Інформація

Прийом до аспірантури у 2018 р.: Оголошення    Заява на вступ до аспірантури    Структура реферату

Лабораторія біофізики

sidorik-e-pЗав. лабораторії  — Сидорик Євген Петрович

д.мед.н., проф., двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премій ім. О.О. Богомольця та ім. Р.Є. Кавецького НАН України, персональна сторінка

Тел

+38 (044) 259-91-94

E-mail

Sidorik@onconet.kiev.ua

Пріоритетні напрямки

 • Біофізика канцерогенезу
 • Біофізика антиканцерогенезу
 • Пухлинний процес

Ключові слова

канцерогенез, антиканцерогенез, молекулярні переносники електронів, радикальні форми кисню та азоту, біохемілюмінесценція, біоантиоксиданти, координаційні сполуки платини, мобільний телефон і здоров'я, електронний парамагнітний резонанс

 

Дослідження

Базова тематика

 • Вивчення молекулярних механізмів рецепції та мутагенної дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапозону (детальніше)

Додаткова тематика

 • Дослідження ролі редокс-залежних процесів в механізмі ініціації та прогресування злоякісних пухлин людини
Гранти

Конференції
Публікації

Список вибраних публікацій

 1. Кавецкий Р.Е., Чудаков В.Г., Сидорик Е.П., Гамалея Н.Ф., Когут Т.С. Лазерьі в биологии и медицине. — Киев: Здоров'я, 1969. — 258 с.
 2. Пути развития современной онкологии. — Киев: Здоров'я, 1970. — 300 с.
 3. Канцерогенез. — Киев: Наукова думка, 1973. — 244 с.
 4. Эмануэль Н.М., Кавецкий Р.Е., Тарусов Б.Н., Сидорик Е.П. Биофизика рака. — Киев: Наукова думка, 1976. — 295 с.
 5. Применение радиозлектронньїх приборов в биологии и медицине. — Киев: Наукова думка, 1976. — 376 с. (Сидорик Е.П. и др. с.77-96, с.270-302).
 6. Кавецкий Р.Е., Бутенко З.А., Сидорик Е.П., Пинчук В.Г. и др. Проблемьі канцерогенеза и антиканцерогенеза. — Киев: Наукова думка, 1979. — 464 с.
 7. Прибори для научних исследований и системи автоматизации в АН УССР. — Київ: Наукова думка, 1981. — 260 с. (Сидорик Е.П. и др. с.212-221).
 8. Костюк П.Г., Гродзинский Д.М., Зима В.Л., Магура И.С., Сидорик Е.П., Шуба М.Ф. Підручник для університетів «Биофизика»). — Киев: Вища школа, 1988. — 504 с. (Перший підручник з біофізики для вузів в Україні).
 9. Сидорик Е.П., Баглей Е.А., Данко М.И. Биохемилюминесценция клеток при опухолевом процессе. — Киев: Наукова думка, 1989. — 220 с.
 10. «Cytochrome Р-450: Biochemistry and Biophysics» (Ed. A.I.Archakov). (Pyatchanina T.V., Sidorik E.P. «Improved anticarcinogenic and antitumor vitamin A efficacy regimes based on assessing cytochrome and adrenodoxine function under mammary carcinogenesis»; Melnikov O.R., Momot V.Ya, Sidorik E.P. «Cytochrome P-450 dependent reactions at nitrosamine-induced transformation of hepatocytes»; Momot V.Ya., Melnikov O.R., Sidorik E.P. «Status of monooxygenases in nitrosamine-induced hepatomas»). — Moscow: INCO-TNC, 1992. — 673 p.
 11. Чорнобильська катастрофа (Ред. В.Г.Бар'яхтар). — Київ: Наукова думка, 1996. — 575 с. (Сидорик Є.П. та ін. «Зміна біофізичних характеристик в органах та крові»).
 12. Chornobyl Catastrophe (Ed. V.G. Barjakhtar). — Kyiv: Editorial House of Annual Issue «Export of Ukraine», 1997. — 573 p. (Sidorik E.P. et al. «Changes of Biophysical Characteristics in the Organs and in the Blood»).
 13. Сидорик Е.П. От первих зтапов применения атомной знергии в мирних целях до Чернобильской катастрофи. — Киев: 1999. — 36 с.
 14. Chornobyl. The Exclusion Zone. (Чорнобиль. Зона відчуження). (Сидорик Є.П., Бурлака А.П. «Біофізичні характеристики пошкодження клітин внутрішніх органів і крові за умов дії іонізувальної радіації внаслідок аварії на ЧАЕС»). — Київ: Наукова думка, 2001-548 с.
 15. Бурлака А.П., Сидорик Є.П. Радикальні форми кисню та оксиду азоту при пухлинному процесі. — Київ: Наукова думка, 2006. — 228 с.
 16. Сидорик Е.П., Мельников О.Р. Биофизика рака. Злектронний парамагнитний резонанс в онкологии. — Киев: Логос, 2006. — 46 с.
 17. Майданник В.Г., Москаленко В.Ф., Сидорик Є.П., Бурлака А.П. та ін. Первинна артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків. — Київ: 2007. — 389 с.
 18. Специфічна імунотерапія в онкології (П'ятчаніна Т.В., Сидорик Є.П. та ін. «Соотношение металлопротеидов крови больних раком желудка при хирургическом лечении и применении противоопухолевой аутовакциньі». с.199-208). — Киів: Здоров'я. — 2008. — 416 с.
 19. 0нкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів. (Бурлака А.П., Сидорик Є.П. «Окисний стрес і рак». с. 249-267). -Київ: Здоров'я України, 2010. — 770 с.
 20. Якименко І.Л., Сидорик Є.П. Мобільний телефон і здоров'я людини. — Київ: Знання. Серія «Здоров'я», 2010. — №1-2. — С. 94 с.
 21. Sidorik E.P., Burlaka A.P., Yakymenko I.L. Risks of joint effect of low-intensive ionizing radiation due to Chernobyl accident and microwaves exposure from mobile communication systems. Reports proceedings conclusions and recommendations // International Conference Twenty-five Years after Chernobyl Accident. Safety for the Future — Kyiv, Ukraine. 2011. Part 1. — С. 70-73.
 22. Якименко І.Л., Сидорик Є.П., Цибулін О.С. Мобільний телефон і твоє здоров'я: буклет [укр., англ.] — К.: ДІА, 2014. — 23 с.

Вибрані статті

 1. Бурлака А.П., Сидорик Є.П., Ганусевич І.І., М'ясоєдов Д.В., Лещенко Ю.М., Горпенко Ю.В., Бурлака А.А. Вплив антикоагулянтів на показники окисного стресу і на виживаність хворих на рак прямої кишки // Український журнал гематології та трансфузіології — 2008. — 2. — С. 38-44.
 2. Бурлака А.П., Сидорик Є.П., Ганусевич І.І., Бурлака А.А., Чулаєвська О.М., Щепотін І.Б. Дисфунція мітохондрій та терапевтичні стратегії регуляції у хворих на рак молочної залози // Новоутворення, 2009. — №-4. — С. 247-253.
 3. Yakymenko I., Sidorik E. Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation of mobile telephony devices (Review) // Experimental oncology, 2010. — 32(2). — Р. 54-60. pdf
 4. Прилуцька С.В., Ременяк О.В., Бурлака А.П., Прилуцький Ю.І. Перспективи використання вуглецевих нанотрубок у протираковій терапії // Онкология, 2010. — 12(1). — С. 5-9.
 5. Burlaka A., Lukin S., Prylutska S., Remeniak O., Prylutsky Yu., Shuba M., Maksimenko S., Ritter U., Scharaff P. Hyperthermic effect of multi-walled carbon stimulated with near infrared irradiation for anticancer therapy: in vitro studies // Experimental oncology, 2010. — 32(1). — Р. 48-50. pdf
 6. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Лук'янчук Є.В., Сидорик Є.П. Мітохондріальний редокс-контроль матриксних металопротеїназ та метастазування у хворих на рак молочних залоз // Онкологія, 2010. — 12. — №4(46). — С. 377-382.
 7. Першко Н.Ю., Пономарева О.В., Сидорик Є.П. Порушення балансу андрогенних метаболітів у хворих на рак легенів //Експериментальна і клінічна біохімія та фізіологія, 2010. — №1. — С. 63-67.
 8. Першко Н.Ю., Пономарева О.В., Сидорик Е.П. Прогностическое значение состояния андрогенной функции у больных раком // Лікарська справа, 2010. — №1-2. — С. 118-121.
 9. E.Yakymenko, E.Sidorik Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation of mobile telephony devices. — Experimental 0ncology. — 2010. — 32(2):54-60.
 10. Prylutska S.V., Burlaka A.P., Prylutsky Yu.I., Ritter U., Scharff P. Pristine C60 fullerenes inhibit the rate of tumor growth and metastasis // Experimental oncology, 2011. — 33(3). — Р. 162-164. pdf
 11. Yakymenko I., Sidorik E., Kyrylenko S., Chekhun V. Langzeiteinwirkung von Mikrowellen-Bestrahlung durch Radar und Mobilfunk lost Krebswachstum aus. Umwelt und verbraucherorganisation zum Schutz vor electromagnetisher Strahlung. 2011, Seite 1-20 (pdf diagnose FUNK). (Ubersetzung erschienen: Radar und Mobilfunk lost Krebs aus). pdf
 12. Yakymenko I., Sidorik E., Kyrylenko S., Chekhun V. Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems (review) // Experimental oncology, 2011. — 33(2). — Р. 62-70. pdf
 13. Якименко И.Л., Хеншель Д., Сидорик Е.П., Цыбулин А.С., Розумнюк В.Т. Влияние электромагнитного излучения мобильного телефона на сомитогенез птицы // Доповіді Національної академії наук України, 2011. — №1. — С. 146-152.
 14. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Сидорик Є.П., Мамонтова Л.А., Кучменко О.Б., Пєтухов Д.М., Делеменчук Н.В., Донченко Г.В. Активність матриксних металопротеїназ у тканинах щурів за введення доксоруіцину та дії комплексу попередників і модуляторів біосинтезу убіхінону // Медична хімія, 2011. — 13 (2). — С. 10-14.
 15. Бурлака А.П., Кучменко О.Б., Пєтухов Д.М., Ганусевиі І.І., Лукін С.М., Лук'янчук Є.В., Сидорик Є.П., Делеменчук Н.В., Донченко Г.В. Модифікуюча дія убіхінону, комплексів попередників і модулятора його біосинтезу на мітохондрії тканини печінки та серця за умови введення доксорубіцину // Онкологія, 2011. — 13. — №4(50). — С. 300-303.
 16. Yakymenko I., Sidorik E., Tsybulin O., Chekhun V. Potential risks of microwaves from mobile phones for youth health // Environment & Health, 2011. — №1. — Р. 48-51. pdf
 17. Якименко И.Л., Сидорик Е.П., Цыбулин А.С. Метаболические изменения в клетках при действии электромагнитного излучения систем мобильной связи // Український біохімічний журнал, 2011. — 83(2). — С. 20-28.
 18. Чехун В.Ф., Якименко І.Л., Цибулін Л.С., Сидорик Є.П. Ризики тривалої дії мікрохвильового випромінювання засобів стільникового зв'язку на організм людини // Доповіді Національної академії наук України, 2011. — №12. — С. 158-163.
 19. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Лісняк І.О., Лукін С.М., Сидорик Є.П. Супероксид-залежна регуляція матриксних металопротеїназ і фактора росту ендотелію судин в аденокарциномах молочної залози // Онкологія, 2012. — 14. — 3(53). — С. 192-196.
 20. Орел В.Е., Шевченко А.Д., Романов А.В., Бурлака А.П., Лукін С.М., Сидорик Є.П., Венгер Є.Ф., Щепотін І.Б. Дослідження магнітних властивостей карциноми легені Льюис і протипухлинного магнітного нанокомплексу // Променева діагностика, променева терапія, 2012. — 2. — С. 103-106.
 21. Бурлака А.П., Кучменко О.Б., Ганусевич І.І., Лукін С.М., Сидорик Є.П., Пєтухов Д.М., Делеменчук Н.В., Донченко Г.В. Протекторний вплив активації біосинтезу убіхінону на функціонування ланцюга транспорту електронів мітохондрій клітин щурів при введенні доксорубіцину // Доповіді Національної академії наук України, 2012. — №1. — С. 180-185.
 22. Tsybulin Olexandr. Sidorik Evgeniy, Kyrylenko Sergiy. Henshel Diane, Yakymenko Igor. GSM 900 MHz microwave radiation affects embryo development of Japanese quails // Electromagnetic Biology and Medicine, 2012. — №1. — Р. 75-86. pdf
 23. Бурлака А.П., Кучменко О.Б., Пєтухов Д.М., Ганусевич І.І., Лукін С.М., Лук'янчук Є.В., Сидорик Є.П., Делеменчук Н.В., Донченко Г.В. Вплив комплексу попередників і модулятора біосинтезу убіхінону на систему церулоплазмін/трансферин, вільнорадикальне окиснення ліпідів і білків та активність матриксних металопротеїназ у крові тварин за введення доксорубіцину // Медична хімія, 2012. — 14(3). — С. 11-15.
 24. Orel V.E.. Shevchenko A.D., Romanov A,V., Burlaka A.P., Lukin S.N., Sidorik E.P., Venger E.F. Magnetic Properties of Lewis Lung Carcinoma and Antitumor Magneto-Sensitive Complex. IFMBE Proceedings Vol. 38 International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics. — Riga, Latvia, 2012. — Р. 86-89.
 25. Цибулін О.С., Сидорик Є.П., Бреєва О.В., Бучинська Л.Г., Якименко І.Л. Дозозалежний мутагенний ефект мікрохвильового випромінювання // Доповіді НАН України, 2013. — №1. — С. 169-176.
 26. Tsybulin Olexandr, Sidorik Evgeniy, Brieva Olga, Buchynska Lyubov, Kyrylenko Sergiy, Henchel Diane, Yakymenko Igor. GSM 900 MHz cellular phone radiation can either stimulate or depress early embryogenesis in Japanese quails depending on the duration of exposure // International Journal of Radiation Biology, 2013. — 89(9). — Р. 169-176..
 27. Sidorik Evgeniy, Yakymenko Igor. A Brief Review on Animal Research and Human Health Effects Following the Chornobyl Accident // Radiation Emergency Medicine, 2013. — 2(1). — Р. 5-13.
 28. Бурлака А.П., Ганусeвич І.І., Лукін С.М., Сидорик Є.П. Редокс-залежні механізми взаємодії пухлини з кістковим мозком // Онкологія, 2013. — 15(3). — С. 197-203.
 29. Burlaka A., Tsybulin O., Sidorik E., Lukin S., Polishuk V., Tsehmistrenko S., Yakymenko I. Overproduction of free radical species in embryonal cells exposed to low intensity radiofrequency radiatio // Experimental oncology, 2013. — 35(3). — Р. 219-225. pdf
 30. Burlaka A.P., Ganusevich I.I., Gafurov M.R., Lukin S.N., Sidorik E.P. Electron paramagnetic resonance study of tumor affected bone marrow // Cancer Microenvironment. 2013. — 6 (2).P.273-276. pdf
 31. Бурлака A. П., Цибулін О. С., Сидорик Є. П., Лукін С. М., Поліщук B. М., Цехмістрснко С. І., Якименко І.Л. Окисио-індуковані пошкодження у клітинах ембріонів Japanese Quail при дії радіовипромінювання  стандарту GSM 900 МГц // Доповіді Національної академії наук України, 2013. — №12. — С. 165-171.
 32. Бурлака А.П., Сидорик Е.П. Монография «Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса». Київ: Наукова думка, 2014. ― 255 с.
 33. Yakymenko I.L., Sidorik E.P., Tsybulin O.S. Cell phone and your health (Мобільний телефон і твоє здоров'я). K.: DIA, 2014. ― 23 с.
 34. Патент України №88981 «Спосіб оцінки мутагенної дії мікрохвильового випромінювання», Якименко І.Л., Цибулін О.С., Сидорик Є.П. Бюл. №7, 2014.
 35. Yakymenko I,L., Sidorik E.P., Hemshel D., Kyrylenko S. Editorial: Low intensity radiofrequency radiation: a new oxidant for living cells. Oxidants and antioxidants in Medical Sciences, 2014, 3 (1): 1-3.
 36. Burlaka A., Selyuk M., Lukin S., Potaskalova V., Siidorik E. Changes in mitochondrial functioning with electromagnetic radiation of ultra high frequency as revealed by electron paramagnetic resonance methods. International journal of Radiation Biology, 2014, 90(5): 357-362.
 37. Чехун В.Ф., Якименко І.Л., Сидорик Е.П., Цибулин О.С. Сучасний стан міжнародних та національних стандартів безпеки населення щодо електромагнітного випромінювання. Науковий журнал МОЗ України, 2014, 1(5): 40-46.
 38. Burlaka A., Sidorik E. Electron paramagnetic resonance in the experimental and clinical oncology. International Conference «Magnetic Resonance: Fundamental Research and Pioneering Applications» devoted to 70-anniversary of the discovery of Electron Paramagnetic Resonance by E.K. Zavoskii, Kazan, Russia, 2014, 96.
 39. Сидорик Е.П., Якименко І.Л. Микроволновое облучение от средств мобильной связи как фактор риска развития онкологической патологии (Возможности управления рисками). Здоров'я України. Тематичний номер «Онкологія», 2014, 1(32): 29.
 40. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Гафуров М.Р., Лукин С.М., Сидорик Е.П. Редокс-статус тканин раку шлунка: зв'язок з прогресуванням пухлини. Онкологія, 2014, 16(2): 102-107.
 41. Бурлака А.П., Ганусевич, І.І., Голотюк В.В., Вовк А.В., Лукін С.М., Сидорик Є.П., Порушення у системі церулоплазмін-трансферин у хворих на рак прямої кишки. Онкологія, 2014, 16(3): 206-210.
 42. Burlaka A., Ganusevich I., Lukin S., Gafurov. M., Siudorik E. Superoxide- and NO-dependent mechanisms of reprogramming of bone marrow cells by tumor cells. International Conference «Magnetic Resonance: Fundamental Research and Pioneering Applications» devoted to 70-th anniversary of the discovery of Electron Paramagnetic Resonance by E.K.Zavoiskii, Kazan, Russia, 2014, 126.
 43. Якименко І.Л., Цибулін О.С., Мор О.О., Сидорик Є.П. Ризики надмірної дії мікрохвильового випромінювання для здоров'я молоді. ХХХХI Международная научно-практическая конференция «Применение лазеров в медицине и биологии», Харьков, 2014.
 44. Цыбулин А.С., Якименко И.Л., Сидорик Е.П. Сочетанное действие микроволнового и оптического излучения на раннее эмбриональное развитие перепела японского. ХХХХІ Международная научно-практическая конференция «Применение лазеров в медицине и биологии», Харьков, 2014.
 45. Цибулін О.С., Якименко І.Л., Сидорик Є.П. Вплив мікрохвильового випромінювання та монохроматичного червоного світла на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу у тканинах ембріонів Japanese Quail. Х1 Український біохімічний конгрес. Київ, 2014.
 46. Sidorik E., Burlaka A., Tsybulin O., Lukin S., Yakymenko I. Oxidative stress induced by ionizing and nonionizing radiation: differences and similarities. 9th Symposium on the Natural Radiation Environment. Book of abstracts. Hirosaki, Japan, 225.
 47. Yakymenko I., Sidorik E. «Subjective symptoms in young cell phone users in Ukraine». «Environment and Health» (In print).
 48. Yakymenko I., Sidorik E. «Oxidative mechanisms of biological activity of low intensity radio-frequency radiation», «Electromagnetic biology and medicine» (In print).
Патенти

Вибрані патенти

 1. Патент України на винахід UA 62833А 15 грудня 2003 р. Спосіб оцінки розповсюдженості злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту.
 2. Патент України на винахід UA 70241А 15 вересня 2004 р. Спосіб визначення межи оперативного втручання у хворих на рак ободової кишки.
 3. Патент України на винахід UA 67635 15 червня 2004 р. Спосіб оцінки рівня оксидативного стресу у дітей.
 4. Патент України на корисну модель UA 3533 15 листопада 2004 р. Спосіб оцінки стану дилатаційної ланки регуляції судинного тонусу у дітей
 5. Патент України на винахід UA 76643 15 серпня 2006 р. Спосіб прогнозу ефективності хірургічного лікування хворих на рак товстої кишки.
 6. Патент України на винахід UA 78130 15 лютого 2007 р. Спосіб діагностики рецидивів у хворих на рак товстої кишки.
 7. Патент України на корисну модель UA 22864 25 квітня 2007 р. Спосіб контролю ефективності протипухлинної аутовакцини у хворих на рак кишкового тракту
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №30460 28 вересня 2009 р. Комп'ютерна програма «Star». «Програма диференціального кількісного аналізу суміші за інфрачервоними спектрами поглинання».
 9. Патент України №91797 25.08.2010 р. Бюл. №16, 2010 р. Спосіб лікування злоякісних новоутворень комбінацією С60 фулеренвмісного нанокомплексу і циклофосфаміду.
 10. Патент на корисну модель UA 65074 25.11.2011 р. Бюл. №22, 2011 р. Спосіб оцінки біологічної активності низькоінтенсивного мікрохвильового випромінювання.
 11. Патент України №99229 25.07.2012 р. Бюл. №6, 2012 р. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак молочної залози.
Інновації
Кадри
Співпраця
 • В рамках українсько-німецького науково-навчального центру з нанобіотехнологій досліджується протипухлинна активність комплексу фулерен-доксорубіцин.
Нагороди
 • Звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки в 1981 р. присуджено за «Дослідження механізмів, установлення деяких закономірностей перетворення нормальних клітин у пухлинні та формування протипухлинної резистентності організму».
 • Звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки в 1992 р. — за перший в Україні підручник «Биофизика» для студентів і аспірантів університетів. 
 • В 1991 р. присуджено премію ім. О.О. Богомольця Національної академії наук України за монографію «Биохемилюминесценция клеток при опухолевом процессе» (Баглей Є.А., Данко М.Й.).
 • В 2011 р. присуджено премію ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України за монографію «Радикальні форми кисню та оксиду азоту при пухлинному процесі» (Сидорик Є.П., Бурлака А.П.).
Історія

 

burlaka-a-p

179 | 2017-01-13  4292