Інформація

Відділ біохімії пухлин та онкофармакології

tumor biochemistry oncopharmacology laboratory Залєток Софія Петрівна

Зав. відділу, д.б.н., с.н.с.

Лауреат премії ім. О.В. Палладіна НАН України

Персональна сторінка

Тел +38 (044) 259-91-95

E-mail sophiazaletok@ukr.net


Пріоритетні напрямки досліджень

 • Роль та молекулярні механізми дії поліамінів при пухлинному рості; вивчення взаємозв'язків між обміном поліамінів, експресією онкогенів та молекулярним поліморфізмом рибонуклеаз в пухлинних клітинах
 • Дослідження протипухлинної дії інгібіторів метаболізму поліамінів та розробка способів застосування синтетичних і природних інгібіторів/модуляторів обміну поліамінів та аргініну для лікування онкологічних захворювань
 • Визначення прогностичної цінності нових молекулярно-біологічних маркерів (NF-кB, ODC та ін.) у хворих на злоякісні новоутворення

Ключові слова

 • поліаміни, аргінін, інгібітори синтезу поліамінів , експресія онкогенів, молекулярні маркери, діагностика, прогноз перебігу захворювання, лейкемія, рак грудної залози, рослинні поліфеноли
Дослідження

Базові наукові напрямки

 • Вивчення особливостей метаболізму поліамінів в клітинах крові та кістковому мозку хворих на гостру та хронічну лімфолейкемію та їх ролі в патогенезі захворювання
 • Дослідження значимості показників обміну поліамінів для діагностики та прогнозу перебігу різних форм і цитологічних варіантів лімфоїдних новоутворень
 • Вивчення прогностичного значення нових молекулярних маркерів (ODC, NF-кB та ін.) у хворих на рак грудної залози
 • Дослідження in vivo протипухлинних властивостей синтетичних інгібіторів метаболізму поліамінів та природних біологічно-активних сполук

Найвагоміші результати за 2010-2015 рр.

1. Встановлено, що інгібування синтезу поліамінів за допомогою α-дифторметилорнітину (α-ДФМО) та метилгліоксальбісгунілгідразону (МГБГ) — інгібіторів ключових ферментів біосинтезу поліамінів — призводить до гальмування росту пухлин і супроводжується зниженням активності фактора транскрипції NF-кB, зменшенням рівнів білків, продуктів NF-кB-залежних генів (c-myc,bcl-xl) та збільшенням білка р53 в пухлинних клітинах. Результати цих досліджень показують, що однією з молекулярних функцій поліамінів при пухлинному рості може бути їх вплив на активацію та транскрипційну активність фактора NF-кB. Це, в свою чергу, свідчить про перспективність розробки схем лікування злоякісних пухлин з включенням інгібіторів метаболізму поліамінів.

Встановлено, що поліфеноли зеленого чаю та червоного винограду проявляють протипухлинну активність та суттєво підсилюють рістгальмуючі ефекти синтетичних інгібіторів (α-ДФМО, МГБГ та ПМГ) метаболізму поліамінів щодо широкого спектру експериментальних пухлин різного гістоґенезу та підвищують тривалість життя тварин з перещепленими пухлинами. Виявлено, що гальмування росту пухлин під впливом рослинних поліфенолів супроводжується зниженням активації класичного фактора транскрипції NF-кB (р50/р65), зниженням рівня експресії (на білковому рівні) генів odc, c-myc, bcl-xl, inos i cox-2, зменшенням активності поліаміноксидази (ПАО) та вмісту поліамінів в пухлинних клітинах.

Вперше виявлено, що поліфеноли зеленого чаю самі по собі, а також спільно з синтетичними інгібіторами (α-ДФМО, МГБГ та ПМГ) метаболізму поліамінів значно підвищують ступінь метилування промоторних ділянок гена ОДК та генів р50- і р65-субодиниць фактора NF-кB та знижують метилування промоторних ділянок гена антизиму ОДК в клітинах лімфолейкозів Р-388 та L1210. Отримані дані свідчать, що механізми протипухлинної дії досліджуваних рослинних поліфенолів можуть бути пов'язані з їх впливом на експресію генів, залучених в регуляцію синтезу поліамінів — речовин абсолютно необхідних для росту і проліферації клітин та їх дію на експресію генів субодиниць фактора транскрипції NF-кB, що залучений в регуляцію експресії багатьох важливих для розвитку пухлин онкогенів.

Співробітниками відділу спільно з Інститутом біохімії та біотехнології ААН Грузії створено 3 рослинні поліфенольні біокомпозити та досліджено їх протипухлинну, антиканцерогенну та антиоксидантну активність.

Виявлено високу протипухлинну активність та антиоксидантні властивості біокомпозиту із зеленого чаю; його здатність пригнічувати ендогенний синтез канцерогенних нітрозосполук в організмі та виявлено здатність біокомпозиту із зеленого чаю та червоного винограду посилювати терапевтичний ефект цисплатину і доксорубіцину щодо пухлин різного гістогенезу; виявлено здатність біокомпозитів нейтралізувати токсичні ефекти, які мають місце при хіміотерапії пухлин. Отримані результати вказують на те, що:

 • Біокомпозит зеленого чаю може бути застосований як компонент комплексної профілактики та комплексного лікування онкологічних хворих
 • Біокомпозит із зеленого та червоного винограду може бути застосований в клінічній онкології для підсилення терапевтичного ефекту цисплатину і доксорубіцину та зниження їх побічних токсичних ефектів у хворих, які одержують ці препарати
 • Біокомпозити також можуть бути застосовані в харчовій промисловості для підсилення якості та біологічної цінності харчових продуктів.

2. Відомо, що амінокислота аргінін необхідна не лише для біосинтезу білків. Аргінін є попередником багатьох біологічно активних сполук (поліамінів, агматину, NO2- та NO3- і ін.), що впливають на ріст і життєздатність клітин, в тому числі і злоякісних. Синтез поліамінів в клітинах тісно пов'язаний з аргініном декількома внутрішньоклітинними метаболічними шляхами і залежить не тільки від активності орнітиндекарбоксилази (ОДК), S-аденозил-L-метионіндекарбоксилази (S-АМДК), спермідинсинтази і спермінсинтази, а й від активності аргінази, яка перетворює аргінін в орнітин, що є попередником І-го поліаміну — путресцину, який в подальшому служить для біосинтезу спермідіну і сперміну. Окрім цього, з аргініну при дії синтаз оксиду азоту утворюються утворюються активні сполуки оксиду азоту. Вплив цих активних сполук на сигнальну трансдукцію надзвичайно багатогранний. Так, S-нітрозилювання білків (в тому числі, ОДК і р50-субодиниці фактора NF-кB) по цистеїну розглядається, нарівні з фосфорилюванням, як один з важливих чинників сигнальної трансдукції. При дії на аргінін аргініндекарбоксилази утворюється активний метаболіт агматин, який нині також причисляють до поліамінів, і який, на відміну від поліамінів, є інгібітором проліферації.

Тому одним із напрямків нашої роботи є дослідження впливу модуляторів метаболізму аргініну та їх комбінованої з інгібіторами метаболізму поліамінів дії на розвиток експериментальних пухлин та визначення можливостей їх використання в протипухлинній терапії.

В дослідах in vivo вивчено вплив інгібітора аргінази (нораргініну), інгібіторів синтезу ПА (ДФМО і МГБГ) та поєднаної дії цих агентів на розвиток у експериментальних тварин перещеплених пухлин (лімфоцитарної лейкемії L1210, асцитного раку Ерліха (АРЕ), ріст та метастазування карциноми легені Льюїс. В дослідах in vitro вивчено вплив аргінази, дезамінази, ДФМО та цитостатика метотрексату окремо та при поєднаному застосуванні цих агентів на ріст клітинних ліній LLC та L1210.

Показано, що інгібітори/модулятори метаболізму аргініну і ПА призводять до гальмування розвитку досліджених пухлин. Найбільш суттєве гальмування розвитку лейкемії L1210, асцитного раку Ерліха та карциноми легені Льюїс у мишей спостерігали при поєднаному застосуванні інгібіторів синтезу ПА та інгібітора аргінази (ДФМО+МГБГ+Нораргінін). Індекс гальмування росту лейкемії L1210 при цьому становив 56%, асцитного раку Ерліха – 69%, карциноми легені Льюїс – 76%. Встановлено, що лише при поєднаному застосуванні інгібіторів (ДФМО+МГБГ+нораргінін) кількість метастазів у тварин з карциномою легені Льюїс зменшується (на 23%). Введення тваринам ДФМО, МГБГ та нораргініну окремо та поєднано призводить також до значного (у 12,8-16,3 разів в порівнянні з контролем) зменшення об’єму метастазів.

Іn vitro досліджено вплив аргінази та аргініндеімінази, фермента, який бере участь в обміні аргініну на ріст культури клітин 3LL та показано, що аргініндеіміназа та аргіназа, в залежності від дози, пригнічують ріст клітин 3LL на 16-45%. Продемонстровано, що цитостатична дія α-ДФМО щодо культури клітин 3LL більше ніж на 30% потенціюється при спільному його застосуванні з аргіназою або аргініндеіміназою.

Досліджено вплив інгібітора синтезу ПА – ДФМО та цитостатика метотрексату на ріст культури клітин лінії LLC in vitro та виявлено, що ДФМО викликає значне потенціюваня дії метотрексату: пригнічення росту клітин LLC при обробці їх метотрексатом спільно з α-ДФМО збільшувалось у 2,1-2,4 рази, порівняно з дією цих агентів окремо.

При аналізі результатів дослідження окремих ланок метаболізму аргініну і ПА та інших молекулярно-біологічних показників в пухлинних клітинах за умов впливу інгібіторів/модуляторів обміну ПА були виявлені наступні особливості: при індивідуальному застосуванні інгібіторів синтезу ПА, абсолютна величина та напрямок зміни окремих біохімічних та молекулярно-біологічних параметрів пухлинних клітин залежали від етапу синтезу ПА, на який впливав застосований інгібітор, причому для різних штамів пухлин така залежність була не однаковою. З числа досліджених параметрів, показники росту пухлин найбільш виражено корелювали з вмістом ПА в пухлинних клітинах. Кореляція гальмування росту пухлин з відповідним зменшенням вмісту ПА в пухлинних клітинах, в цілому, була найбільш стабільною та найвищою за величиною при комбінованому застосуванні інгібіторів різних етапів синтезу ПА.

При комбінованому застосуванні ДФМО з цитостатиком (метотрексатом) виявлено взаємне посилення їх гальмівної дії на проліферацію пухлинних клітин на тлі проапоптотичних змін загальної активності та спектру ізоформ РНК-аз.

Отже, було встановлено, що при комбінованому застосуванні інгібіторів різних етапів синтезу ПА спостерігається більш стабільний і вищий за величиною, порівняно з індивідуальними інгібіторами, ефект гальмування росту експериментальних пухлин різного гістогенезу та різних форм росту. Виявлено здатність α-ДФМО посилювати протипухлинний ефект метотрексату. Продемонстровано, що цитостатична дія α-ДФМО щодо культури клітин 3LL більше ніж на 30% потенціюється при спільному його застосуванні з аргіназою або аргініндеіміназою.

Ефект гальмування росту пухлин корелював зі змінами таких біохімічних та молекулярно-біологічних показників пухлинних клітин як вміст ПА, активність ОДК, активність та спектр ізоформ РНК-аз, рівень метилування промоторів генів ОДК та інших ферментів метаболізму ПА, тощо. Вперше доведено, що інгібування росту пухлин при включенні в схеми лікування нораргініну пов’язане зі змінами на епігеномному рівні (з підвищенням метилування генів ферментів синтезу ПА і їх анти-антизимів), зростанням експресії індуцибельної синтази азоту (iNOS), збільшенням продукції оксидів азоту та зменшенням рівнів експресії білків онкогенів (bcl-xl і c-myc) в пухлинних клітинах.

Отримані результати розкривають молекулярні механізми протипухлинної дії інгібіторів метаболізму ПА, в тому числі, їх вплив на розвиток пухлин на епігеномному рівні і мають фундаментальне значення.

Практична значимість дослідження – доведено перспективність поєднаного включення інгібіторів аргінази і ферментів синтезу ПА при розробці нових схем протипухлинної терапії.

3. На зразках пухлин більш ніж 130 хворих на рак грудної залози (РГЗ) вивчено експресію низки молекулярно-біологічних маркерів (рівні експресії субодиниць фактора транскрипції NF-κB (p50 і p65), орнітиндекарбоксилази (ODC), рецепторів стероїдних гормонів (естрогенів — ER і прогестерону — PR), Her2/neu, Ki-67, p53, Bcl-2, E-кадгерину) та встановлено наявність взаємозв'язків між експресією багатьох з них.

Виявлено пряму кореляцію між рівнем експресії ODC, рівнями р53 і Е-кадгеринів. Зворотний кореляційний зв'язок встановлено між значенням Ноттінгемського прогностичного індексу (НПІ), рівнем експресії рецепторів стероїдних гормонів (ER і PR ) і Bcl-2, а також прямий — з рівнем проліферації пухлини.

Аналіз особливостей пухлин з різним молекулярним підтипом показав, що, в порівнянні з люмінальним та гібридним підтипами пухлин, для Her2/neu-позитивного та базального підтипів характерним був достовірно вищий рівень проліферації, значення НПІ, рівні експресії р53 та р65-субодиниці NF-κB і нижчий рівень експресії Bcl-2.

Встановлено, що найвищі рівні експресії субодиниць NF-кB (р50 і р65) визначаються в пухлинах з негативним статусом ER та PR, гіперекспресією Her2/neu, низьким рівнем Bcl-2, високим рівнем проліферації та високим значенням НПІ, тобто з пухлинами, для яких характерні хіміорезистентність та поганий прогноз. Отже, отримані дані можуть свідчити, що високі рівні експресії NF-κB асоціюються з хіміорезистентністю РГЗ та поганим прогнозом.

На сьогодні для вибору тактики лікування хворих на РГЗ, в основному, служить визначення статусу рецепторів стероїдних гормонів та Her2/neu. На нашу думку, доцільним є розширення спектру досліджуваних маркерів, зокрема такими, як фактор транскрипції NF-кB, що залучений в транскрипцію багатьох онкогенів і є важливим для прогресії пухлин, та ODC — продукту гена ключового ферменту біосинтезу поліамінів, які необхідні для проліферації і росту пухлинних клітин. Визначення NF-кB та ODC дасть додаткову інформацію про пухлину, відкриє нові можливості для таргетної регуляції синтезу поліамінів і активності NF-κB та буде сприяти індивідуалізації терапевтичних схем.

Додаткові наукові напрямки досліджень

Співробітниками відділу спільно зі співробітниками Інституту теплофізики НАН України та Інституту харчової хімії НАН України створено нові вітчизняні соєві продукти з протипухлинною активністю та проведено їх дослідження у експериментальних тварин з перещепленими пухлинами різного гістогенезу. Встановлено, що споживання тваринами створених соєвих продуктів призводить до гальмування росту пухлин. Виявлено також, що створені соєві продукти мають антиоксидантну та протизапальну дію. Отримані результати свідчать про можливість застосування створених соєвих продуктів у лікувальному і профілактичному харчуванні онкологічних хворих та пацієнтів з груп онкологічного ризику.

Cучасні методики

молекулярно-біологічні (Вестерн-блот аналіз, гель електрофорез, поверхневий плазмонний резонанс (ППР), методи ELISA, РТ-ПЦР); рідинна хроматографія високого тиску, біохімічні методи визначення активності ферментів, спектрометричні, імуногістохімічні, статистичні (параметричні та непараметричні).

Гранти
 • Грант фонду УНТЦ №4894 «Development of nanotechnology of nanoplant composites and investigation of their antitumor and antioxidant activities» (2011-2013)
 • Проект «Вплив ROS-генеруючих систем на поліамін-та NO-опосередковані сигнальні мережі при розвитку та метастазуванні експериментальних пухлин» (Цільова програма наукових досліджень Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України «Функціональна геноміка і метаболоміка в системній біології» (2012-2016)
 • Проект «Дослідження біохімічних механізмів протипухлинної активності фенугрека (Trigonella foenum graecum L.)» (за договором між Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (03.2012-12.2017)
 • Інноваційний проект «Розробка методики отримання, напрацювання дослідного зразку та доклінічні випробування генеричного препарату Летрозол» (01.04.2012-31.12.2012)
 • Проект: «Дослідження молекулярних механізмів антибластичної дії рослинних поліфенолів на чутливі та резистентні до цитостатиків пухлинні клітини» (програма НАН України «Вивчення механізмів регуляції cтійкості пухлинних клітин до цитостатичних факторів та пошук засобів пригнічення експресії генів, що приймають участь у формуванні лікарської резистентності» ( 2007-2011)
 • Проект: «Вплив споживання соєвих продуктів на ріст пухлин у експериментальних тварин та супутні біохімічні і гематологічні показники» (програма НАН України «Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини» (2007-2009)
 • Грант УНТЦ (Gr_122j) «Creating of plant bioconcentrates with antiradiation and anticarcinogenic action on the base of polyphenols and working out industrial technology for their production» (2005-2007)
 • Грант CRDF (№ UB1-2446-KV-02) «Role of polyamines in transcriptional regulation of gene involved in neoplastic growth» (2002-2004)
Конференції
 1. VIII Parnas Conference — Варшава, Польща, 27-31 серпня 2011 р.
 2. International Conference and Exhibition on Nutritional Science & Therapy, Aug 27-29, 2012, Hilton Philadelphia Center City, USA.
 3. VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 05-07.09. 2012.
 4. Congress «Polyamines: Biological and Clinical Perspectives» Istanbul, Turkey, 2-7 September 2012.
 5. II Ukrainian-Swedish Workshop «Translational Oncology: Old and New Paradigms» — Київ, Україна, 20-21 травня 2013 р.
 6. IX Jakub K. Parnas conference «Proteins from birth to death» — Єрусалим, Ізраїль, 29 вересня — 2 жовтня 2013 р.
 7. Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» — Новий Свєт, Крим, Україна, 27 травня — 1 червня 2013 р.
 8. XIII Міжнародна конференція «Primary Therapy of Early Breast Cancer». — Санкт-Галлен, Швейцарія, 13-16 березня, 2013 р.
 9. 11th International Congress on Targeted Anticancer Therapies, Paris, France, 4-6 March 2013
 10. 9th European Breast Cancer Conference — Шотландія, Глазго, 19-21 березня 2014 р.
 11. XI Біохімічний конгрес — Київ, Україна, 6-10 жовтня 2014 р.
 12. Міжнародна конференція «Клеточная гипоксия при опухолевой болезни и возможности ее коррекции» — Гродно, Білорусь, 14-15 травня 2014 р.
 13. ХХ міжнародна конференція «Теоретические и практические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии» — Москва, 11-12 квітня 2014 р.
 14. 40th FEBS Congress «The biochemical Basis of Life» –– Берлін, Німеччина, 4-9 липня 2015 р.
 15. JSMO Annual meeting «Fight against Deadly cancer» — Саппоро, Японія, 16-18 липня 2015 р.
 16. Науково практична конференція «Персоніфікація лікування гормонзалежних пухлин» Яремче, Україна. (15-16 жовтня 2015 р.);
 17. 12th International Conference of the Asian Clinical Oncology Society. – Нью Делі, Індія. (8-10 квітня 2016 р.);
 18. XIII З’їзд онкологів та радіологів України. – Київ, Україна. (26-28 травня 2016 р.).
Публікації

Монографії (вибрані)

 1. Бердинських Н.К., Курищук.К.В., Лялюшко Н.М., Рядська Л.С., Воробйова Г.М., Чехун В.Ф. Церулоплазмін: від біотехнології до клінічного застосування // Київ: Вид-во мед. літератури, 2006. — 173 с.
 2. Мосиенко В.С., Куртсеитов Л.К. Интегральные подходы к лечению опухолевой болезни. — К.: «Школьный мир», 2010. — 448 с.

Статті (вибрані)

 1. С.П. Залєток, С.В. Гоголь, О.О. Кленов, Г.Б. Артамонова, Ю.В. Яніш, В.В. Бентрад, О.В. Карнаушенко, Книрік М.В. Підсилення нораргініном протипухлинної дії інгібіторів ферментів синтезу поліамінів in vivo. Онкологія 2017; 19 (1): .
 2. V.O. Shlyakhovenko. Ribonucleases. Possible new approach in cancer therapy. Exp Oncol 2016; 38: 2-8.
 3. Ю.В. Яніш, А.Б. Артамонова, С.П.Залєток «Вплив модуляторів метаболізму аргініну і поліамінів на активність аргінази і продукцію оксидів азоту клітинами асцитного раку Ерліха in vivo». Клінічна онкологія 2016; №3: 89-91.
 4. Orlovsky О.А., Samoylenko О.А., Shlyakhovenko V.O. «Transcription factor binding sites in a structural gene: what may be this? East European Scientific Journal (EESJ) 2016; 6(10), Part 3: 62-8.
 5. Bentrad V.V., Zaletok S.P., Makai S. The role of Methi (fenugreek) on growth of grafted tumors in experimental animals. J. of Carcinogenesis 2016;1: 61-2.
 6. Шляховенко В.О., Залєток С.П., С.В. Гоголь, О.О. Кленов, Ю.В. Яніш, А.П. Бурлака, О.А. Главін, М.О. Дружина, А.В. Вербиненко, О.В. Карнаушенко. Протипухлинна дія активних форм кисню у штучно створених АФК-генеруючих системах. Онкологія 2016; 18: 283-8.
 7. S.Zaletok, L.Gulua, L. Wicker, S.Gogol, O.Orlovsky, O.Karnaushenko, A.Verbinenko, V.Milinevska, O. Samoylenko, I.Todor, T. Turmanidze. Extracts of green tea, red wine and lemon reduce in vivo growth of experimental tumors and toxicity of anticancer drugs. Experim Oncol 2015; 37: 262-71.
 8. Samoilenko О.А., Milinevska O.A., Karnaushenko O.V., Shlyakhovenko V.A., Zaletok S.P. Effect of the polyamine metabolism inhibitors on tumor growth and metastasis of Lewis lung carcinoma in mice. Experim. Оncol 2015; 37: 154-5.
 9. Яніш Ю.В., Гончар М.В., Артамонова А.Б., Карнаушенко О.В. Вплив модуляторів рівня аргініну і поліамінів на метаболічну активність макрофагів, цитолітичну активність спленоцитів та на їх електрокінетичні властивості у мишей з лейкозом L 1210. Клінічна онкологія 2015; № 2: 47-51.
 10. Яніш Ю.В., Гончар М.В., Гоголь С.В., Кленов О.О., Бентрад В.В. Вплив модуляторів метаболізму аргініну і поліамінів на поверхневий електричний заряд клітин карциноми Lewis (LLC) in vivo та на їх проліферативну активність в культурі. Клінічна онкологія 2015; № 2: 52-4.
 11. Мосієнко В.С., Кущевська Н.Ф., А.П.Бурлака, В.О.Шляховенко, С.М.Лукін, Л.К.Куртсеітов. Дослідження протипухлинних властивостей наночастинок оксиду заліза та їхніх композитів на перещеплених пухлинах у мишей. Фармакологія та лікарська токсикологія 2015; №1: 59-67.
 12. Мосієнко В.С., Кущевська Н.Ф., Шляховенко В.О., Бурлака А.П., Куртсеїтов Л.К., Карнаушенко О.В., Вербиненко А.В. Вплив феромагнітних наночастинок заліза та їх композитів на ріст і метастазування карциноми легені Льюїс та солідної пухлини Ерліха. Клінічна онкологія 2015; №2: 55-9.
 13. В.С.Мосиенко, Л.К. Куртсеитов, С.А. Мисяк и др. Подходы к разработке интегральной терапии для лечения, профилактики и реабилитации онкологических больных. Сучасні аспекти військової медицини 2015; 22: 199-206.
 14. Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Особливості експресії NF-κB та ODC у пухлинах хворих на рак молочної залози з різним молекулярним профілем. Онкологія 2014; 16: 33-9.
 15. Shlyakhovenko V.O., Orlovsky O.А., Zaletok S.P. Simple methods for screening of potential anticancer agents and other remedies. Physics of the alive (Фізика живого) 2014; №1-2: 56-60.
 16. Шляховенко В.О., Вербиненко А.В., Міліневська В.О. Епігеномні зміни в клітинах експериментального лейкозу при блокуванні синтезу поліамінів. Онкологія 2014; 16:17-22.
 17. Орловский А.А., Кленов О.А., Залеток С.П., Чехун В.Ф. Применение реакции канцеролиза для первичного скрининга противоопухолевой активности продуктов лечебного питания. Сибирский Онкологический Журнал 2014; 61: 29-32.
 18. Шляховенко В.О., Міліневська В.О. Визначення активності орнітиндекарбоксилази. Лаб. діагностика 2014; 1: 36-8.
 19. Ivanova T.S., Krupodorova T.A., Barshteyn V.Y., Artamonova A.B., Shlyakhovenkо V.A. Anticancer substances of mushroom origin. Exp. Oncol 2014; 36: 58-66.
 20. Шапочка Д.О., Залєток С.П., Гнидюк М.І. Молекулярно-біологічні особливості раку грудної залози. Клиническая онкология 2013; № 2: 138-42.
 21. Lukianova N.Yu., Naleskina L.A., Bezdenezhnykh N.O., Kunskaya L.M., Demash D.V., Yanish Yu.V., Todor I.N., Chekhun V.F. Reactive changes of cytophysiological properties, molecular-biological profile and functional metabolic status of cells in vitro with different sensitivity to cytostatic agents under the influence of magnetic fluid. Cancer Research Journal 2013; 1: 7-14.
 22. Жиленко В.В., Залеток С.П. Влияние фенугрека на уровень малонового диальдегида в органах и некоторые гематологические показатели у животных с перевивными опухолями. Сибирский онкологический журнал 2013; №.2: 58-61.
 23. Yanish Yu.V., Artamonova G.B., Shlyakhovenko V.O. Glycopeptide vaccine on DNA-histone carrier and its impact on ζ-potential of effector cells for experimental treatment of lymphoblastic leukemia. Exp. Oncol 2013; 35: 198-201.
 24. Мосиенко В.С., Шляховенко В.А., Яниш Ю.В., Карнаушенко Е.В., Куртсеитов Л.К., Милиневская В.А., Вербиненко А.В. Биотерапия опухолевой болезни. Лучевая диагностика. Лучевая терапия 2013; № 2-3: 76-87.
 25. Samoilenko O., Zaletok S., Chekhun V. The 11th International Congress on Targeted Anticancer Therapies Paris, 4-6 March 2013 (TAT 2013). Exp. Oncol 2013; 35: 231-5.
 26. Shapochka D.O., Zaletok S.P., Gnidyuk M.I. Expression of Molecular Markers in Tumours of Patients with Breast Cancer. J. Cytol. Histol 2013; 4: 184-9.
 27. Мосиенко В.С. Гипоксия тканей организма при опухолевом процессе и возможности ее использования при лечении больных онкологического профиля. Онкологія 2013; 15: 313-9.
 28. Кленов О.О. Вплив споживання тваринами соєвих продуктів з різним вмістом біологічно активних речовин (поліфенолів) на рівень орнітиндекарбоксилази та вміст поліамінів в експериментальних пухлинах. Фармакологія та лікарська токсикологія 2012; № 2: 37-43.
 29. Жиленко В.В., Залєток С.П. Дослідження впливу екстракту фенугрека на ріст карциноми молочної залози Са755 у мишей. Укр. журнал клін. і лаб. медицини 2012; 4: 96-101.
 30. Shapochka D.O., Zaletok S.P., Gnidyuk M.I. Relationship between NF-κB expression and molecular profile (ER, PR, Her2/neu, Ki67, p53) in tumors of patients with breast cancer. Exp. Oncol 2012; 34: 358-63.
 31. Залєток С.П., Шляховенко В.О., Вербіненко А.І., Гоголь С.В., Кленов О.О., Гулуа Л.К. Вплив синтетичних та природних модифікаторів обміну поліамінів на розвиток експериментального лейкозу у мишей та рівень метилування ДНК в лейкозних клітинах. Онкологія 2012; 14: 145-9.
 32. Samoylenko O., Zaletok S., Orlovsky O., Gogol S. Additive antitumor effect of plant polyphenols and synthetic inhibitors of polyamines biosynthesis. Experim. Oncol 2011; 33: 186-9.
 33. Шляховенко В.О., Артамонова Г.Б., Яніш Ю.В. Антиметастатична дія глікопептидної протипухлинної вакцини. Фармакологія та лікарська токсикологія 2011; №6: 12-24.
 34. Залєток С.П., Шляховенко В.О., Орловський О.А., Гоголь С.В., Кленов О.О., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В., Самойленко О.А., Мілінєвська В.О. Дослідження можливості підсилення протипухлинної дії глікопептидних вакцин за допомогою рослинних поліфенолів. Вісник фармакології та фармації 2010; № 7: 13-8.
 35. Залєток С.П. Роль поліамінів в канцерогенезі та пухлинному рості // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ, 2010. — С. 354-69.
 36. Шляховенко В., МосиенкоВ., Яниш Ю. и др. Влияние микрофрагментов реконструированного хроматина, противоопухолевой вакцины и их сочетания на рост меланомы в эксперименте. Вісник фармакології і фармації 2010; № 9: 28-32.
 37. Zaletok S., Gulua L., Gogol S., Orlovsky A., Samoylenko E., Klenov O., Chekhun V., Mchedishvili N., Omiadze N., Abutidze M. Antioxidant, antitumor and antitoxic activities of biocomposite from green tea and red wine lees. Современная медицина 2010; 16: 29-32.
 38. Шляховенко В.О. Ферменти і рак //Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ, 2010. — С. 321-34.
 39. Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С.В., Александрова Н.О., Самойленко О.А., Ігнатенко Н.А., Кленов О.О., Жиленко В.В. Молекулярні функції поліамінів при неопластичному рості, їх роль в регуляції функціонування фактора транскрипції NF-кB в клітинах експериментальних пухлин. Лікарська справа 2009; № 1-2: 68-79.
 40. Shlyakhovenko V.A. Ribonucleases in tumor growth. Exp. Oncol 2009; 31: 127-33.
 41. Zaletok S.P., Orlovsky A.A., Gogol S.V., Samoylenko E.A., Klenov O.A., Malitska I.V., Gulua L. Influence of plant polyphenols on metabolism of polyamines and expression of proteins, products of some oncogenes in experimental tumors. Укр. журнал клін. та лаб. медицини 2009; 4: 96-101.
 42. Кленов О.В., Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С.В., Бурлака Д.П. Перспективи застосування соєвих продуктів у лікувальному харчуванні онкологічних хворих. Онкологія 2009; 11: 232-6.
 43. Орловський О.А., Залєток С.П.,Шаркова Н.О. Експериментальні дані до питання про диференційний підхід до лікувального харчування соєвими продуктами при пухлинах різного ступеня гормон залежності. Укр. журнал клін. та лаб. медицини 2009; 4: 152-7.
 44. Glavin O.A., Mikhailenko P.M., Zaletok S.P., Gulua L. Effects of biocomposites from green tea and black tea on endogenous synthesis, metabolism and genotoxic effects of carcinogenic N-nitrosodimethylamine. Еxp. Oncol 2008; 30: 306-14.
 45. Samoylenko О.А., Orlovsky О.А., Alexandrova N.O., Ushenin Yu.V., Zaletok S.P. Development of a method to immobilize DNA on the «Biosuplar-5» SPR-spectrometer sensory chip for the study of polyamines effect on functional activity of transcription factors and expression of oncogenes dependent on them. Український медичний альманах 2008; 11: 95-105.

Вибрані методичні рекомендації

 1. Р.К.Тащієв, Д.В. М’ясоєдов , Абраменко І.В., Шляховенко В.О. Кріоаутовакцинація в лікуванні раку грудної залози. Методичні рекомендації МОЗ України №37, 2015.
Патенти
 1. Патент України на корисну модель №40714 «Застосування біокомпозиту на основі поліфенолів зеленого чаю для лікування онкологічних захворювань» / Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С., Хаєцький І.К., Тодор І.М., Чехун В.Ф. // Бюл. № 8, 2009.
 2. Патент України на корисну модель № 45097 «Спосіб лікування злоякісних пухлин» / Залєток С.П., Самойленко О.А., Орловський О.А., Кленов О.О., Гоголь С.В., Малицька І.В., Жиленко В.В. // Бюл. № 20, 2009.
 3. Патент України на корисну модель № 45210 «Спосіб інтегральної оцінки неспецифічної резистентності організму щодо злоякісних пухлин за допомогою реакції канцеролізу» / Орловський О.А., Чехун В.Ф. // Бюл. №20, 2009.
 4. Патент України на корисну модель № 49686 «Спосіб тестування харчових продуктів на протипухлинну активність» / Орловський О.А., Залєток С. П., Кленов О.О., Самойленко О.А., Чехун В.Ф. //Бюл. № 9, 2010.
 5. Патент України на корисну модель № 51141 «Спосіб тестування нецитотоксичних лікарських препаратів на протипухлинну активність» / Орловський О.А., Залєток С. П., Чехун В.Ф. // Бюл. № 13, 2010.
 6. Патент України на корисну модель № 53314 «Соєвий харчовий продукт з протипухлинною активністю та спосіб його одержання» / Чехун В. Ф., Долінський А. А., Орловський О. А., Терлецька Я. Т., Залєток С. П., Шаркова Н.О., Кленов О.О., Жукотський Е. К. // Бюл. № 19, 2010.
 7. Патент України на корисну модель №48694 «Протипухлинна вакцина на основі міцелярного комплексу глікопептид CpG-ДНК» / В.О. Шляховенко, С.В. Олішевський, Ю.В. Яніш, В.О. Міліневська, В.В. Козак // Бюл. N6, 2010.
 8. Патент України на корисну модель № 69292 «Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміотерапії злоякісних пухлин» / Залєток С.П., Орловський О.А., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Самойленко О.А., Гоголь С.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В. // Бюл. № 8/2012.
 9. Патент України на корисну модель №74937 «Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників» / Шляховенко В.О., Орловський О.А. // Бюл. № 21/2012.
 10. Патент України на корисну модель №75710: «Стандартизований спосіб експериментальної оцінки побічної токсичності лікувальних чинників» / Шляховенко В.О., Орловський О.А. // Бюл.№ 23/2012.
 11. Патент України на винахід №100000 «Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміотерапії злоякісних пухлин» / Залєток С.П., Орловський О.А., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Самойленко О.А., Гоголь С.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В. // Бюл. № 21/2012.
 12. Шляховенко В.О., Орловський О.А. Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників // Патент України на винахід № 104343. — Бюл. №2. — 2014.
 13. Шляховенко В.О., Орловський О.А. Стандартизований спосіб експериментальної оцінки побічної токсичності лікувальних чинників // Патент України на винахід № 104495. — Бюл. №3. — 2014.
 14. Патент України на корисну модель № 101382 «Спосіб пригнічення росту злоякісних пухлин» /Залєток С.П., Шляховенко В.О., Орловський О.А., Яніш Ю.В., Гоголь С.В., Бентрад В.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В., Самойленко О.А., Кленов О.О. // Бюл. №17/2015.
 15. Патент України на винахід «Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників» / Шляховенко В.О., Мілінєвська В.О., Орловський О.А., Залєток С.П. // Бюл. №13/2016.
Інновації
 • Створено оригінальний препарат природного походження, отриманий з відходів виробництва плазми крові людини — Церулоплазмін. В Україні препарат було вперше зареєстровано 11 жовтня 1996 року (реєстраційне свідоцтво № П/96/322/6) під назвою «Церулоплазмін ліофілізований для ін'єкцій». Під сучасною назвою «Біоцерулін» препарат зареєстрований 11.03.2009, реєстраційне посвідчення № UA/0763/01/01. В 2007 році «За розробку технології отримання церулоплазміну та дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей» колектив розробників препарату було нагороджено Державною премією України.
 • Запропонована концепція застосування композиту поліфенолів зеленого чаю в комплексному лікуванні онкологічних захворювань.
Співпраця
 • Університет штату Арізона (м. Туксон, США; тема досліджень: «Вивчення молекулярних механізмів впливу поліамінів на ріст злоякісних пухлин»)
 • Інститут біохімії і біотехнології ім. Дурмішидзе АН Грузії (м. Тбілісі, Грузія; тема досліджень: «Вивчення протипухлинних і антиоксидантних властивостей рослинних поліфенольних біокомпозитів»)
 • Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм.В.Є. Лашкарьова , Нацiональна Академiя Наук України
 • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Кадри
 • Залєток Софія Петрівна, с.н.с., д.б.н.
 • Шляховенко Володимир Олексійович, пр.н.с., д.м.н., проф.
 • Гоголь Сергій Володимирович, с.н.с., к.б.н.
 • Орловський Олексій Аркадійович, н.с., к.б.н.
 • Яніш Юрій Вадимович, н.с., к.б.н.
 • Бентрад Вероніка Володимирівна, м.н.с., к.б.н.
 • Кленов Олег Олександрович, м.н.с., к.б.н.
 • Самойленко Олена Анатоліївна, пров. інж.
 • Карнаушенко Олена Володимирівна, пров. інж.
 • Вербіненко Алла Віталіївна, пров. інж.
 • Гаркавенко Ганна Олександрівна, технік

Підготовка наукових кадрів

 • Жиленко В.В. — захистила дисертаційну роботу за темою: «Біохімічні механізми протипухлинної активності фенугрека (Trigonella foenum graecum L.)» та отримала ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 — «біохімія» (2014 р.)
 • Кленов О.О. — захистив дисертаційну роботу на ступінь кандидата біологічних наук за темою: «Ріст пухлин у лабораторних тварин при включенні в раціон харчування продуктів із соєвих бобів» (2015 р.)
 • Шапочка Д.О. — провідний інженер відділу — виконує дисертаційну роботу на тему: «Предиктивне та прогностичне значення молекулярно-біологічних маркерів (NF-kB та інших) у хворих на рак грудної залози» (у жовтні 2016 р. планується попередній захист дисертації)
 • Самойленко О.А. — молодший науковий співробітник відділу — виконує дисертаційну роботу на тему: «Модифікація обміну поліамінів природними поліфенолами в експериментальних моделях пухлинного росту» (у листопаді 2016 планується попередній захист дисертації на засіданні відділу)

У відділі виконані дипломні і курсові роботи студенти вищих навчальних закладів м. Києва:

 • Климчук Ю.Ю. (студентка біологічного факультету, кафедри біохімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка) — виконала на базі відділу та захистила магістерську роботу «Вплив рослинних поліфенолів на рівень експресії білків — продуктів генів в пухлинних клітинах різного генезу за умов виснаження поліамінів» (2013)
 • Книрік М.А. (студентка 4 курсу факультету біотехнології і біотехніки, кафедри біоінформатики Київського політехнічного інституту) — виконала на базі відділу дипломну роботу «Активність та рівень експресії iNOS в пухлинних клітинах в умовах дії синтетичних та природних інгібіторів синтезу поліамінів» (2015 р.)
 • Гордієнко І.С. (студентка 4 курсу факультету біотехнології і біотехніки, кафедри біоінформатики Київського політехнічного інституту) — виконала на базі відділу дипломну роботу «Аргіназна активність та рівень експресії ОДК в пухлинних клітинах в умовах дії синтетичних та природних інгібіторів синтезу поліамінів» (2015 р.)
 • Чала Т.М. (студентка Національного університету харчових технологій, 3 курс, група БТЕК) — виконує на базі відділу курсову роботу.
Нагороди
 • Премія ім. О.В. Палладіна Президії АН України (1989 р.) — Бердинских Н.К., Залеток С.П. за монографію «Полиамины и опухолевый рост». — Киев: «Наукова думка», 1987. — 141с.
 • Державна премія України в галузі науки і техніки «За розробку технології отримання церулоплазміну та дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей» (В.Ф. Чехун, В.О. Шляховенко, Н.К. Бердинських, В.М. Півнюк, Н.М. Лялюшко) (2007 р.)
 • Залеток С.П. — Грамота Верховної Ради України (2010)
 • Артамонова Г.Б. — 2-а премія за кращу доповідь «Антиметастатична дія полісахаридної фракції, виділеної з плодового тіла гриба Lentinus edodes» на VII Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні питання біологічної фізики та хімії», квітень 2011 р., Севастополь, Україна
 • Климчук Ю.Ю. — диплом за кращу доповідь «Вплив глікопептидної вакцини і поліфенолів зеленого чаю на ріст лімфолейкозу L1210 у мишей та експресію в лейкозних клітинах білків, продуктів генів c-myc та p53» на VII Міжнародній науковій конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», квітень 2011 р., Львів, Україна
 • Мосієнко В.О. — Відзнака Національної Академії Наук України за професійні здобутки №549 від 12.02.2014 р.
 • Жиленко В.В. — Почесна грамота від Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (2014 р.)

Стипендії

 • Жиленко В.В. — Стипендія Президента України для молодих вчених (2014-2016 рр.)

Лабораторія біохімії пухлин була створена у 1967 р. при відділі експериментальної онкології Інституту (керівник академік АН УРСР Р.Є. Кавецький). У 1977 р. на основі лабораторії був створений відділ біохімії пухлин, який до 2002 р. очолювала доктор медичних наук, проф., Н.К. Бердинських

З 2002 р. відділ очолює доктор біологічних наук С.П. Залєток. У 2008 р. відділ біохімії пухлин та відділ ензимології пухлин були об'єднані у відділ біохімії пухлинного росту.

Після реорганізації у 2016 р. відділ отримав назву ― відділ біохімії пухлин та онкофармакології


Структура відділу, лабораторії:

457 | 2019-02-21  3725