Інформація

Відділ молекулярної та клітинної патобіології

molecular and cellular pathobiology laboratory

Кашуба Олена Віталіївна

Виконуючий обов'язки завідуючого відділом, д.б.н., пров.н.с.

Персональна сторінка

Тел +38 (098) 237-83-27

E-mail lenakash@yahoo.com, kashuba@nas.gov.ua


Пріоритетні напрямки досліджень

 • Аналіз рецептор-опосередкованих сигнальних каскадів клітин з метою пошуку потенційних мішеней для уточнюючої діагностики і терапії пухлин
 • Виявлення молекулярних механізмів трансформації клітини з метою виявлення нових діагностичних та/або прогностичних маркерів канцерогенезу

Ключові слова

 • передача сигналів в клітинах, рецептори СD150, злоякісна трансформація клітини, мітохондріальний рибосомний білок S18-2 (MRPS18-2), вірус Епштейна-Барр, диференція, стовбуровість
Дослідження

Одним з напрямків наукової діяльності відділу є вивчення експресії та функцій поверхневого рецептору клітин CD150. Основним досягненням лабораторії є відкриття (1983 рік) та характеристика CD150 (IPO-3/SLAM) рецептора. CD150 належить до родини CD150 рецепторів, що можуть виконувати подвійні функції. Це пов'язано з присутністю в цитоплазматичній частині рецептора характерного сигнального мотиву TxYxxV/I (ITSM), з яким можуть зв'язуватись SH2-вмісні білки. Рецептори родини CD150 регулюють диференціювання та функції клітин в гемопоетичній системі, а саме, лімфоцитів, NK та дендритних клітин. Крім того, CD150 є рецептором вірусу кору.

В лабораторії були ідентифіковані CD150-ініційовані сигнальні каскади в експериментальній модельній системі, а також досліджуються CD150-опосередковані сигнальні каскади в нормальних та злоякісно трансформованих клітинах людини. Вивчення особливостей експресії CD150 рецептора на різних етапах диференціювання В-клітин, а також CD150-опосередкованих сигнальних каскадів сприятиме розробці нових підходів до діагностики і терапії вірусних захворювань та злоякісних новоутворень.

Також у відділі проводяться дослідження з метою виявлення молекулярних механізмів трансформації клітин. Одною із моделей є трансформація В-лімфоцитів внаслідок інфекції вірусом Епштейна-Барр (ВЕБ). У трансформованих В-клітинах спостерігали ефект Варбурга, або аеробний гліколіз, що спричинений стабілізацією білка HIF1α за рахунок інгібування деградації HIF1α через зв’язування пролілгідроксилаз PHD1 і PHD2 з білками EBNA-5 і EBNA-3, відповідно. Наразі вивчається роль білків HIF2 та HIF3 у метаболізмі трансформованих клітин.

Одним із важливих напрямків роботи відділу є виявлення нових діагностичних та/або прогностичних маркерів канцерогенезу. Одним із гіпотетичних маркерів може бути мітохондріальний рибосомний білок S18-2 (MRPS18-2, S18-2). Раніше нами було показано, що ектопічна експресія білка S18-2 призводить до іморталізації первинних фібробластів щурів, в той час, як термінально диференційовані фібробласти шкіри щура трансформуються, причому трансформовані клітини показують підвищену активність теломерази, порушення клітинного циклу та хромосомну нестабільність, що дозволяє зробити висновок, що S18-2 є онкопротеїном.

Нами було продемонстровано, що білок S18-2 експресується на підвищеному рівні у зразках злоякісних пухлин ендометрію у порівнянні з гіперплазією та нормальним ендометрієм. Крім того, експресія S18-2 підвищується у клінічних зразках злоякісних новоутворень передміхурової залози при прогресуванні захворювання. Важливо, що при надмірній експресії білка S18-2 ракові клітини (ендометрію та передміхурової залози) проявляють підвищену здатність до міграції. Нами було виявлено, що це пов'язано із індукцією епітеліально-мезенхимального переходу через активацію CXCR4/TWIST2/E-cadherin сигнального шляху

Гранти
 • Howard Hughes Medical Institute International research grant " The role of IPO-3 and Fas (CD95) markers in B cell differentiation". Керівник гранту - д.б.н. С.П.Сидоренко, співвиконавець Dr. Edward A. Clark, University of Washington, Seattle, WA, USA. (1995-2000)
 • CRDF (U.S. Civilian Research & Development Foundation) grant UN2-437 "The role of a novel serine/proteine kinase PKC mu in regulation of lymphocyte signaling". Керівник гранту - д.б.н. С.П.Сидоренко, співкерівник Dr. Edward A. Clark, University of Washington, Seattle, WA, USA. (1997-1999)
 • CRDF (U.S. Civilian Research & Development Foundation) grant USB-383 " Development of new approach for modulation CD95-mediated apoptosis". Керівник гранту – к.б.н. Л.М.Шлапацька, співкерівник D.Blinder, Virogen Corporation, Boston, USA. (1999-2000)
 • CRDF (U.S. Civilian Research & Development Foundation) grant UB2-531 "Development of biotechnology group for production of monoclonal antibody kits". Керівник гранту – д.б.н. С.П.Сидоренко, співвиконавець D.Blinder, Virogen Corporation, Boston, USA. (2001 – 2003)
 • INTAS grant 011-2382."Involvement of Epstein-Barr virus encoded proteins in signal transduction in virally transformed and in EBV-carrying malignant B cells". Керівник гранту – д.б.н. С.П.Сидоренко, співкерівники: Prof. George Klein (Karolinska Institute, Stockholm, Sweden), Dr. Zsigmond Feher (University of Debrecen, Hungary), Dr.Nadezhda Nesterova (The Institute of Microbiology and Virology, Kyiv, Ukraine), Dr Boris Snopok (Institute of Semiconductor Physics, Kyiv, Ukraine), Prof. Nikolay Kolchanov (The Institute of Cytology and Genetics, Novosibirsk, Russia) (2002-2004)
 • INTAS grant 011-2118 "Role of PKD in cell growth and apoptosis". Керівник гранту - к.б.н. С.В.Міхалап, співкерівники Prof. Jackie R.Vandenheede (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium), Dr.Thomas Seufferlein (Medizinische Universitatsklinik Ulm, Germany), Dr. Boris Kopnin (Russian Cancer Research Center, Moscow, Russia) (2002-2004)
 • INTAS grant for young scientists 03-55-1230 "The role of EBV latent proteins in CD150 expression and signal transduction" Mariya Yurchenko (2004-2005)
 • INTAS grant for young scientists 03-55-1305 Larysa Kovalevska (2004-2005)
 • CRDF (U.S. Civilian Research & Development Foundation) Cooperative grants program UB2-2443-KV-02 "CD150 function in B Lymphocytes and dendritic cells" д.б.н. С.П.Сидоренко, співкерівник Dr. Edward A. Clark, University of Washington, Seattle, WA, USA (2003– 2005)
 • Fogarty International Center Grant RO3TW007322-01 „Роль PKD2 в Btk-PKCBeta-NF-kappaBeta сигнальному каскаді в В-лімфоцитах" Керівник гранту – Dr. Rawlings DJ, Children's Hospital and Regional Medical Center, Seattle, WA, USA, співвиконавець д.б.н. С.П.Сидоренко
 • Грант Національної академії наук України. Ф7/366-2001„Вивчення молекулярних механізмів впливу ДНК-геномних вірусів на сигнальні каскади та апоптоз лімфоцитів" (The investigation of the molecular mechanisms of the DNA-genome viruses influence on signals cascades and apoptosis of lymphocytes) Керівник гранту – д.б.н. С.П.Сидоренко, співвиконавець – Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України, кер. д.б.н. Н.С.Дяченко (2004-2005)
 • Грант Національного космічного агенства України 17/2004 „Дослідження впливу модельованої мікрогравітації на індукований апоптоз клітин лімфоїдного походження" Керівник гранту – д.б.н. С.П.Сидоренко (2004-2005)
 • Грант Національної академії наук України „Розробка сенсорної системи для аналізу міжбілкових взаємодій з використанням GST-злитих білків" (Договір № 2.2.5.251) Керівник гранту – д.б.н. С.П.Сидоренко (2004-2006)
 • Грант Міністерства науки і освіти України №Ф18/032-2006 "Ідентифікація рецептор-опосередкованих сигнальних каскадів, що задіяні в регуляції термінальних стадій диференціювання В-лімфоцитів" Керівник гранту – д.б.н. С.П.Сидоренко (2006)
 • Грант Міністерства науки і освіти України № М/ 245-2005 „Аналіз вияву проліферативної активності пухлинних клітин за допомогою МКАТ ІПО-38 та експресії CD150 для вибору тактики лікування і прогнозування клінічного протікання захворювання" Керівник гранту– д.б.н. С.П.Сидоренко (2005-2006)
 • Грант Міністерства науки і освіти України № Ф18/274-2007 "Дослідження ВКР- та CD150-опосередкованих сигнальних каскадів в наївних В-клітинах людини, виділених з мигдаликів людини" Керівник гранту – д.б.н. С.П.Сидоренко (2007)

 • CRDF (U.S. Civilian Research & Development Foundation) Cooperative grants program UKB2-2831-KV-06 "PKD2 expression and functions in human B cell lymphomas". Керівник гранту – к.б.н. С.В. Міхалап, співкерівник Dr. Rawlings DJ, Children's Hospital and Regional Medical Center, Seattle, WA, USA (2006– 2008)
 • Ukrainian-French collaborative grants Dnipro, Грант Міністерства науки і освіти України № М/91-2007 „Роль CD150-опосередкованих сигнальних каскадів в імуносупресії, що спричинена вірусом кору". Керівник гранту– д.б.н. С.П. Сидоренко. Співкерівник – Prof. Branka Horvat, Lyon, France (2007-2008)
 • Грант Національної академії наук України "Розробка фундаментальних основ диференційної регуляції рівня експресії та активності протеїнкіназ родини PKD в злоякісно трансформованих клітинах". Керівник гранту – д.б.н. С.П. Сидоренко (2010-2015)
 • Грант Національної академії наук України №2.2.5.339 „Створення та підготовка до впровадження в медичну практику нових вітчизняних наборів моноклональних антитіл. " Керівник гранту – д.б.н. С.П. Сидоренко (2010)
 • Грант Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України 0111U006580 «Роль рецептора CD150 (SLAM) в регуляції транскрипційних програм на різних стадіях диференціювання В-лімфоцитів». Керівник гранту – д.б.н. С.П. Сидоренко. Співкерівник - проф. Дмитрий Купраш. Інститут молекулярної біології ім. В.А. Енгельгардта РАН, Москва, Россия. (2011-2012)
 • Ukrainian-French collaborative grants Dnipro, Грант Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України M/376-2011 «Клітинні та молекулярні механізми імуносупресії, індукованої вірусом кору». Керівник гранту – д.б.н. С.П. Сидоренко. Співкерівник – Prof. Branka Horvat, Lyon, France (2011-2012)
 • Грант Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України № ДП/486-2012/1 «Визначення ступеню злоякісності пухлин різного гістогенезу з використанням вітчизняних моноклональних антитіл». Співкерівник - д.б.н. С.П. Сидоренко (2012)
 • Грант Національної академії наук України, спільний науковий проект НАН України та Сибірського Відділення РАН 0113U001436 «Рецепторы CD150/SLAM-семейства: регуляция клеточных функций и возможные клинические приложения». Керівник гранту – д.б.н., проф. С.П. Сидоренко. Співкерівник - проф. Александр Таранин. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия (2013-2014)
 • Грант Національної академії наук України 0113U004301, «Ідентифікація селективних лікарських субстанцій, здатних пригнічувати функції протеїнкіназ D (PKD) – нових мішеней для протипухлинної терапії». Керівник акад. Я.Б. Блюм, співкерівник д.б.н., проф. С.П. Сидоренко (2013-2015)
Конференції
 • International Conference "Tumor Hypoxia and Malignant Progression" 2008. Kiev
 • 9 конференція молодих онкологів з міжнародною участю «Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології». Київ.- 2008
 • First international conference cancer immunotherapy and immunomonitoring. May 18-21, 2009, Kiev
 • 2nd European Congress of Immunology, Berlin 2009
 • 9th International Workshop on Human Leukocyte Differentiation Antigens, Барселона 2010
 • Х Український Біохімічний З'їзд, Одеса, 2010
 • VІІІ Parnas Conference, Warsaw, 2011
 • ХІІ з'їзд онкологів України, Судак, 2011
 • 3-й з'їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом. Ялта, 2012
 • The 1th multidisciplinary symposium "Molecular oncology: from laboratory bench to medicine". Kyiv, Ukraine.- 2012
 • 38th FEBS Congress, St. Petersburg, Russia, 2013
Публікації

Вибрані публікації (з понад 300 публікацій)

 1. Pinchouk, V.G., S.P. Sidorenko, D.F. Gluzman, E.P. Vetrova, A.G. Berdova, L.N. Shlapatskaya. Monoclonal antibodies IPO-3 and IPO-10 against human B cell differentiation antigens. Anticancer Research 8:1377-1380, 1988.
 2. Sidorenko, S.P., D.F. Gluzman, E.P. Vetrova, O.V. Iurchenko, A.G. Berdova. Morphocytochemical and electron microscopic research on murine hybridoma cells producing and not producing monoclonal antibodies. Cytology 30:39-43. 1988. (Russian).
 3. Sidorenko, S.P., A.G. Berdova, E.P. Vetrova, D.F. Gluzman. Monoclonal antibodies IPO-4 recognizing the antigen of activated T and B human lymphocytes. Exper. Oncology 12: 21-24, 1990.(Russian)
 4. Sidorenko, S.P., E.P. Vetrova, O.V. Yurchenko, A.G. Berdova, D.F. Gluzman. Monoclonal antibodies of IPO series in study and diagnosis of malignant lymphoprolipherative diseases. Haematology and Transfusiology 35: 19-22, 1990.(Russian)
 5. Gluzman, D.F., S.P. Sidorenko, L.Iu. Poludnenko, O.V. Iurchenko, B.Y Goldshmid. Current theories on the origin of Reed-Sternberg cells in lymphogranulomatosis . Haematology and Transfusiology 35:24-27, 1990. (Russian)
 6. Sidorenko S.P., E.P.Vetrova, L.N. Shlapatskaya, A.G. Berdova. Monoclonal antibodies against cell lineage-specific and differentiation antigens of hemopoietic and lymphoid tissues. In: Immunocytochemistry and monoclonal antibodies in oncohematology. Naukova Dumka, Kiev, pp.64-104, 1990.(Russian)
 7. Gluzman, D.F., V.A. Nadgornaya, L.M. Skliarenko, I.V. Abramenko, S.P. Sidorenko, E.V. Kazmina, E.A. Livshits, V.D. Drozdova. Immunoenzyme cytochemical methods, monoclonal antibodies and lectins in the diagnosis of tumors of the lymphoid tissue in children. Pediatriia.11:18-22, 1991.(Russian)
 8. Sidorenko, S.P., E.P. Vetrova, O.V. Yurchenko, A.G. Berdova, L.N. Shlapatskaya, D.F. Gluzman. Monoclonal antibodies of IPO series against B cell differentiation antigens in leukemia and lymphoma immunophenotyping. Neoplasma 39: 3-9, 1992.
 9. Sidorenko, S.P., and E.A. Clark. Characterization of a cell surface glycoprotein IPO-3, expressed on activated human T and B lymphocytes. J. Immunol. 151:4614-4624, 1993.
 10. Law, C.-L., S.P. Sidorenko, K.A. Chandran, K.E. Draves, A.C. Chan, A. Weiss, S. Edelhoff, C.M. Disteche, and E.A. Clark. Molecular cloning of human Syk, a B cell protein tyrosine kinase associated with the sIgM/B cell receptor complex. J. Biol. Chem. 269: 12310-12319, 1994.
 11. Sidorenko, S.P., L.N. Shlapatskaya, E.P. Vetrova, A.G. Berdova, O.V. Yurchenko, T.T. Klenova, S.V. Michalap, I.V. Abramenko, and D.F. Gluzman. Monoclonal antibodies IPO-38 against nuclear antigen of proliferative cells. Exp. Oncol. 16:145-150, 1994.
 12. Clark, E.A., I. Berberich, S.J. Klaus, C.-L. Law, and S.P. Sidorenko. Accessory molecules which influence signaling through B lymphocyte antigen receptors. In: Mechanisms of Lymphocyte Activation and Immune Regulation V. (ed. S. Gupta, A. Defranco, W. Paul, and R. Perlmutter), Plenum Press. Adv. Exp. Med. Biol. 365: 35-43, 1994.
 13. Law, C.-L., S.P. Sidorenko, and E.A. Clark. Regulation of lymphocyte activation by the cell surface molecule CD22. Immunology Today 15:442-449, 1994.
 14. Sidorenko, S.P., C.-L. Law, K.A. Chandran, and E.A. Clark. Human spleen tyrosine kinase, p72Syk, associates with the Src-family kinase p53/56Lyn and a 120 kDa phosphoprotein. Proc. Natl. Acad. Sci. 92:359-363, 1995.
 15. Sidorenko, S.P., and E.A. Clark. Activation panel mAb IPO-3 recognizes a novel activation marker of T and B lymphocytes. In: Leucocyte Typing V (ed. S. Schlossman et al.), Oxford University Press, I:1160-1662, 1995.
 16. Sidorenko, S.P., K.A. Chandran, and E.A. Clark. Identification of antigens associated with protein kinases by Activation panel mAb. In: Leucocyte Typing V (ed. S. Schlossman et al.), Oxford University Press, I:1175-1177, 1995.
 17. Law, C.-L., A. Craxton, K.L. Otipoby, S.P. Sidorenko, S.J. Klaus, and E.A. Clark. Regulation of signaling through B lymphocyte antigen receptors by cell-cell interaction molecules. Immunolological Reviews., 153: 123-154, 1996.
 18. Law, C.-L., S.P. Sidorenko, K.A. Chandran, Z. Zhao, E.H. Fisher, and E.A. Clark. CD22 associates with protein tyrosine phosphatase 1C, Syk, and phospholipase C-1 upon B cell activation. J. Exp. Med. 183:547-560, 1996.
 19. Law, C.-L., K.A. Chandran, S.P. Sidorenko, and E.A. Clark. Phospholipase C1interacts with conserved phosphotyrosyl residues in the linker region of Syk and is a substrate for Syk. Mol. Cell. Biol. 16:1305-1315, 1996.
 20. Klaus S. J., S.P. Sidorenko, and E.A. Clark. CD45 ligation induces programmed cell death in T and B lymphocytes. J. Immunol. 156:2743-2753, 1996.
 21. Polacino, P.S., L.M. Pinchuk, S.P. Sidorenko, and E.A. Clark. Immunodeficiency virus cDNA synthesis is regulated by T cell activation signals and dendritic cells. J. Med. Primatol. 25:201-209, 1996.
 22. Sidorenko, S.P., C.-L. Law, S.J. Klaus, K.A. Chandran, M. Takata, T. Kurosaki, and E.A. Clark. Protein kinase C mu (PKC) associates with the B cell receptor and regulates lymphocyte signaling. Immunity 5:353-363, 1996.
 23. Rokhlin, O.W. , G.A. Bishop, B.S. Hostager, T.J. Waldschmodt, S.P. Sidorenko, N. Pavloff, M.C. Kiefer, S.R. Umansky, R.A. Glover, and M.B. Cohen. Fas-mediated apoptosis in human prostatic carcinoma cell lines. Cancer Res. 57:1758-1768, 1997.
 24. Rokhlin, O.W., B.S. Hostager, G.A. Bishop, S.P. Sidorenko, R.A. Glover, A.V. Gudkov, and M.B. Cohen. Dominant nature of the resistance to Fas- and tumor necrosis factor-
 25. alpha-mediated apoptosis in human prostatic carcinoma cell lines. Cancer Res. 57:3941-3953, 1997.
 26. Sidorenko, S.P. CDw150. Protein Reviews On The Web. - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/prow/cd/cdw150.htm - 1997. - P. 4.
 27. Sidorenko, S.P., G. Shu, K.E. Draves, L.M. Pinchuk, S.V. Mikhalap, Z. Zhao, and E.A. Clark. The IPO-3/SLAM surface molecule associates with protein kinase activities and CD45 in B lymphocytes. In: Leucocyte Typing VI (ed. T. Kishimoto et al.), Garland Publishing, Inc., pp. 584-585, 1997.
 28. Mikhalap, S.V., L.N. Shlapatskaya, O.V. Yurchenko, A.G. Berdova, D.F. Gluzman, and S.P. Sidorenko. Monoclonal antibody IPO-38 recognizes a novel nuclear antigen of proliferating cells. In: Leucocyte Typing VI (ed. T. Kishimoto et al.), Garland Publishing, Inc., pp.609-610, 1997.
 29. Sidorenko, S.P. CDw150 cluster report. In: Leucocyte Typing VI (ed. T. Kishimoto et al.), Garland Publishing, Inc., pp. 582-584, 1997.
 30. Sidorenko, S.P. Human cell surface antigens clustered at International Workshops on human leukocyte differentiation antigens. Immunol. Allergol. 3:16-38, 1998.
 31. Sidorenko, S.P. CD95/Fas-mediated apoptosis in the pathogenesis of lymphoid neoplasms. Exp. Oncol. 20:15-28, 1998.
 32. Chekhun, V.F., Yu.Shishova., O.V.Yurchenko, L.N. Shlapatskaya, S.V.Mikhalap, A.G.Berdova, Sidorenko, S.P., G.I.Kulik., D.F.Gluzman. Synergistic cytotoxic effect of cisplatin and monoclonal anti-FAS IPO-4 antibodies on human epidermoid carcinoma cell line KB. Exp. Oncol. 20:210-217, 1998.
 33. Mikhalap, S.V., L.N. Shlapatskaya, A.G. Berdova, C.-L. Law, E.A. Clark. and S.P. Sidorenko. CDw150 associates with Src-homology 2-containing inositol phosphatase and modulates CD95-mediated apoptosis. J.Immunol. 162: 5719-5727, 1999.
 34. Chekhun, V.F., Yu.Shishova., O.V.Yurchenko, M.A. Vodyanik, S.P.,Sidorenko. Drug resistance in KB/DDP5 cells associated with hypersensitivity to CD95-mediated apoptosis. Exp. Oncol. 22(Suppl.2): 20-26, 2000.
 35. Sidorenko, S.P., O.V.Yurchenko, L.N. Shlapatskaya, S.V.Mikhalap, A.G.Berdova, T.J.Yun, K.E.Nichols, E.A.Clark. CDw150 is a signaling molecule that modulates CD95-mediated apoptosis. Exp. Oncol. 22(Suppl.2): 27-35, 2000.
 36. Mikhalap, S.V., L.N. Shlapatskaya, A.G. Berdova, O.V.Yurchenko, Lopes F., Lukyanova N.Y., and S.P. Sidorenko. Monoclonal antibody IPO-38 in evaluation of proliferative activity of tumor cells. Exp. Oncol. 22(Suppl.2): 36-38, 2000.
 37. Shlapatska, L.M., S.V. Mikhalap, A.G. Berdova, O.M Zelensky., T.J.Yun, K.E. Nichols, E.A. Clark. and S.P. Sidorenko. CD150 association with either the SH2-containing inositol phosphatase (SHIP) or SHP-2 is regulated by the adaptor protein SH2D1A. J.Immunol, 166:5480-5487, 2001.
 38. Hobta A, Lisovskiy I, Mikhalap S, Kolybo D, Romanyuk S, Soldatkina M, Markeyeva N, Garmanchouk L, Sidorenko SP, Pogrebnoy PV. Epidermoid carcinoma-derived antimicrobial peptide (ECAP) inhibits phosphorylation by protein kinases in vitro. Cell Biochem Funct.19(4):291-298, 2001.
 39. Mikhalap S.V., L.M.Shlapatska, G.G.Berdova, T.J.Yun, K.E.Nichols, E.A.Clark, S.P Sidorenko. CDw150 association with SHIP versus SHP-2 in B cells. Leucocyte Typing VII, Oxford University Press, pp.109-111, 2002.
 40. Shlapatskaya, L.M., G.G.Berdova, S.V. Mikhalap, T.J.Yun, K.E..Nichols, E.A.Clark., S.P.Sidorenko. CDw150 modulates CD95-mediated apoptosis. Leucocyte Typing VII, Oxford University Press, pp.60-63, 2002.
 41. Sidorenko, S.P. CD150 cluster report. Leucocyte Typing VII, Oxford University Press, pp.104-106, 2002.
 42. Yurchenko, O.V., G.G.Berdova, L.M.Shlapatska, T.A. Tarasova, and S.P.Sidorenko. Expression of CD150 antigen in normal and tumour tissues. Leucocyte Typing VII, Oxford University Press, pp.107-108, 2002.
 43. Shishova, Yu.V., O.V. Yurchenko, M.A. Vodyanik, S.P.Sidorenko, and V.F. Chekhun. Enhanced CD95-mediated apoptosis in the cisplatin-resistant cell line KB/DDP5. Leucocyte Typing VII, Oxford University Press, pp.58-60, 2002.
 44. Mikhalap, S.V., L.N. Shlapatskaya, A.G. Berdova, M.Y.Yurchenko, Clark E.A., Chekhun, V.F and S.P. Sidorenko. ERK and Akt activation via CD150: signal transduction studies on DT40 cell line model system. Exp. Oncol. 24:13-19, 2002.
 45. Yurchenko O.V., L.M. Shlapatska, M.V. Skryma, G.G.Berdova, L.M.Kovalevska, T.A. Tarasova, M.Y.Yurchenko, G.I. Kulik, and S.P.Sidorenko. Immunohistochemical studies of CD150 expression in some human tumors. Exp. Oncol. 25: 186-190, 2003.
 46. Sidorenko, S.P. and E.A. Clark. The dual-function CD150 receptor subfamily: the viral attraction. Nat. Immunol., 4:19-24, 2003.
 47. Sidorenko S.P., Mikhalap S.V., Shlapatska L.M., Yurchenko M.Y., Akimov Y.M.,Chekhun V.F. Signal transduction pathways initiated via cell surface receptor CD150: in silico and in vitro analysis. In: Bioinformatics of Genome Regulation and structure (ed. Kolchanov and Hofestaedt), Kluver Academic Publishers, Boston/Dortrecht/London. 203-210, 2004.
 48. Shlapatska, L.M., G.G. Berdova, L.M.Kovalevska, G.I.Kulik S.P. Sidorenko, G. Klein, and Chekhun, V.F Signal transduction pathways in Burkitt's lymphoma cell lines BL41 and DG75 with different sensitivity to doxorubicine. Exp. Oncol. 26:210-216, 2004.
 49. Mikhalap SV, Shlapatska LM, Yurchenko OV, Yurchenko MY, Berdova GG, Nichols KE, Clark EA, Sidorenko SP. The adaptor protein SH2D1A regulates signaling through CD150(SLAM) in B cells. Blood, 104 (13): 4063-70, 2004.
 50. Yurchenko MY, Kashuba EV, Shlapatska LM, Sivkovich SA, Sidorenko SP. The role of CD150-SH2D1A association in CD150 signaling in Hodgkin's lymphoma cell lines.
 51. Exp Oncol. 27(1):24-30, 2005.
 52. Kovalevska LM, Yurchenko OV, Shlapatska LM, Berdova GG, Mikhalap SV, Van Lint J, Sidorenko SP. Immunohistochemical studies of protein kinase D (PKD) 2 expression in malignant human lymphomas. Exp Oncol. 28(3):225-30, 2006.
 53. Shabelnik M.Y., T.ATarasova, S.P.Merentsev, L.M.Kovalevska, Sidorenko SP. Evaluation of the expression and autophosphorylation of protein kinase PKD2 in primary samples of gastric cancer. Acta Biochem. Polonica. 54 suppl.2, p. 63, 2007.
 54. Terletskyy B.M., M.Yu.Yurchenko, S.V.Mikhalap, L.M.Shlapatska, G.G.Berdova, Е.A.Clark, Sidorenko SP. Application of microarray technology for analysis of CD150 involvement in B cell differentiation. Acta Biochem. Polonica. 54 suppl.2 p. 28-29, 2007.

 1. Ковалевська Л.М., О.В.Юрченко, С.В.Міхалап, Л.М.Шлапацька, Г.Г.Бердова, Е.М.Алексик, С.П. Сидоренко. Експресія та аутофосфорилювання протеїнкінази D2 в дифузних В-крупноклітинних лімфомах. Онкология.- 2008,-Т. 10, № 2, - С. 221-224.
 2. Шлапацька Л.М., І.А.Захарова, С.В. Міхалап, Л.М.Ковалевська, Г.Г.Бердова, О.В.Юрченко, Л.А.Налєскіна, С.П. Сидоренко. Експресія протеїнкіназ D1 I D2 у пухлинних клітинах хворих на рак молочної залози. Онкология.- 2008, Т. 10, № 3. – С. 316-321.
 3. Kashuba E, Yurchenko M, Yenamandra SP, Snopok B, Isaguliants M, Szekely L, Klein G. EBV-encoded EBNA-6 binds and targets MRS18-2 to the nucleus, resulting in the disruption of pRb-E2F1 complexes. Proc Natl Acad Sci USA. 2008;105(14):5489-94.
 4. Yurchenko M.Y., Sidorenko S.P. Signaling Gateway Molecule Page CD150. Nature, The Signaling Gateway Molecule Pages, http://www.signaling-gateway.org/molecule/ Р. 10, 2009.
 5. Yenamandra SP, Lundin A, Arulampalam V, Yurchenko M, Pettersson S, Klein G, Kashuba E. Expression profile of nuclear receptors upon Epstein-Barr virus induced B cell transformation . Exp Oncol. 2009 Jun; 31(2):92-6.
 6. Shabelnik M.Yu., O.V. Kostyuk, S.V. Merentsev, T.O. Tarasova, Sidorenko S.P. Helicobacter pylori infection of gastric cancer cells elevates the level of expression and activation of protein kinase D2. Exp Oncol. 31:127-134, 2009.
 7. Юрченко О.В., Міхалап С.В., Алексік О.М., Чехун В.Ф. Імунофенотипічні фактори прогнозування перебігу захворювання на неходжкінські злоякісні лімфоми з малих клітин. Укр. журнал гематології та трансфузіології. - 2009, № 3, -С. 14-21.
 8. Ю.А.Ржепецький, А.А.Самойленко, О.П.Кухаренко, С.В.Міхалап, С.П.Сидоренко, А.Гауссер, Л.Б.Дробот. Протеїнкіназа D взаємодіє з адаптерним білком Ruk/Cin85 і фосфорилює його. Біологічні Студії/Studia Biologica - 2009, -Т. 3, № 3, С. 14-26.
 9. Шабельник М.Ю., С.В.Міхалап, С.П.Сидоренко. Протеїнкінази родини PKD як перспективний об'єкт трансляційних досліджень в онкології. Укр. біохім. Журнал. - 2010, 84, № 4, С. 18-32.
 10. Yurchenko M.Y., L.M. Kovalevska, L.M. Shlapatska, G.G.Berdova, E.A. Clark and Sidorenko SP. CD150 regulates JNK1/2 activation in normal and Hodgkin's lymphoma B cells. Immunol Cell Biol. 88: 565-574, 2010.
 11. Yurchenko M.Y. and S.P. Sidorenko. Hodgkin's Lymphoma: The Role of Cell Surface Receptors in Regulation of Tumor Cell Fate. Exp.Oncology. 2010, 32(4): 214-23.
 12. Kulemzin S.V., A.Y.Zamoshnikova, M.Y.Yurchenko, N.Y.Vitak, A.M.Najakshin, S.A.Fayngerts, N.A.Chikaev, E.S.Reshetnikova, N.M.Kashirina, M.M. Peclo, P.N.Rutkevich, A.Y.Shevelev, E.V.Yanushevskaya K.O.Baranov, M.Mamonkin, T.N.Vlasik, S.P. Sidorenko, A.V.Taranin and L.V. Mechetina. FCRL6 receptor: expression and associated proteins. Immunol. Letters. 2011, 30;134(2):174-82.
 13. Yurchenko M.Y., D.V.Ganshevskiy, L.M.Shlapatska, G.G.Berdova, E.V.Kashuba, V.V.Ushenin, and S.P. Sidorenko. CD150-mediated Akt signaling in normal and malignant B cells. Exp.Oncology. 2011,32 (4): 33(1):9-18.
 14. Shabelnik M.Y., M.Y. Yurchenko, L.M. Kovalevska, L.M. Shlapatska, Y. Rzepetsky and S.P. Sidorenko. Differential expression of PKD1 and PKD2 in gastric cancer and analysis of PKD1 and PKD2 function in the model system. Exp Oncology. 2011.- 33(4):206-11.
 15. Kashuba E, Yurchenko M, Yenamandra SP, Snopok B, Szekely L, Bercovich B, Ciechanover A, Klein G. Epstein-Barr virus-encoded EBNA-5 forms trimolecular protein complexes with MDM2 and p53 and inhibits the transactivating function of p53. Int J Cancer. 2011 Feb 15;128(4):817-25.
 16. Зозуля Ю.П., Романець О.Л., Малишева Т.А., Розуменко В.Д., Ковалевська Л.М., Шлапацька Л.М., Сидоренко С.П. Дослідження експресії ІРО-38 антигену в гліомах головного мозку. Онкология, 2012, Т. 14, № 3(53), С. 186-192.
 17. Yurchenko M., L.M. Shlapatska, S.P.Sidorenko. The multilevel regulation of CD95 signaling outcome. Exp Oncol. 2012 34(3): 153-160.
 18. Darekar S, Georgiou K, Yurchenko M, Yenamandra SP, Chachami G, Simos G, Klein G, Kashuba E. Epstein-Barr virus immortalization of human B-cells leads to stabilization of hypoxia-induced factor 1 alpha, congruent with the Warburg effect. PLoS One. 2012;7(7): 42072.
 19. Romanets O., Sidorenko S.P., Horvat B. The role of measles virus receptor CD150 in measles immunopathogenesis. // Advances in Virus Research. Concept Press. 2013. P. 1-28.
Патенти
Інновації
 • Створено панель моноклональних антитіл із 123 найменувань, яку після завершення технічних, пре-клінічних та клінічних випробувань було внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення України і дозволено для застосування в медичній практиці.
 • Державною службою України з лікарських засобів 9.12.2011 було видано Свідоцтво про державну реєстрацію №11072/2011 на "Антитіла моноклональні ТУ У 24.4-05416946-002:2011"
 • Випущено буклет „Моноклональні антитіла для медико-біологічних досліджень", Київ, ДІА, 2010, 32с.
 • Наказом Державної служби України з лікарських засобів від 14.12.2012 р. № 1050 розробку внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволено для застосування на території України (ліцензія MD № 033900)
Кадри
 1. Шлапацька Лариса Миколіївна с.н.с., к.б.н., larisash70@rambler.ru
 2. Ковалевська Лариса Миколіївна с.н.с., к.б.н. , kreyl@yahoo.com
 3. Юрченко Марія Юріївна с.н.с., к.б.н. , myurchenko@hotmail.com
 4. Шабельник Мар'яна Юріївна м.н.с., к.б.н. , marivoit@yahoo.com
 5. Романець Ольга Леонідівна м.н.с., PhD, olga.romanets@gmail.com
 6. Гордієнко Інна Михайлівна інженер, hordiyenko24@mail.ru
Співпраця
Нагороди

Витоки наукових досліджень розпочаті науковцями на базі відділу цитохімії та імуноцитології (зав. — д.м.н., проф. Д.Ф. Глузман), а з 1998 р. продовжені у відділі механізмів протипухлинної терапії (зав. — академік, д.м.н., проф. В.Ф. Чехун).

У 2003 році колектив науковців під керівництвом д.б.н. С.П. Сидоренко був структурований у лабораторію сигнальних каскадів клітин, яку у 2013 р. було віднесено до відділу регуляторних механізмів клітини.

Після структурної реорганізації ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України у квітні 2016 р. був створений відділ молекулярної та клітинної патобіології (зав. — чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. С.П.Сидоренко).

454 | 2019-02-21  1657