Інформація

Відділ біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання

biological effects ionizing non ionizing radiation laboratory Дьоміна Емілія Анатоліївна

Завідувач відділу, д.б.н., с.н.с.

Персональна сторінка

Тел +38 (044) 259-05-93

E-mail edjomina@ukr.net


Пріоритетні напрямки досліджень

 • Механізми взаємодії світлового випромінення з живими тканинами
 • Світлова регуляція біоритмів у людини і тварин
 • Нанобіотехнологія

Ключові слова

 • фотодинамічна терапія пухлин, нанобіотехнологія, хронобіологія
Дослідження

Базовий науковий напрям

 • Фотодинамічна терапія пухлин із застосуванням методів нанобіотехнології

Додаткові наукові напрями

 1. Фундаментальні дослідження механізмів дії на живі системи низькоенергетичного світлового випромінювання
 2. Хронобіологічні дослідження

Дослідження проводяться з використанням таких сучасних методик, як абсорбційна і флуоресцентна спектроскопія, FRET-аналіз нанокомплексів, флуоресцентний і хемілюмінесцентний аналіз фотоокислювальних процесів, люмінесцентна мікроскопія та ін., котрі дозволяють комплексно охарактеризувати закономірності явищ, що вивчаються, паралельно на трьох рівнях:

 • У модельних системах in vitro
 • В клітинних культурах
 • В організмі тварин-пухлиноносіїв

Водночас ведеться підготовча робота щодо впровадження в лікувальну практику України модифікованого варіанта фотодинамічної терапії пухлин.

Гранти
 1. РФФД, 2008, проект «Фізико-хімічні й біологічні механізми квантодинамічного руйнування пухлин при світловій і іонізуючій активації комплексів біокон'югованого гематопорфірину з колоїдним золотом».
 2. ДФФД-БРФФД, 2009 (договір №Ф29/347-2009), сумісний з Бєларуссю проект «Фізико-хімічні та біологічні механізми альтерації клітин при фотодинамічній терапії пухлин із застосуванням порфіринів, кон'югованих з наночастками золота та напівпровідниковими нанокристалами»
 3. Комплексний проект «Взаємодія наноструктурних матеріалів з нормальними та пухлинними клітинами, розробка методів доставки, безпека їх використання». Програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій», 2010–2014 рр.
 4. ДФФД–БРФФД, 2013 (договір №Ф54.4/011-2013), сумісний проект з Бєларуссю «Створення нових порфіринових нанокомпозитів для фотодинамічної терапії та вивчення ефективності і механізмів їх протипухлинної дії», 2013-2014
 5. Спільний конкурс НАН України-РФФД (Росія) 2014 р., проект «Вплив світлового випромінювання на вільнорадикальний статус і окислювально-відновлювальний гомеостаз в живій клітині та організмі»
Конференції

Лабораторія квантової нанобіології є координуючим центром країни в області фотодинамічної терапії пухлин.

Дослідження і координаційна діяльність лабораторії знаходять систематичне віддзеркалення в міжнародному науково-практичному журналі «Фотобіологія та фотомедицина» (заст. головного редактора — професор М.Ф. Гамалія), включеному до переліку наукових фахових видань ДАК МОН України, а також в матеріалах щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Застосування лазерів в медицині і біології» (професор М.Ф.Гамалія — співголова організаційного комітету).

Остання ювілейна IL конференція цього профілю відбулася з 2-го по 5-е жовтня 2013 р. в м. Ялті. Після відкриття конференції головою організаційного комітету професором А.М. Коробовим, заголовна пленарна доповідь «Горизонти фотомедицини в світлі сучасних досягнень фотофізики та фотобіології» була представлена професором М.Ф. Гамалія.

Публікації

Лекції

 1. Гамалія М.Ф. Фотодинамічна терапія пухлин // Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За ред. В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров'я України, 2010. — С. 583–596.

Статі (вибрані)

 1. Novichenko N.L., Lisnyak I.O., Gamaliya M.F., Mamchur A.A. Study of photodynamic efficiency of the hematoporphyrin conjugated with antibody to VEGF in mouse Lewis carcinoma // Exp. Oncol. — 2008. — V. 30, № 4. — P. 315-318.
 2. Долинский Г.А. Хемилюминесцентное исследование продукции перекисных радикалов в суспензии митохондрий // Український медичний альманах. — 2009. — Т. 12, №1. — C. 64-65.
 3. Лісняк І.О., Новиченко Н.Л., Мамчур А.А., Гамалія М.Ф. Фотоактивний імунокон'югат гематопорфірину з антитілами до фактору росту ендотеліальних клітин (VEGF): отримання, фізико-хімічні та біологічні властивості // Біополімери і клітина. — 2009. — Т. 25, №1. — C. 56-61.
 4. Gamaleia N.F., Shishko E.D., Dolinskiy G.A., Shcherbakov A.B., Usatenko A.V., Kholin V.V. Photodynamic activity of hematoporphyrin conjugates with gold nanoparticles: experiments in vitro // Exp. Oncology. — 2010. — V. 32, N 1. — P. 44-47.
 5. Прокопенко І.В., Лісняк І.О., Шишко Є.Д., Мамчур А.А., Холін В.В., Гамалія М.Ф. Визначення розподілу імунокон'югату гематопорфірину в тканинах мишей та аналіз добових коливань його накопичення пухлинами // Фотобіологія та фотомедицина. — 2010. — Т. 8, № 1-2. — C. 76–79.
 6. Гамалія М.Ф., Лісняк І.О., Прокопенко І.В., Шишко Є.Д., Долинський Г.А., Мамчур А.А., Усатенко О.В., Щербаков О.Б., Холін В.В. Підвищення ефективності фотодинамічної терапії пухлин шляхом застосування колоїдного золота // Фотобіологія та фотомедицина. — 2010. — Т. 8, № 1-2. — C. 67–75.
 7. Шишко Е.Д., Гамалея Н.Ф. Применение коллоидного золота в онкологических исследованиях // Наноструктурное материаловедение. — 2010. — № 1. — C. 69–79.
 8. Шишко Е.Д., Гамалея Н.Ф., Минченко А.Г. Суточный ритм, циркадианные гены и злокачественные новообразования // Онкология. — 2010. — Т. 12, № 4. — С. 316–320.
 9. Yermak P.V., Gamaleia N.F., Shalamay A.S., Saienko T.V., Kholin V.V. Hyperflav — perspective photosensitizer for PDT: cell studies // Exp. Oncology. — 2010. — V. 32, N 4. — P. 233-236.
 10. Прокопенко І.В., Мамчур А.А., Шишко Є.Д., Щербаков О.Б., Усатенко О.В. Гамалія М.Ф. Розподіл фотосенсибілізатора хлорина е6 в нормальних і пухлинних тканинах мишей та вплив на цей процес наночастинок золота // Фотобіологія та фотомедицина. — 2010. — Т. 7, № 3-4. — С.46–51.
 11. Долинский Г.А. Исследование фотоокислительных процессов с участием Фотолона в модельной системе in vitro // Фотобіологія та фотомедицина. — 2010. — Т. 7, № 3-4. — С.52–56.
 12. N. Gamaleia, G. Dolinsky, E. Shishko, A. Shcherbakov, A. Usatenko, I. Shton, P. Yermak . Photodynamic Activity of Nanogold-Doped Fotolon: Free Radicals Versus Singlet Oxygen // Forum on Immunopathological Diseases and Therapeutics. — 2011. — V.2(3). — P.237–246.
 13. I. Madan, M. Losytskyy, V, Yashchuk, N. Gamaleia, O. Golowii. Influence of Surface-Active Stabilizers on Porphyrin — Gold Nanoparticles Absorption and Fluorescence // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2011. — V. 536, N 1. — P.17–23.
 14. Штонь И.А., Ермак П.В., Гамалея Н.Ф. Использование нанотехнологий в фотодинамической терапии опухолей // Фотобіологія та фотомедицина. — 2011. — Т. 9, № 2. — С.53–69.
 15. Gamaleia N.F. Nanotechnology — a key to improving efficiency in photodynamic therapy of tumors (review lecture) // Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. — 2012. — V. 9, Suppl. 1. S10 (30).
 16. Прокопенко І.В. Вивчення рівня накопичення порфіринів та їх комплексів з наночастинками золота певних розмірно-геометричних параметрів, у нормальних та пухлинних тканинах мишей // Фотобіологія та фотомедицина . — 2012. — Т. ІХ, № 1,2. — С. 94 — 98.
 17. Гамалія М.Ф., Шишко Є.Д., Штонь І.О., Холін В.В., Щербаков О.Б., Усатенко О.В. Фотодинамічна активність сенсибілізаторів другого покоління фотолону (хлорину е6) та його золотого нанокомпозиту : досліди in vitro та in vivo // Фотобіологія та фотомедицина. — 2012. — Т. ІХ, № 1,2. — С. 99–103.
 18. Холін В.В., Чепурна О.М., Єрмак П.В.,Завадська Т.С.,Войцехович В.С. Методи контролю динаміки вмісту фотосенсибілізатора в пухлинній тканині за допомогою спектрометричної техніки // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Приладобудування». — 2013. Вип. 45. — С. 190-197.
 19. Долинский Г.А. Каталитическая активность золотых наностержней при облучении на частоте плазмонного резонанса // Фотобіологія та фотомедицина. — 2013. — Т. 10, № 1-2.
 20. Завадська Т.С., Таранець Л.П, Тромпак О.О. Опосередкована фотолоном фотодинамічна терапія експериментальних гліом // Фотобіологія та фотомедицина. — 2013. — Т. 10, № 1-2.
 21. Gamaleia N.F., Shton I.O. Gold mining for PDT: great expectations from tiny nanoparticles // Photodiagn. Photodyn. Ther. — 2014. — Vol. 12, № 2. — P. 221-231.
 22. Шишко Е.Д., Штонь И.А., Холин В.В., Гамалея Н.Ф. Плотность мощности лазерного излучения как фактор решающего значения при ФДТ// Фотобиол. фотомед. — 2014. — № 1-2. — С. 68-75.
 23. Штонь І.О., Гамалія М.Ф. Наночастинки золота як компоненти ФДТ-фотосенсибілізаторів третього покоління.// Фотобіол. Фотомед. — 2014. — №1-2. — С. 39-50.
 24. Чепурна О.М., Штонь І.О. , Войцехович В.С. , Холін В. В., Ровіра Р.У., Камінський О.С., Гамалія М.Ф. Розробка і перша апробація нового варіанту методу фотодинамічної терапії пухлин із застосуванням лазерного скануючого пристрою // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технології. — 2014. — Том 27, № 1. — С.128-131.
 25. Ящук В.М., Терентьєва Ю.Г., Штонь І.О., Коваль Ю.В., Сніцерова О.М., Гамалія М.Ф. Особливості УФ-спектрів поглинання лімфоцитів // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. — 2014. — №3. — С. 291-296.
 26. Павлов С.В., Тужанський С.Є., Холін В.В., Чепурна О.М., Войцехович В.С., Камінський О.С., Сахно А.М., Попов В.Д., Магдебура С.О., Штонь І.О., Гамалія М.Ф. Дослідження та розробка нових методів проведення фотодинамічної терапії з використанням лазерного випромінювання. Фотобіол. Фотомед. — 2014. — №1-2. — С. 101-104.
 27. Estrela-Llopis V.R., Chevichalova A.V., Tregubova N.A., Shishko E.D., Litvin P.M. Platinum Nanoparticles with Adsorptive Layer of Chlorella vulgaris Polysaccharides Inactivate Tumor Cells of Ascitic Ehrlich Carcinoma, Ovarian Cancer and Leukemia // In: Springer Proc. in Physics, Vol. 156: «Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications»», Chap. 21, Springer International Publ., Switzerland 2014. P. 257-268.
 28. Лавриненко Е.Н., Долинский Г.А., Прокопенко В.А. Биосовместимые нанокомпозиты на основе магнетита и благородных металлов // Наноструктурное материаловедение. Киев: Академпериодика, 2014. — С. 36-47.
 29. Philchenkov A.A., Shishko E.D., Zavelevich M.P., Kuiava L.M., Miura K., Blokhin D.Yu., Shton I.O, Gamaleia N.F. Photodynamic responsiveness of human leukemia Jurkat/A4 cells with multidrug resistant phenotype // Exp Oncol. — 2014. — №4 . — P. 241-245.
 30. Долинський Г.А., Лавриненко О.М., Носов В.В. Протизапальні властивості нанокомпозиту FeFe2O4&Ag0 при експериментальному перитоніті // Одеський медичний журнал. — 2014. — Т. 142, №2. — С. 10-14.
Патенти

Патенти (вибрані)

 1. Cпосіб якісного аналізу ліпідів для виготовлення ліпосом / Чехун В.Ф., Долинський Г.А., Тодор І.М., Хаєцький І.К., Лук'янова Н.Ю., Демаш Д.В. // Деклараційний патент України на корисну модель №56425. — 10.01.2011, Бюл. № 1.
 2. Спосіб фотодинамічної терапії злоякісних пухлин / М.Ф. Гамалія, І.О.Лісняк, І.В.Прокопенко, Є.Д.Шишко,А.А.Мамчур // Деклараційний патент України на корисну модель №56828. — 25.01.2011, Бюл. № 2.
 3. Спосіб визначення стабільності магнітоліпосом / Чехун В.Ф., Долинський Г.А., Тодор І.М., Хаєцький І.К., Лук'янова Н.Ю., Демаш Д.В. // Деклараційний патент України на корисну модель №56829. — 25.01.2011, Бюл. № 2.
 4. Спосіб фотодинамічної терапії злоякісних пухлин / М.Ф. Гамалія, І.О.Лісняк, І.В.Прокопенко, Є.Д.Шишко, А.А.Мамчур // Патент України на винахід №98369. — 10.05.2012, Бюл. № 9.
 5. Спосіб оцінки біологічної безпеки наноматеріалів in vitro / В.Ф. Чехун, Г.А. Долинський, Л.А. Налєскіна, Н.Ю. Лук'янова, І.М. Тодор, Д.В. Демаш // Деклараційний патент України на корисну модель №82350. — 25.07.2013, Бюл.№ 14.
Інновації

«Спосіб фотодинамічної терапії злоякісних пухлин із застосуванням фотосенсибілізуючих сполук у формі їх комплексів с антитілами до ангіогенних факторів», що дає можливість покращити результати лікування, завдяки підвищеній акумуляції фотосенсибілізуючого агента в пухлинній тканині та проведенню сеансів фотодинамічної терапії в найбільш сприятливий для цього час доби.

Кадри
 1. 2010 р — Мамчур А.А. захистив кандидатську дисертацію на тему «Кон'югат анти-VEGF з гематопорфірином як засоб підвищення ефективності фотодинамічної терапії»
 2. 2013 р. — Штонь І.О. закінчила аспірантуру і готує кандидатську дисертацію на тему «Ефективність фотодинамічної терапії пухлин при використанні комплексів хлорину е6 з колоїдним золотом».
Співпраця
 1. Співпраця з НДІ нанотехнологічної індустрії, Київ
 2. Співпраця з кафедрою експериментальної фізики Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка
 3. Співпраця з Інститутом біоколоїдної хімії ім. Д.Ф. Овчаренка НАН України, Київ
 4. Співпраця з НДІ лазерної біології і лазерної медицини Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразина
Нагороди

 

Підрозділ був створений як відділ радіобіології у 1961 р. Чверть віку його очолював Заслужений діяч науки і техніки УРСР, проф. Є.Ю. Чеботарьов. В цій науковій школі було підготовлено 8 докторів і понад 20 кандитатів наук.

У 1986–2003 рр. відділ очолював лауреат премії Кабінету Міністрів СРСР, проф. Я.І. Серкіз та до 2008 р. — д.б.н. М.О. Дружина.

З 2008 р. відбулось об’єднання з лаб. екології і створення відділу радіобіології і екології (к.б.н. В.М. Михайленко). Серед головних доробок відділу дослідження біологічної дії швидких нейтронів, протонів та інших прискорених частинок; з’ясування радіобіологічних ефектів на різних рівнях організації життя в зонах впливу Чорнобильської катастрофи; розробки методів біологічної дозиметрії; лікувально-профілактичних засобів за дії малих доз радіації та інших канцерогенонебезпечних чинників довкілля. Фундаментальні дослідження радіобіологів та співробітників інших відділів Інституту в Зоні Відчуження ЧАЕС лягли в основу розробок державних нормативних документів щодо статусу забруднених радіонуклідами територій та потерпілих і ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

У 2016 р. відділ об’єднаний з лабораторією квантової нанобіології, засновником і керівником якої був лауреат Державної премії України, проф. М.Ф. Гамалія. Нині відділ очолює д.б.н. Е.А. Дьоміна

460 | 2019-02-21  2659