Інформація

Прийом до аспірантури у 2018 р.: Оголошення    Заява на вступ до аспірантури    Структура реферату

Відділ біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання

biological effects ionizing non ionizing radiation laboratory Дьоміна Емілія Анатоліївна

Заступник зав. відділу, д.б.н., с.н.с.

Персональна сторінка

Тел +38 (044) 259-05-93

E-mail edjomina@ukr.net


Пріоритетні напрямки досліджень

 • Механізми взаємодії світлового випромінення з живими тканинами
 • Світлова регуляція біоритмів у людини і тварин
 • Нанобіотехнологія

Ключові слова

 • фотодинамічна терапія пухлин, нанобіотехнологія, хронобіологія
Дослідження

Базовий науковий напрям

 • Фотодинамічна терапія пухлин із застосуванням методів нанобіотехнології

Додаткові наукові напрями

 1. Фундаментальні дослідження механізмів дії на живі системи низькоенергетичного світлового випромінювання
 2. Хронобіологічні дослідження

Дослідження проводяться з використанням таких сучасних методик, як абсорбційна і флуоресцентна спектроскопія, FRET-аналіз нанокомплексів, флуоресцентний і хемілюмінесцентний аналіз фотоокислювальних процесів, люмінесцентна мікроскопія та ін., котрі дозволяють комплексно охарактеризувати закономірності явищ, що вивчаються, паралельно на трьох рівнях:

 • У модельних системах in vitro
 • В клітинних культурах
 • В організмі тварин-пухлиноносіїв

Водночас ведеться підготовча робота щодо впровадження в лікувальну практику України модифікованого варіанта фотодинамічної терапії пухлин.

Гранти
 1. РФФД, 2008, проект «Фізико-хімічні й біологічні механізми квантодинамічного руйнування пухлин при світловій і іонізуючій активації комплексів біокон'югованого гематопорфірину з колоїдним золотом».
 2. ДФФД-БРФФД, 2009 (договір №Ф29/347-2009), сумісний з Бєларуссю проект «Фізико-хімічні та біологічні механізми альтерації клітин при фотодинамічній терапії пухлин із застосуванням порфіринів, кон'югованих з наночастками золота та напівпровідниковими нанокристалами»
 3. Комплексний проект «Взаємодія наноструктурних матеріалів з нормальними та пухлинними клітинами, розробка методів доставки, безпека їх використання». Програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій», 2010–2014 рр.
 4. ДФФД–БРФФД, 2013 (договір №Ф54.4/011-2013), сумісний проект з Бєларуссю «Створення нових порфіринових нанокомпозитів для фотодинамічної терапії та вивчення ефективності і механізмів їх протипухлинної дії», 2013-2014
 5. Спільний конкурс НАН України-РФФД (Росія) 2014 р., проект «Вплив світлового випромінювання на вільнорадикальний статус і окислювально-відновлювальний гомеостаз в живій клітині та організмі»
Конференції

Лабораторія квантової нанобіології є координуючим центром країни в області фотодинамічної терапії пухлин.

Дослідження і координаційна діяльність лабораторії знаходять систематичне віддзеркалення в міжнародному науково-практичному журналі «Фотобіологія та фотомедицина» (заст. головного редактора — професор М.Ф. Гамалія), включеному до переліку наукових фахових видань ДАК МОН України, а також в матеріалах щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Застосування лазерів в медицині і біології» (професор М.Ф.Гамалія — співголова організаційного комітету).

Остання ювілейна IL конференція цього профілю відбулася з 2-го по 5-е жовтня 2013 р. в м. Ялті. Після відкриття конференції головою організаційного комітету професором А.М. Коробовим, заголовна пленарна доповідь «Горизонти фотомедицини в світлі сучасних досягнень фотофізики та фотобіології» була представлена професором М.Ф. Гамалія.

Публікації

Лекції

 1. Гамалія М.Ф. Фотодинамічна терапія пухлин // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 583–596.

Статі (вибрані)

 1. Novichenko N.L., Lisnyak I.O., Gamaliya M.F., Mamchur A.A. Study of photodynamic efficiency of the hematoporphyrin conjugated with antibody to VEGF in mouse Lewis carcinoma // Exp. Oncol. — 2008. — V. 30, № 4. — P. 315-318.
 2. Долинский Г.А. Хемилюминесцентное исследование продукции перекисных радикалов в суспензии митохондрий // Український медичний альманах. — 2009. — Т. 12, №1. — C. 64-65.
 3. Лісняк І.О., Новиченко Н.Л., Мамчур А.А., Гамалія М.Ф. Фотоактивний імунокон'югат гематопорфірину з антитілами до фактору росту ендотеліальних клітин (VEGF): отримання, фізико-хімічні та біологічні властивості // Біополімери і клітина. — 2009. — Т. 25, №1. — C. 56-61.
 4. Gamaleia N.F., Shishko E.D., Dolinskiy G.A., Shcherbakov A.B., Usatenko A.V., Kholin V.V. Photodynamic activity of hematoporphyrin conjugates with gold nanoparticles: experiments in vitro // Exp. Oncology. — 2010. — V. 32, N 1. — P. 44-47.
 5. Прокопенко І.В., Лісняк І.О., Шишко Є.Д., Мамчур А.А., Холін В.В., Гамалія М.Ф. Визначення розподілу імунокон'югату гематопорфірину в тканинах мишей та аналіз добових коливань його накопичення пухлинами // Фотобіологія та фотомедицина. — 2010. — Т. 8, № 1-2. — C. 76–79.
 6. Гамалія М.Ф., Лісняк І.О., Прокопенко І.В., Шишко Є.Д., Долинський Г.А., Мамчур А.А., Усатенко О.В., Щербаков О.Б., Холін В.В. Підвищення ефективності фотодинамічної терапії пухлин шляхом застосування колоїдного золота // Фотобіологія та фотомедицина. — 2010. — Т. 8, № 1-2. — C. 67–75.
 7. Шишко Е.Д., Гамалея Н.Ф. Применение коллоидного золота в онкологических исследованиях // Наноструктурное материаловедение. — 2010. — № 1. — C. 69–79.
 8. Шишко Е.Д., Гамалея Н.Ф., Минченко А.Г. Суточный ритм, циркадианные гены и злокачественные новообразования // Онкология. — 2010. — Т. 12, № 4. — С. 316–320.
 9. Yermak P.V., Gamaleia N.F., Shalamay A.S., Saienko T.V., Kholin V.V. Hyperflav — perspective photosensitizer for PDT: cell studies // Exp. Oncology. — 2010. — V. 32, N 4. — P. 233-236.
 10. Прокопенко І.В., Мамчур А.А., Шишко Є.Д., Щербаков О.Б., Усатенко О.В. Гамалія М.Ф. Розподіл фотосенсибілізатора хлорина е6 в нормальних і пухлинних тканинах мишей та вплив на цей процес наночастинок золота // Фотобіологія та фотомедицина. — 2010. — Т. 7, № 3-4. — С.46–51.
 11. Долинский Г.А. Исследование фотоокислительных процессов с участием Фотолона в модельной системе in vitro // Фотобіологія та фотомедицина. — 2010. — Т. 7, № 3-4. — С.52–56.
 12. N. Gamaleia, G. Dolinsky, E. Shishko, A. Shcherbakov, A. Usatenko, I. Shton, P. Yermak . Photodynamic Activity of Nanogold-Doped Fotolon: Free Radicals Versus Singlet Oxygen // Forum on Immunopathological Diseases and Therapeutics. — 2011. — V.2(3). — P.237–246.
 13. I. Madan, M. Losytskyy, V, Yashchuk, N. Gamaleia, O. Golowii. Influence of Surface-Active Stabilizers on Porphyrin — Gold Nanoparticles Absorption and Fluorescence // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2011. — V. 536, N 1. — P.17–23.
 14. Штонь И.А., Ермак П.В., Гамалея Н.Ф. Использование нанотехнологий в фотодинамической терапии опухолей // Фотобіологія та фотомедицина. — 2011. — Т. 9, № 2. — С.53–69.
 15. Gamaleia N.F. Nanotechnology — a key to improving efficiency in photodynamic therapy of tumors (review lecture) // Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. — 2012. — V. 9, Suppl. 1. S10 (30).
 16. Прокопенко І.В. Вивчення рівня накопичення порфіринів та їх комплексів з наночастинками золота певних розмірно-геометричних параметрів, у нормальних та пухлинних тканинах мишей // Фотобіологія та фотомедицина . — 2012. — Т. ІХ, № 1,2. — С. 94 — 98.
 17. Гамалія М.Ф., Шишко Є.Д., Штонь І.О., Холін В.В., Щербаков О.Б., Усатенко О.В. Фотодинамічна активність сенсибілізаторів другого покоління фотолону (хлорину е6) та його золотого нанокомпозиту : досліди in vitro та in vivo // Фотобіологія та фотомедицина. — 2012. — Т. ІХ, № 1,2. — С. 99–103.
 18. Холін В.В., Чепурна О.М., Єрмак П.В.,Завадська Т.С.,Войцехович В.С. Методи контролю динаміки вмісту фотосенсибілізатора в пухлинній тканині за допомогою спектрометричної техніки // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Приладобудування». — 2013. Вип. 45. — С. 190-197.
 19. Долинский Г.А. Каталитическая активность золотых наностержней при облучении на частоте плазмонного резонанса // Фотобіологія та фотомедицина. — 2013. — Т. 10, № 1-2.
 20. Завадська Т.С., Таранець Л.П, Тромпак О.О. Опосередкована фотолоном фотодинамічна терапія експериментальних гліом // Фотобіологія та фотомедицина. — 2013. — Т. 10, № 1-2.
 21. Gamaleia N.F., Shton I.O. Gold mining for PDT: great expectations from tiny nanoparticles // Photodiagn. Photodyn. Ther. — 2014. — Vol. 12, № 2. — P. 221-231.
 22. Шишко Е.Д., Штонь И.А., Холин В.В., Гамалея Н.Ф. Плотность мощности лазерного излучения как фактор решающего значения при ФДТ// Фотобиол. фотомед. — 2014. — № 1-2. — С. 68-75.
 23. Штонь І.О., Гамалія М.Ф. Наночастинки золота як компоненти ФДТ-фотосенсибілізаторів третього покоління.// Фотобіол. Фотомед. — 2014. — №1-2. — С. 39-50.
 24. Чепурна О.М., Штонь І.О. , Войцехович В.С. , Холін В. В., Ровіра Р.У., Камінський О.С., Гамалія М.Ф. Розробка і перша апробація нового варіанту методу фотодинамічної терапії пухлин із застосуванням лазерного скануючого пристрою // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технології. — 2014. — Том 27, № 1. — С.128-131.
 25. Ящук В.М., Терентьєва Ю.Г., Штонь І.О., Коваль Ю.В., Сніцерова О.М., Гамалія М.Ф. Особливості УФ-спектрів поглинання лімфоцитів // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. — 2014. — №3. — С. 291-296.
 26. Павлов С.В., Тужанський С.Є., Холін В.В., Чепурна О.М., Войцехович В.С., Камінський О.С., Сахно А.М., Попов В.Д., Магдебура С.О., Штонь І.О., Гамалія М.Ф. Дослідження та розробка нових методів проведення фотодинамічної терапії з використанням лазерного випромінювання. Фотобіол. Фотомед. — 2014. — №1-2. — С. 101-104.
 27. Estrela-Llopis V.R., Chevichalova A.V., Tregubova N.A., Shishko E.D., Litvin P.M. Platinum Nanoparticles with Adsorptive Layer of Chlorella vulgaris Polysaccharides Inactivate Tumor Cells of Ascitic Ehrlich Carcinoma, Ovarian Cancer and Leukemia // In: Springer Proc. in Physics, Vol. 156: «Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications»», Chap. 21, Springer International Publ., Switzerland 2014. P. 257-268.
 28. Лавриненко Е.Н., Долинский Г.А., Прокопенко В.А. Биосовместимые нанокомпозиты на основе магнетита и благородных металлов // Наноструктурное материаловедение. Киев: Академпериодика, 2014. — С. 36-47.
 29. Philchenkov A.A., Shishko E.D., Zavelevich M.P., Kuiava L.M., Miura K., Blokhin D.Yu., Shton I.O, Gamaleia N.F. Photodynamic responsiveness of human leukemia Jurkat/A4 cells with multidrug resistant phenotype // Exp Oncol. — 2014. — №4 . — P. 241-245.
 30. Долинський Г.А., Лавриненко О.М., Носов В.В. Протизапальні властивості нанокомпозиту FeFe2O4&Ag0 при експериментальному перитоніті // Одеський медичний журнал. — 2014. — Т. 142, №2. — С. 10-14.
Патенти

Патенти (вибрані)

 1. Cпосіб якісного аналізу ліпідів для виготовлення ліпосом / Чехун В.Ф., Долинський Г.А., Тодор І.М., Хаєцький І.К., Лук'янова Н.Ю., Демаш Д.В. // Деклараційний патент України на корисну модель №56425. — 10.01.2011, Бюл. № 1.
 2. Спосіб фотодинамічної терапії злоякісних пухлин / М.Ф. Гамалія, І.О.Лісняк, І.В.Прокопенко, Є.Д.Шишко,А.А.Мамчур // Деклараційний патент України на корисну модель №56828. — 25.01.2011, Бюл. № 2.
 3. Спосіб визначення стабільності магнітоліпосом / Чехун В.Ф., Долинський Г.А., Тодор І.М., Хаєцький І.К., Лук'янова Н.Ю., Демаш Д.В. // Деклараційний патент України на корисну модель №56829. — 25.01.2011, Бюл. № 2.
 4. Спосіб фотодинамічної терапії злоякісних пухлин / М.Ф. Гамалія, І.О.Лісняк, І.В.Прокопенко, Є.Д.Шишко, А.А.Мамчур // Патент України на винахід №98369. — 10.05.2012, Бюл. № 9.
 5. Спосіб оцінки біологічної безпеки наноматеріалів in vitro / В.Ф. Чехун, Г.А. Долинський, Л.А. Налєскіна, Н.Ю. Лук'янова, І.М. Тодор, Д.В. Демаш // Деклараційний патент України на корисну модель №82350. — 25.07.2013, Бюл.№ 14.
Інновації

«Спосіб фотодинамічної терапії злоякісних пухлин із застосуванням фотосенсибілізуючих сполук у формі їх комплексів с антитілами до ангіогенних факторів», що дає можливість покращити результати лікування, завдяки підвищеній акумуляції фотосенсибілізуючого агента в пухлинній тканині та проведенню сеансів фотодинамічної терапії в найбільш сприятливий для цього час доби.

Кадри
 1. 2010 р — Мамчур А.А. захистив кандидатську дисертацію на тему «Кон'югат анти-VEGF з гематопорфірином як засоб підвищення ефективності фотодинамічної терапії»
 2. 2013 р. — Штонь І.О. закінчила аспірантуру і готує кандидатську дисертацію на тему «Ефективність фотодинамічної терапії пухлин при використанні комплексів хлорину е6 з колоїдним золотом».
Співпраця
 1. Співпраця з НДІ нанотехнологічної індустрії, Київ
 2. Співпраця з кафедрою експериментальної фізики Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка
 3. Співпраця з Інститутом біоколоїдної хімії ім. Д.Ф. Овчаренка НАН України, Київ
 4. Співпраця з НДІ лазерної біології і лазерної медицини Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразина
Нагороди

 

Історія
460 | 2018-05-29  1727