Інформація

Лабораторія генетики раку

cancer genetics laboratory Бучинська Любов Георгіївна

Зав. лабораторії, д.б.н.

Лауреат премії ім. О.О. Богомольця НАН України

Персональна сторінка

Тел +38 (044) 259-08-75

E-mail laboncogen@yandex.ua


Пріоритетні напрямки досліджень

 • Клініко-геніалогічний аналіз як перший етап обстеження хворих на рак та їх родичів для профілактики онкологічних захворювань.
 • Оцінка нестабільності геному в соматичних клітинах онкологічних хворих та у жінок з сімейною історією раку з метою визначення осіб високого ризику по виникненню раку
 • Вивчення цитоморфологічних і молекулярних особливостей пухлинних клітин та їх мікрооточення як основи диференційної діагностики, оцінки прогресії і перебігу раку.

Ключові слова

 • рак яєчника, рак ендометрію, генетика раку, вірус папіломи людини, пошкодження ДНК, прогностичні маркери, сімейна історія раку
Дослідження
 • Вивчення нестабільності геному (рівень пошкодження ДНК, функціонування системи репарації, кількість аберацій хромосом) лімфоцитів периферичної крові хворих на рак органів жіночої репродуктивної системи з урахуванням обтяженості сімейного анамнезу на онкологічну патологію.
 • Дослідження гістотопографічних особливостей лімфоцитарного інфільтрату та його популяційного складу(CD4+, CD8+, FOXP3+-лімфоцитів і пухлин-асоційованих макрофагів) в аденокарциномах ендометрію та виявлення зв'язку пухлинного мікрооточення з морфофункціональними характеристиками новоутворення.
 • Дослідження чутливості лімфоцитів периферичної крові та пухлинних клітин хворих на рак ендометрію та яєчника до впливу екзо- та ендогенних факторів (генотоксичні агенти – мітоміцин С, блеоміцин, інфікування вірусами та ін.) як потенційних чинників пошкодження ДНК.
 • Оцінка експресії ряду біомолекулярних маркерів (Кі-67, р53, р14ARF, MDM2, p21WAF1/CIP1, PTEN, p16INK4a, RB, E2F1, Циклін D1, рецепторів естрогенів та прогестерону та ін.) як підґрунтя для визначення біологічних особливостей пухлинного росту в ендометрії та яєчнику.
 • Аналіз даних медико-генетичного консультування хворих на рак ендометрію і яєчника з метою виявлення осіб з сімейною історією раку, визначення типу його успадкування, оцінка ризику розвитку захворювання у нащадків та формування груп високого ризику виникнення злоякісних новоутворень.
Гранти
 1. У рамках цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій» виконується проект: «Дослідження генетичних передумов та впливу середовищних чинників на реалізацію спадкової схильності до виникнення злоякісних пухлин (номер держреєстрації 011 OU 005761) (2010-2014 рр.)».
 2. Грант НАН України для молодих вчених «Оцінка генетичної нестабільності епітеліальних клітин яєчника у жінок з високим ризиком розвитку раку» (номер держреєстрації 0111 U 007137) (2011-2012 рр.).
Конференції
 • First Ukrainian-Swedish Workshop "New approaches in diagnostics and treatment of cancer", June 13-14 2011, Kyiv, Ukraine.
 • Second Ukrainian-Swedish Workshop "Translational oncology: old and new paradigms" dedicated to the 95th anniversary of the foundation of NASU, May 20-21, 2013, Kyiv, Ukraine.
 • Міжнародна конференція «Медико-биологические проблемы действия радиации» Москва, Росія, 10-11 квітня 2012 р.
 • III конференція Товариства клітинної біології, Санкт-Петербург, 16-18 жовтня 2012 р.
Публікації

Монографії

 1. Чехун В.Ф., Полищук Л.З., Бучинськая Л.Г. Клиническая онкогенетика. Гл. 5 // Генетическая медицина / Под ред. В.Н.Запорожана. - Одесса: Одесский государственный медицинский університет. 2008. – С. 222-262.

Вибрані статті

 1. Несіна І.П., Романенко О.В., Грінкевич В.М., Юрченко Н.П., Свінціцький В.С., Бучинська Л.Г. Прогностичне значення щільності мікросудин у серозних аденокарциномах яєчника. Онкология 2008; 10, №2: 238-241.
 2. Buchynska L.G., Iurchenko N.P., Grinkevych V.M., Nesina I.P., Chekhun S.V., Svintsitsky V.S. Expression of the estrogene and progesterone receptors as prognostic factor in serous ovarian cancer. Exp. Oncology 2009; 31 (1): 48-52.
 3. Бучинська Л.Г., Грінкевич В.М., Юрченко Н.П., Воробйова Л.І. Експресія р53, VEGF та CD34 у пухлинній тканині та виживаність хворих на серозний рак яєчника. Онкология 2009; 2 (40): 109-112.
 4. Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Соляник Г.І., Сидоренко С.П., Бабич Ю.М. База даних "Особливості функціонального онкогеному" як основа сучасної діагностики і лікування хворих зі злоякісними пухлинами. Повідомлення 1. Онкология 2009; 11(1):55-58.
 5. Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Соляник Г.І., Сидоренко С.П., Бабич Ю.М. База даних "Особливості функціонального онкогеному" як основа сучасної діагностики і лікування хворих зі злоякісними пухлинами. Повідомлення 2. Онкология 2009; 11 (3): 200-202.
 6. Bilyk O.O., Pande N.T., Buchynska L.G. Analysis of p53, p16INK4a, pRb and Cyclin D1 expression and human papillomavirus in primary ovarian serous carcinomas. Exp. Oncology 2011; 33 (3): 150 – 156.
 7. Билык Е.А., Бучинская Л.Г., Полищук Л.З., Проскурня Л.А., Пеёвич Т. Экспрессия онкобелка Е6 вируса папилломы человека в эпителии придатков матки при раке яичника и генетической предрасположенности к нему. Онкология 2011; 13 (3): 197 – 202.
 8. Бучинская Л.Г., Билык Е.А., Пеёвич Т. Чувствительность ДНК эпителиальных клеток яичника к генотоксическим воздейсвиям в зависимости от генетической предрасположености к раку. Онкология 2012; 14 (3): 197 – 201.
 9. Билык Е.А., Бучинская Л.Г., Полищук Л.З., Пеёвич Т. Морфологические и иммуногистохимические особенности придатков матки у женщин с генетической предрасположенностью к развитию рака яичников. Вопросы онкологии 2012; 58 (4): 507 – 513.
 10. Глущенко Н.М., Юрченко Н.П., Несіна І.П., Бучинська Л.Г. Клініко-генеалогічний і генетико-математичний підхід до оцінки схильності виникнення раку органів жіночої репродуктивної системи Онкология 2013; 15(2): 104-107.
 11. Бучинська Л.Г., Грінкевич В.М., Свінціцький В.С., Романенко О.В. Використання бімолекулярних маркерів для предикативної оцінки індивідуального прогнозу виживаності хворих на серозний рак яєчника. Онкология 2013; 15(1): 37-39.
Патенти
 1. Бучинська Л.Г., Юрченко Н.П., Грінкевич В.М., Глущенко Н.М., Романенко О.В. Патент на корисну модель № 48766 «Спосіб прогнозування виживаності хворих на серозний рак яєчника за допомогою маркера проліферації Кі-67». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2010, Бюлетень № 6, 2010 р.
 2. Бучинська Л.Г., Юрченко Н.П., Грінкевич В.М., Несіна І.П., Романенко О.В. Патент на корисну модель № 48765 «Спосіб прогнозування виживаності хворих на серозний рак яєчника за допомогою визначення прогестерон-естрогенового статусу пухлин». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2010, Бюлетень № 6, 2010 р.
 3. Бучинська Л.Г., Грінкевич В.М., Романенко О.В. Патент на корисну модель № 48985 «Спосіб прогнозування виживаності хворих на серозний рак яєчника, які не проходили неоадьювантну поліхіміотерапію після операційного втручання» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.02.2010, Бюлетень № 4, 2010 р.
 4. Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Юрченко Н.П., Несіна І.П., Романенко О.В. Патент на корисну модель № 68920 «Спосіб прогнозування ризику розвитку злоякісних новоутворень». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2012, Бюлетень № 7, 2012 р.
 5. Бучинська Л.Г., Поліщук Л.З., Юрченко Н.П., Неспрядько С.В., Романенко О.В. Патент на корисну модель № 68916 «Спосіб оцінки індивідуальної гормоночутливості раку ендометрія». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2012, Бюлетень № 7, 2012 р.
Кадри

Захищені дисертації

 1. Бучинська Л.Г. – завідувач відділу регуляторних механізмів клітини. Дисертація на тему: «Ендометріоїдний рак: таксономія генетичних змін пухлинних клітин та їх роль у визначенні потенціалу злоякісності» на здобуття здобуття ступеню доктора біологічних наук за спеціальністю 14.01.07 - "онкологія". Захист дисертації відбувся 26.10.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України.
 2. Грінкевич В.М. – викладач Київського національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, кафедра біології. Дисертація на тему: "Особливості експресії ряду біомолекулярних маркерів та визначення індивідуального прогнозу хворих на рак яєчника" на здобуття ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.01.07 - "онкологія". Захист дисертації відбувся 28.03.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.
Співпраця

Співпраця з іншими установами

 • Національний інститут раку МОЗ України - науково-дослідне відділення онкогінекології (завідувач н/д відділення, д.м.н., професор Воробйова Л.І.).
 • ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».
Нагороди

 

Відділ цитогенетики пухлин (нині лабораторія генетики раку, завідуюча лабораторії д.б.н. Л.Г. Бучинська) було засновано у 1975 році за ініціативою академіка Р.Є. Кавецького.

Багаторічні дослідження колективу відділу, виконані  під керівництвом д.м.н., проф. К.П. Ганіної, стали підгрунтям для формування оригінального наукового напрямку — «Онкогенетика» та створення вітчизняної школи «“Генетика раку».

Науковий пошук дослідників дозволив довести принципову можливість та доцільність використання цитогенетичних показників при диференційній діагностиці передпухлинних і пухлинних процесів людини, для раннього виявлення вогнищ малігнізації та визначення ступеня анаплазії злоякісних пухлин. Поряд з цим, обґрунтовано ефективність проведення медико-генетичного консультування здорових осіб і онкологічних хворих для виявлення родин з сімейною історією раку та здійснення моніторингу пацієнтів з високим ризиком розвитку онкологічної патології.

Підсумком наукової діяльності лабораторії є публікація 12 монографій та численних статей у науковометричних виданнях, ряду авторських свідоцтв та патентів, в яких висвітлені клінічні і молекулярно-генетичні особливості пухлин різного генезу


Входить до відділу:

187 | 2019-02-21  4855