Інформація

Відділ засобів та методів сорбційної терапії

means methods sorption therapy laboratoryНіколаєв Володимир Григорович

Зав. відділу, чл.-кор. НАН України, д.мед.н., проф.

Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки

Персональна сторінка

Тел +38 (044) 257-90-55

E-mail aos@onconet.kiev.ua


Пріоритетні напрямки досліджень

 • Фундаментальні розробки з теорії процесів сорбційної детоксикації
 • Створення нових медичних технологій вилучення токсичних речовин з організму
 • Розробка нових підходів щодо клінічного застосування препаратів та виробів медичної техніки

Ключові слова

 • вуглецеві сорбенти, гемосорбція, ентеросорбція, адсорбційна терапія, аплікаційна адсорбційна терапія
Дослідження
 • Розробка потужних вуглецевих гемосорбентів з мас-фрактальною структурою, що призначені для ефективного видалення білок- та мембрано-зв'язаних метаболітів і токсинів різної хімічної природи, включаючи протипухлинні цитостатики
 • Розробка підходів щодо оптимізації сорбційних та механічних характеристик вуглецевих гемосорбентів
 • Розробка імуносорбентів на основі вуглецевої матриці з іммобілізованими біологічно активними лігандами
 • Розробка високоефективних ліпід-вуглецевих систем, що спрямовані на вилучення ліпотропних речовин
 • Розробка та вивчення нових ентеросорбентів з широким спектром поглинальних властивостей на основі вуглецевих та кремній-вмісних матеріалів
 • Розробка аплікаційних композитів, що поєднують вуглецевий сорбційний компонент та біологічно активну складову
 • Вивчення фізико-хімічних властивостей та механізмів біологічної дії гемо-, ентеро- і аплікаційних сорбентів, розробка тест-систем для їх доклінічної оцінки
 • Вивчення механізмів взаємодії сироваткового альбуміну людини та його конформерів з наноматеріалами різної хімічної природи
 • Вивчення структурно-функціональних особливостей молекули сироваткового альбуміну людини в умовах оксидативного стресу
Гранти
 1. Сьома рамкова програма Євросоюзу « MEAD-ET». «Нові медичні адсорбенти для лікування уражень загрозливих для життя», № 247547, 2011 р.
 2. Сьома рамкова програма Євросоюзу «Acrobat» Grant agreement № 286366 FP7-People-2011-IAPP «Вуглецеві адсорбенти для видалення біологічно активних токсинів».
 3. Іноваційний проект «Розробка та оптимізація технології захисту кісткового мозку від цитостатичної мієлодепресії на основі комплексного застосування мас-фрактальних вуглецевих ентеросорбентів та гранулоцитарного колонієстимулюючого фактору», 2013 р.
Конференції
Публікації

Монографії

 1. Николаев В.Г. Энтеросгель. — Киев: «Богдана», 2010. — 159 c.

Інформаційні видання

 1. Краткое наставление по современной тактике применения гемосорбционного метода в клинической практике. ИЭПОР им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, ПИИ ООО «Кыулонг», Киев, 2011.
 2. Методические рекомендации «Доклиническое изучение энтеросорбентов» Минздрав Украины, Гос. экспертный центр МЗ Украины, Киев, 2010.

Вибрані статті

 1. Сарнацкая В.В., Климчук В.А., Мележик И.А., Юшко Л.А., Яворская Н.В., Шепелевич В.В., Николаев В.Г. Влияние липидного покрытия на основные характеристики аппликационных углеродных волокнистых материалов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. — 2015. — № 1/2 (68/69). — С. 83-90.
 2. Сарнацька В.В., Ніколаєв В. Г., Юшко Л.О. «Спосіб отримання аплікаційних вуглецевих ліпідовмісних композитів». Патент на корисну модель № UA 98723 U. Публікація відомостей 12.05.2015, Бюл. № 9.
 3. Shevchuk O.O., Posokhova K.A., Todor I.N., Lukianova N.Yu., Nikolaev V.G., Chekhun V.F. Prevention of myelosuppression by combined treatment with enterosorbent and granulocyte colony-stimulating factor // Exp. Oncol. — 2015. — Vol. 37, No. 2. — С. 1-4.
 4. Шевчук О.О., Тодор І.М., Посохова К.А., Лук'янова Н.Ю., Бардахівська К.І., Чехун В.Ф., Ніколаєв В.Г. «Спосіб пом'якшення мієлосупресивної дії високих доз цитостатиків». Патент на корисну модель № UA 94720 U. Публікація відомостей 25.11.2014, Бюл. № 22.
 5. Sakhno L.A., Yurchenko O.V., Maslenniy V.N., Bardakhivskaya K.I., Nikolaeva V.V., Ivanyuk A.A., Shevchuk O.O., Korotich V.G., Nikolaev V.G. Enterosorption as a method to decrease the systemic toxicity of cisplatin // Exp. Oncology. — 2013. — V. 35, N 1. — P. 45-52.
 6. Sarnatskaya V.V., Sidorenko A.S., Klimchuk D.A., Khohulya I.M., Yushko L.A., Maslenniy V.N., Nikolaev V.G. Optimization of physico–chemical properties of carbon enterosorbents and evaluation of their sorption activity for use in the treatment of paraneoplastic syndrome and other endogenous intoxications in cancer patients // Exp. Oncology. — 2013. — V. 35, N 2. — P. 1-6.
 7. Сарнацкая В.В. Взаимодействие функционализированных алеиновой кислотой и полиэтиленглюколем наночастиц Fe3O4 с альбумином // Доповіді НАН України. — 2013. — № 9. — С. 164-171.
 8. Мikhalovsky. S.V., Sandeman S.R., Howell C.A., Phillips G.J., Nikolaev V.G. Novel Carbon Adsorbent: In Chapter 21 // Biomedical Applications of Carbon Adsorbents. — First Edition. — 2012. — P. 639-669.
 9. Сарнацкая В. В. Почечная недостаточность: I. Химическая теория патогенеза уремического синдрома // Загальна патологія та патологічна фізіологія. — 2012.– Т. 7, № 2. — С. 25-31.
 10. Бардахивская К.И., Николаев В.Г., Уваров В.Ю., Цимбалюк Р.С., Иванюк И.И. Иммуносорбция в лечении дилатационной кардиомиопатии // Эфферентная и физико–химическая медицина. — 2012. — № 3. — С. 7-10.
 11. Shevchuk O.O., Posokhova E.A., Sakhno L.A., Nikolaev V.G. Theoretical ground for adsorptive therapy of anthracyclines cardiotoxicity // Exp. Oncology. — 2012. — V. 34, N 4. — P. 314-322.
 12. Nikolaev V.G., Sakhno L.A., Snezhkova E.A., Sarnatskaya V.V., Yushko L.A., Саrbon adsorbents: achievements and perspectives // Exp. Oncology. — 2011. — V. 33, N 1. — P. 2-8.
 13. Снежкова Е.А., Николаев В.Г., Тридон А., Сарнацкая В.В., Юшко Л.А. О целесообразности создания гепаринсодержащих гемосорбентов // Эфферентная и физико–химическая медицина. — 2011. — № 2. — C. 3-5.
 14. Бардахивская К.И., Николаев В.Г., Стеблянко Т.И., Кунская Л.Н. Влияние углеродного энтеросорбента на биохимические показатели крови при индуцированной дислипидемии у кролей // Эфферентная и физико–химическая медицина. — 2011. — № 2. — С. 6-9.
 15. Gun'ko V.M., Turov V.V., Kozynchenko O.P., Nikolaev V.G., Tennison S.R., Meikle S.T., Snezhkova E.A., Sidorenko A.S., Ehrburger–Dolle F., Morfin I., Klymchuk D.O., Mikhalovsky S.V. Activation and structural and adsorption features of activated carbons with highly developed micro–, meso–, and macroporosity // Adsorption. — 2011. — V. 17 (3). — P. 453-460.
 16. Сарнацкая В.В., Николаев В.Г., Михаловский С.В., Юшко Л.А., Сахно Л.А., Масленный В.Н., Николаев А.В., Снежкова Е.А. Делигандизация сывороточного альбумина как новый подход к лечению хронической уремии // Эфферентная и физико–химическая медицина. — 2010. — № 1. — С. 3-12.
 17. Сахно Л.А., Сарнацкая В.В., Масленный В.Н., Юшко Л.А., Корнеева Л.Н., Коротич В.Г., Николаев В.Г. Сравнительная оценка способности энтеросорбентов различной природы связывать бактериальные эндотоксины // Доповіді НАН України. — 2009. — № 2. — С. 168-172.
 18. Li Sh., Wu W., Campidelli S., Sarnatskaуa V., Prato M., Tridon A., Nikolaev V., Bianco A., Snezhkova E. Adsorption of carbon nanotubes on active carbon microparticles //Carbon. — 2008. — V. 46. — P. 1091-1109.
 19. Park T.–J., Lee S.–H., Simmons T.J., Martin J.G., Mouza S.A., Snezhkova E.A., Sarnatskaya V.V., Nikolaev V.G., Linhardt R.J. Heparin–cellulose–charcoal composites for drug detoxification prepared using room temperature ionic liquids // Chem.Commun. — 2008. — P. 5022-5024.
 20. Пономарьова О.В., Півнюк В.М., Носко М.М., Сахно Л.О., Дехтяр Т.В., Ніколаєв В.Г., Чехун В.Ф. Профілактика за допомогою вуглецевого ентеросорбенту гострої та відстроченої еметогенної токсичності хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих // Онкология. — 2008. — T. 10, № 3. — C. 370-373.
Патенти

Загальна кількість патентів — 61

Патенти за останні роки

 1. Патент на корисну модель № 83399 «Спосіб одержання високоактивних вуглецевих гемосорбентів з карбонізату», від 10.09.2013 р.
 2. Патент на корисну модель № 69817 «Спосіб видалення L-триптофану з крові хворих зі злоякісними новоутвореннями», від 10.05.2012 р.
 3. Патент на корисну модель № 60251 «Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на хронічний гепатит С», від 10.06.2011 р.

Свідоцтва про державну реєстрацію

Невід'ємною складовою роботи відділу було і залишається проведення державної реєстрації розроблених засобів сорбційної терапії, що надає дозвіл для їх застосування в медичній практиці. На теперішній час отримано понад 20 свідоцтв про державну реєстрацію сорбентів медичного призначення, найважливіші з яких:

 1. Гемосорбент гранульований делігандизуючий ГСГД для ефективного видалення у процесі гемосорбції білок-зв'язаних токсинів, що забезпечує глибоке очищення білків та мембран клітин крові (ТУ 88 України 258.009-94, Свідоцтво про державну реєстрацію № 9267/2010). На основі ГСГД створено перші вітчизняні технології «Штучна печінка»-1,2 та 3
 2. Гемосорбенти вуглецеві підвищеної міцності СКН-1К та СКН-2К у колонках сорбційних КСО, що є непокритим синтетичним вугіллям з високою біосумісністю, які призначені для ефективного вилучення ендогенних та екзогенних токсинів і глибокого очищення крові та плазми (ТУУ 88 258.019-2000, Свідоцтво про державну реєстрацію № 3516/2004)
 3. Продукт для спеціального дієтичного споживання Карболайн , що застосовується з метою профілактики виникнення і розвитку синдрому ендогенної інтоксикації та соматогенної фази гострих отруєнь (ТУУ 24.6-05416946-002-2003, ГВ МОЗ України № 05.03.02 — 04/66718 від 16.10.2008)
 4. Засоби перев'язувальні на основі волокнистих вуглецевих матеріалів із розвинутою (1500 см2/г) сорбційною поверхнею та унікальними сорбційно-кінетичними характеристиками, які забезпечують швидке поглинання з ранового вмісту великої кількості різноманітних біологічно активних компонентів, що надає можливість їх ефективного використання на всіх фазах ранового процесу (ТУУ 24.4-05416946-001:2010, Свідоцтво про державну реєстрацію № 9698/2010)
 5. Гемосорбент вуглецевий біоспецифічний ГСБС, який поєднує поглинальні властивості високопористого активованого вугілля та акцепторні властивості іммобілізованої ДНК та гепарину, що забезпечує ефективне видалення з крові ДНК-зв'язуючих речовин, рівень яких суттєво підвищений при цілому ряді патологічних станів. (ТУУ 33.1-05416946-003:2011, Свідоцтво про державну реєстрацію № 9698/2011)
Інновації

Створення нових сорбентів медичного призначення, глибоке розуміння механізмів їх дії та експериментальна оцінка ефективності дає можливість розширювати коло задач, що вирішуються за допомогою методів сорбційної терапії.

 1. Гемосорбент гранульований делігандизуючий (ГСГД) дозволив розв'язати ключову проблему екстракорпоральної детоксикації крові — проблему ефективного поглинання білок-зв'язаних мембранотропних токсинів та одержати якісно нові результати в лікуванні цілого ряду важких захворювань. Так, застосування ГСГД у комплексній терапії поліорганної недостатності на пізніх стадіях отруєння блідою поганкою дозволяє зменшувати дитячу смертність майже у 6 разів. Поглинальна система на основі ГСГД здатна забезпечити потужний сорбційний бар'єр, обмежуючи попадання цитостатиків у системний кровообіг, що відкриває можливість регіонарного підведення до пухлини масивних доз цитостатиків без ризику системних токсичних ефектів.
 2. Вуглецевий біоспецифічний гемосорбент (ГСБС) на основі ГСГД з іммобілізованою високополімерною ДНК є ефективним в лікуванні імунозалежних захворювань, наприклад, гострої форми псоріазу та псоріатичного артриту. ГСГД з іммобілізованим гепарином продемонстрував певний успіх в лікуванні дилятаційної кардіоміопатії, що розвивається у віддалені строки після хіміотерапії протипухлинними антибіотиками антрациклінового ряду.
 3. Принципово новим кроком у сорбційній терапії стало створення вуглецевих ентеросорбентів IV покоління, зареєстрованих під маркою Карболайн у вигляді вологих болюсів або гранул, що сформовані з вуглецевих волокон або мікронізованих вуглецевих частинок та води у якості зв'язуючого. Доведено, що вуглецеві ентеросорбенти здатні захистити нирки експериментальних тварин-пухлиноносіїв від нефротоксичної дії цисплатину без зниження протипухлинної активності цитостатику, а також забезпечити нормалізацію всіх основних показників ліпідного і білкового обміну при дисліпідемії у кролів. Використання масивних доз Карболайну у паціентів з середньо-важкою та важкою формами холери Ель-тор дозволяє різко скоротити об'єм випорожнення та, відповідно, потрібний об'єм інфузій. Прийом Карболайну за спеціальною схемою при інтенсивній хіміотерапії раку призводить до підвищення відсотку онкологічних хворих з нульовим ступенем еметогенної реакції майже у 4 рази.
 4. Вивчення медико-біологічних механізмів аплікаційно-сорбційної терапії ран та опіків завершилось розробкою простого і ефективного методу локальної детоксикації та створенням аплікаційних сорбційних перев'язувальних засобів на основі волокнистих вуглецевих сорбентів. Їх використання після хірургічного видалення меланоми на тлі попередньої терморадіаційної обробки вражених ділянок суттєво покращує результати аутодермопластики шкірних дефектів. Значну практичну перспективу має новий спосіб ефективного лікування термічних опіків ІІ-ІІІА ступеню, що базується на використанні вологої вуглецевої сорбуючої пов'язки протягом 3 діб, поглинаючи з першої години після травми.
Кадри

У відділі працюють 13 висококваліфікованих співробітників, що виконують широкий спектр досліджень у галузі сорбційної детоксикації організму:

 • 1 член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук
 • 1 доктор біологічних наук
 • 6 кандидатів біологічних наук
 • 2 кандидати технічних наук
 • 1 провідний інженер
 • 2 інженери I категорії
Співпраця

З метою впровадження нових розробок у клінічну практику відділ ефективно співпрацює з широким колом медичних закладів України.

Нагороди

Історія відділу починається з 1973 р., коли була створена група автоматизації онкологічного експерименту, одним з напрямів діяльності якої, було застосування пористих матеріалів в хіміотерапії раку. З того часу підрозділ пройшов шлях від лабораторії, до відділу, Сектору штучних органів, який в 2000 р. було реорганізовано у відділ фізико-хімічних механізмів сорбційної детоксикації, а з 2017 р. одержав нинішню назву.

Незмінним керівником підрозділу є член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України Ніколаєв Володимир Григорович. За роки існування у відділі було розроблено та впроваджено у клінічну практику більше 25 виробів медичного призначення, лікарських препаратів та харчових добавок.

За ці роботи було присуджено Державну премію СРСР в галузі науки і техніки (1979 р.) та дві Державні премії УРСР в галузі науки і техніки (1981 р.)

461 | 2019-02-21  4012