Інформація

Сидорик Євген Петрович

sidorik-e pд.мед.н., проф., двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премій ім. О.О. Богомольця та ім. Р.Є. Кавецького НАН України, зав. лабораторії біофізики

 

Тел

+38 (044) 259-91-94

E-mail

Sidorik@onconet.kiev.ua

Наукові інтереси

 • Біофізика канцерогенезу
 • Біофізика антіканцерогенезу
 • Пухлинний процес

Ключові слова

канцерогенез, антиканцерогенез, молекулярні переносники електронів, радикальні форми кисню та азоту, біохемілюмінесценція, біоантиоксиданти, координаційні сполуки платини, мобільний телефон і здоров'я, електронний парамагнітний резонанс

 

Наукова діяльність

sidorik-e-p

Організаційна робота

Науково-методична та організаційна робота

 • Член редакційної колегії міжнародного журналу «Experimental Oncology», Кіїв, Україна
 • American Association for Cancer Research (USA)
 • The International EPR (ESR) Society (USA)
 • Товариство Біофізики Росії
 • Товариство онкологів України
 • Українське біофізичне товариство

Конференції
 • NARE Symposium. Hirosaki Uqiversity, Japan (2012):Sidorik E.P., Yakymenko I.L.. Free radical mechanism of biological effects of long term ionizing radiation due to the Chernobyl accident with possible oppression of permanent influence of electromagnetic fields
Публікації

Кількість публікацій — 520 наукових праць, в тому числі 16 монографій.
В книзі «Біофізика рака» (1976 р.) вперше в світі розглянуті біофізичні аспекти пухлинного процесу.

Список вибраних публікацій

 1. Кавецкий Р.Е., Чудаков В.Г., Сидорик Е.П., Гамалея Н.Ф., Когут Т.С. Лазерьі в биологии и медицине. — Киев: Здоров'я, 1969. — 258 с.
 2. Пути развития современной онкологии. — Киев: Здоров'я, 1970. — 300 с.
 3. Канцерогенез. — Киев: Наукова думка, 1973. — 244 с.
 4. Эмануэль Н.М., Кавецкий Р.Е., Тарусов Б.Н., Сидорик Е.П. Биофизика рака. — Киев: Наукова думка, 1976. — 295 с.
 5. Применение радиозлектронньїх приборов в биологии и медицине. — Киев: Наукова думка, 1976. — 376 с. (Сидорик Е.П. и др. с.77-96, с.270-302).
 6. Кавецкий Р.Е., Бутенко З.А., Сидорик Е.П., Пинчук В.Г. и др. Проблемьі канцерогенеза и антиканцерогенеза. — Киев: Наукова думка, 1979. — 464 с.
 7. Прибори для научних исследований и системи автоматизации в АН УССР. — Київ: Наукова думка, 1981. — 260 с. (Сидорик Е.П. и др. с.212-221).
 8. Костюк П.Г., Гродзинский Д.М., Зима В.Л., Магура И.С., Сидорик Е.П., Шуба М.Ф. Підручник для університетів «Биофизика»). — Киев: Вища школа, 1988. — 504 с. (Перший підручник з біофізики для вузів в Україні).
 9. Сидорик Е.П., Баглей Е.А., Данко М.И. Биохемилюминесценция клеток при опухолевом процессе. — Киев: Наукова думка, 1989. — 220 с.
 10. «Cytochrome Р-450: Biochemistry and Biophysics» (Ed. A.I.Archakov). (Pyatchanina T.V., Sidorik E.P. «Improved anticarcinogenic and antitumor vitamin A efficacy regimes based on assessing cytochrome and adrenodoxine function under mammary carcinogenesis»; Melnikov O.R., Momot V.Ya, Sidorik E.P. «Cytochrome P-450 dependent reactions at nitrosamine-induced transformation of hepatocytes»; Momot V.Ya., Melnikov O.R., Sidorik E.P. «Status of monooxygenases in nitrosamine-induced hepatomas»). — Moscow: INCO-TNC, 1992. — 673 p.
 11. Чорнобильська катастрофа (Ред. В.Г.Бар'яхтар). — Київ: Наукова думка, 1996. — 575 с. (Сидорик Є.П. та ін. «Зміна біофізичних характеристик в органах та крові»).
 12. Chornobyl Catastrophe (Ed. V.G. Barjakhtar). — Kyiv: Editorial House of Annual Issue «Export of Ukraine», 1997. — 573 p. (Sidorik E.P. et al. «Changes of Biophysical Characteristics in the Organs and in the Blood»).
 13. Сидорик Е.П. От первих зтапов применения атомной знергии в мирних целях до Чернобыльской катастрофи. — Киев: 1999. — 36 с.
 14. Chornobyl. The Exclusion Zone. (Чорнобиль. Зона відчуження). (Сидорик Є.П., Бурлака А.П. «Біофізичні характеристики пошкодження клітин внутрішніх органів і крові за умов дії іонізувальної радіації внаслідок аварії на ЧАЕС»). — Київ: Наукова думка, 2001 — 548 с.
 15. Бурлака А.П., Сидорик Є.П. Радикальні форми кисню та оксиду азоту при пухлинному процесі. — Київ: Наукова думка, 2006. — 228 с.
 16. Сидорик Е.П., Мельников О.Р. Биофизика рака. Злектронный парамагнитный резонанс в онкологии. — Киев: Логос, 2006. — 46 с.
 17. Майданник В.Г., Москаленко В.Ф., Сидорик Є.П., Бурлака А.П. та ін. Первинна артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків. — Київ: 2007. — 389 с.
 18. Специфічна імунотерапія в онкології (П'ятчаніна Т.В., Сидорик Є.П. та ін. «Соотношение металлопротеидов крови больных раком желудка при хирургическом лечении и применении противоопухолевой аутовакциньі». с.199-208). — Киів: Здоров'я. — 2008. — 416 с.
 19. 0нкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів. (Бурлака А.П., Сидорик Є.П. «Окисний стрес і рак». с. 249-267). — Київ: Здоров'я України, 2010. — 770 с.
 20. Якименко І.Л., Сидорик Є.П. Мобільний телефон і здоров'я людини. — Київ: Знання. Серія «Здоров'я», 2010. — №1-2. — С. 94 с.
 21. Sidorik E.P., Burlaka A.P., Yakymenko I.L. Risks of joint effect of low-intensive ionizing radiation due to Chernobyl accident and microwaves exposure from mobile communication systems. Reports proceedings conclusions and recommendations // International Conference Twenty-five Years after Chernobyl Accident. Safety for the Future — Kyiv, Ukraine. 2011. Part 1. — С. 70-73.
 22. Якименко І.Л., Сидорик Є.П., Цибулін О.С. Мобільний телефон і твоє здоров'я: буклет [укр., англ.] — К.: ДІА, 2014. — 23 с.

Вибрані статті

 1. Бурлака А.П., Сидорик Є.П., Ганусевич І.І., М'ясоєдов Д.В., Лещенко Ю.М., Горпенко Ю.В., Бурлака А.А. Вплив антикоагулянтів на показники окисного стресу і на виживаність хворих на рак прямої кишки // Український журнал гематології та трансфузіології — 2008. — 2. — С. 38-44.
 2. Бурлака А.П., Сидорик Є.П., Ганусевич І.І., Бурлака А.А., Чулаєвська О.М., Щепотін І.Б. Дисфунція мітохондрій та терапевтичні стратегії регуляції у хворих на рак молочної залози // Новоутворення, 2009. — №-4. — С. 247-253.
 3. Yakymenko I., Sidorik E. Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation of mobile telephony devices (Review) // Experimental oncology, 2010. — 32(2). — Р. 54-60. pdf
 4. Прилуцька С.В., Ременяк О.В., Бурлака А.П., Прилуцький Ю.І. Перспективи використання вуглецевих нанотрубок у протираковій терапії // Онкология, 2010. — 12(1). — С. 5-9.
 5. Burlaka A., Lukin S., Prylutska S., Remeniak O., Prylutsky Yu., Shuba M., Maksimenko S., Ritter U., Scharaff P. Hyperthermic effect of multi-walled carbon stimulated with near infrared irradiation for anticancer therapy: in vitro studies // Experimental oncology, 2010. — 32(1). — Р. 48-50. pdf
 6. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Лук'янчук Є.В., Сидорик Є.П. Мітохондріальний редокс-контроль матриксних металопротеїназ та метастазування у хворих на рак молочних залоз // Онкологія, 2010. — 12. — №4(46). — С. 377-382.
 7. Першко Н.Ю., Пономарева О.В., Сидорик Є.П. Порушення балансу андрогенних метаболітів у хворих на рак легенів // Експериментальна і клінічна біохімія та фізіологія, 2010. — №1. — С. 63-67.
 8. Першко Н.Ю., Пономарева О.В., Сидорик Е.П. Прогностическое значение состояния андрогенной функции у больных раком // Лікарська справа, 2010. — №1-2. — С. 118-121.
 9. Prylutska S.V., Burlaka A.P., Prylutsky Yu.I., Ritter U., Scharff P. Pristine C60 fullerenes inhibit the rate of tumor growth and metastasis // Experimental Oncology, 2011. — 33(3). — Р. 162-164. pdf
 10. Yakymenko I., Sidorik E., Kyrylenko S., Chekhun V. Langzeiteinwirkung von Mikrowellen-Bestrahlung durch Radar und Mobilfunk lost Krebswachstum aus. Umwelt und verbraucherorganisation zum Schutz vor electromagnetisher Strahlung. 2011, Seite 1-20 (pdf diagnose FUNK). (Ubersetzung erschienen: Radar und Mobilfunk lost Krebs aus). pdf
 11. Yakymenko I., Sidorik E., Kyrylenko S., Chekhun V. Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems (review) // Experimental oncology, 2011. — 33(2). — Р. 62-70.pdf
 12. Якименко И.Л., Хеншель Д., Сидорик Е.П., Цыбулин А.С., Розумнюк В.Т. Влияние электромагнитного излучения мобильного телефона на сомитогенез птицы // Доповіді Національної академії наук України, 2011. — №1. — С. 146-152.
 13. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Сидорик Є.П., Мамонтова Л.А., Кучменко О.Б., Пєтухов Д.М., Делеменчук Н.В., Донченко Г.В. Активність матриксних металопротеїназ у тканинах щурів за введення доксоруіцину та дії комплексу попередників і модуляторів біосинтезу убіхінону // Медична хімія, 2011. — 13 (2). — С. 10-14.
 14. Бурлака А.П., Кучменко О.Б., Пєтухов Д.М., Ганусевиі І.І., Лукін С.М., Лук'янчук Є.В., Сидорик Є.П., Делеменчук Н.В., Донченко Г.В. Модифікуюча дія убіхінону, комплексів попередників і модулятора його біосинтезу на мітохондрії тканини печінки та серця за умови введення доксорубіцину // Онкологія, 2011. — 13. — №4(50). — С. 300-303.
 15. Yakymenko I., Sidorik E., Tsybulin O., Chekhun V. Potential risks of microwaves from mobile phones for youth health // Environment & Health, 2011. — №1. — Р. 48-51. pdf
 16. Якименко И.Л., Сидорик Е.П., Цыбулин А.С. Метаболические изменения в клетках при действии электромагнитного излучения систем мобильной связи // Український біохімічний журнал, 2011. — 83(2). — С. 20-28.
 17. Чехун В.Ф., Якименко І.Л., Цибулін Л.С., Сидорик Є.П. Ризики тривалої дії мікрохвильового випромінювання засобів стільникового зв'язку на організм людини // Доповіді Національної академії наук України, 2011. — №12. — С. 158-163.
 18. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Лісняк І.О., Лукін С.М., Сидорик Є.П. Супероксид-залежна регуляція матриксних металопротеїназ і фактора росту ендотелію судин в аденокарциномах молочної залози // Онкологія, 2012. — 14. — 3(53). — С. 192-196.
 19. Орел В.Е., Шевченко А.Д., Романов А.В., Бурлака А.П., Лукін С.М., Сидорик Є.П., Венгер Є.Ф., Щепотін І.Б. Дослідження магнітних властивостей карциноми легені Льюис і протипухлинного магнітного нанокомплексу // Променева діагностика, променева терапія, 2012. — 2. — С. 103-106.
 20. Бурлака А.П., Кучменко О.Б., Ганусевич І.І., Лукін С.М., Сидорик Є.П., Пєтухов Д.М., Делеменчук Н.В., Донченко Г.В. Протекторний вплив активації біосинтезу убіхінону на функціонування ланцюга транспорту електронів мітохондрій клітин щурів при введенні доксорубіцину // Доповіді Національної академії наук України, 2012. — №1. — С. 180-185.
 21. Tsybulin O., Sidorik E., Kyrylenko S., Henshel D., Yakymenko I. GSM 900 MHz microwave radiation affects embryo development of Japanese quails // Electromagnetic Biology and Medicine, 2012. — №1. — Р. 75-86.
 22. Бурлака А.П., Кучменко О.Б., Пєтухов Д.М., Ганусевич І.І., Лукін С.М., Лук'янчук Є.В., Сидорик Є.П., Делеменчук Н.В., Донченко Г.В. Вплив комплексу попередників і модулятора біосинтезу убіхінону на систему церулоплазмін/трансферин, вільнорадикальне окиснення ліпідів і білків та активність матриксних металопротеїназ у крові тварин за введення доксорубіцину // Медична хімія, 2012. — 14(3). — С. 11-15.
 23. Orel V.E.. Shevchenko A.D., Romanov A,V., Burlaka A.P., Lukin S.N., Sidorik E.P., Venger E.F. Magnetic Properties of Lewis Lung Carcinoma and Antitumor Magneto-Sensitive Complex. IFMBE Proceedings Vol. 38 International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics. — Riga, Latvia, 2012. — Р. 86-89.
 24. Цибулін О.С., Сидорик Є.П., Бреєва О.В., Бучинська Л.Г., Якименко І.Л. Дозозалежний мутагенний ефект мікрохвильового випромінювання // Доповіді НАН України, 2013. — №1. — С. 169-176.
 25. Tsybulin O., Sidorik E., Brieva O., Buchynska L., Kyrylenko S., Henchel D., Yakymenko I. GSM 900 MHz cellular phone radiation can either stimulate or depress early embryogenesis in Japanese quails depending on the duration of exposure // International Journal of Radiation Biology, 2013. — 89(9). — Р. 169-176. pdf
 26. Sidorik E., Yakymenko I. A Brief Review on Animal Research and Human Health Effects Following the Chornobyl Accident // Radiation Emergency Medicine, 2013. — 2(1). — Р. 5-13.
 27. Бурлака А.П., Ганусeвич І.І., Лукін С.М., Сидорик Є.П. Редокс-залежні механізми взаємодії пухлини з кістковим мозком // Онкологія, 2013. — 15(3). — С. 197-203.
 28. Burlaka A., Tsybulin O., Sidorik E., Lukin S., Polishuk V., Tsehmistrenko S., Yakymenko I. Overproduction of free radical species in embryonal cells exposed to low intensity radiofrequency radiatio // Experimental Оncology, 2013. — 35(3). — Р. 219-225. pdf
 29. Burlaka A.P., Ganusevich I.I., Gafurov M.R., Lukin S.N., Sidorik E.P. Electron paramagnetic resonance study of tumor affected bone marrow // Cancer Microenvironment. 2013. — 6 (2).— P.273-276. pdf
 30. Бурлака A. П., Цибулін О. С., Сидорик Є. П., Лукін С. М., Поліщук B. М., Цехмістрснко С. І., Якименко І.Л. Окисио-індуковані пошкодження у клітинах ембріонів Japanese Quail при дії радіовипромінювання стандарту GSM 900 МГц // Доповіді Національної академії наук України, 2013. — №12. — С. 165-171.
Патенти

Вибрані патенти

 1. Патент України на винахід UA 62833А 15 грудня 2003 р. Спосіб оцінки розповсюдженості злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту.
 2. Патент України на винахід UA 70241А 15 вересня 2004 р. Спосіб визначення межи оперативного втручання у хворих на рак ободової кишки.
 3. Патент України на винахід UA 67635 15 червня 2004 р. Спосіб оцінки рівня оксидативного стресу у дітей.
 4. Патент України на корисну модель UA 3533 15 листопада 2004 р. Спосіб оцінки стану дилатаційної ланки регуляції судинного тонусу у дітей
 5. Патент України на винахід UA 76643 15 серпня 2006 р. Спосіб прогнозу ефективності хірургічного лікування хворих на рак товстої кишки.
 6. Патент України на винахід UA 78130 15 лютого 2007 р. Спосіб діагностики рецидивів у хворих на рак товстої кишки.
 7. Патент України на корисну модель UA 22864 25 квітня 2007 р. Спосіб контролю ефективності протипухлинної аутовакцини у хворих на рак кишкового тракту
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №30460 28 вересня 2009 р. Комп'ютерна програма «Star». «Програма диференціального кількісного аналізу суміші за інфрачервоними спектрами поглинання».
 9. Патент України №91797 25.08.2010 р. Бюл. №16, 2010 р. Спосіб лікування злоякісних новоутворень комбінацією С60 фулеренвмісного нанокомплексу і циклофосфаміду.
 10. Патент на корисну модель UA 65074 25.11.2011 р. Бюл. №22, 2011 р. Спосіб оцінки біологічної активності низькоінтенсивного мікрохвильового випромінювання.
 11. Патент України №99229 25.07.2012 р. Бюл. №6, 2012 р. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак молочної залози.
Інновації
 • В книзі «Біофізика рака» (1976 р.) вперше в світі розглянуті біофізичні аспекти пухлинного процесу.
Нагороди, премії
196 | 2016-08-30  5420
FaLang translation system by Faboba