Інформація

Відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії

monitoring tumor process therapy design laboratory

Чехун Василь Федорович

Зав. відділу, академік НАН України, д.мед.н., проф.

Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Директор ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Персональна сторінка

Тел +38 (044) 259-01-83

E-mail chekhun@onconet.kiev.ua


Пріоритетні напрямки досліджень

 • Cкринінг, доклінічні та клінічні дослідження біологічно-активних протипухлинних сполук
 • Вивчення молекулярних механізмів виникнення природної та набутої резистентності пухлинними клітинами в системах in vitro та in vivo
 • Дослідження цитоморфологічних та ультраструктурних ефектів дії медикаментозних препаратів
 • Наносистеми спрямованого транспорту в онкології: молекулярні механізми взаємодії та їх трансформація в біологічних системах
 • Молекулярна епідеміологія металовмісних білків в нормальних і трансформованих клітинах та їх роль у формуванні взаємовідносин пухлини та організму


  За результатами досліджень 2008-2013 рр. опубліковано 8 монографій, 158 статей, 44 патенти

Ключові слова

 • лікарська резистентність, молекулярні маркери, нанотехнології в онкології, індивідуалізація протипухлинної терапії
Дослідження
 • Визначення нових маркерів та мішеней фармакокорекції на підставі вивчення генетичних та епігенетичних механізмів трансформації клітин; вплив сигнальної трансдукції
 • Визначення елементів системної біології як основи персоніфікованої діагностики та моніторингу ефективності протипухлинної терапії
 • Тестування наноматеріалів на нормальних та пухлинних клітинах в системах in vitro та in vivo, оцінка ризику їх негативного впливу на здоров'я людини

Cучасни методики

 • Імуноцито- та імуногістохімія, імуноферментний аналіз, проточна цитофлуориметрія, полімеразна ланцюгова реакція, полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі, хемілюмінесцентний аналіз, спектрометрія
Гранти
 1. Грант НАН України (2010-2014) «Розробка біопрепаратів (біомолекул) на основі РНК-базованих технологій для корекції молекулярних порушень, виявлених у пухлинних клітинах» цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій»
 2. Грант НАН України (2010-2014) «Біологічна активність та безпека наноматеріалів, що можуть бути використані при створенні векторних систем протипухлинних препаратів» відповідно до державної цільової програми «Нанотехнології та наноматеріали»
 3. Грант НАН України (2010-2014) «Комплексний проект: Взаємодія наноструктурних матеріалів з нормальними та пухлинними клітинами, розробка методів доставки, безпека їх використання», що виконується згідно цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»
 4. Грант: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України №ДЗ/487–2011 (2011-2012) «Розроблення технології отримання рекомбінантного гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора людини та лікарського засобу на його основі»
 5. Грант МОН України (2009-2010) «Дія наносполук на організм за умов пухлинного росту та оксидативного стресу»
 6. Грант МОН України №Ф 28 /327-2009 (2009-2010) «Молекулярні механізми чутливості та резистентності пухлин молочної залози і яєчника до цитостатичної терапії»
 7. Грант УНТЦ (2006-2008) «Дослідження біологічної активності магніточутливих нанокапсул на лініях клітин пухлин людини різного гістогенезу»
 8. Грант IOCA (2005-2008) «Міжлабораторне порівняння результатів тестування на онкогенність in оvo»
Конференції
 • Російська Федерація, м. Казань, 5 жовтня 2013 р., Всеросійська науково-практична конференції з міжнародною участю «Шляхи розвитку методів ядерної медицини і персоналізованих підходів у діагностиці і лікуванні злоякісних новоутворень»
 • Литовська республіка, м. Друскінінкай, 21 вересня, 2013 р., Міжнародна конференція «Від лабораторного стола до ліжка хворого: проблеми лікування хворих на рак»
 • Бельгія, м. Брюсель, 15 травня 2013 р., засідання Генеральної Асамблеї OECI
 • Франція, м. Париж, 4-7 березня 2013 р., ХІ Міжнародний конгрес з таргетної протипухлинної терапії (ТАТ, 2013)
 • Німеччина, м. Берлін, 2-6 травня 2012 р., Європейський форум з онкології (OECI)
 • Казахстан, м. Астана, 31 серпня – 8 вересня 2012 р., 7-й з'їзд онкологів та радіологів країн СНД
 • Нідерланди, м. Амстердам, 16-19 червня 2011 р., Organisation of the European Cancer Institutes (OECI)
 • Російська Федерація, м. Томськ, 10-11 вересня 2009 р., Російська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 30-річчю НДІ онкології СВ РАМН «Современная онкология: достижения и перспективы развития»
 • Швеція, м. Стокгольм, вересень 2008 р., Міжнародний конгрес ESMO
 • Німеччина, м. Ессен, вересень 2008 р., «German-Ukrainian Symposium on Nanoscience and Nanotechnology»
 • Франція, м. Ліон, 26-30 червня 2008 р., 21st Meeting of the EACR
 • Швейцарія, м. Сант Гален, 5-8 березня 2008 р., «Cancer Prevention»
Публікації
 1. Бережная Н.М. Семейства интерлейкинов: биология и онкогенез. — К: Наук. думка, 2013. — 575 с.
 2. Злокачественные новообразования гемопоэтической системы: Справочник врача / Под ред. В.Ф. Чехуна, О.В. Пономаревой. — К.: Доктор-Медиа, 2012. — 590 с.
 3. Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии / Под ред. А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна. — К.: Наук. думка, 2011. — 444 с.
 4. Біофункціоналізація наноматеріалів і нанокомпозитів: Навчальний посібник / П.П. Горбик, С.В. Горобець, М.П. Турелик, В.Ф. Чехун, А.П. Шпак. — К.: Наук. думка, 2011. — 294 с.
 5. Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — К.: Здоров'я України, 2010. — 770 с.

Вибрані статті

 1. Чехун В.Ф., Якименко І.Л., Сидорик Є.П., Цибулін О.С. Сучасний стан міжнародних та національних стандартів безпеки населення щодо електромагнітного випромінювання радіодіапазону // Науковий журнал МОЗ України, 2014. — №1 (5). — c.40-46 pdf
 2. Орловский А.А., Кленов О.А., Залеток С.П., Чехун В.Ф. Применение реакции канцеролиза для первичного скрининга противоопухолевой активности продуктов лечебного питания // Сибирский Онкологический Журнал. — 2014. — Т.61, №1. — С.29-32.pdf
 3. Manifestation of key molecular genetic markers in pharmacocorrection of endogenous iron metabolism in MCF-7 and MCF-7/DDP human breast cancer cells / V. Chekhun, N. Lukianova, D. Demash et al. // CellBio. — 2013. — V. 2, № 4. — P. 217-227.
 4. Iron metabolism disturbances in the MCF-7 human breast cancer cells with acquired resistance to doxorubicin and cisplatin / V.F. Chekhun, N.Yu. Lukianova, A.P. Burlaka et al. // Int J Oncol. — 2013. — V. 43, N 5. — P. 1481-1486.
 5. Expression of biomarkers related to cell adhesion, metastasis and invasion of breast cancer cell lines of different molecular subtype / S. Chekhun N. Bezdenezhnykh, J. Shvets et al. // Exp. Oncology. — 2013. — V. 35, No. 3. — Р. 174-179.
 6. Зміна стабільності геному та мітохондріального потенціалу пухлинних клітин у системі in vivo / В.Ф. Чехун, Ю.В. Лозовська, Н.Ю. Лук'янова та ін. // Цитология и генетика. — 2013. — Т. 47, № 4. — С.46-52.
 7. Alteration in lipid composition of plasma membranes of sensitive and resistant Guerin carcinoma cells due to the action of free and liposomal form of cisplatin / V.F. Chekhun, L.A. Naleskina, I.N. Todor et al. // Exp. Oncology. — 2013. — V. 35, N 3. — P. 192-197.
 8. Reactive changes of cytophysiological properties, molecular-biological profile and functional metabolic status of cells in vitro with different sensitivity to cytostatic agents under the influence of magnetic fluid / N.Yu. Lukianova, L.A. Naleskina, N.O. Bezdenezhnykh et al. // Cancer Res. J. — 2013. — V. 1, N 1. — P. 7-14.
 9. Evaluation of biological effects of nanosystems of directed transport in experiments in vivo and their application possibilities in anti-tumor therapy / V.F. Chekhun, L.A. Naleskina, L.Z. Polischuk et al. // Advances in Nanoparticles — 2013. — N 2. — P. 145-153.
 10. Бережная Н.М. Toll-like рецепторы и онкогенез // Онкология. — 2013. — Т. 15, №2. — С. 76-87.
 11. Оцінка біологічних ефектів і можливих механізмів дії постійного магнітного поля / В.Ф. Чехун, Д.В. Демаш, Л.А. Налєскіна // Фізіол. журн. — 2012. — Т. 58, № 3. — С. 85-94.
 12. The lipid content of cisplatin- and doxorubicin-resistant MCF-7 human breast cancer cells / I.N. Todor, N.Yu. Lukyanova, V.F. Chekhun // Exp. Oncology. — 2012. — V. 34, N 2. — P. 97-100.
 13. Чехун В.Ф. От системной биологии рака до методологии персонализированного лечения // Онкология. — 2012. — Т. 14, № 2. — С. 84-88.
 14. Visualization of the features of the distribution and accumulation of iron nanoparticles in human breast cancer cells sensitive and resistant to antitumor drugs after cultivation with liposomal ferromagnetic during various time intervals / L.A. Naleskina, N.Yu. Lukyanova, L.N. Kunskaya et al. // Cytology and genetics. — 2011. — V. 45, N 6. — P. 395-399.
 15. Чехун В.Ф. Создание новых лекарственных форм на основе нанокомпозитных материалов для решения современных проблем онкологии // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. праць. — К. — 2011. — Т. 9, вип. 1. — С. 261-274.
 16. Чехун В.Ф. Нанотехнологии в онкологии: перспективы развития и непредвиденные трудности // The Lancet Oncology, Ukrainian Edition. — 2010. — № 4 (14). — С. 2-3
 17. Ultrastructural and some functional changes in tumor cells treated with stabilized iron oxide nanoparticles / O.V. Yurchenko, I.N. Todor, I.K. Khayetsky et al. // Exp. Oncology. — 2010. — Vol. 32, N 4. — P. 237-242.
 18. Berezhnaya N.M. Interaction between tumor and immune system: the role of tumor cell biology // Exp. Oncology. — 2010. Vol. 32, N 3. — P. 159-166.
 19. Chekhun V.F. The concept «Tumor and Host» in the post-genomic era // Exp. Oncology. — 2010. Vol. 32, N 3. — P. 120-124.
 20. Чехун В.Ф., Шпилева С.И. Роль эндогенного железа в формировании чувствительности опухоли к противоопухолевой терапии // Вопросы онкологии. — 2010. — Т. 56, № 3. — С. 251-261.
 21. The use of nanoferromagnetic to increase the cytotoxic effect of antitumor drugs /V.F. Chekhun, I.N. Todor, N.Yu. Lukyanova et al. // Exp. Oncology. — 2009. — Vol. 31, N 3. — P. 163-167.
 22. Expression of E-cadherin in drug resistant human breast cancer cells and their sensitivity to lymphokine-activated lymphocytes action/ N.M. Berezhnaya, О.B. Belova, Yu.D. Vinnichuk et al. // Exp. Oncology. — 2010. — Vol. 31, N 4. — P. 242-245.
 23. Involvement of microRNA-451 in resistance of the MCF-7 breast cancer cells to chemotherapeutic drug doxorubicin / O. Kovalchuk, J. Filkowski, J. Meservy, Ya. Ilnytskyy, V. Tryndyak, V. Chekhun, I. Pogribny // Mol. Cancer Therapy. — 2008. — Vol. 47, № 7. — P. 2152-2159.

Вибрані методичні рекомендації

 1. Корекція порушень обміну гомоцистеїну у хворих на рак молочної залози / В.Ф. Чехун, Л.А. Налєскіна, Т.В. Призимирська, Н.Ю. Лук'янова, О.В. Юрченко, Ю.В. Лозовська, Г.І. Кулик, І.І. Смоланка. — Київ, 2008. — 21 с.
 2. Застосування протипухлинної аутовакцини в комплексному лікуванні онкологічних хворих / В.Ф. Чехун, І.Б. Щепотін, Г.П. Потебня, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко. — Київ, 2008. — 23 с.
Патенти

Вибрані патенти

 1. Магнітна протипухлинна рідина. Патент на корисну модель №78473 від 25.03.2013 (Патон Б.Є. , Горбик П.П., Петрановська А.Л., Турелик М.П., Абрамов М.В., Васильєва О.А., Чехун В.Ф., Лук'янова Н. Ю.)
 2. Спосіб подолання лікарської резистентності до цисплатину з використанням систем спрямованого транспорту. Патент на корисну модель №82350 від 25.07.2013 (Чехун В.Ф., Тодор І.М., Лук'янова Н.Ю., Налєскіна Л.А., Демаш Д.В., Лозовська Ю.В.)
 3. Cпосіб прогнозування чутливості до неоад'ювантної терапії у хворих на рак молочної залози. Патент на винахід № 201304133 від 02.04.2013 (Чехун В.Ф., Шепіль О.В., Лук'янова Н.Ю., Антіпова С.В.)
 4. Спосіб посилення протипухлинної активності цитостатиків за допомогою постійного магнітного поля в системі in vivo. Патент на корисну модель №84045 від 10.10.2013 (Чехун В.Ф., Налєскіна Л.А., Лук'янова Н.Ю., Тодор І.М., Демаш Д.В., Лозовська Ю.В.)
 5. Спосіб верифікації цитотоксичних ефектів металовмісних наноматеріалів на пухлинні клітини". Патент на корисну модель №75163 від. 26.11.2012 (Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Тодор І.М., Кунська Л.М., Демаш Д.В.)
 6. Спосіб світлооптичної візуалізації залізовмісних наночастинок у клітинах в системі in vitro. Патент на корисну модель №56641 від 25.01.2011 (Налєскіна Л.А, Лук'янова Н.Ю., Демаш Д.В., Кунська Л.М., Чехун В.Ф.)
 7. Спосіб отримання стабілізованого розчину наночастинок магнетиту для адресної доставки протипухлинних препаратів». Патент на корисну модель №47930 від 25.02.2010 (Чехун В.Ф., Хаєцький І.К., Лук'янова Н.Ю., Курапов Ю.А., Дідікін Г.Г., Литвин С.Є., Мовчан Б.О., Патон Б.Є.)
Інновації
 • Індивідуалізація лікування хворих на рак молочної залози на підставі визначення предиктивних пухлинних та позапухлинних маркерів чутливості до хіміотерапії та моніторингу хвороби
 • Тестування наноматеріалів різного походження на нормальних та пухлинних клітинах, оцінка ризику негативного впливу наноматеріалів
 • Доклінічне дослідження токсикологічних властивостей та протипухлинної активності сполук природного та синтетичного походження
Кадри

На 2013 рік у відділі виконуються дисертаційні роботи:

 1. Лук'янова Наталія Юріївна — старший науковий співробітник — дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 14.01.07 — «онкологія»
 2. Тодор Ігор Миколайович — старший науковий співробітник — дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 14.01.07 — «онкологія»
 3. Демаш Дмитро Валерійович — молодший науковий співробітник — дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 14.01.07 — «онкологія»
 4. Палічук Ольга Володимирівна —  докторантура з відривом від виробництва
 5. Яловенко Тетяна Миколаївна — аспірантура з відривом від виробництва
 6. Собченко Сергій Олександрович — аспірантура без відриву від виробництва
 7. Андріїв Аліна Володимирівна — аспірантура без відриву від виробництва
 8. Шепіль Олександр Володимирович — аспірантура з відривом від виробництва
 9. Басенко Ігор Миколайович — аспірантура з відривом від виробництва

За 2008-2013 роки аспірантами захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 14.01.07 — «онкологія»

 1. Призимирська Т.В. Роль гіпергомоцистеїнемії в динаміці росту злоякісних пухлин (експериментальне дослідження). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (2008)
 2. Ковтонюк О.В. Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до цисплатину. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (2008)
 3. Дацюк І.О. Спадковий рак молочної залози: клінічні, морфологічні та імуногістохімічні особливості. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (2008)
 4. Тимовська Ю.О. Подолання лікарської резистентності з допомогою ліпосомальної форми доксорубіцину. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (2010)
 5. Русецька Н.В. Особливості молекулярного профілю та клітинного циклу чутливої та резистентних ліній РМЗ під впливом вільної та ліпосомальної форм препаратів доксорубіцину та цисплатину. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (2011)

У відділі працюють та виконують дипломні і курсові роботи студенти вищих навчальних закладів м.Києва:

 1. КНУ ім. Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології»:
 • Кафедра мікробіології та загальної імунології, 3 курс, група імунології Соболєва Ольга Геннадіївна, Арабчук Галина Михайлівна; 5 курс, група імунології Задворний Тарас Володимирович
 • Кафедра цитології, гістології та біології індивідуального розвику, 3 курс: Єрмоленко Тетяна Володимирівна; 4 курс Лагутін Андрій Юрійович
 • Кафедра молекулярної генетики та клітинної біології, 6 курс Борікун Тетяна Вікторівна
 1. Національний технічний університет України «КПІ», факультет біотехнології та біотехніки, кафедра молекулярної біотехнології, 5 курс Сторчай Дарія Миколаївна, Ковальчук Оксана Ігорівна, Зубенко Олексій Сергійович.
Співпраця
 1. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
 2. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України
 3. Інститут неорганічної хімії НАН України
 4. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
 5. Інститут органічної хімії НАН України
 6. Інститут хімії поверхні ім.О.О. Чуйка НАН України
 7. Інститут електродинаміки НАН України
 8. Інститут молекулярної біології та генетики НАН України
 9. Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg, Germany
 10. Інститут онкології Вільнюського університету, Вільнюс, Республіка Літва
 11. Інститут фізіології НАН РБ, Мінськ, Республіка Білорусь
Нагороди

Нагороди

 1. З нагоди 95-річчя НАН України (листопад 2013 р.) академік НАН України В.Ф. Чехун нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня; кандидат біологічних наук Н.Ю. Лук'янова нагороджена Відзнакою НАНУ «За професійні здобутки»
 2. З нагоди 50-річчя Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ (2010 р.) співробітники відділу нагороджені почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Президії НАН України, Київської міської державної адміністрації та районних адміністрацій м. Києва.

Стипендії

 1. Лук'янова Н.Ю. — 2007-2009 рр. — стипендія Всесвітньої лабораторії, 2009-2010 рр. стипендія Президента України для молодих вчених

Відділ був створений у вересні 1960 р засновником Інституту академіком Ростиславом Євгеновичем Кавецьким як лабораторія (потім відділ) експериментальної хіміотерапії пухлин. В подальшому розвиток експериментальної терапії координували завідувачі відділу д. мед.н., проф. З. П. Булкіна та д. мед. н., проф. Г. І. Кулик., під керівництвом яких продовжувався скринінг протипухлинних сполук, започатковані дослідження проблем резистентності пухлин до дії цитостатиків та пошуки шляхів індивідуалізованої терапії.

Сьогодні у відділі моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії, який з 1996 року очолює доктор медичних наук, професор, академік НАН України Василь Федорович Чехун, визначені та обґрунтовані генетичні та епігенетичні механізми формування резистентності до медикаментозної терапії, запропонована векторна система, яка впливає на каскад регуляторних процесів в системі сигнальної трансдукції, що дозволяє моделювати (збільшувати) чутливість пухлинних клітин до дії цитостатиків.


Структура відділу, лабораторії:

 1. Лабораторія механізмів медикаментозної резистентності
 2. Лабораторія генетики раку
 3. Лабораторія онкоімунології та конструювання протипухлинних вакцин
458 | 2019-02-21  4681