Лабораторія генетики раку

cancer genetics laboratory Бучинська Любов Георгіївна

Зав. лабораторії, д.б.н.

Лауреат премії ім. О.О. Богомольця НАН України

Персональна сторінка

Тел +38 (044) 259-08-75

E-mail laboncogen@yandex.ua


Пріоритетні напрямки досліджень

 • Клініко-геніалогічний аналіз як перший етап обстеження хворих на рак та їх родичів для профілактики онкологічних захворювань.
 • Оцінка нестабільності геному в соматичних клітинах онкологічних хворих та у жінок з сімейною історією раку з метою визначення осіб високого ризику по виникненню раку
 • Вивчення цитоморфологічних і молекулярних особливостей пухлинних клітин та їх мікрооточення як основи диференційної діагностики, оцінки прогресії і перебігу раку.

Ключові слова

 • рак яєчника, рак ендометрію, генетика раку, вірус папіломи людини, пошкодження ДНК, прогностичні маркери, сімейна історія раку
Дослідження
 • Вивчення нестабільності геному (рівень пошкодження ДНК, функціонування системи репарації, кількість аберацій хромосом) лімфоцитів периферичної крові хворих на рак органів жіночої репродуктивної системи з урахуванням обтяженості сімейного анамнезу на онкологічну патологію.
 • Дослідження гістотопографічних особливостей лімфоцитарного інфільтрату та його популяційного складу(CD4+, CD8+, FOXP3+-лімфоцитів і пухлин-асоційованих макрофагів) в аденокарциномах ендометрію та виявлення зв'язку пухлинного мікрооточення з морфофункціональними характеристиками новоутворення.
 • Дослідження чутливості лімфоцитів периферичної крові та пухлинних клітин хворих на рак ендометрію та яєчника до впливу екзо- та ендогенних факторів (генотоксичні агенти – мітоміцин С, блеоміцин, інфікування вірусами та ін.) як потенційних чинників пошкодження ДНК.
 • Оцінка експресії ряду біомолекулярних маркерів (Кі-67, р53, р14ARF, MDM2, p21WAF1/CIP1, PTEN, p16INK4a, RB, E2F1, Циклін D1, рецепторів естрогенів та прогестерону та ін.) як підґрунтя для визначення біологічних особливостей пухлинного росту в ендометрії та яєчнику.
 • Аналіз даних медико-генетичного консультування хворих на рак ендометрію і яєчника з метою виявлення осіб з сімейною історією раку, визначення типу його успадкування, оцінка ризику розвитку захворювання у нащадків та формування груп високого ризику виникнення злоякісних новоутворень.
Гранти
 1. У рамках цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій» виконується проект: «Дослідження генетичних передумов та впливу середовищних чинників на реалізацію спадкової схильності до виникнення злоякісних пухлин (номер держреєстрації 011 OU 005761) (2010-2014 рр.)».
 2. Грант НАН України для молодих вчених «Оцінка генетичної нестабільності епітеліальних клітин яєчника у жінок з високим ризиком розвитку раку» (номер держреєстрації 0111 U 007137) (2011-2012 рр.).
Конференції
 • First Ukrainian-Swedish Workshop "New approaches in diagnostics and treatment of cancer", June 13-14 2011, Kyiv, Ukraine.
 • Second Ukrainian-Swedish Workshop "Translational oncology: old and new paradigms" dedicated to the 95th anniversary of the foundation of NASU, May 20-21, 2013, Kyiv, Ukraine.
 • Міжнародна конференція «Медико-биологические проблемы действия радиации» Москва, Росія, 10-11 квітня 2012 р.
 • III конференція Товариства клітинної біології, Санкт-Петербург, 16-18 жовтня 2012 р.
Публікації

Монографії

 1. Чехун В.Ф., Полищук Л.З., Бучинськая Л.Г. Клиническая онкогенетика. Гл. 5 // Генетическая медицина / Под ред. В.Н.Запорожана. - Одесса: Одесский государственный медицинский університет. 2008. – С. 222-262.

Вибрані статті

 1. Несіна І.П., Романенко О.В., Грінкевич В.М., Юрченко Н.П., Свінціцький В.С., Бучинська Л.Г. Прогностичне значення щільності мікросудин у серозних аденокарциномах яєчника. Онкология 2008; 10, №2: 238-241.
 2. Buchynska L.G., Iurchenko N.P., Grinkevych V.M., Nesina I.P., Chekhun S.V., Svintsitsky V.S. Expression of the estrogene and progesterone receptors as prognostic factor in serous ovarian cancer. Exp. Oncology 2009; 31 (1): 48-52.
 3. Бучинська Л.Г., Грінкевич В.М., Юрченко Н.П., Воробйова Л.І. Експресія р53, VEGF та CD34 у пухлинній тканині та виживаність хворих на серозний рак яєчника. Онкология 2009; 2 (40): 109-112.
 4. Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Соляник Г.І., Сидоренко С.П., Бабич Ю.М. База даних "Особливості функціонального онкогеному" як основа сучасної діагностики і лікування хворих зі злоякісними пухлинами. Повідомлення 1. Онкология 2009; 11(1):55-58.
 5. Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Соляник Г.І., Сидоренко С.П., Бабич Ю.М. База даних "Особливості функціонального онкогеному" як основа сучасної діагностики і лікування хворих зі злоякісними пухлинами. Повідомлення 2. Онкология 2009; 11 (3): 200-202.
 6. Bilyk O.O., Pande N.T., Buchynska L.G. Analysis of p53, p16INK4a, pRb and Cyclin D1 expression and human papillomavirus in primary ovarian serous carcinomas. Exp. Oncology 2011; 33 (3): 150 – 156.
 7. Билык Е.А., Бучинская Л.Г., Полищук Л.З., Проскурня Л.А., Пеёвич Т. Экспрессия онкобелка Е6 вируса папилломы человека в эпителии придатков матки при раке яичника и генетической предрасположенности к нему. Онкология 2011; 13 (3): 197 – 202.
 8. Бучинская Л.Г., Билык Е.А., Пеёвич Т. Чувствительность ДНК эпителиальных клеток яичника к генотоксическим воздейсвиям в зависимости от генетической предрасположености к раку. Онкология 2012; 14 (3): 197 – 201.
 9. Билык Е.А., Бучинская Л.Г., Полищук Л.З., Пеёвич Т. Морфологические и иммуногистохимические особенности придатков матки у женщин с генетической предрасположенностью к развитию рака яичников. Вопросы онкологии 2012; 58 (4): 507 – 513.
 10. Глущенко Н.М., Юрченко Н.П., Несіна І.П., Бучинська Л.Г. Клініко-генеалогічний і генетико-математичний підхід до оцінки схильності виникнення раку органів жіночої репродуктивної системи Онкология 2013; 15(2): 104-107.
 11. Бучинська Л.Г., Грінкевич В.М., Свінціцький В.С., Романенко О.В. Використання бімолекулярних маркерів для предикативної оцінки індивідуального прогнозу виживаності хворих на серозний рак яєчника. Онкология 2013; 15(1): 37-39.
Патенти
 1. Бучинська Л.Г., Юрченко Н.П., Грінкевич В.М., Глущенко Н.М., Романенко О.В. Патент на корисну модель № 48766 «Спосіб прогнозування виживаності хворих на серозний рак яєчника за допомогою маркера проліферації Кі-67». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2010, Бюлетень № 6, 2010 р.
 2. Бучинська Л.Г., Юрченко Н.П., Грінкевич В.М., Несіна І.П., Романенко О.В. Патент на корисну модель № 48765 «Спосіб прогнозування виживаності хворих на серозний рак яєчника за допомогою визначення прогестерон-естрогенового статусу пухлин». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2010, Бюлетень № 6, 2010 р.
 3. Бучинська Л.Г., Грінкевич В.М., Романенко О.В. Патент на корисну модель № 48985 «Спосіб прогнозування виживаності хворих на серозний рак яєчника, які не проходили неоадьювантну поліхіміотерапію після операційного втручання» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.02.2010, Бюлетень № 4, 2010 р.
 4. Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Юрченко Н.П., Несіна І.П., Романенко О.В. Патент на корисну модель № 68920 «Спосіб прогнозування ризику розвитку злоякісних новоутворень». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2012, Бюлетень № 7, 2012 р.
 5. Бучинська Л.Г., Поліщук Л.З., Юрченко Н.П., Неспрядько С.В., Романенко О.В. Патент на корисну модель № 68916 «Спосіб оцінки індивідуальної гормоночутливості раку ендометрія». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2012, Бюлетень № 7, 2012 р.
Кадри

Захищені дисертації

 1. Бучинська Л.Г. – завідувач відділу регуляторних механізмів клітини. Дисертація на тему: «Ендометріоїдний рак: таксономія генетичних змін пухлинних клітин та їх роль у визначенні потенціалу злоякісності» на здобуття здобуття ступеню доктора біологічних наук за спеціальністю 14.01.07 - "онкологія". Захист дисертації відбувся 26.10.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України.
 2. Грінкевич В.М. – викладач Київського національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, кафедра біології. Дисертація на тему: "Особливості експресії ряду біомолекулярних маркерів та визначення індивідуального прогнозу хворих на рак яєчника" на здобуття ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.01.07 - "онкологія". Захист дисертації відбувся 28.03.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.
Співпраця

Співпраця з іншими установами

 • Національний інститут раку МОЗ України - науково-дослідне відділення онкогінекології (завідувач н/д відділення, д.м.н., професор Воробйова Л.І.).
 • ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».
Нагороди
Історія

У 1964 році у відділі патоморфології Інституту було відкрито лабораторію гістохімії пухлин під керівництвом професора К.П. Ганіної. Навесні 1971 року в Парижі відбувся IV Міжнародний конгрес з генетики людини, делегатом якого була доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. О.О. Богомольця К.П. Ганіна. На цьому форумі були вперше сформульовані фундаментальні положення з генетики раку та окреслено шляхи подальших досліджень у галузі генетики пухлинного росту. Конгрес став визначною подією, яка сприяла становленню досліджень з онкогенетики в Україні.

В цей період в Інституті проблем онкології АН УРСР під керівництвом К.П. Ганіної був створений відділ цитогенетики пухлинного росту (сьогодні це лабораторія онкогенетики), в якому було започатковано новий науковий напрям досліджень - цитогенетична діагностика злоякісних пухлин.

Вже на початку 70 років стало зрозумілим, що рутинні морфологічні методи дослідження не завжди ефективні при діагностуванні ранніх стадій пухлинного процесу, тому необхідно застосовувати додаткові методи дослідження, у тому числі і цитогенетичні.

У 1973 році в м. Тернопіль було проведено першу конференцію з онкогенетики, яка була першою не тільки в Україні, а і в колишньому Радянському Союзі і була присвячена вивченню ролі генетичних факторів у розвитку злоякісних пухлин.

Саме тоді вперше з ініціативи професорів І.Т. Шевченка та К.П. Ганіної було започатковано новий напрямок медичної генетики – онкогенетика, сам термін якої був запропанований ініціаторами конференції. Наступні конференції (Полтава, 1983; Київ, 1999, Київ, 2002) сприяли значним успіхам онкогенетики, що було зумовлено розвитком молекулярної біології та генетики і цитогенетики.В результаті проведених у відділі досліджень була доведена принципова можливість та доцільність використання цитогенетичних показників при диференційній діагностиці передпухлинних та пухлинних процесів людини, для раннього виявлення вогнищ малігнізації та визначення ступеня анаплазії злоякісних пухлин. Поряд з цим, було обгрунтовано доцільність проведення медико-генетичного консультування онкологічних хворих для виявлення родин з сімейною історією раку і здійснення моніторингу таких пацієнтів. Були визначені особливості хромосомних аберацій у соматичних немалігнізованих клітинах онкологічних хворих та в пухлинних клітинах різного ґенезу (меланома, шлунок, ендометрій та яєчник).

Співробітниками відділу було видано ряд монографій, в яких висвітлені генетичні та морфологічні аспекти новоутворень жіночої репродуктивної системи (тіло і шийка матки, молочна залоза), шлунка, шкіри та яєчка.


Входить до відділу:

187 | 2018-05-29  3513