Інформація

Відділ онкогематології

oncohematology laboratory Глузман Данило Фішелевич

Зав. відділу, д.мед.н., проф.

Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Персональна сторінка

Тел +38 (044) 257-90-53

E-mail gluzman@onconet.kiev.ua


Пріоритетні напрямки досліджень

 • Вивчення поліпотентних гемопоетичних стовбурових клітин і кровотворних клітин-попередників, клітин мікрооточення на різних стадіях ембріонального і постнатального онтогенезу людини і тварин
 • Цитохімічні реакції визначення активності ферментів, пов'язаних з обміном нуклеїнових кислот
 • Імуноцитохімічні методи визначення лінійно-специфічних і диференційовочних антигенів кровотворних і лімфоїдних клітин безпосередньо в мазах крові, кісткового мозку, тонкоголкових пунктатах лімфатичних вузлів і пухлин

Ключові слова

 • лейкемія, діагностика, імуноцитохімія, стовбурові клітини, наслідки аварії на ЧАЕС
Дослідження

Базові наукові напрями

 • Розробка та впровадження в практику клініко-діагностичних та цитологічних лабораторій методів ензимоцитохімічного дослідження клітин крові та кровотворних органів
 • Вивчення цитохімічних та імунофенотипових ознак родоначальних кровотворних і лімфоїдних клітин (поліпотентних стовбурових і клітин-попередників) в нормі та при лейкозогенезі; уточнення існуючої схеми гемопоезу
 • Удосконалення та впровадження нових імуноцитохімічних та молекулярно-генетичних технологій ранньої та диференційної діагностики пухлинних захворювань кровотворної та лімфоїдної тканин, уточнення сучасної класифікації гемобластозів
 • Визначення мікрометастазів і поодиноких ізольованих злоякісних клітин в кістковому мозку, лімфатичних вузлах, ексудатах із серозних порожнин і спинномозковій рідині на основі застосування імуноцитохімічних методів і моноклональних антитіл до органо- і тканиноспецифічних, онкофетальних, пухлиноасоційованих антигенів і білків цитоскелету
 • Визначення морфоцитохімічного, імунофенотипового та молекулярно-генетичного профілю кровотворних клітин-попередників — мішеней злоякісної трансформації при гострих лейкозах і інших формах онкогематологічних захворювань
 • Визначення біологічних підтипів лейкозів у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, а також дітей і дорослих, які проживають в областях України, віднесених до зон радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС
 • Дослідження механізмів апоптозу в клітинах лейкозів різного ґенезу та їхнього внеску у реалізацію різноманітних біологічних ефектів модуляторів апоптозу
Гранти
 • У 2007-2009 роках в рамках програми «Новітні медико-біологічні проблеми та оточуюче середовище людини» виконувалася НДР «Біологічні субтипи лейкемій у мешканців різних областей України, які зазнали впливу іонізуючої радіації у дитячому віці».
 • За період 2008-2009 рр. згідно Угоди між МОН України і Радою з наукових і технологічних досліджень Турецької Республіки виконувалася НДР «Цитоморфологічні, імуноцитохімічні і молекулярно-біологічні ознаки лейкозів у осіб, що зазнали дії іонізуючої радіації».
 • В 2008 р. було виконано НДР «Розробка і впровадження в клінічну практику імуноцитохімічних методів діагностики злоякісних пухлин у дітей», що підтримувався грантом Президента України для молодих вчених
 • З 2010 р. в рамках програми «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій» виконується НДР «Вивчення маркерних антигенів і рецепторів стовбурових лейкемічних клітин. Створення новітніх імуноцитохімічних тест-систем для діагностики лейкозів і мієлодиспластичних (передлейкемічних) синдромів».
 • В 2011 р. було виконано науково-технічний інноваційний проект «Розробити і впровадити в клінічну практику комплекс імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики гострих лейкемій» (спільно із співробітниками Інституту молекулярної біології і генетики НАН України), з розробкою і впровадженням в клінічну практику онкогематологічних відділень м. Києва, АР Крим і 20 областей України сучасних новітніх технологій діагностики гострих лейкемій.
 • В 2012 р. було виконано науково-технічний інноваційний проект «Комплексна діагностика мієлопроліферативних захворювань в обласних онкологічних центрах» (спільно із співробітниками Інституту молекулярної біології і генетики НАН України). Було отримано 18 актів про впровадження запропонованої системи комплексної діагностики із залученням цитоморфологічного, цитохімічного, імуноцитохімічного та молекулярно-генетичного дослідження.
 • В 2013-2014 рр. виконується НДР «Механізми каспазо-залежної загибелі лейкозних клітин in vitro при дії нових синтетичних сполучень, що впливають на полімеризацію тубуліну» програми спільних досліджень Державного фонду фундаментальних досліджень, Державного агентства України з питань науки, інновацій та інформатизації і Російського фонду фундаментальних досліджень.
 • В 2013-2015 рр. виконується НДР «Ідентифікація апоптотичних ланок, які визначають множинну стійкість до ліків та перехресну резистентність в лейкемічних клітинах людини» програми спільних досліджень Державного фонду фундаментальних досліджень, Державного агентства України з питань науки, інновацій та інформатизації і JSPS (Японія).
Конференції
 • Співробітники відділу імуноцитохімії та онкогематології протягом багатьох років не тільки приймають активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях, але й на базі свого Відділу проводять щорічні науково-практичні семінари.

В 2012 році відділ приймав активну участь у роботі чотирьох науково-практичних конференцій з міжнародною участю:

 • «Роль сучасних методів діагностики онкологічних захворювань в персоніфікації лікування» (м. Яремче, 16-17 березня 2012 р.)
 • Type II Hematology Tutorial. Diagnostic work-up of hematological malignancies. Focus on lymphoid malignancies (м. Київ, 18-19 травня 2012 р.)
 • «Актуальні проблеми регенеративної медицини» (м. Київ, 4-5 жовтня 2012 р.)
 • «Современные подходы к диагностике и лечению лимфом» (м. Київ, 18-19 жовтня 2012 р.)

Активна участь науковців відділу була відмічена в роботі з'їзду Українського товариства клінічної лабораторної діагностики «Сучасні методи лабораторної діагностики для внутрішніх та інфекційних хвороб», що проходив у листопаді 2012 року.

На базі відділу імуноцитохімії та онкогематології за ініціативи завідуючого відділу д.м.н. професора Глузмана Д.Ф. та активної підтримки дирекції Інституту щорічно проводяться науково-практичні семінари та майстер-класи з клінічної лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань.

У квітні 2013 року в рамках ІІ Міжнародного медичного форуму співробітники відділу провели майстер-клас з демонстрацією унікальних цитологічних препаратів крові та кісткового мозку та обговоренням цікавих діагностичних випадків.

Професор Д.Ф. Глузман був запрошений експертом Міжнародної комісії з верифікації діагнозів і злоякісних захворювань кровотворної та лімфоїдної тканин в рамках спільного проекту з США з вивчення наслідків аварії на ЧАЕС.

Публікації

Монографії (вибрані)

 1. Дитяча онкологія: підручник / О.С.Дудніченко, Г.І. Климнюк, В.Є. Білецький, Д.Є. Распаєва, О.М. Сухіна, Л.О. Раковська, Д.Ф. Глузман. — Харків: Факт, 2013. — 400 с.
 2. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Надгорная В.А. Диагностическая онкогематология / Под ред. Д.Ф. Глузмана. — К.: ДИА, 2011. — 256 с.
 3. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Надгорная В.А. Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей (цитоморфология, иммуноцитохимия, алгоритм диагностики) / Под ред. Д.Ф. Глузмана. — К.: ДИА, 2008. — 196 с.

Лекції

 1. Глузман Д.Ф., Коваль С.В. Стовбурові клітини пухлин // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів. / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 370-380.
 2. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Надгорна В.О. Сучасні методи діагностики онкогематологічних захворювань // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 496-510.
 3. Завелевич М.П. Онкогени, гени-супресори пухлинного росту та гени стабільності геному // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 134-151.
 4. Фільченков О.О. Фотоканцерогенез // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 103-118
 5. Фільченков О.О. Пухлинний лімфангіогенез // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 249-266
 6. Фільченков О.О. Апоптоз, онтогенез та протипухлинна терапія // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 283-307.

Статті в журналах

 1. Онкогематологические заболевания, связанные с действием радиации / Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Родионова Н.К., Завелевич М.П., Иванивская Т.С., Украинская Н.И., Полудненко Л.Ю. // Лаб. диагностика. ― 2014. ― № 1 (67). ― С. 58-62.
 2. Миелодиспластические синдромы и ионизирующая радиация / Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Родионова Н.К., Завелевич М.П., Иванивская Т.С., Полудненко Л.Ю., Украинская Н.И., Швыдка М.С. // Онкология. ― 2014. ― Т. 16, № 1. ― С. 61-64.
 3. О возможных дополнениях к современной схеме нормального кроветворения на основе изучения лейкемических стволовых клеток / Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Иванивская Т.С. // Клин. лаб. диагностика. ― 2014. ― № 4. ― С. 40-43.
 4. Діагностика пухлинних захворювань кровотворної і лімфоїдної тканин (результати роботи відділу імуноцитохімії та онкогематології, 2011-2013 рр.) / Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Коваль С.В., Родіонова Н.К., Джалілов А., Українська Н.І., Полудненко Л.Ю. // Лаб. діагностика. ― 2014. ― № 3 (69). ― С. 21-25.
 5. Хронический лимфолейкоз: лабораторная диагностика и критерии прогноза / Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Иванивская Т.С., Коваль С.В., Родионова Н.К., Украинская Н.И., Полудненко Л.Ю., Джалилов А. // Онкология. ― 2014. ― Т.16, № 3 (61). ― С. 171-176.
 6. Іонізуюча радіація і мієлодиспластичні синдроми у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Родіонова Н.К., Завелевич М.П., Іванівська Т.С., Полудненко Л.Ю., Українська Н.І. // Наукові праці: науково-методичний журнал. ― 2014. ― Вип. 221. ― Т. 233. Техногенна безпека. ― Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. ― С. 72-75.
 7. Synthesis and antiproliferative activity of conformationally restricted 1,2,3-triazole analogues of combretastatins in the sea urchin embryo model and against human cancer cell lines / Demchuk D.V. ... Philchenkov A.A., Zavelevich M.P., Chekhun V.F. et al. // Bioorganic & Medicinal Chemistry. ― 2014. ― 22 (2). ― P. 738-755.
 8. The preclinical development of regorafenib for the treatment of colorectal cancer / Miura K. ... Philchenkov A., Satoh M. et al. // Expert Opinion on Drug Discovery. ― 2014. ― 9 (9). ― P. 1087-1101.
 9. Photodynamic responsiveness of human leukemia Jurkat/A4 cells with multidrug resistant phenotype / Philchenkov A.A, Shishko E.D., Zavelevich M.P., Kuiava L.M et al. // Experimental Oncology. ― 2014. ― 36 (4). ― P. 241-246.
 10. Аналіз індукованого апоптозу ex vivo в культурах злоякісних лімфоїдних клітин хворих на В-ХЛЛ / Завелевич М.П., Куява Л.М., Фільченков О.О., Джалілов А.Ф. // Онкология. ― 2014. ― 16 (4). ― С. 262-268.
 11. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Надгорна В.О., Завелевич М.П., Полудненко Л.Ю., Іванівська Т.С., Українська Н.І., Телегеев Г.Д., Дибков М.В., Поліщук Л.О. Розробка і впровадження в клінічну практику комплексу імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики гострих лейкемій // Наука та інновації. — 2013. — Т. 9, № 1. — С. 44-54.
 12. Gluzman D.F., Sklyarenko L.M., Zavelevich M.P., Koval S.V., Ivanivskaya T.S. On possible approaches to supplementing classical scheme of hematopoiesis based on immunocytochemical analysis of leukemic blast cells // Open Access Scientific Reports. — 2013. — V. 2, Issue 3.
 13. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Иванивская Т.С., Украинская Н.И., Полудненко Л.Ю. Нормальные и лейкемические стволовые кроветворные клетки // Здоров'я України. — 2013. — № 3. (тем. номер «Онкологія»). — C. 40-42.
 14. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Ивановская Т.С., Полудненко Л.Ю., Украинская Н.И. О природе и новой классификации лимфоидных опухолей // Онкология. — 2012. — Т. 14, № 2. — С. 117-125.
 15. Gluzman D.F., Sklyarenko L.M., Zavelevich M.P., Koval S.V., Ivanivska T.S. Нematological malignancies in Chernobyl clean-up workers (1996-2010) // J. Hematol. Malignancies. — 2012. — V. 2, N 4. — P. 43-50.
 16. Chernysheva N.B., Tsyganov D.V., Philchenkov A.A., Zavelevich M.P., Kiselyov A.S., Semenov R.V., Semenova M.N., Semenov V.V. Synthesis and comparative evaluation of 4-oxa- and 4-aza-podophyllotoxins as antiproliferative microtubule destabilizing agents // Bioorg. Med. Chem. Lett. — 2012. — 22(7). — P. 2590-2593.
 17. Глузман Д.Ф., Ивановская Т.С., Украинская Н.И., Надгорная В.А., Скляренко Л.М., Зинченко В.Н., Костюкевич О.М. Острые лейкозы неопределенного линейного происхождения // Онкология. — 2011. — Т. 13, №1. — С. 12-16.
 18. Gluzman D.F., Sklyarenko L.M., Nadgornaya V.A., Zavelevich M.P. Mature B-cell neoplasms in Chernobyl clean-ap workers of 1986-1987: summary of cytomorpholodical and immunocytochemical study in 25 years after Chernobyl accident // Exp. Oncology. — 2011. — V. 33, N 1. — P. 47-51.
 19. Savli H., Gluzman D.F., Sunnetci D., Zavelevich M.P., Sklyarenko L.M., Nadgornaya V.A., Koval S.V. Quantitative real time PCR analysis of apoptosis-related gene expression in leukemias in Ukrainian patients// Exp. Oncology. — 2011. — V. 33, N 2. — P. 104-106.
 20. Semenova M.N., Kiselyov A.S., Tsyganov D.V., Konyushkin L.D., Firgang S.I., Semenov R.V., Malyshev O.R., Raihstat M.M., Fuchs F., Stielow A., Lantow M., Philchenkov A.A., Zavelevich M.P., Zefirov N.S., Kuznetsov S.A., Semenov V.V. Polyalkoxybenzenes from plants. 5. Parsley seed extract in synthesis of azapodophyllotoxins featuring strong tubulin destabilizing activity in the sea urchin embryo and cell culture assays // J. Med. Chem. — 2011. — 54 (20). — P. 7138-7149.
 21. Gluzman D.F., Sklyarenko L.M., Nadgornaya V.A., Poludnenko L.Yu., Ivanovskaya T.S., Ukrainskaya N.I. Immunocytochemical markers in acute leukaemias diagnosis // Exp. Oncology. — 2010. — V. 32, N 3. — P. 195-199.
 22. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Надгорная В.А., Ивановская Т.С. Новая классификация миелодиспластических (предлейкемических) синдромов // Онкология. — 2010. — Т. 12, № 3. — С. 276-281.
 23. Telegeev G.D., Dubrovska A.N., Nadgornaya V.A., Gluzman D.F. Immunocytochemical study of BCR and BCR-ABL localization in K 562 cells // Exp. Oncology. — 2010. — V. 32, N 2. — P. 81-83.
 24. Philchenkov A., Zavelevich M., Mikhailenko V., Kuyava L. Аpoptosis and content of mobile lipid domains in human leukemia K-562 cells induced to differentiate by quercetin or dimethyl sulfoxide // Ukr. Biochem. J. — 2010. — V. 82, N 2. — P. 104-110.
 25. Gluzman D.F., Nadgornaya V.A., Sklyarenko L.M., Poludnenko L.Yu., Ukrainskaya N.I., Ivanovskaya T.S. Immunocytochemical markers in acute leukaemias diagnosis // Exp. Oncology. — 2010. — V. 32, N 3. — P. 195-199.
 26. Philchenkov A., Zavelevich M., Savinska L., Blokhin D. Jurkat/A4 cells with multidrug resistance exhibit reduced sensitivity to quercetin // Exp Oncology. — 2010. — V. 32, N 2. — P. 76-80.
 27. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Надгорная В.А., Украинская Н.И., Ивановская Т.С., Климнюк Г.И., Павлик С.В. Современная лабораторная диагностика онкологических заболеваний у детей в Украине // Онкология. — 2009. — Т. 11, №2. — С.139 — 143.
 28. Фільченков О.О., Завелевич М.П. Порівняльний аналіз проходження клітинного циклу та індукції апоптозу в клітинах МТ-4 гострої лімфобластної лейкемії людини за дії флавоноїдів // Укр. біохімічний журнал. — 2009. — Т. 81, № 5. — С. 24-30.
 29. Глузман Д.Ф., Надгорная В.А., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Ивановская Т.С. О возможных дополнениях к современной схеме нормального кроветворения // Укр. журнал гематології. трансфузіології. — 2009. — № 3. — С. 45-48.
 30. Глузман Д.Ф, Скляренко Л.М, Надгорная В.А, Коваль С.В, Зинченко В.Н. Современная лабораторная диагностика волосатоклеточного лейкоза // Лаб. диагностика. — 2008. — № 2. — С. 17-19.
 31. Gluzman D.F, Nadgornaya V.A., Sklyarenko L.M., Zavelevich M.P., Koval S.V., Poludnenko L.Yu., Ivanovskaya T.S. Study of morphocytochemical and immunophenotypic features of acute leukemia stem cells // Exp. Oncology. — 2008 — V. 30, № 2. — P. 102-105.
 32. Philchenkov A., Kaminskyy V., Zavelevich M., Stoika R. Apoptogenic activity of two benzophenanthridine alkaloids from Chelidonium majus L. does not correlate with their DNA damaging effects // Toxicology In Vitro. — 2008. — V. 22, N 2. — P. 287-295.

Статті в збірниках

 1. Лейкозы, ассоциированные с действием радиации / Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Родионова Н.К., Завелевич М.П., Иванивская Т.С., Украинская Н.И., Полудненко Л.Ю. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції із міжнародною участю «Радіоекологія — 2014». Київ, 23-26 квітня 2014 р. ― К. ― С. 85-89.
 2. Молекулярно-генетична система діагностики хронічних мієлопроліферативних новоутворень / Дибков М.В., Завелевич М.П., Глузман Д.Ф. та ін. // Збірник http://utgis.org.ua/journals/index.php/Faktory/article/view/287/325 наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів». ― К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2014. ― Т. 14. ― С. 197-200.
 3. Протефлазид: антиретровирусная активность / Трохимчук Т.Ю., Завелевич М.П., Фильченков А.А. и др. // Materials of the X International scientific and practical conference «Prospects of World Science-2014», July 30 ― August 7, 2014. ― Biological Sciences: Sheffield, UK, Science and Education Ltd., 2014. ― Vol. 7. ― Р. 30-38.
 4. Solyanik G.I., Pyaskovskaya O.N., Rodionova N.K. Correction of cancer-related anemia with oxyresveratrol // Сancer etiology, diagnosis and treatment. Paraneoplastic syndromes. Symptoms, diagnosis and treatment / Ed. Lora Winter. ― New York: Complimentary contributor copy, 2014. ― Р. 163-200.

Статті в газета

 1. Вивчення радіаційно-асоційованих онкогематологічних захворювань / Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Родіонова Н.К., Коваль С.В., Завелевич М.П. // Газета «Здоров'я України». ― 2014. ― № 2 (33). ― С. 38-39.
 2. Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М. Імуноцитохімічні методи і моноклональні антитіла в діагностиці онкогематологічних захворювань // Газета «Здоров'я України». ― 2014. ― № 4 (35). ― С. 22-23.

Тези

 1. Вплив N-стеароїлеатаноламіну на гематологічні показники периферичної крові щурів в умовах комбінованої дії опромінення та стресу / Родіонова Н.К., Атаманюк Н.П., Дерев'янко Л.П. та ін. // Тези доповідей XXI щорічної наукової конференції Інституту ядерних досліджень НАН України. Київ, 27-31 січня 2014 р. ― К. ― С. 222.
 2. До питання розвитку злоякісних лімфопроліферативних захворювань у мешканців забруднених радіонуклідами областей України / Родіонова Н.К., Коваль С.В., Іванівська Т.С, Українська Н.І., Полудненко Л.Ю., Скляренко Л.М., Глузман Д.Ф. //Тези доповідей XXI щорічної наукової конференції Інституту ядерних досліджень НАН України. Київ, 27-31 січня 2014 р. ― К. ― С. 183.
 3. Радіобіологічні ефекти у дрібних гризунів, які постійно знаходились в умовах радіоактивного забруднення зони ЧАЕС / Бурдо О.О., Липська А.І., Сова О.А., Родіонова Н.К. // Тези доповідей XXI щорічної наукової конференції Інституту ядерних досліджень НАН України. Київ, 27-31 січня 2014 р. ― К. ― С. 173.
 4. Ионизирующая радиация и миелодиспластические синдромы у жителей Украины / Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Коваль С.В. и др. / Тези доповідей X Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля», м. Миколаїв, 3-5 червня 2014 р. ― С. 7-8.
 5. Руссу І.З., Родіонова Н.К., Білько Н.М. Зміни функціональної активності кісткових клітин-попередників при внутрішньому опроміненні стронцієм-90 // Тези доповідей X Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля», м. Миколаїв, 3-5 червня 2014 р. ― С. 28-29.
Патенти
 1. Потопальский А.І., Рибалко С.Л., Дядюн С.Т., Фільченков О.О., Завелевич М.П. Амітозиноберамід як інгібітор реплікації вірусу герпесу. Патент на корисну модель № 55573 від 10.12.2010. Бюл. № 23.
 2. Михайленко В.М., Фільченков О.О., Завелевич М.П. Спосіб протонного ЯМР спектроскопічного визначення індукції диференціювання або апоптозу в популяціях клітин. Заявка на корисну модель № u 2010 13716 від 18.11.2010.
 3. Патент на корисну модель № 70410 «Спосіб імуноцитохімічної діагностики онкогематологічних захворювань» зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 11.06.2012 р.
 4. Патент на корисну модель № 74136 «Розширена панель моноклональних антитіл для діагностики гострих лейкемій» (спільно із співробітниками Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, зав. відділу д.м.н. Г.Д. Телегєєв), зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.10.2012 р.
 5. Патент на корисну модель № 80766 «Спосіб диференційної діагностики мієлодиспластичних синдромів і мієлопроліферативних захворювань» зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 10.06.2013 р.
 6. Патент на корисну модель № 81257 «Спосіб виявлення мутації V617F гена jak2 за допомогою алельспецифічних праймерів» зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі від 25.06.2013 р.
Інновації

Кадри

Під керівництвом професора Глузмана Д.Ф. захищено 4 докторських та 14 кандидатських дисертацій.

У відділі імуноцитохімії та онкогематології виконується 4 дисертаційні роботи за спеціальністю 14.01.07 «онкологія»:

 1. «Цитохімічна та імунофенотипова характеристика лейкозно-трансформованих гемопоетичних клітин-попередників» Іванівська Т.С., науковий співробітник (науковий керівник проф. Д.Ф. Глузман)
 2. «Метастатичні ураження кісткового мозку у дітей» Українська Н.І., молодший науковий співробітник (науковий керівник проф. Д.Ф. Глузман)
 3. «Імуноцитохімічна діагностика уражень кісткового мозку при В-клітинних неходжкінських лімфомах» Джалілов Араз Фірудіна огли, аспірант I року навчання (науковий керівник проф. Д.Ф. Глузман)
 4. «Особливості реалізації апоптозу в злоякісних лімфоїдних клітинах людини під дією протипухлинних хіміопрепаратів» Куява Л.М. аспірант II року навчання (науковий керівник к.б.н. О.О. Фільченков)

Проходять стажування у відділі та виконують дипломні роботи студенти вищих навчальних закладів України.

Стажування на робочому місці

У відділі імуноцитохімії та онкогематології протягом останніх років існує практика стажування на робочому місці клінічних лаборантів, лікарів-цитологів, онкологів та гематологів. Вони знайомляться з лабораторними цитоморфологічними і цитохімічними методами дослідження клітин периферичної крові і кісткового мозку, проходять практичні заняття з діагностики різних форм і цитологічних варіантів пухлин кровотворної і лімфоїдної тканин у дітей і дорослих хворих, а по закінченню терміну стажування отримують сертифікат.

Співпраця

Координація наукової діяльності і комплексування протягом багатьох років здійснюється між науковцями відділу імуноцитохімії та онкогематологї і клініцистами:

 1. Гематологами двох гематологічних відділень 9-ої клінічної лікарні м. Києва
 2. Лікарями дитячих відділень НІР МОЗ України і Київського міського онкологічного центру
 3. Лікарями Київського облонкодиспансеру
 4. Лікарями-онкогематологами АР Крим та 20 обласних клінічних лікарень України

Відділ імуноцитохімії та онкогематології підтримує тісні міжнародні зв'язки:

 1. З фахівцями онкогематологами і патологами Міжнародної групи «Leukemia Advisory Group» і International Hematology Panel
 2. З медико-генетичним відділом університету м. Кожелі, Туреччина, зав. відділу — д.м. д.ф. Х. Савлі; з вченими науковцями Європейської Гематологічної Асоціації (EHA) і Європейської школи гематологів (ESH)
Нагороди
 • Проф. Д.Ф. Глузман є лауреатом премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України (2001)
 • К.б.н. О.О. Фільченков є лауреатом премій ім. О.О. Богомольця НАН України (1995) та ім. Р.Є. Кавецького НАН України (2007)

Відділ онкогематології під керівництвом доктора медичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки та премії  ім. Р.Є. Кавецького, заслуженого діяча науки і техніки України Глузмана Данила  Фішелевича бере свій початок з 1982 року, коли була створена очолювана ним лабораторія цитохімії і імуноцитології на базі відділу механізмів лейкозогенезу, заснованого ще в 1961 році академіком НАН України З.А. Бутенко (1928-2001) — визнаним фахівцем в галузі експериментальної і молекулярної лейкозології.

456 | 2019-02-21  3061