation of biological effects. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 308-317.
 21. Pyaskovskaya ON, Kolesnik DL, Fedorchuk AG, Prochorova IV, Solyanik GI. 2-deoxy-D-glucose enchances dichloroacetate antitumor action against Lewis lung carcinoma. Exp Oncol 2016; 38: 176-180.
Патенти
 1. Соляник Г.І., Федорчук О.Г., Пясковська О.М., Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник Д.Л. Спосіб застосування аконітинвмісного агента як антиангіогенного протипухлинного засобу. Пат. 48524 Україна, МПК А 61 К 35/76, А 61 Р 35/04. № u 2009 08954; заявл. 28.08.2009; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6.
 2. Пясковська О.М., Соляник Г.І., Федорчук О.Г., Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник Д.Л. Спосіб отримання модифікованого варіанта карциноми легень Льюїса. Пат. 48525 Україна, МПК G 01 N 33/15. № u 2009 08956; заявл. 28.08.2009; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6.
 3. Соляник Г.І., Сластя Є.А., Федорчук О.Г., Пясковська О.М., Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник Д.Л. Спосіб застосування оксирезвератролу як протипухлинного засобу. Патент України на винахід №48213, Бюл. №5, 2010.
 4. Чехун В.Ф., Бабич Ю.М., Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Осинський С.П., Сидоренко С.П., Соляник Г.І., Фільченков О.О. Контент «База даних особливості функціонального онкогеному». Авторське свідоцтво № 43893, зареєстровано 25.05.2012.
 5. Чехун В.Ф., Бабич Ю.М., Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Осинський С.П., Сидоренко С.П., Соляник Г.І., Фільченков О.О. Програма бази даних «Особливості функціонального онкогеному». Авторське свідоцтво № 43894, зареєстровано 25.05.2012.
 6. Сусак Я.М., Дирда О.О., Сківка Л.М., Федорчук О.Г. Спосіб прогнозування гнійно-септичних ускладнень у хворих на гнійно-септичних ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит. Патент на корисну модель №76813 від 10.01.2013.
 7. Сусак Я.М., Дирда О.О., Сківка Л.М., Федорчук О.Г. Спосіб прогнозування ефективності імуномодулятора при комплексному лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит Патент на корисну модель № u201209912 від 10.01.13.
Підготовка наукових кадрів
 • Горбик Г.В., м.н.с., «Паранеопластичний синдром у мишей з високоангіогенним варіантом карциноми LLC/R9 та корекція його проявів оксирезвератролом», кандидатська, онкологія, затверджена тема.
 • Бойчук І.В., аспірант, 3-й рік навчання.
Співпраця

Відділ активно співпрацює зі спеціалізованими онкологічними клініками України з метою впровадження результатів досліджень у клінічну практику і відкритий для спілкування з науковцями, які працюють у відповідних напрямках онкології.

Відомо, що метастазування (як форма пухлинної прогресії) є основною ознакою злоякісного процесу та розглядається як основна причина загибелі пацієнтів від онкологічної хвороби. Саме тому жодне з досягнень в онкології не принесе більшу користь, ніж розробка стратегії лікування, яка забезпечить контроль над процесом метастазування. Розробка такої стратегії неможлива без розуміння молекулярних та клітинних механізмів метастазування, що сприятиме ідентифікації нових та селективних мішеней антиметастатичної терапії.

Лабораторія молекулярних та клітинних механізмів метастазування була створена в 2016 році на базі відділу фармакокорекції онкогенезу (2009-2016 рр.; зав. відділом — д.ф.-м.н., професор Г.І. Соляник), одним з напрямків наукової роботи якого були дослідження процесу метастазування злоякісних пухлин.


Входить до відділу:

463 | 2019-02-21  3141