Інформація

Прийом до аспірантури у 2018 р.: Оголошення    Заява на вступ до аспірантури    Структура реферату

Лабораторія модельних систем експериментальної онкології

kudryavets-yu-iЗав. лабораторії —

Кудрявець Юрій Йосипович

 

д.б.н., проф.

Персональна сторінка

Тел +38 (044) 455-91-50

E-mail kudryavec46@gmail.com


Пріоритетні напрямки досліджень

 • Створення і дослідження нових клітинних ліній та клонів з різними біологічними та молекулярно-генетичними властивостями
 • Модифікація клітинних властивостей екзогенними факторами
 • Вплив цитокінів на фенотипові та цитогенетичні властивості пухлинних клітин

Ключові слова

 • епітеліально-мезенхімальний перехід, стовбурові пухлинні клітини, метастазування, мікрооточення, система інтерферону, цитокіни
Дослідження
 • Наукове обґрунтування новітніх підходів до біотерапії, зокрема цитокінотерапії раку
 • Вивчення ролі цитокінів (ІФН-альфа, ФНП, ТФР-b, КСФ-1, VEGF) і їх рецепторів, в патогенезі пухлинної хвороби і в пухлинній прогресії
 • Дослідження маркерів епітеліально-мезенхімального переходу в пухлинних клітинах та пошук модифікаторів даного процесу
 • Модифікуючий вплив цитокінів на фенотипові та цитогенетичні особливості пухлинних клітин
 • Вивчення особливостей міжклітинної взаємодії пухлинних та стромальних клітин
 • Дослідження впливу генетичних конструктів з генами цитокінів на біологічні властивості пухлинних клітин
Гранти
 1. Грант Президента України. ДФФД Бездєнєжних Н. О., Лихова О. О. «Пригнічення метастатичного потенціалу в пухлинних клітинах внаслідок дії екзогенного інтерферону або генетичних конструкцій, що містять ген інтерферону» (2011)
 2. Грант НДР НАН України. Бездєнєжних Н. О., Семесюк Н.І., Лихова О. О. «Створення нової інтегрованої клітинної системи для дослідження механізмів взаємодії пухлинних клітин та їх мікрооточення in vitro» (2013-2014)
Конференції
 1. Науково-практичний семінар присвячений 115-річчю з Дня народження академіка Р. Є. Кавецького «Актуальні питання цитологічної діагностики пухлин» — 1 грудня 2014. — Київ, Україна
 2. International conference «Tumor and host: novel aspects of old problem», 21-24 September, 2010, Kyiv, Ukraine
 3. Molecular biology: advances and perspectives, 14-17 September, 2011, Kyiv, Ukraine
 4. Актуальні питання гематології та трансфузіології, 27-28 жовтня 2011 р., Київ
 5. 10th CIMT Annual Meeting «Towards Next-Generation Cancer Immunotherapy», May 2012, Mainz, Germany.
 6. 23rd International Congress on Anti-Cancer Treatment, Paris, France, 2012.
 7.  VI International conference of Young Scientists «Biodiversity. Ecology. Adaptation, Evolution», 13-17 May, 2013, Odessa
 8. Bric 10-year Anniversary Symposium Cancer Biology, 22-23 August 2013, Copenhage
 9. ISMRC 2013, September 25-27, Pullman Paris Bercy, France.
 10. The second Ukrainian-Swedish workshop «Translational oncology: old and new paradigms», 2013, Kyiv, Ukraine
Публікації

Довідники

 • Воронцова А.Л. Лаферобіон. Рекомбінантний альфа-2b інтерферон: Довідковий посібник з питань клінічного застосування. — К., 2007. —24 с.

Інформаційні видання

 • Каталог. Клітинний банк ліній з тканин людини та тварин. — К., 2009. — 24 с.

Лекції

 1. Кудрявець Ю.Й. Основні експериментальні моделі пухлинного росту in vivo // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 381-395.
 2. Кудрявець Ю.Й. Культури клітин, вірусні і молекулярно-генетичні моделі в експериментальній онкології // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 395-421.
 3. Воронцова А.Л., Кудрявець Ю.Й. Цитокіни в терапії злоякісних новоутворень // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 597-613.
 4. Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., П'ятчаніна Т.В., Налєскіна Л.А., Поліщук Л.З., Марченко Л.Ю., Дворщенко О.С., Бездєнєжних Н.О., Караман О.М. та ін. Збірник творів «Лекції-презентації «Науково-просвітницькі лекції фахівців-онкологів-на захист здоров'я молоді України». — ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №46537 від 27.11.2012.

Статті

 1. Bezdenezhnykh N., Semesiuk N., Lykhova O., Zhylchuk V., Kudryavets Yu. Impact of stromal cell components of tumor microenvironment on epithelial-mesenchymal transition in breast cancer // Experimental Oncology. — 2014. — Vol.36. — №2. — P.72-78.
 2. Lykhova A.A., Kudryavets Yu.I., Strokovska L.I., Bezdenezhnykh N.A., Semesiuk N.I., Adamenko I.N., Anopriyenko O.V., Vorontsova A.L. Supression of proliferation, tumorigenicity and metastatisis of lung cancer cells after their transduction by interferon-beta gene in baculovirus vector // Cytokine. — 2014. — Vol.71. — P.318-326.
 3. Lykhova A.A., Bezdenezhnykh N.A., Semesiuk N.I., Adamenko I.N., Vorontsova A.L., Kudryavets Yu.I. Loss of malignancy in mouse melanoma cells by long-term impact of interferon-beta in vitro is associated with N- and VE-cagherins suppression without inhibition of expression of EMT-associated Twist and Slug proteins // Journal Analytical Oncology. — 2014. — №3. — P.136-145.
 4. Kovalova O.А., Bezdeneznykh N.A., Kudryavets Y.I.Nonchromosomal cytogenetic analysis of mammal somatic cells // Biopolym. Cell. — 2013. — 29 (1). — Р. 33-41.
 5. Жильчук А.В., Семесюк Н.І., Кудрявець Ю.Й. Оптимізація лікування хворих на рак молочної залози в залежності від наявності дисемінованих пухлинних клітин та рівня певних цитокінів в кістковому мозку // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». — 2013. Випуск 2 (47) — С. 34-38.
 6. Orel V.E., Bezdenezhnykh N.O., Nikolov M.O., Romanov A.V., Khranovskaya N.M.,Skachkova O.V., Kudryavets Yu.I., Schepotin I.B. Comparative study of antitumor effect Fe2O3 and Fe3O4 nanoparticles in nanocomplex with Doxorubicin during electromagnetic irradiation and modification of human Hepatocellular carcinoma cells (HepG2) with Interferon-alpha // Клиническая онкология. — 2013. — № 1 (9). — С. 140-144.
 7. Venanzi F., Shifrin V., Sherman M.Y., Gabai V., et al. Broad-spectrum anti-tumor and anti-metastatic DNA vaccine based on p62-encoding vector // Oncotarget. — 2013. — 4 (10) — Р. 1829-1835.
 8. Semesiuk N., Zhylchuk A., Bezdenezhnykh N., Lykhova A., Vorontsova A., Zhylchuk V. Kudryavets Yu. Disseminated tumor cells and enhanced level of some cytokines in bone marrow and peripheral blood of breast cancer patients as the predictive factors of tumor progression // Exp. Oncology. — 2013. — 35(4). — Р. 295-302.
 9. Семесюк Н.І., Жильчук А.В., Бездєнєжних Н.О. та ін. Фактор некрозу пухлин в периферичній крові та кістковому мозку хворих на рак молочної залози як маркер прогресії пухлинного процесу // Онкология. — 2012. — Т. 14, № 4 — C. 293-297.
 10. Семесюк Н.І., ЖильчукА.В., Бездєнєжних Н.О., Лихова О.О, Жильчук В.Є., Воронцова А.Л., Кудрявець Ю.Й. Прогностичне значення рівня колонієстимулюючого фактора 1 в периферичній крові та кістковому мозку хворих на рак молочної залози // Зб. «Гематологія і переливання крові». — 2012. — № 36. — С. 233-237.
 11. Удосконалена модель мультиорганної системи токсичності ксенобіотиків на основі ко-культивування клітин людини in vitro / Трахтенберг І.М., Кудрявець Ю.Й., Марченко М.Л., Бездєнєжних Н.О., Фахмі М. // Современные проблемы токсикологии. — 2011. — № 1-2. — С. 60-64.
 12. The role of interferon as a modifier of epithelial-mesenchymal transition in tumor cells / Yu.I. Kudryavets, N.O. Bezdenezhnykh, O.O. Lykhova, N.I. Semesiuk, A.L. Vorontsova // Exp. Oncol. — 2011. — V. 33, № 3. — P. 178-181.
 13. Шляхи вдосконалення медикаментозної терапії хворих на рак прямої кишки з метастазами в печінку: переваги метрономного режиму хіміотерапії / В.Ф. Чехун, Г.І. Максим'як, В.Є. Жильчук, А.Л. Воронцова, Н.О. Бездєнєжних, Ю.Й. Кудрявець // Онкология — 2011. — Т. 13, № 3 — С. 229-233.
 14. The effect of monotherapy and combined therapy with NSC-631570 (Ukrain) on growth of low- and high-metastasizing B16 melanoma in mice / L.M. Skivka, Ya. M. Susak, O. O. Trompak, Yu. I. Kudryavets, N. Bezdeneznikh, N. Semesiuk, O. Lykhova // J. Oncol. Pharm. Practice. — 2011. — V. 17 (4). — Р. 339-349.
 15. The role of interferon as a modifier of epithelial-mesenchymal transition in tumor cells. / Yu.I. Kudryavets, N.O. Bezdenezhnykh, O.O. Lykhova, N.I. Semesiuk, A.L. Vorontsova // Exp. Oncol. — 2011. — V. 33, № 3. — P. 178-181.
 16. Karyotype alterations in human lung adenocarcinoma cells after long-term action of interferon-alpha / O.A. Kovaleva, N.O. Bezdenezhnykh, T.T. Glazko, A.L. Vorontsova, Yu.I. Kydryavets // Exp. Oncol. — 2010 — V. 32, №1. — P. 19-22.
 17. The effect of NSC-631570 (Ukrain) alone and in combination with pathogen-assoociated molecules on cell cycle distribution and apoptosis induction of mouse melanoma cells with different biological properties / L.M. Skivka, O.O. Trompak, Yu.I. Kudryavets, N.A. Bezdenezhnykh, Ya.M. Susak // Exp. Oncol. — 2010. — V. 32, № 2. — P. 92-96.
 18. Трахтенберг І.М., Марченко М.Л., Бездєнєжних Н.О., Кудрявець Ю.Й. Переваги методу дослідження токсичного впливу сполук важких металів в культурі клітин людини in vitro порівняно з традиційним методом in vivo на тваринах як більш достовірного та адекватного // Сучасні проблеми токсикології. — 2010. — № 2. — С. 69-72.
 19. Karyotype alterations in human lung adenocarcinoma cells after long-term action of interferon-alpha / O.A. Kovaleva, N.O. Bezdenezhnykh, T.T. Glazko, A.L. Vorontsova, Yu.I. Kydryavets // Exp. Oncol. — 2010. — V. 32, № 1. — P. 19-22.
 20. Біотерапія як компонент комплексного лікування хворих на рак молочної залози / В.Є. Жильчук, А.Л. Воронцова, Н.О. Бездєнєжних, Н.Ю. Лук'янова, І.К. Хаєцький // Здоровье женщины. — 2009. — № 7. — С. 171-175.
 21. Особливості експресії молекулярних маркерів в пухлинних клітинах молочної залози під впливом інтерферону-альфа / В.Є. Жильчук, Н.Ю. Лук'янова, Н.О. Бездєнєжних, А.Л. Воронцова // Патологія. — 2009. — Т. 6, № 2. — С. 50-53.
 22. Пригнічення інтерфероном-альфа експресії VEGF в пухлинних клітинах та його рівня в сироватці крові онкологічних хворих / А.Л. Воронцова, Н.О. Бездєнєжних, В.Є. Жильчук, Ю.Й. Кудрявець // Урологія. — 2009. — № 3. — С. 46-50.
 23. Modifying influence of prolonged action of interferon on phenotypic characteristics of human lung cancer cells in vitro / Yu.I. Kudryavets, N.O. Bezdenezhnykh, N.Yu. Lukyanova, N.A. Tregubova, A.L.Vorontsova // Exp. Oncol. — 2008. — V. 30, № 4. — Р. 283-288.
Патенти
 1. «Панель прогностичних маркерів виникнення рецидиву пухлинного процесу у хворих на рак молочної залози». Патент на корисну модель Пат. 90143, Україна, А61В 17/00. Заявник і патентовласник ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН України. — З.№u201315341, заявл. 27.12.2013, опубл. 12.05.2014. — Бюл. №9.
 2. Спосіб визначення стабільності генетичного апарату у риб. Деклар.патент №35150. Держреєстр патентів України на винахід від 10.09.2008
 3. Спосіб підвищення ефективності лікування хворих на рак молочної залози. Патент на корисну модель № 46350. Україна. Держ. реєстр. патенту від 10.12.2009
 4. Спосіб лікування хворих на рак молочної залози. Патент на корисну модель № 46351. Україна. Держ. реєстр. патенту від 10.12.2009
 5. Спосіб лікування раку молочної залози у хворих в пременопаузі. Патент на корисну модель № 46349. Україна. Держ. реєстр. патенту від 10.12.2009
 6. «4-(2-діетиламіноетоксикарбоніл) феніламіди 5-ариліден-4-оксо-2-тіоксотіазолідин-3-ілалканкарбонових кислот, що виявляють протипухлинну активність». Патент на корисну модель №35571. Держ. реєстр. патенту від 25.09.2008
 7. N-(гідроксифеніл)-4-(5-аріліден-4-оксо-2-тіоксотіазолідин-3-іл)бутан аміди, що виявляють протипухлинну активність. Патент на корисну модель, №32820. Держ. реєстр. патентів від 26.05.2008
 8. Антинеопластичний препарат. Патент на корисну модель, №37576. Держ. реєстр. патентів від 10.12.2008
 9. «Діариламіди 2,2'-дитіоксо-4,4-діоксо-[5,5']-бітіазолідинілідендіїл-3,3'-діалканкарбонових кислот, що виявляють протипухлинну активність». Патент на корисну модель, №38601. Держ. реєстр. патентів від 12.01.2009
 10. «Дигідрохлорид ди-(2-діетиламіноетилового естру) 2,2'-дитіоксо-4,4'-діоксо-[5,5'] -бітіазолідинілідендіїл-3,3'-дибутанової кислоти, що виявляє протипухлинну активність». Патент на корисну модель, №38609. Держ. реєстр. патентів від 12.01.2009

Інформаційни листи

 1. Морфологічно обгрунтовані критерії цитотоксичного ефекту ртуті: Інформаційний лист № 09-09. (Україна). — 2009 р. — ДРНТІ 76.35.45.
 2. Метод оцінки гострої токсичності солей важких металів із використанням моделі мультиорганної системи токсичності ксенобіотиків на основі ко-культивування клітин людини in vitro: Інформаційний лист №50 — 2011. — К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2011.
Інновації

Кадри
 1. Завідувач відділу, д.б.н., професор Ю.Й. Кудрявець
 2. Пров. наук. співробітник, д.б.н., професор. А.Л. Воронцова
 3. Старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук Н.О. Бездєнєжних
 4. Старший науковий співробітник, кандитат біологічних наук О.М. Ковальова
 5. В.о молодшого наукового співробітника Н.І. Семесюк
 6. В.о молодшого наукового співробітника О.О. Лихова
 7. Інженер І категорії Т.А.Кардаш
 8. Інженер І категорії Н.С. Степаненко
 9. Технік К.О. Сауленко
 10. Технік О.М. Цвір

Підготовка та керівництво підготовкою дисертаційних робіт

 • Семесюк Н.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Дисеміновані пухлинні клітини і рівень цитокінів в кістковому мозку та периферичній крові хворих на рак молочної залози як комплекс біомаркерів ризику рецидиву пухлинного процесу» (захист відбувся 8.04.2015).
 • Жильчук А.В. завершив оформлення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
 • Лихова О.О. — аспірантка 2-го року навчання, представила до офіційного захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Фенотипові характеристики пухлинних клітин in vitro та in vivo за умов їх трансдукції рекомбінантним бакуловірусом з геном інтерферону-бета».
 • Адаменко І.М. — аспірантка 2-ого року навчання.
Співпраця

Нагороди

Історія

Каталог. Клітинний банк ліній з тканин людини та тварин. — К., 2009. — 24 с.


Входить до відділу:

 1. Відділ молекулярної та клітинної патобіології
455 | 2018-04-20  2413