Інформація

Історія лабораторії біофізики

Історія лабораторії біофізики

З ініціативи академіка Р.Є.Кавецького в інституті з моменту його заснування в 1960 р. була створена науково-дослідна лабораторія біофізики раку, яка в 1971 році трансформована у відділ біофізики канцерогенезу.

Керівник цього наукового підрозділу — двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, а також премій Національної академії наук України ім. О.О. Богомольця та ім. Р.Є. Кавецького професор, д.м.н. Є.П. Сидорик і його учні внесли кардинальний вклад у створення і розвиток нового напрямку досліджень — біофізики раку.

Були отримані пріоритетні дані при застосуванні методу ЕПР в режимі низькотемпературної стабілізації (77К) про якісні і кількісні зміни молекулярних переносників електронів енергетичної та детоксикуючої систем мембран клітин при канцерогенезі і пухлинному процесі при дії агентів хімічної і радіаційної природи і порушенні гормонального балансу, а також в умовах протипухлинної і антиканцерогенної регуляції. Виконано цикл досліджень з отриманням 16 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, пов'язаний із здійсненням спрямованого синтезу координаційних сполук платини з біоактивними лігандами, вивчено їх фізико-хімічні властивості, антибластична і антиканцерогенна активність, молекулярні механізми їх дії.

Встановлений ряд закономірностей функціонально-структурних змін в мембранах, при цьому найбільш істотним є пошкодження негемових залізо-сірчаних білків електронтранспортного ланцюга мітохондрій і зменшення ефективності функціонування цитохрому Р-450 ендоплазматичного ретикулуму.

В експериментально-клінічних дослідженнях вперше в умовах застосування методу ЕПР і спінових уловлювачів виявлені і охарактеризовані як маркери ризику ініціації канцерогенезу і розвитку пухлинного процесу - О2., радикальні форми оксиду азоту, комплекси NO-FeS-білків N-типу, NO-цитохром-P-450, NO-гемоглобін, 8-oxodGu ДНК. Встановлена роль радикалів кисню, які генеровані мітохондріями тканин і нейтрофілами крові, в деградації міжклітинного матриксу, що формує процеси інвазії та метастазування пухлин.

Істотний внесок належить у розшифровку механізмів біохемілюмінесценції і регуляції окисних вільнорадикальних процесів біоантиоксидантами при пухлинному процесі та в умовах дії неіонізуючої випромінювання мобільного зв'язку і іонізуючої радіації низької інтенсивності після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що при канцерогенезі роз'єднання ділянок радикалоутворення пов'язано з перебудовою структури мембран і порушенням регуляції проліферації клітин.

Лабораторія сьогодні

245 | 2014-04-07  1042
FaLang translation system by Faboba